jaarverslag 2001  


Jaarverslag

2001

van

Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer

 

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

1. Introductie

2. Voornaamste doelstellingen en aandachtspunten van de
Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer


3. Opvallendste activiteiten en aandachtspunten in 2001

3.1 De vliegramp op 4 oktober 1992
3.2 Toekomst Nederlandse Luchtvaart en gevolgen voor milieu en gezondheid
3.4 Project Stad en Milieu
3.5 Project geluidsmetingen
3.6 Relatie met Deelraad Amsterdam-Zuidoost
3.7 Overleg met wethouder Luchtvaartzaken Gemeente Amsterdam
3.8 Communicatie met de Minister van Verkeer en Waterstaat

4. Ontwikkeling en onderhoud Website WVB

5. Participatie WVB

5.1 Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer (MOVB)
5.2 Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
5.3 Platform Leefmilieu Regio Schiphol (PLRS)
5.4 Comité Schiphol Anders (CSA)
5.5 Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS)
5.6 Herdenking Bijlmerramp en het groeiend monument
5.7 Lotgenoten Bijlmer Vliegramp
5.8 Ad hoc participatie


6. Contacten

6.1 Contacten van de WVB
6.1.1 Instanties verbonden met luchtvaart
6.1.2 Politiek
6.1.3 Belangengroeperingen
6.1.4 Pers
6.1.5 Overige contacten


7. Overzicht presentaties en deelname aan diverse bijeenkomsten

8. Pers

8.1 Persbericht
8.2 Onderwerpen waarmee publiciteit is gehaald
8.3 Contacten met de pers


9. Financiën

10. Resultaten

Colofon


VOORWOORD


Voor u ligt het jaarverslag 2001 van de Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer, afgekort: WVB.
De WVB heeft ook in dit verslagjaar de ontwikkelingen in de luchtvaart nauwlettend gevolgd,
vooral vanuit bewonersperspectief.

Na een introductie volgt de beschrijving van onze voornaamste doelstellingen en aandachtspunten in hoofdstuk 2.
De meest in het oog springende zaken in dit verslagjaar zijn opgenomen in hoofdstuk 3.
In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de verdere ontwikkeling en het onderhoud van de eigen website van de WVB.
Participatie van WVB in diverse klankbordgroepen, platforms, commissies en comités wordt uitgelegd in hoofdstuk 5.
Onze contacten worden weergegeven in hoofdstuk 6 terwijl de externe activiteiten worden vermeld in hoofdstuk 7.
De relatie tot de pers staat beschreven in hoofdstuk 8.
Hoofdstuk 9 gaat over onze financiën.
Mede dankzij de ontvangen waarderingssubsidie van Stadsdeel Zuidoost hebben wij onze werkzaamheden kunnen continueren.
Tenslotte worden onze resultaten vermeld in hoofdstuk 10.
Het bestuur dankt de leden van de kerngroep en de geraadpleegde deskundigen voor de
door hen geleverde inzet in het verslagjaar in het belang van de bewoners van Amsterdam-Zuidoost.
Wij hopen dat u door het lezen van dit verslag een indruk krijgt
van de activiteiten van de Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer.
het Bestuur van de Stichting WVB 17 maart 2002

Terug naar inhoud1 INTRODUCTIE


Op 11 november 1992 is de werkgroep opgericht.
De vliegramp in Amsterdam-Zuidoost op 4 oktober 1992 en de reeds lang bestaande hinder door vliegverkeer
zijn aanleiding geweest voor de oprichting van de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB).
De groep was en is nog steeds een bundeling van krachten van bewonersgroeperingen met betrekking
tot het probleem van de toenemende overlast van het vliegverkeer boven Amsterdam-Zuidoost.
Voordat de groep werd opgericht waren er al, vanuit diverse bewonersorganisaties, initiatieven ontstaan
ter bestrijding van de overlast van vliegverkeer. De ramp heeft deze groeperingen bijeen gebracht.

