jaarverslag 2002  


Jaarverslag

2002

van

Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer

 

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

1. Introductie

2. Voornaamste doelstellingen en aandachtspunten van de
Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer


3. Opvallendste activiteiten en aandachtspunten in 2002

3.1 De lessen van de Bijlmerramp op 4 oktober 1992
3.2 Toekomst Nederlandse Luchtvaart en gevolgen voor milieu en gezondheid
3.3 De nieuwe Luchtvaartwet en het groepsrisico
3.4 Project Stad en Milieu
3.5 Project geluidsmetingen
3.6 Relatie met Deelraad Amsterdam-Zuidoost
3.7 Overleg met wethouder Luchtvaartzaken Gemeente Amsterdam
3.8 Communicatie met de Minister van Verkeer en Waterstaat
3.9 P.R.

4. Ontwikkeling en onderhoud Website WVB

5. Participatie WVB

5.1 Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer (MOVB)
5.2 Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
5.3 Platform Leefmilieu Regio Schiphol (PLRS)
5.4 Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS)
5.5 Herdenking Bijlmerramp en het groeiend monument
5.6 Lotgenoten Bijlmer Vliegramp
5.7 Risicocommunicatie


6. Contacten

6.1 Contacten van de WVB
6.1.1 Instanties verbonden met luchtvaart
6.1.2 Politiek
6.1.3 Belangengroeperingen
6.1.4 Pers
6.1.5 Overige contacten


7. Overzicht presentaties en deelname aan diverse bijeenkomsten

8. Pers

8.1 Persbericht
8.2 Onderwerpen waarmee publiciteit is gehaald
8.3 Contacten met de pers


9. Financiën

10. Resultaten

Colofon


VOORWOORD


Voor u ligt het jaarverslag 2002 van de Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer, afgekort: WVB. De WVB heeft ook in dit verslagjaar de ontwikkelingen in de luchtvaart nauwlettend gevolgd, vooral vanuit de positie van de bewoners, die onder de aan- en uitvliegroutes wonen.
Na een introductie volgt de beschrijving van onze voornaamste doelstellingen en aandachtspunten in hoofdstuk 2.
De meest in het oog springende zaken in dit verslagjaar zijn opgenomen in hoofdstuk 3.
. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de verdere ontwikkeling en het onderhoud van de eigen website van de WVB.
Participatie van WVB in diverse klankbordgroepen, platforms, commissies en comités wordt uitgelegd in hoofdstuk 5.
Onze contacten worden weergegeven in hoofdstuk 6
terwijl de externe activiteiten worden vermeld in hoofdstuk 7.
De relatie tot de pers staat beschreven in hoofdstuk 8.
Hoofdstuk 9 gaat over onze financiën. Mede dankzij de ontvangen subsidie van Stadsdeel Zuidoost hebben wij onze werkzaamheden kunnen continueren.
Tenslotte worden onze resultaten vermeld in hoofdstuk 10.
Het bestuur dankt de leden van de kerngroep en de geraadpleegde deskundigen voor de door hen geleverde inzet in het verslagjaar in het belang van de bewoners van Amsterdam-Zuidoost. Wij hopen dat u door het lezen van dit verslag een indruk krijgt van de activiteiten van de Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer.


het Bestuur van de Stichting WVB
22 maart 2003


Terug naar inhoud1 INTRODUCTIE


Op 11 november 1992 is de werkgroep opgericht.
De vliegramp in Amsterdam-Zuidoost op 4 oktober 1992 en de reeds lang bestaande hinder door vliegverkeer zijn aanleiding geweest voor de oprichting van de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB).
De groep was en is nog steeds een bundeling van krachten van bewonersgroeperingen met betrekking tot het probleem van de toenemende overlast van het vliegverkeer boven Amsterdam-Zuidoost.
Voordat de groep werd opgericht waren er al, vanuit diverse bewonersorganisaties, initiatieven ontstaan ter bestrijding van de overlast van vliegverkeer. De ramp heeft deze groeperingen bijeen gebracht.

De werkgroep bestaat uit kernleden en gewone leden:
De kernleden maken deel uit van de kerngroep. Deze groep heeft in het jaar 2002 één maal per maand vergaderd. Bovendien zijn er, inspelend op de actualiteit, nog bijeenkomsten op ad hoc basis geweest. De kerngroep bewaakt de doelstellingen en stemt het beleid daarop af.
De overige leden wonen af en toe een vergadering bij en zijn oproepbaar voor specifieke activiteiten van de WVB.
De leden van de WVB vertegenwoordigen belanghebbende bewonersgroeperingen in Amsterdam-Zuidoost.
Daarnaast kan de WVB een beroep doen op een aantal deskundigen die, meestal belangeloos, ondersteuning verlenen. Deze deskundigen maken, in tegenstelling tot de gewone en kernleden, geen deel uit van de WVB.

