Continuering stimulering burgerparticipatie staat hoog op onze agenda: van belang is dat de burgers van Zuidoost door de informatievoorziening van de WVB goed op de hoogte worden gehouden over de actuele en toekomstige situatie rondom Schiphol. In 2016 zijn wij begonnen met het versterken van ons netwerk met de bewoners van Amsterdam Zuidoost. Bijeenkomsten met bewoners, informatie uitwisseling met bewonersorganisaties maakt daar onderdeel van uit.


Verder dragen wij bij aan het intensiveren van de samenwerking tussen bewonersorganisaties buiten Amsterdam Zuidoost, die net als wij zich inzetten om de bewonersbelangen beter bij de beleidsontwikkeling van Schiphol door te laten klinken. Wij hebben met deze bewonersorganisaties een gedeelde smart.

Het beleid voor Schiphol vanaf 2021 vraagt ook veel aandacht.

Inleiding

De Werkgroep is opgericht als reactie op de Bijlmerramp van 4 oktober 1992 toen een vliegtuig van El Al neerstortte op onze woonwijk. “Dat nooit meer” was onze reactie toen. Inmiddels wordt er weer uitgebreid over onze woonwijk gevlogen. Dag en nacht worden we opgeschrikt door het geluid van vliegtuigen en worden de bewoners van Amsterdam uit hun slaap gehouden; Weten we, dat de ramp van 1992 nog een keer voor kan komen; Weten we, dat de kans daarop steeds groter wordt omdat er steeds meer wordt gevlogen; Weten we, dat de gezondheid van ons wordt bedreigd door de (ultra) fijstof, dat het vliegverkeer uitstoot.

Via tal van activiteiten heeft de werkgroep geprobeerd invloed uit te oefenen op het beleid ten aanzien van Schiphol. Zowel binnen Amsterdam, als in de regio en internationaal maken wij deel uit van netwerken; steeds met het doel om het vliegverkeer een menselijke maat te laten aannemen. Soms met succes. Maar vaak ook moeten wij constateren, dat de macht van de luchtvaartlobby meer invloed heeft, dan de belangen van de bewoners.

Een belangrijk moment voor ons was de goedkeuring van het Aldersakkoord (VVA = Vliegen Volgens Afspraak) dat sinds januari 2015 een feit is. Het preferent vliegen en een overeengekomen nachtregime rekenen wij tot de successe, die door onze inbreng tijdens de bijeenkomsten van de Alderstafel zijn bereikt. Reden voor de WVB om zich vanaf die tijd te richten op de handhaving van dit akkoord dat tot en met 2020 van kracht is. Helaas moeten we constateren dat veel afspraken uit het Aldersakkoord niet worden nagekomen. De andere partijen (rijk, sector en gemeenten) blijken een andere interpretatie te hebben van wat een afspraak betekent dan de werkgroep.

In 2017 is wederom geprobeerd bij luchtvaartsector en politici onder de aandacht te brengen dat veel bewoners in Amsterdam-Zuidoost overlast ondervinden van overkomend vliegverkeer, vooral het landende en startende verkeer van de Buitenveldertbaan.

Het beleid voor Schiphol vanaf 2021 vraagt nu al onze aandacht.

Continuering stimulering burgerparticipatie staat hoog op onze agenda: van belang is dat de burgers van Zuidoost door de informatievoorziening van de WVB  goed op de hoogte worden gehouden over de actuele en toekomstige situatie rondom Schiphol. In 2016 zijn wij begonnen met het versterken van ons netwerk met de bewoners van Amsterdam Zuidoost. Bijeenkomsten met bewoners, informatie uitwisseling met bewonersorganisaties maakt daar onderdeel van uit. Verder dragen wij bij aan het intensiveren van de samenwerking tussen bewonersorganisaties buiten Amsterdam Zuidoost, die net als wij zich inzetten om de bewonersbelangen beter bij de beleidsontwikkeling van Schiphol door te laten klinken. Wij hebben met deze bewonersorganisaties een gedeelde smart.