De werkgroep bestaat uit kernleden en gewone leden:
De kernleden maken deel uit van de kerngroep. Deze groep heeft in het jaar 2001 één maal per maand vergaderd.
Bovendien zijn er, inspelend op de actualiteit, nog bijeenkomsten op ad hoc basis geweest.
De kerngroep bewaakt de doelstellingen en stemt het beleid daarop af.
De overige leden wonen af en toe een vergadering bij en zijn oproepbaar voor specifieke activiteiten van de WVB.
De leden van de WVB vertegenwoordigen belanghebbende bewonersgroeperingen in Amsterdam-Zuidoost.
Daarnaast kan de WVB een beroep doen op een aantal deskundigen die, meestal belangeloos, ondersteuning verlenen.
Deze deskundigen maken, in tegenstelling tot de gewone en kernleden, geen deel uit van de WVB.

Rechtskundig gezien is de WVB een werkgroep die vanaf de start op 11 november 1992 rechtspersoonlijkheid
heeft ontleend aan het wijkopbouworgaan in Amsterdam-Zuidoost.
Echter, in maart 1995 heeft de WVB van het opbouwwerk (BZO) bericht ontvangen dat de juridische
constructie, met terugwerkende kracht v.a. 1 januari 1995, niet meer van toepassing was.
De WVB heeft toen gekozen voor het oprichten van een zelfstandige, onafhankelijke rechtspersoon en
vanaf 12 februari 1996 heten we officieel:

Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer.


Vanwege de inmiddels verkregen naamsbekendheid presenteren we ons naar buiten toe nog altijd als

Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer  wvblogo.jpg  .


De werkgroep heeft in 2001 bestaan uit bestuursleden, aangevuld met enkele kernleden
met specifieke aandachtsgebieden zoals bewonersparticipatie, opzet en onderhoud van onze website e.d.

De ontwikkeling van de nationale luchthaven (project ONL) is door de WVB actief gevolgd.
In dit kader is regelmatig ingegaan op uitnodigingen van ambtelijke instanties voor overleg bij concept-beleidsnota's.
De inmiddels opgebouwde expertise blijkt dan steeds van waarde.

Terug naar inhoud
VOORNAAMSTE DOELSTELLINGEN EN AANDACHTSPUNTEN VAN DE
WERKGROEP VLIEGVERKEER BIJLMERMEER


Gedurende de verslagperiode heeft de WVB de volgende doelstellingen en aandachtspunten gehanteerd.
De voornaamste doelstellingen van de WVB zijn als volgt samen te vatten:
- Verminderen van het gevaar door vliegverkeer voor omwonenden onder de aan- en uitvliegroutes van Schiphol,
in het bijzonder voor de bewoners van Amsterdam-Zuidoost, met als
uitgangspunt geen vliegverkeer boven dicht bevolkte gebieden.
- Vermindering van de overlast en bescherming van het milieu met betrekking tot het vliegverkeer.
- Ten minste het vermijden van vermijdbare hinder van vliegverkeer boven Amsterdam-Zuidoost
(bijvoorbeeld: alleen gestabiliseerd overvliegen)

De voornaamste punten van aandacht:
- registratie en melding van incidenten en andere ongewone vliegbewegingen
- bewonersklachten over vliegtuigen (met name in Amsterdam-Zuidoost)
- goede handhaving van regels met sanctiebeleid
- meedenken over alternatieve oplossingen voor vermindering overlast door vliegverkeer
- meer zorg en aandacht voor de belangen van derden (rond Schiphol) bij
de professionals - toezicht op de kwaliteit van het technisch onderhoud van vliegtuigen
- schadevergoeding volgens het adagium de vervuiler betaalt o.a. gedifferentieerde
tariefstelling voor het gebruik van de luchthaven naar de mate van overlast
- participatie in ten aanzien van burgerluchtvaart beleidsbepalende gremia
- voorlichting aan bewonersgroeperingen
- ondersteuning van de stadsdeelraad ten aanzien van zaken met betrekking tot het vliegverkeer
- vergroting van de expertise met betrekking tot het vliegverkeer
- kritisch volgen van berichtgeving over ontwikkelingen in de luchtvaart en zo nodig alert en adequaat reageren
- bundeling van bewoners(groeperingen) o.a. met betrekking tot registratie van gemeten geluidsoverlast van vliegtuigen.

