Eerste nieuwsbrief

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer. Deze nieuwsbrief is een vervolg van de bijeenkomst die de werkgroep op 3 november 2016 heeft georganiseerd voor de bewoners van Amsterdam Zuidoost. De aanwezige bewoners gaven toen aan beter geïnformeerd te willen worden over de onderwerpen waar de werkgroep zich mee bezig hield en die van belang zijn voor de ontwikkeling van Schiphol. Om technische redenen heeft het even geduurd voordat deze eerste nieuwsbrief verschijnt. Maar nu ligt hij dan voor u.

Het bestuur van de werkgroep kan zich ook voorstellen, dat anderen geïnteresseerd zijn in het wel en wee van de ontwikkeling van Schiphol en wat de werkgroep daarbij inbrengt. Wij denken daarbij aan de deelnemers aan het periodieke overleg met de portefeuillehouder van de gemeente Amsterdam en aan de vertegenwoordigers van de bewoners in de Omgevingsraad Schiphol (de ORS).

Wij hopen met deze nieuwsbrief een bijdrage te leveren aan de informatie uitwisseling over de ontwikkeling van Schiphol en de betekenis, die deze ontwikkeling heeft voor de bewoners. Mocht u mee willen werken met de werkgroep, geef u dan op bij onze secretaris via Contact.

Verkiezingsmanifest

In verband met de verkiezingen heeft de werkgroep een Verkiezingsmanifest ‘Vliegen kan niet meer‘ opgesteld met als doel de partijen uitspraken te ontlokken, die van betekenis kunnen zijn voor de afspraken die over Schiphol gemaakt gaan worden voor de periode na het Aldersakkoord. Dus na 2020. Vervolgens hebben wij geanalyseerd wat de partijen met betrekking tot Schiphol van plan zijn en hoe zich dat verhoudt tot ons manifest. Het resultaat hebben wij gepubliceerd in een notitie ‘Schiphol politiek geland?‘.

Wat opvalt is, dat geen van de politieke partijen in zijn verkiezingsprogramma aandacht besteed aan de gevaren van het vliegverkeer voor de bewoners die onder de aan- en uitvliegpaden wonen. Onlangs heeft de Raad voor de Veiligheid erop gewezen dat binnen de huidige opzet van Schiphol de veiligheid in het gedrang komt. Voor de werkgroep (en andere bewonersorganisaties, die zich bezig houden met de ontwikkeling van Schiphol) dus extra noodzaak om de veiligheid van Schiphol politiek te agenderen.

Over onderwerpen als de aantasting van de gezondheid als gevolg van de emissies van het vliegverkeer ((ultra)fijnstof en slaapstoornis door geluidoverlast) en de klimaatgevolgen van de CO2-uitstoot zijn de meeste partijen ook zeer summier.

Dat de marktwerking kennelijk niet van toepassing hoeft te zijn voor de luchtvaart vindt vooral verzet bij de linkse partijen.

Jaarverslag 2016

De WVB bestaat in 2016 al 24 jaar. 2017 zal dus een jubileumjaar zijn.

We kunnen constateren dat de WVB, vooral door de opgebouwde expertise, al jaren wordt gezien als serieuze gesprekspartner. De WVB probeert te zorgen dat het belang van de omwonenden van de luchthaven duidelijk in de besluitvorming wordt betrokken, maar het resultaat is nog onvoldoende. We zullen ons moeten blijven inzetten om de komende jaren hinderbeperkingen te realiseren.

Wij streven ernaar dat álle lessen die uit het El-Al-ongeluk van 4 oktober 1992 geleerd kunnen worden, ook daadwerkelijk ter harte worden genomen door de verantwoordelijken.

De WVB zal blijven aandringen op het zoeken naar een balans tussen de economische belangen van de luchthaven voor de economie van Nederland en de leefbaarheid voor de  bewoners.

De o.i. overschatting van het economische belang tegenover de onderschatting van de overlast en het gevaar voor Zuidoost blijft de WVB aan de orde stellen bij alle betrokken autoriteiten.