Rechtskundig gezien is de WVB een werkgroep die vanaf de start op 11 november 1992 rechtspersoonlijkheid heeft ontleend aan het wijkopbouworgaan in Amsterdam-Zuidoost. De WVB heeft in 1996 gekozen voor het oprichten van een zelfstandige, onafhankelijke rechtspersoon en vanaf 12 februari 1996 heten we officieel:

Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer
.

De werkgroep heeft in 2002 bestaan uit bestuursleden, aangevuld met enkele kernleden met specifieke aandachtsgebieden zoals bewonersparticipatie, opzet en onderhoud van onze website e.d. Graag noemen wij de heer H. Soeterik die de WVB al enige jaren ondersteuning geeft met betrekking tot bewonersparticipatie.

De ontwikkelingen van de nationale luchthaven zijn door de WVB actief gevolgd. In dit kader is regelmatig ingegaan op uitnodigingen van diverse instanties voor overleg. De inmiddels opgebouwde expertise blijkt dan steeds van waarde.

Terug naar inhoud
VOORNAAMSTE DOELSTELLINGEN EN AANDACHTSPUNTEN VAN DE
WERKGROEP VLIEGVERKEER BIJLMERMEER


Gedurende de verslagperiode heeft de WVB de volgende doelstellingen en aandachtspunten gehanteerd. De voornaamste doelstellingen van de WVB zijn als volgt samen te vatten:
- Verminderen van het gevaar door vliegverkeer voor omwonenden onder de aan- en uitvliegroutes van Schiphol, in het bijzonder voor de bewoners van Amsterdam-Zuidoost, met als uitgangspunt geen vliegverkeer boven dicht bevolkte gebieden.
- Vermindering van de overlast en bescherming van het milieu met betrekking tot het vliegverkeer.
- Ten minste het vermijden van vermijdbare hinder van vliegverkeer boven Amsterdam-Zuidoost (bijvoorbeeld: alleen gestabiliseerd overvliegen)

De voornaamste punten van aandacht:
- registratie en melding van incidenten en andere ongewone vliegbewegingen
- bewonersklachten over vliegtuigen (met name in Amsterdam-Zuidoost)
- goede handhaving van regels met sanctiebeleid
- meedenken over alternatieve oplossingen voor vermindering overlast door vliegverkeer
- meer zorg en aandacht voor de belangen van derden (rond Schiphol) bij de professionals
- toezicht op de kwaliteit van het technisch onderhoud van vliegtuigen
- schadevergoeding volgens het adagium de vervuiler betaalt o.a. gedifferentieerde tariefstelling voor het gebruik van de luchthaven naar de mate van overlast
- participatie in ten aanzien van burgerluchtvaart beleidsbepalende gremia
- voorlichting aan bewonersgroeperingen
- ondersteuning van de stadsdeelraad ten aanzien van zaken met betrekking tot het vliegverkeer
- vergroting van de expertise met betrekking tot het vliegverkeer
- critisch volgen van berichtgeving over ontwikkelingen in de luchtvaart en zo nodig alert en adequaat reageren
- bundeling van bewoners(groeperingen) o.a. met betrekking tot registratie van gemeten geluidsoverlast van vliegtuigen.

Terug naar inhoud3 OPVALLENDSTE ACTIVITEITEN EN AANDACHTSPUNTEN IN 2002Het verslagjaar 2002 is in zoverre een afwijkend jaar van alle voorgaande jaren van ons bestaan dat in dit jaar een afronding heeft plaatsgevonden van de besluitvorming rondom de regelgeving met betrekking tot de luchtvaartsector.
Was in het begin van het jaar nog sprake van verdediging van het Bulderbos, aan het eind van het jaar bleek dat de nieuwe regelgeving het komend jaar nog niet van kracht zal zijn terwijl de oude normen en grenzen wel al buiten spel zijn gezet.
We moeten afwachten wat dit gaat betekenen maar hebben bedenkingen bij de invulling van het begrip "goede buur" door de luchthaven. Bovendien moeten we constateren dat de invulling van de grenswaarden van de verschillende normen nog niet is gerealiseerd en er grote onenigheid is over de eisen die hieraan gesteld zouden moeten worden. Tevens zijn relevante onderzoeken niet gedaan of buiten beschouwing gebleven.
Als we terugkijken naar wat 10 jaar WVB heeft betekend kunnen we constateren dat mede door de opgebouwde expertise de WVB wordt gezien als gesprekspartner, die er mede voor heeft gezorgd dat het belang van de omgeving van de luchthaven duidelijker dan ooit in de besluitvorming wordt betrokken, maar nog onvoldoende om evenwichtig te zijn. We hebben nog het een en ander te realiseren de komende jaren.