Terug naar inhoud3 OPVALLENDSTE ACTIVITEITEN EN AANDACHTSPUNTEN IN 20013.1 De vliegramp op 4 oktober 1992.

De WVB heeft in 1993 zelf onderzoek gedaan, informatie ingewonnen en kritische vragen gesteld en dit
heeft in oktober 1993 geleid tot conclusies en aanbevelingen voor veiliger vliegen. Deze gegevens zijn
verwerkt in een rapport.
Op 12 oktober 1993 heeft de WVB dit rapport, getiteld: "De vliegramp in Amsterdam-Zuidoost op 4 oktober 1992",
aangeboden aan de voorzitter van de Raad voor de Luchtvaart in Hoofddorp en de leden der Staten Generaal.
Onze aanbevelingen, neergelegd in dit rapport, zijn voor de WVB in 2001 nog steeds actueel en worden regelmatig
onder de aandacht gebracht van de verantwoordelijke overheidsinstanties en politici. Reden hiervoor is de o.i. absolute
noodzaak om in de toekomst een betere bescherming te bereiken met minder gevaar en overlast voor de bevolking, die woont
onder aan- en uitvliegroutes van Schiphol, in het bijzonder voor de bewoners van Amsterdam-Zuidoost.

Wij streven er naar dat ALLE lessen, die uit het El-Al-ongeluk geleerd kunnen worden, ook daadwerkelijk ter harte
worden genomen door de verantwoordelijken. De Raad voor de Luchtvaart heeft geweigerd op onze nadrukkelijke verzoeken
hiertoe positief te reageren. De WVB had in 1997 bij diverse fracties in de Tweede Kamer der Staten Generaal aangedrongen
over te gaan tot het instellen van een parlementair onderzoek in de voor deze zaak meest geëigende vorm. Uiteindelijk heeft
dit onderzoek in 1998 geresulteerd in het instellen van een Parlementaire Enquête Commissie Vliegramp Bijlmermeer.

Een delegatie van de WVB is in 1998 ingegaan op een uitnodiging van de Enquête Commissie om voor een besloten gesprek
naar Den Haag te komen. In 1999 zijn de getuigenverhoren en eindrapportage van de Enquête Commissie met veel
belangstelling door de WVB gevolgd en van commentaar voorzien, vooral via de pers.
In het jaar 2001 heeft de WVB nog steeds aandacht gevraagd voor de lessen die getrokken kunnen worden
uit de bevindingen van de Parlementaire Enquête Commissie Vliegramp Bijlmermeer; in het bijzonder is de WVB
in dit kader bezig met het verminderen van gevaar voor de bewoners van Zuidoost onder de aanvliegroute naar de
Buitenveldertbaan en het Arenacentrum. Hoewel de WVB al jaren hierop aandringt is op dit punt nog onvoldoende
verbetering bereikt en zijn de mogelijkheden hiertoe nog niet doorgevoerd.

Terug naar inhoud3.2 Toekomst Nederlandse Luchtvaart en gevolgen voor milieu en gezondheid

De verwachting is dat de omgeving sterk aan leefmilieu zal moeten inleveren. De WVB vindt
dat de te verwachten milieuschade duidelijk in kaart gebracht moet worden. De WVB maakt zich
grote zorgen over de resultaten van de gezondheidsonderzoeken die trager verlopen dan was voorspeld;
er zijn echter al indicaties die nadelige effecten aangeven van geluid en luchtverontreiniging op de
gezondheid van de omwonenden van de luchthaven Schiphol.
De WVB zal blijven aandringen op het zoeken naar een evenwichtige balans tussen de economische belangen
van de luchthaven en de leefbaarheid van de omgeving en met name die van Amsterdam-Zuidoost. De overschatting
van het economische belang tegenover de onderschatting van de overlast en het gevaar voor Zuidoost blijft de WVB
aan de orde stellen bij alle betrokken autoriteiten. De verstrengeling van belangen bij de luchtvaartsector en
rijksoverheid behoort nog altijd niet geheel tot het verleden.

