Blootstelling aan en hinder door transportgeluid wordt beschreven met de Schulz-curve gebaseerd op wetenschappelijke gegevens uit de jaren zeventig. De laatste diepgravende evaluatie en herijking vond plaats in 1992. Recentere analyses hebben echter aangetoond dat luchtvaartlawaai leidt tot meer hinder dan verwacht. De internationaal geaccepteerde Schulz-curve onderschat de huidige ergernissen.

De FAA heeft in de Verenigde Staten een landelijke enquête gehouden over hoe men aankijkt tegen  van de moderne luchtvloot zoals die vandaag de dag vliegt. Daarbij is gebruik gemaakt maken van de beste praktijken op het gebied van geluidsanalyse en gegevensverzameling. De reacties uit de enquête zijn gebruikt om een ​​nieuwe curve te maken. De resultaten laten zien dat er een substantiële verandering is opgetreden in de publieke perceptie van luchtvaartlawaai ten opzichte van de Schultz-curve.

In vergelijking met de bestaande Schultz Curve laat de nieuwe curve een substantiële stijging zien van het percentage mensen dat sterk gehinderd wordt door vliegtuiglawaai over het gehele beschouwde bereik van vliegtuiggeluidsniveaus, ook bij lagere geluidsniveaus.

Brede enquête

FAA ondervroeg meer dan tienduizend bewoners die in de buurt van twintig representatieve luchthavens woonden via een vragenlijst per post. De vragenlijst werd voorgelegd aan het publiek als een buurtmilieu-enquête en vroeg de ontvanger of, en zo ja welke milieuproblemen hem/haar storen of irriteren. Geluid van vliegtuigen was een van dertien milieuproblemen die in het onderzoek aan de orde kwamen. Aangezien de vraag over vliegtuiglawaai slechts een van de dertien genoemde milieuproblemen was, wist de ontvanger niet dat dit in feite een geluidsonderzoek naar luchtvaartoverlast was.

De gegevens van de enquête, de op één na grootste enquête van dit type die ooit is uitgevoerd, werden gebruikt om de nieuwe nationale curve te berekenen en geven een hedendaags beeld van de respons op blootstelling aan vliegtuiggeluid. Via de mail werd de respondenten gevraagd ook nog mee te doen aan een telefonische follow-up-enquête. Iets meer dan tweeduizend mensen stemden daarmee in. De telefonische enquête was bedoeld om aanvullende inzichten te verkrijgen over hoe men over vliegtuiglawaai denkt.

De webpublicatie van de FAA gaat dieper in op de methodologie: selecties van vliegvelden, geënquêteerden, de vragenlijst en geluidsmodellering. Ook staan er links naar het technische en het onderzoeksrapport en naar het Webinar over het rapport en een aantal illustraties.