3.1 De lessen van de Bijlmerramp op 4 oktober 1992

De WVB heeft in 1993 zelf onderzoek gedaan, informatie ingewonnen en critische vragen gesteld en dit heeft in oktober 1993 geleid tot conclusies en aanbevelingen voor veiliger vliegen.
Deze gegevens zijn verwerkt in een rapport. Op 12 oktober 1993 heeft de WVB dit rapport, getiteld: "De vliegramp in Amsterdam-Zuidoost op 4 oktober 1992", aangeboden aan de voorzitter van de Raad voor de Luchtvaart in Hoofddorp en de leden der Staten Generaal.
Onze aanbevelingen, neergelegd in dit rapport, zijn voor de WVB in 2002 nog steeds actueel en worden regelmatig onder de aandacht gebracht van de verantwoordelijke overheidsinstanties en politici.
Reden hiervoor is de o.i. absolute noodzaak om in de toekomst een betere bescherming te bereiken met minder gevaar en overlast voor de bevolking, die woont onder aan- en uitvliegroutes van Schiphol, in het bijzonder voor de bewoners van Amsterdam-Zuidoost.
Wij streven er naar dat ALLE lessen, die uit het El-Al-ongeluk geleerd kunnen worden, ook daadwerkelijk ter harte worden genomen door de verantwoordelijken.
In het jaar 2002 heeft de WVB weer aandacht gevraagd voor de lessen die getrokken kunnen worden uit de bevindingen van de Parlementaire Enquête Commissie Vliegramp Bijlmermeer; in het bijzonder is de WVB in dit kader bezig met het verminderen van gevaar voor de bewoners van Zuidoost onder de aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan en het Arenacentrum. Hoewel de WVB al jaren hierop aandringt is op dit punt nog onvoldoende verbetering bereikt en zijn de mogelijkheden hiertoe nog niet doorgevoerd.
Als voorbeeld noemen we het artikel in het Haarlems Dagblad van 29 september '02. Een journalist komt daarin tot de conclusie dat een van de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie, die overgenomen was door de regering, 3 jaar later nog niet is uitgevoerd terwijl was toegezegd om dit binnen een paar maanden van kracht te laten zijn. Het gaat hier om de aanbeveling dat bij een toestel in nood de bebouwing op het radarscherm zichtbaar gemaakt moet worden voor de verkeersleider, zodat eventueel dichtaaneengesloten woonbebouwing vermeden kan worden.
Technisch gezien is dat haalbaar maar er zijn geen procedures voor ontwikkeld, ondanks de gedane beloftes. De Luchtverkeersleiding Nederland (NVNL) heeft deze procedure niet uitgevoerd omdat men dat te ingewikkeld vond.Terug naar inhoud3.2 Toekomst Nederlandse Luchtvaart en gevolgen voor milieu en gezondheid

De verwachting is dat de omgeving sterk aan leefmilieu zal moeten inleveren. De WVB vindt dat de te verwachten milieuschade duidelijk in kaart gebracht moet worden.
De WVB maakt zich grote zorgen over de resultaten van de gezondheidsonderzoeken zoals het TNO/RIVM rapport 'Slaapverstoring door vliegtuiggeluid' waarin geconcludeerd wordt dat nachtelijk vliegtuiggeluid negatieve effecten heeft op vele aspecten van de slaap.
De WVB zal blijven aandringen op het zoeken naar een evenwichtige balans tussen de economische belangen van de luchthaven en de leefbaarheid van de omgeving en met name die van Amsterdam-Zuidoost.
De overschatting van het economische belang tegenover de onderschatting van de overlast en het gevaar voor Zuidoost blijft de WVB aan de orde stellen bij alle betrokken autoriteiten. De verstrengeling van belangen bij de luchtvaartsector en rijksoverheid behoort nog altijd niet geheel tot het verleden.


Terug naar inhoud3.3 De nieuwe Luchtvaartwet en het groepsrisico

Ten aanzien van het gevaar voor de omwonenden is in de nieuwe Luchtvaartwet niet voorzien in adequate regelgeving. Het "groepsrisico" (= kans op een ongeval met meer dan 10 doden) wordt niet in de risico-analyses meegewogen, hetgeen naar onze opvatting minimaal noodzakelijk is. De normstelling is bovendien niet dezelfde als voor andere economische activiteiten wordt gehanteerd en allerlei risicofactoren worden buiten de berekeningen gehouden. Daarnaast worden aannames doorgevoerd die niet realistisch zijn.
Uit de veiligheidsstatistieken burgerluchtvaart valt te lezen dat 85% van de fatale ongevallen in de luchtvaart gebeurt bij de start of de landing; 29% bij de start en 56% bij de landing. Bij de start-ongevallen gebeurt het ongeluk in 51% van de gevallen tijdens de beginklim nadat het vliegtuig is losgekomen van de startbaan. Bij de landingsongevallen gebeurt het ongeluk in 58% van de gevallen tijdens het manoeuvreren voor de nadering naar de landingsbaan toe. Dit nu zijn precies de fases van een vlucht die boven het woongebied in Amsterdam-Zuidoost worden afgewikkeld door de luchtvaartsector, hoewel dit met minder gevaar voor omwonenden ook anders kan worden geregeld.
De WVB heeft in februari een schriftelijke reactie gegeven bij de inspraakprocedure Luchthavenindelings- en verkeersbesluit en MER 2003.