Terug naar inhoud3.3 De nieuwe Luchtvaartwet en het groepsrisico

Ten aanzien van het gevaar voor de omwonenden is in de nieuwe Luchtvaartwet niet voorzien in adequate
regelgeving. Het "groepsrisico" (= kans op een ongeval met meer dan 10 doden) wordt niet in de
risico-analyses meegewogen, hetgeen naar onze opvatting minimaal noodzakelijk is. De normstelling is
bovendien niet dezelfde als voor andere economische activiteiten wordt gehanteerd en allerlei risicofactoren
worden buiten de berekeningen gehouden. Daarnaast worden aannames doorgevoerd die niet realistisch zijn.
Uit de veiligheidsstatistieken burgerluchtvaart valt te lezen dat 85% van de fatale ongevallen in de luchtvaart
gebeurt bij de start of de landing; 29% bij de start en 56% bij de landing. Bij de start-ongevallen gebeurt
het ongeluk in 51% van de gevallen tijdens de beginklim nadat het vliegtuig is losgekomen van de startbaan.
Bij de landingsongevallen gebeurt het ongeluk in 58% tijdens het manoeuvreren voor de nadering naar de landingsbaan
toe. Dit nu zijn precies de fases van een vlucht die boven het woongebied in Amsterdam-Zuidoost worden afgewikkeld
door de luchtvaartsector, hoewel dit met minder gevaar voor omwonenden ook anders kan worden geregeld.

Terug naar inhoud3.4 Project Stad en Milieu

Stadsdeel Zuidoost zit midden in de planning en uitvoering van een aantal megaprojekten, die de overlast vanwege gevaar,
geluid en luchtverontreiniging verder (zullen) doen toenemen. Als voorbeelden noemen wij:

* de nieuwe luchtvaartwet die ruimte geeft aan een toename van vliegverkeer;
* verdubbeling van het treinverkeer;
* mogelijke verbreding van snelwegen (zoals de Gaasperdammerweg die midden door ons stadsdeel loopt);
* toename kantoorbouw, waardoor toename forensenverkeer;
* uitbreiding mega winkel- en uitgaanscentrum in het Arenagebied;
* grootscheepse vernieuwing Bijlmermeer, gepaard gaande met veel sloop- en bouwactiviteiten.

Bij het vaststellen van geluidsnormen heeft de overheid het nu zo geregeld dat er voor ieder type geluid een
aparte normering is. Om bij politici en ambtenaren aandacht te vragen voor het effect van de cumulatie van
diverse geluidstypen is er een samenwerking met een andere belangengroepering namelijk
de Aktiegroep Geluidshinder Gaasperdammerweg.

In 1999 is een project van start gegaan, genaamd: 'Stad en Milieu'. Dit behelst een aantal experimenten
op het gebied van milieubeleid, bijvoorbeeld: geluid, bodem, lucht en geur. In heel Nederland wordt in
25 gemeenten geëxperimenteerd. Zuidoost is een van die proefgebieden. Gemeenten en stadsdelen worden zelf
verantwoordelijk gemaakt voor het geluidsbeleid. Het is de bedoeling dat in 2002 de Wet Geluidhinder wordt
vervangen door lokaal beleid. Omdat er in het kader van Stad en Milieu toch al werd geëxperimenteerd in Zuidoost,
is het stadsdeel ook aangewezen als proeftuin voor MIG (Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid). Daar het project
Stad en Milieu in Zuidoost vooral betrekking heeft op geluid overlappen de twee projecten elkaar. Een vertegenwoordiger
van de WVB heeft in de Klankbordgroep Geluidsnota Bijlmermeer gezeten om namens de WVB de totstandkoming van de
nota kritisch te volgen.
In augustus 2000 is 'De geluidsnota voor de Bijlmermeer' gereed gekomen.
De WVB is, gezien de observatie in het verslagjaar, niet hoopvol gestemd dat dit experiment positief
uitpakt voor de bewoners van Amsterdam-Zuidoost (geluidsnormen mogen overschreden worden als er maar
stiltegebieden worden gecreëerd ter compensatie!).
De WVB is van mening dat de overheid spoed moet zetten achter het geven van een wettelijk kader voor
cumulatie van geluid, waarbij normen gesteld worden die bewoners beter beschermen dan nu het geval is.