Doel van de WVB

 • Onze achterban is zeer divers samengesteld. De gevolgen van het vliegverkeer treft ons allen. De werkgroep heeft als doel ook de bewoners, die minder weerbaar zijn, maar die vaak het hardst met de gevolgen worden geconfronteerd te betrekken en te vertegenwoordigen.
 • Vermindering vliegoverlast voor de bewoners van Zuidoost, woonachtig onder aan/uitvliegroutes van Schiphol. Het gaat hierbij om vermindering van geluid, gevaar en luchtverontreiniging. De veiligheid en de gezondheid van de bewoners moet door beleidsmakers gegarandeerd kunnen worden. Dat is nu niet het geval
 • Goede informatievoorziening richting bewoners Amsterdam-Zuidoost via achterbanbijeenkomsten, website, facebook, e-mail en telefoon.
 • Stimuleren bewoners om actief mee te denken over wensen en ideeën om onze doelen te bereiken.
 • Stimuleren bewoners om klachten over vliegverkeer te melden bij het klachtenbureau BAS.
 • Bewaking correcte uitvoering Aldersakkoord o.a. handhaving dwarswindlimieten en handhaving afgesproken aantallen nachtvluchten.
 • Uitbouwen netwerk waarbij ook van belang is om dit op Europees niveau te doen omdat steeds meer bevoegdheden inzake luchtvaart naar de EU gaan (TTIP). Samen met bewonersplatforms uit andere EU-landen staan we sterker in het bereiken van onze doelstellingen.

Hoe bereiken we onze doelen

 • Samenwerking behouden met een aantal groeperingen/instanties zoals:
  • Vereniging Gezamenlijke Platforms (VGP), een paraplu-organisatie van ca. 30 bewonersgroepen die kampen met vliegoverlast. Een lid van de WVB is bestuurslid bij de VGP.
  • Omgevingsraad Schiphol (ORS). Een lid van de WVB is plaatsvervangend bewonerslid voor de Buitenveldertbaan.
  • Europees Bewoners Platform (UECNA). Twee WVB-leden hebben zitting in het bestuur van UECNA. Gezamenlijk met andere Europese landen staan we sterker bijv. in ons streven het aantal nachtvluchten te beperken.
  • Samenwerking met de Stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg (AGG). Gezamenlijk beheer WVB en AGG van een geluidsmeetpost.
  • Uitlezen gegevens twee geluidsmeetposten: 1) H-Buurt en 2) Geerdinkhof. Het streven is om een derde geluidsmeetpost in de K-Buurt te installeren. De realisatie daarvan zal in 2017 nog plaatsvinden.
  • Inbreng van onze visie in diverse politieke en bestuurlijke debatten.
 • Expertise opbouwen (cursussen, conferenties e.d.) en uitdragen aan onze achterban, bewoners van Zuidoost via:
  • het geven van voorlichting op bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen van bewonersverenigingen;
  • organiseren achterbanraadpleging;
  • onze website;
  • facebook;
  • jaarverslag;
  • persberichten;
  • e-mail etc.
 • Het beantwoorden van vragen van burgers die via de website, Facebook, e-mail, telefoon en op straat tot ons komen.
 • Contacten onderhouden met ambtenaren, politici (gemeente, rijk, provincie, EU).