Terug naar inhoud3.4 Project Stad en Milieu

Stadsdeel Zuidoost zit midden in de planning en uitvoering van een aantal megaprojecten, waardoor de overlast van vlieg-, weg- en treinverkeer vanwege gevaar, geluid en luchtverontreiniging verder (zullen) toenemen. Als oorzaken noemen wij o.a.:
* de nieuwe Luchtvaartwet die op langere termijn ruimte geeft aan een toename van vliegverkeer;
* verdubbeling van het treinverkeer;
* mogelijke verbreding van snelwegen (zoals de Gaasperdammerweg die midden door ons stadsdeel loopt);
* toename kantoorbouw, waardoor toename forensenverkeer;
* uitbreiding mega winkel- en uitgaanscentrum in het Arenagebied;
* grootscheepse vernieuwing Bijlmermeer, gepaard gaande met veel sloop- en bouwactiviteiten.

Bij het vaststellen van geluidsnormen heeft de overheid het nu zo geregeld dat er voor ieder type geluid een aparte normering is. Om bij politici en ambtenaren aandacht te vragen voor het effect van de cumulatie van diverse geluidstypen is er een samenwerking met een andere belangengroepering namelijk de Aktiegroep Geluidshinder Gaasperdammerweg.

In 1999 is een project van start gegaan, genaamd: 'Stad en Milieu'. Dit behelst een aantal experimenten op het gebied van milieubeleid, bijvoorbeeld: geluid, bodem, lucht en geur. In heel Nederland wordt in 25 gemeenten geëxperimenteerd. Zuidoost is een van die proefgebieden. Gemeenten en stadsdelen worden zelf verantwoordelijk gemaakt voor het geluidsbeleid. Het was de bedoeling dat in 2002 de Wet Geluidhinder zou worden vervangen door lokaal beleid. Omdat er in het kader van Stad en Milieu toch al werd geëxperimenteerd in Zuidoost, is het stadsdeel ook aangewezen als proeftuin voor MIG (Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid). Daar het project Stad en Milieu in Zuidoost vooral betrekking heeft op geluid overlappen de twee projecten elkaar. Een vertegenwoordiger van de WVB heeft in de Klankbordgroep Geluidsnota Bijlmermeer gezeten om namens de WVB de totstandkoming van de nota critisch te volgen.
In augustus 2000 is 'De geluidsnota voor de Bijlmermeer' gereed gekomen.
De WVB is, gezien de observatie in het verslagjaar, niet hoopvol gestemd dat dit experiment positief uitpakt voor de bewoners van Amsterdam-Zuidoost (geluidsnormen mogen overschreden worden als er maar stiltegebieden worden gecreëerd ter compensatie!).
In januari 2003 hebben we vernomen dat het Project Stad & Milieu beëindigd is en dat vervangend beleid wordt geformuleerd door Stadsdeel Zuidoost.

De WVB blijft van mening dat de overheid spoed moet zetten achter het geven van een wettelijk kader voor cumulatie van geluid, waarbij normen gesteld worden die bewoners beter beschermen dan nu het geval is.


Terug naar inhoud3.5 Project geluidsmetingen

Ook in dit verslagjaar hebben we ons project geluidsmetingen in Amsterdam-Zuidoost en de wijde omgeving van Schiphol gecontinueerd. Met een eigen geluidsmeter (één type) nemen bewoners zelf de werkelijke geluidsbelasting van vliegtuigen op. Door een eenvoudige wijze van meten en registreren krijgt de WVB, aan de hand van de verzamelde overzichten, een vrij goed totaalbeeld van de gemeten geluidsproduktie door vliegtuigen. Er zijn inmiddels ca. 110 geluidsmeters uitgezet.


Terug naar inhoud3.6 Relatie met Deelraad Amsterdam-Zuidoost

Medio 1999 was de Deelraad met het voorstel gekomen om de WVB als adviesraad in te stellen, gezien de know-how die bij de werkgroep aanwezig is. Vervolgens is toen, tijdens een onderhoud van het Dagelijks Bestuur met de WVB, afgesproken dat de WVB periodiek in overleg treedt met de stadsdeelvoorzitter en portefeuillehouder milieu. De ambtelijke ondersteuning zal dan plaatsvinden vanuit REO en Beheer & Milieu. Helaas is er in 2002 geen overleg geweest tussen WVB en het stadsdeelbestuur. De ambtenaar die in 2001 nog twee bijeenkomsten organiseerde is inmiddels vertrokken en haar plaats is in 2002 niet opgevuld. Wel zijn er informeel veel contacten geweest.