Terug naar inhoud3.5 Project geluidsmetingen
Ook in dit verslagjaar hebben we ons project geluidsmetingen in Amsterdam-Zuidoost en de wijde omgeving
van Schiphol gecontinueerd. Met een eigen geluidsmeter (één type) nemen bewoners zelf de werkelijke
geluidsbelasting van vliegtuigen op. Door een eenvoudige wijze van meten en registreren krijgt de WVB, aan
de hand van de verzamelde overzichten, een vrij goed totaalbeeld van de gemeten geluidsproduktie door
vliegtuigen. Er zijn inmiddels ca. 100 geluidsmeters uitgezet.

Terug naar inhoud3.6 Relatie met Deelraad Amsterdam-Zuidoost
Medio 1999 was de Deelraad met het voorstel gekomen om de WVB als adviesraad in te stellen, gezien de
know-how die bij de werkgroep aanwezig is. Vervolgens is toen, tijdens een onderhoud van het
Dagelijks Bestuur met de WVB, afgesproken dat de WVB periodiek in overleg treedt met de stadsdeelvoorzitter
en portefeuillehouder milieu. De ambtelijke ondersteuning zal dan plaatsvinden vanuit REO en Beheer & Milieu.
In 2001 heeft er twee maal een overleg plaatsgevonden om de toenemende overlast van vliegverkeer op de
agenda te zetten bij het overleg van de stadsdeelvoorzitters met als doel de problematiek bij het
College van Burgemeester en Wethouders aan te kaarten.
De WVB heeft het stadsdeel wederom gevraagd een actieve bijdrage te leveren in het terugdringen van het
vliegverkeer.

Terug naar inhoud3.7 Overleg met wethouder luchtvaartzaken Amsterdam
In mei 2001 is er op het stadshuis een overleg geweest tussen wethouder G. Dales en alle actieve
bewonersgroepen (inzake vliegverkeer) van Amsterdam. Ook 4 vertegenwoordigers van de WVB waren
hierbij aanwezig. Aanleiding was de in de media breed uitgemeten discussie over wel of geen naderingen
boven de binnenstad van Amsterdam. Duidelijk is dat als de gemeente vliegtuigen boven één van de stadsdelen
wil weghouden andere stadsdelen de overlast op hun bordje krijgen. De WVB pleit voor een goed beleid voor
alle stadsdelen. De enige oplossing lijkt te zijn minder vliegen of tenminste uitsluitend gestabiliseerd
vliegen boven dichtaaneengesloten woonbebouwing. Hoewel de wethouder aangeeft de belangen voor alle
Amsterdammers te behartigen komt de oplossing (nog) niet duidelijk naar voren.