De ontwikkelingen van de luchtvaart in Nederland en Europa zijn door de WVB in het verslagjaar weer actief gevolgd en zo nodig kritisch becommentarieerd.

Wij hebben dit verslagjaar extra ingezet op onze relatie met onze achterban. Wij hebben daartoe onder meer een achterbanbijeenkomst georganiseerd. Naast onze website is de werkgroep ook actief op Facebook met veel korte actuele berichten.

Ook heeft de WVB dit jaar een brainstormsessie gehouden om haar beleid voor de komende jaren te bepalen. Het versterken van het netwerk van bewonersgroepen, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Schiphol en onze positie daarin blijkt een steeds belangrijkere factor voor meer effectiviteit.

Lees hier het complete jaarverslag.

Zienswijze LIB

In een zienswijze heeft de Werkgroep in november 2016 gereageerd op de voorstellen van het kabinet om het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) te wijzigen.
• Het rijk wil de mogelijkheid voor gemeenten vergroten om in gebieden te gaan bouwen, waar dat nu niet is toegestaan in verband met gevaar en hinder voor bewoners.
• Het rijk verzuimt om voor de Schiphol-Oostbaan een beperkingenbeleid te formuleren, terwijl tegenwoordig wel door grote verkeersvliegtuigen van deze baan gebruik wordt gemaakt.
• De werkgroep mist beleid, dat rekening houdt met de gezondheidsrisico’s voor bewoners onder de aan- en uitvliegroutes.
• Tot slot is de werkgroep van mening, dat – indien er gebouwd mag worden in de nu nog beschermde gebieden – dit alleen toegestaan mag worden voor doelgroepen, die door hun inkomen een vrije keus kunnen maken om te leven in risicogebieden. Dus alleen woningbouw in de vrije sector.

Meer informatie

Zienswijze Nachtvluchten

In april heeft de werkgroep in een zienswijze aan het kabinet Rutte II haar visie kenbaar gemaakt op het voornemen van het kabinet het toegestane aantal nachtvluchten van 29.000 te verhogen naar 32.000. Dit betekent gemiddeld 90 nachtvluchten per dag.

In onze zienswijze stellen wij vast :

Dat er geen sprake is van beperking van de groei; Schiphol promoot pretvluchten en prijsvechters om vooral naar Schiphol te komen; Eindhoven is wel in opkomst maar Lelystad wordt door de luchtverkeersleiding (LVNL) gesaboteerd.

Er wordt niet strikt geluidspreferentieel baangebruik ingezet; Hoewel er in 2000 al is opgedragen de Rinnooy-Kan-norm voor dwars- en staartwind door te voeren, weigert de LVNL dat tot vandaag.

De aangeleverde gebruiksprognoses zijn voor de bewoners-vertegenwoordigers binnen de ORS onaanvaardbaar gebleken; de staatssecretaris heeft ze wel gesanctioneerd.

De LVNL is niet bereid/in staat meer glijvluchtnaderingen door te voeren; de bewoners hebben, ter compensatie, ingestemd met een beperking van het aantal nachtvluchten tot 29000, zolang dit niet is gerealiseerd. De sector heeft gestipuleerd dit zelf te regelen en het ministerie heeft gegarandeerd hierop in te grijpen als dit, onverhoopt, niet zou lukken.

!.
Nu dit niet door de sector is gerealiseerd voor 2017 en het voorstel een tijdelijke regeling betreft voor 2018 dienen door het ministerie de grenswaarden in de handhavingspunten te worden vastgesteld op waarden die een maximaal aantal nachtvluchten van meer dan 29000 onmogelijk maakt in plaats van de in het voorstel genoemde 32000 nachtvluchten.

2.
Nu dit niet door de sector is gerealiseerd voor 2017 en het voorstel een tijdelijke regeling betreft voor 2018 dient door het ministerie het aantal nachtvluchten op maximaal 29000 te worden vastgesteld in plaats van de in het voorstel genoemde 32000 nachtvluchten.

Redactie: Lourens Burgers (0625007902)