Terug naar inhoud3.7 Overleg met wethouder Luchtvaartzaken Gemeente Amsterdam

Op 25 juni 2002 is er op het stadshuis een overleg geweest tussen wethouder M. van der Horst ( Luchtvaartzaken) en alle actieve bewonersgroepen (inzake vliegverkeer) van Amsterdam. Ook 4 vertegenwoordigers van de WVB waren hierbij aanwezig. De WVB blijft in dit overleg pleiten voor een goed beleid voor alle stadsdelen. De enige oplossing lijkt te zijn minder vliegen of tenminste uitsluitend gestabiliseerd vliegen boven dichtaaneengesloten woonbebouwing. Hoewel de wethouder aangeeft de belangen voor alle Amsterdammers te behartigen komt de oplossing (nog steeds) niet duidelijk naar voren. Wethouder Van der Horst kondigt wel aan dat Amsterdam een juridische procedure zal starten om Schiphol te dwingen the Letter of Intent te handhaven. Dit betreft een oude overeenkomst tussen Amsterdam en Schiphol waarbij afspraken zijn gemaakt over het maximum percentage vliegtuigen dat op de Schiphol-Oostbaan mag landen en gebruik maakt van de route over het centrum en oud-zuid/west. Bij het schrijven van dit verslag heeft de rechter nog steeds geen uitspraak gedaan over dit conflict. Mocht er gekozen worden voor handhaving van de afspraken uit de Letter of Intent dan kan dit betekenen dat er meer vliegverkeer moet worden afgehandeld via de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan. De bewoners, woonachtig onder de betreffende vliegpaden, krijgen dan een toename van overlast van vliegverkeer.


Terug naar inhoud3.8 Communicatie met de Minister van Verkeer en Waterstaat

Op 4 oktober tijdens de 10-jarige herdenking van de Bijlmerramp is er contact geweest met de heer R. de Boer, minister van Verkeer- en Waterstaat, naar aanleiding van zijn toespraak tijdens de herdenkingsplechtigheid. Afgesproken is dat de WVB middels een brief haar uitleg op deze toespraak zou toesturen met een verzoek om een reactie van de minister. Deze brief is op 9 oktober verstuurd en bijna een half jaar later is nog niets van de minister vernomen.


Terug naar inhoud3.9 P.R.

In het verslagjaar heeft de WVB kaartjes laten drukken met oneliners over vliegverkeer.


  

Terug naar inhoud4 ONTWIKKELING EN ONDERHOUD VAN DE WEBSITE WWW.WVB.NUDe website van de WVB is in 2000 opgezet voor een betere terugkoppeling van informatie naar onze achterban, de bewoners van Amsterdam-Zuidoost. Ook andere belangstellenden worden uitgenodigd onze website te bezoeken. De huidige site www.wvb.nu bevat, naast enige algemene informatie, artikelen die meer inzicht kunnen geven in het gevaar en andere zaken van vliegverkeer in de omgeving van een luchthaven.
De WVB is voornemens de site uit te breiden met geluidmeetregistratie in inter-actieve vorm. In 2002 hebben we dit plan niet kunnen realiseren vanwege de hoge kosten die hieraan zijn verbonden..

Terug naar inhoud5 PARTICIPATIE WVB


Bestuurs- en kernleden van de WVB hebben in het verslagjaar geparticipeerd in diverse commissies, klankbordgroepen, platforms, comités e.d. zoals hieronder staat aangegeven.

5.1 Klankbordgroep Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer (MOVB)

Als gevolg van de Parlementaire Enquête is een gezondheidskundig onderzoek onder de Bijlmerbewoners opgezet. De WVB participeert in de begeleidende klankbordgroep en heeft hierin ook voorstellen gedaan. De WVB zet zich in voor de beïnvloeding van het Medisch Onderzoek ten behoeve van de bewoner-slachtoffers van de Bijlmerramp om een volledig en adequaat onderzoek en behandelplan te bewerkstelligen. Bij de instelling van de klankbordgroep in mei 1999 heeft de WVB aangegeven aan welke minimumvoorwaarden het MOVB zou moeten voldoen.
Teleurgesteld moeten we meer en meer concluderen dat de wensen van de bewoners/slachtoffers in steeds mindere mate worden gehonoreerd en dat dit jaar het epidemiologisch onderzoek onder de bewoners/slachtoffers al helemaal is afgeblazen. De WVB beraadt zich over de vraag in hoeverre verdere participatie in deze klankbordgroep nog zinvol kan zijn en kan leiden tot het vinden van een oplossing voor de problemen van de bewoners/slachtoffers.