Activiteiten

 • Bewonersparticipatie stimuleren door:
  • Voorlichting/presentaties bij bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen van bewonersverenigingen/bewonersgroepen in Zuidoost. Idem op speciale bewonersdagen Zuidoost.
  • Mogelijkheden kenbaar maken hoe bewoners ons met vragen kunnen bereiken. Bijv. via website, facebook, flyers, e-mail, telefoon etc.
  • Stimuleren en prikkelen bewoners om gebruik te maken van de beschikbare informatie zoals: verwijzen naar
   • website geluidsmeetpost EANS.net met gegevens over onze geluidsmeetposten 1 en 2 en 3 in Zuidoost (1 = Huntum; 2 = Geerdinkhof; 3= Kantershof);
   • website BAS klachtenbureau met links naar website met gegevens over verwachte vliegoverlast op woningniveau (is nuttig bij zoeken naar woning) en
   • website met Verslag van de Dag waarop om 18.00 uur vermeld wordt waarom die dag bepaalde start- en landingsbanen zijn gebruikt en er een prognose voor de avond wordt gedaan.
  • Stimuleren bewoners om wensen en ideeën aan ons kenbaar te maken.
  • Bijhouden van de actualiteit op de website en Facebookpagina.
  • Verspreiden van een flyer met algemene informatie over de werkgroep
 • Deelname aan:
  • De Omgevingsraad Schiphol (ORS). Dit is een advies/overlegorgaan, ingesteld door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I & M), waarin zitting hebben: vertegenwoordigers van het Ministerie, Schiphol, luchtvaartmaatschappijen, Luchtverkeersleiding Nederland, Gemeenten, Milieufederatie en bewoners uit de regio. De ORS geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de Minister en Staatssecretaris van I & M o.a. over voorstellen voor hinderbeperking voor de bewoners woonachtig onder aan- en uitvliegpaden. De WVB heeft zich in 2014 laten registreren als achterbanorganisatie en heeft een bestuurslid van de WVB kunnen voordragen als kandidaat voor de ORS. Dit bestuurslid is bij de verkiezing in november 2014 gekozen tot plaatsvervangend lid voor de Buitenveldertbaan.
  • Gemeente Amsterdam: De gemeente Amsterdam heeft als aandeelhouder een belangrijke rol in de ontwikkeling van Schiphol. Daarnaast moet de gemeente staan voor de belangen van haar inwoners. De werkgroep participeert actief in het regulier overleg met de portefeuillehouder van de gemeente.
  • Het Groeiend Monument: deelname door 1 bestuurslid van de WVB.
  • Lotgenoten Bijlmer Vliegramp: deelname door 1 bestuurslid van de WVB.
  • Adviesraad voor Stadsdeel Zuidoost. Regelmatig vindt overleg plaats met de betrokken portefeuillehouder en ambtenaren.
  • Europees Bewonersplatform UECNA in Brussel: 2 maal per jaar zijn er vergaderingen in Brussel. Bovendien is er iedere eerste maandag van de maand een Phone meeting waaraan twee bestuursleden van de WVB deelnemen. Het is van belang dat tenminste twee bestuursleden blijven participeren in UECNA aangezien steeds meer luchtvaartzaken vanuit Brussel worden gestuurd.
  • Volgen lezingen van Airneth over de luchtvaart.
 • Externe veiligheid (= gevaar voor de omwonenden)
  Anticiperen op en kritisch blijven volgen: de aanpassing op het gebied van verbetering van het groepsrisico. Twee bewonersvertegenwoordigers (bestuurslid WVB en ex- CROS-lid) zijn jarenlang actief geweest in de werkgroep Externe Veiligheid (als onderdeel van de Alderstafel).  Onlangs heeft de Raad voor de veiligheid een rapport uitgebracht. Uit dit rapport blijkt, dat de veiligheid van Schiphol onder druk staat door de groei van het aantal vliegbewegingen en de structuur van Schiphol, die slechts een beperkt gebruik van het banenstelsel mogelijk maakt. De werkgroep beschik over de expertise om op een adequate wijze aan de beraadslagingen hierover deel te kunnen nemen.

Tenslotte

Meten effecten van de inspanningen van WVB  ter verbetering van het leefklimaat en burgerparticipatie inzake de bewoners van Amsterdam-Zuidoost, o.a. door:

  • Monitoring aantal hits op de website.
  • Monitoring ontvangen wensen en ideeën van burgers.
  • Eigen waarneming (bijv. bij persoonlijke ontmoetingen met burgers op straat, via bewonersverenigingen, telefonische contacten etc.).