Terug naar inhoud


5.2 Klankbordgroep Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Ook participeert de WVB in de klankbordgroep van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij de onderzoeken in het kader van de "Gezondheidskundige Evaluatie van Schiphol" (GES). Deze onderzoeken zijn opgestart toen bij de PKB (Planologische Kernbeslissing) Schiphol (1994) bleek dat er nog veel hiaten zijn in kennis aangaande de gezondheidskundige effecten van vliegverkeer.
Een belangrijk onderzoek naar slaapverstoring door nachtelijk vlieglawaai is afgerond en laat zien dat er significante effecten op de slaap zijn en met name in de vroege ochtenduren, die er naar onze opvatting toe zou moeten leiden dat het nachtregime wordt uitgebreid tot tenminste 07.00 u in de morgen en dat er geen ruimte meer zou moeten zijn voor de zogenaamde "randen van de nacht". Tevens is het teleurstellend dat publicatie van het onderzoek, al dan niet toevallig, eerst plaats heeft gevonden nadat de nieuwe regelgeving door het parlement was geloodst, waardoor de resultaten van dit onderzoek niet van invloed hebben kunnen zijn op deze besluitvorming. Hoewel het onderzoek al in maart 2002 was voltooid is met de publicatie van de resultaten gewacht tot november; de achtergrond van deze vertraging is ons nog niet verklaard.


Terug naar inhoud


5.3 Platform Leefmilieu Regio Schiphol (PLRS)

Een lid van de WVB participeert in de denktank van dit platform waarbij 60 bewonersorganisaties zijn aangesloten. De nieuwe regelgeving zou tenminste gelijkwaardig moeten zijn aan de normen zoals door de PKB van 1996 vastgesteld. Het PLRS streeft ernaar dat de beloofde gelijkwaardigheidstoets ook daadwerkelijk uitgaat van de juiste informatie om deze toets te kunnen doen; hiertoe is het platform alert op de dubieuze stellingname van het ministerie bij monde van staatssecretaris Schultz van Haegen, in Eerste en Tweede Kamer. Het lijkt erop dat deze actie succesvol is en dat hierdoor het parlement weer op scherp staat.


Terug naar inhoud


5.4 Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS)

Een van de bestuursleden van de WVB is in september 1993 benoemd tot lid van de Commissie Geluidhinder Schiphol -CGS-. Deze vertegenwoordiging houdt in het opkomen voor de gemeentebrede bewonersbelangen in geheel Amsterdam inzake vliegverkeer. De Commissie kan gevraagd of ongevraagd adviezen geven inzake milieuhygiëne Schiphol (geluid, gevaar, luchtverontreiniging e.d.) aan de Minister van Verkeer en Waterstaat (eventueel ook VROM). Voorafgaande aan iedere CGS-vergadering vindt een stedelijk vooroverleg plaats in het stadhuis van Amsterdam, alsmede een vooroverleg van de bewonersvertegenwoordigers in Haarlem. In de nieuwe regelgeving wordt de CGS omgevormd tot de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS), waarbinnen de luchtvaartsector als "goede buur" in overleg met de omgeving zal gaan.
De WVB streeft ernaar met haar expertise de bewonersgeleding binnen de CROS te blijven ondersteunen en heeft in het verslagjaar succesvol bij kunnen dragen in het behouden van een aantal essentiële bevoegdheden, waardoor de mogelijkheid is blijven bestaan dat deze CROS kan uitgroeien tot een volwaardig overlegorgaan waar in eerste instantie een praatgroepje was voorzien.


Terug naar inhoud


5.5 Herdenking Bijlmerramp en het groeiend monument

Het groeiend monument is een stichting die uit verschillende onderdelen bestaat. Een daarvan is de herdenkingsgroep. Deze groep houdt zich bezig met alle zaken die te maken hebben met de jaarlijkse herdenking van de Bijlmerramp op vier oktober. Sinds vier jaar bestaat deze groep en zij draagt er zorg voor dat de herdenking voor alle mensen toegankelijk is. Daarnaast organiseert deze groep, voorafgaande aan de herdenkingstocht, een bijeenkomst voor alle gezindten. Gebleken is dat dit voor veel mensen een ondersteunend gevoel geeft bij het verwerken van het verdriet. Deze keer was de herdenking heel speciaal omdat het de 10e keer was dat de Bijlmerramp werd herdacht. De samenkomst aan het einde van de herdenking in de kerk 'De nieuwe Stad' is voor veel mensen een goede plek om nog even na te praten.
De herdenkingsgroep functioneert grotendeels dankzij vrijwillige bijdragen van diverse groepen mensen uit Zuidoost. Een bestuurslid van de WVB is een van de deelnemers aan deze organisatie en het geeft haar voldoening om hierbij betrokken te zijn.


Terug naar inhoud


5.6 Lotgenoten Bijlmer Vliegramp

Een lid van het bestuur van de WVB participeert in de in 2001 opgerichte groep Lotgenoten Bijlmer Vliegramp, waarin slachtoffers van de Bijlmerramp, die gezondheidsproblemen hebben, steun bij elkaar kunnen vinden. Zij kunnen met elkaar in contact komen, wetenswaardigheden uitwisselen en zij kunnen ook hun verhaal aan elkaar kwijt.


Terug naar inhoud


5.7 Risicocommunicatie

Twee bestuursleden van de WVB hebben, op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, deelgenomen aan een interview en atelier over hoe de overheid met de burgers zou moeten communiceren over bestaande risico's.


Terug naar inhoud6 CONTACTEN6.1 De contacten van de WVB

Onder 6.1.1 t/m 6.1.5 worden contacten genoemd die in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.

6.1.1 Contacten met instanties, die te maken hebben met luchtvaart

   - Handhavingsdienst Luchtvaart (HDL)
   - Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS)
   - RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) i.v.m. GES (Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol)

Doel van deze contacten is om te komen tot minder gevaar en minder overlast voor de omwonenden. De voornaamste gesprekspunten waren:

1 Aandacht voor de toename van gevaar, geluidsoverlast en luchtverontreiniging voor de omgeving.

2 Het verhogen van de FAF (Final Approach Fix) in de aanvliegroute voor de Buitenveldertbaan van
   2000 ft (600 m) naar 3000 ft (900 m). Het stillere glide-path begint dan op ca. 18 km vanaf de
   Buitenveldertbaan, bij Pampus, i.p.v. op 12 km, midden boven de Bijlmer. Een verandering die
   de geluidsoverlast en angstgevoelens sterk kan beperken.

3 Een verzoek om verbod op "verkort indraaien".

4 Kwaliteit technisch onderhoud vliegtuigen


6.1.2 Contacten met de politiek
   - Deelraadsleden Amsterdam-Zuidoost
   - Gemeenteraadsleden en wethouders van Amsterdam
   - Leden van de Provinciale Staten
   - Minister van Verkeer & Waterstaat
   - Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

6.1.3 Contacten met andere belangengroeperingen t.w.:
    - Platform Leefmilieu Regio Schiphol, waarbij ca. 60 bewonersbelangengroeperingen zijn aangesloten
    - SWAB (Schiphol Werkgroep Amstelveen / Buitenveldert).
    - PlatformVliegoverlast Amsterdam
    - Buurtoverleggen in de H- en K-buurt Bijlmermeer
    - Bewonersverenigingen in de H- en K-buurt Bijlmermeer
    - Bewonersvereniging Kantershof
    - Bewonersvereniging Huntum
    - Bewonersvereniging Kelbergen
    - Klankbordgroep Bijlmermeer
    - Bewonersgroep uit Gaasperdam
    - Individuele bewoners Zuidoost en overig Amsterdam (naar ons verwezen via het Stadsdeel Zuidoost,
    - Stadsdeel Noord en de Gemeente Amsterdam)
    - Bewonersgroepen bij Manchester, Frankfurt en Keulen
    - Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede
    - Vereniging Milieudefensie
    - Milieucentrum Amsterdam
    - Milieufederatie Noord-Holland
    - Stichting Natuur en Milieu
    - Meldpunt Gezondheid en Milieu
   
6.1.4 Contacten met de pers
    zie hoofdstuk 8

6.1.5 Overige contacten
    Verder zijn er contacten geweest met:
    - mevrouw dr. E. Desmit, kinderarts
    - de heer H. v.d. Belt, bewoner Kikkenstein
    - de heer L. Bertholet
    - de heer J. Lau, manager a.i. Stadsdeel Zuidoost
    - Aktiegroep Geluidshinder Gaasperdammerweg
    - Universiteit van Amsterdam
    - Vrije Universiteit van Amsterdam
    - scholieren en studenten van HBO-opleidingen en Universiteiten in Nederland
    - spotters

Terug naar inhoud7 OVERZICHT PRESENTATIES EN DEELNAME AAN DIVERSE BIJEENKOMSTENHieronder volgt een opsomming van activiteiten waaraan de WVB in 2001 heeft deelgenomen.


02 januari Bulderboswake.
11 januari Nieuwjaarsreceptie Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost.
12 januari Nieuwjaarsrecepties politieke partijen Amsterdam-Zuidoost.
24 januari Overleg Platform Leefmilieu Regio Schiphol (PLRS).
21 februari Inspraak Luchthavenindelings- en verkeersbesluit en MER 2003, VU A'dam.
07 maart Congres "De Nieuwe Kaart van Nederland" in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht.Alle plannen op het gebied van ruimtelijke ordening komen hier voor het eerst tezamen.
15 maart Interview met onderzoeksbureau B&A in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken beleid risicocommunicatie overheid met burgers.
15 april Klankbordgroep Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer (MOVB).
16 april Deelname atelier in Leidschendam, georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken over risicocommunicatie van overheid naar burgers.
18 april Afscheidsreceptie stadsdeelbestuurders in het Planetarium, Zuidoost, nl. van H. Belliot, P. Schings en M. van der Horst.
25 juni Overleg op het stadhuis met wethouder M. van der Horst en andere actieve bewonersgroepen in Amsterdam, die hun activiteiten richten op Schiphol en het luchtverkeer.
16 juli Klankbordgroep RIVM met betrekking tot de Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol.
10 augustus Lockerbie, Schotland: bezoek memorials en inzage gedenkboeken naar aanleiding van de vliegtuigramp van 1988.
24 september In 'De Nieuwe Stad' Zuidoost: Persconferentie presentatie boek 'Doemvlucht, de verzwegen geheimen van de Bijlmerramp' door Pierre Heijboer.
02 oktober Symposium "lessen leren van Rampen" in het Planetarium door stichting "impact".
04 oktober 10e Herdenking Bijlmerramp. Gesproken
met o.a. minister R. de Boer (Verkeer & Waterstaat), burgemeester J. Cohen, de heer Th. Meijer (v/h voorzitter Parlementaire Enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer, Tweede Kamerlid CDA), mevr. E. Sweet (deelraadsvoorzitter Zuidoost) en mevr. E. Verdonk, wethouder R.O.
30 oktober MOVB.
31 oktober PLRS.
15 november 10 jarig bestaan WVB: bijeenkomst op Schiphol met alle betrokken leden.
18 november Bezoek aan staatssecretaris van VROM.
20 november Overleg met Vereniging Milieudefensie.
28 november Klankbordgroep RIVM met betrekking tot de Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol.
11 december MOVB.
12 december Informatiebijeenkomst WTC Schiphol over de nieuwe Luchtvaartwet.
diverse data bijeenkomsten ter voorbereiding op de herdenkingsbijeenkomst Bijlmerramp en informatievoorziening aan middelbare scholieren en studenten die werkstukken/scripties maken over Schiphol.

Terug naar inhoud8 PERSDe WVB heeft ook in deze verslagperiode weer goede contacten gehad met de pers. De WVB heeft meegewerkt aan t.v.- en radio-programma's. Ook zijn er interviews met de schrijvende pers geweest.

8.1 Persberichten

In 2002 is door de WVB één persbericht opgesteld:8.2 Onderwerpen waarmee de WVB in 2002 in de publiciteit is gekomen:

wanneer: naar aanleiding van:
   
januari sluiting luchtruim tijdens koninklijk huwelijk op 2 februari
september les van Bijlmerramp genegeerd inzake zichtbaar maken van bebouwing op radarscherm
oktober verzoek WVB aan minister-president voor het veiliger maken van het luchtruim


8.3 Contacten met de pers

In 2002 zijn er perscontacten geweest met:
Schrijvende pers    Haarlems Dagblad, Amsterdams Stadsblad en De Echo
Radio                       Radio Noord-Holland
Televisie                 AT5Terug naar inhoud

9. FINANCIËNVoor het jaar 2002 heeft de WVB subsidie ontvangen van het Stadsdeel Zuidoost. Wij zijn daardoor in staat geweest diverse activiteiten te continueren en een aantal nieuwe te ontplooien.
Wij zijn het Stadsdeel Zuidoost erkentelijk voor hun geleverde financiële bijdrage in het afgelopen jaar. In een door de WVB opgesteld financieel overzicht over het jaar 2002 is een verantwoording gegeven van de ontvangen subsidie. Dit overzicht is inmiddels toegestuurd aan het Stadsdeelkantoor Amsterdam-Zuidoost, afdeling Welzijn.


10. RESULTATENHet bestuur van de WVB is van mening dat alle inspanningen van de afgelopen jaren er mede toe hebben geleid dat in overheids- en luchtvaartkringen het besef is gegroeid dat rekening moet worden gehouden met de belangen van bewoners onder aan- en uitvliegroutes van de luchthaven Schiphol, in het bijzonder met betrekking tot het gevaar en de overlast van vliegverkeer. Hoewel de WVB onderkent dat het heel moeilijk is om alles te bereiken wat ons voor ogen staat, vinden we dat het van groot belang is om onze activiteiten te continueren.
Vooral omdat de WVB een zekere deskundigheid heeft opgebouwd en als volwaardige gesprekspartner moet worden behandeld. Wij hopen ook in de komende jaren de belangen voor de bewoners van Amsterdam-Zuidoost, inzake de overlast door vliegverkeer, te kunnen blijven behartigen.


Terug naar inhoud


Colofon

Oplage 125 ex.

Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer:
Postbus 22624,
1100 DC Amsterdam-Zuidoost
tel/fax: 020 - 6974 730
e-mail: postbus@wvb.nu
postbank nr.: 689 33 97Terug naar inhoud