Terug naar inhoud3.8 Communicatie met de Minister van Verkeer en Waterstaat

Op 11 januari 2001 heeft de Minister van Verkeer & Waterstaat de WVB schriftelijk antwoord gegeven op
onze brief van 15 november 1999 waarin wij oplossingen hadden aangegeven voor een aantal problemen.
Hieronder volgt een korte samenvatting van de reactie van de Minister:
A sluiting luchtruim tijdens herdenking op 4 oktober: toezegging van de Minister om het luchtruim tussen
   18.00 en 19.00 uur te sluiten.
B beleid ter vermindering van de toegenomen risico's voor omwonenden: volgens het inzicht van de overheid
   blijkt nu dat risiconiveaus in de PKB aanzienlijk zijn overschat. Extra groei van de luchtvaart tot
   2003 zou dus niet tot hogere risico's leiden. Dit alles beziende bestaan volgens de Minister thans
   grote bedenkingen over de noodzaak van een verdere aanscherping van het extern veiligheidsbeleid uit
    de PKB via planologische maatregelen voor het vierbanenstelsel.
C verleggen indraaipunt om manoeuvreren boven bewoond gebied te vermijden: Volgens de internationale criteria,
    opgesteld in ICAO-verband m.b.t. de eindnadering, dient een vliegtuig zich bij het interceptiepunt
    bij voorkeur op minstens 15 km. in het verlengde van de baanas te bevinden. In de praktijk
    blijkt echter niet onvoorwaardelijk aan dit, overigens niet bindende, criterium te worden
   voldaan om reden van capaciteit en waarborging van vliegveiligheid, aldus de Minister. Het zal
    dan ook kunnen voorkomen dat een vliegtuig in opdracht van een verkeersleider van deze voorwaarde
   afwijkt.
   NB: De WVB streeft naar gestabiliseerd overvliegen boven Zuidoost. Dit antwoord van de Minister geeft
    aan dat gemanoeuvreer boven Zuidoost voorlopig zal blijven bestaan.
D noodlandingsbaan: Het blijkt niet mogelijk om een gedegen procedure te ontwerpen waarbij eenduidig bepaald
   kan worden wat in een noodsituatie de beste oplossing voor de afhandeling van de vlucht is. Wel
   wordt tijdens een noodsituatie de woonbebouwing op het radar zichtbaar gemaakt.
E verplichting tot gebruik kleinere vleugelklepstand tijdens de eindnadering: Er zijn met de maatschappijen
   afspraken gemaakt over het gebruik van "reduced flaps"
F verhoging daalhoek van 3 naar 3.2 graden: onderzoek heeft uitgewezen dat er geen geluidsvoordeel optreedt
   bij een verhoging van de daalhoek
G alcoholcontroles: Naar aanleiding van een incident met een dronken piloot op 15 januari 2000 had de WVB
   uitleg gevraagd. De Minister deelt in haar brief mee dat de Luchtvaartpolitie inmiddels een
   stringent handhavingsbeleid heeft ontwikkeld voor dergelijke situaties. De zogenaamde
   alcoholwetgeving voor de luchtvaart is vastgesteld en aan de hand daarvan is de politie nu wettelijk
   in staat om controles uit te voeren op alcoholgebruik door vliegers en verkeersleiders.

Aan het einde van het verslagjaar bezint de WVB op strategiewijziging naar aanleiding van de teleurstellende
antwoorden van de Minister van Verkeer & Waterstaat op de onder B, C en D genoemde onderwerpen.

Terug naar inhoud4 ONTWIKKELING EN ONDERHOUD VAN DE WEBSITE WWW.WVB.NUDe website van de WVB is in 2000 opgezet voor een betere terugkoppeling van informatie naar onze achterban, de
bewoners van Amsterdam-Zuidoost. Ook andere belangstellenden worden uitgenodigd onze website te bezoeken.
De huidige site www.wvb.nu bevat, naast enige algemene informatie, artikelen die meer
inzicht kunnen geven in het gevaar en andere zaken van vliegverkeer in de omgeving van een luchthaven.
De WVB is voornemens de site uit te breiden met geluidmeetregistratie in inter-actieve vorm. Nog niet valt te
overzien wat de consequenties hiervan zullen zijn voor de kosten. We gaan steun zoeken bij het Ministerie van
VROM.

Terug naar inhoud5 PARTICIPATIE WVB


Bestuurs- en kernleden van de WVB hebben in het verslagjaar geparticipeerd in diverse commissies,
klankbordgroepen, platforms, comités e.d. zoals hieronder staat aangegeven.

5.1 Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer (MOVB)

Als gevolg van de Parlementaire Enquête is een gezondheidskundig onderzoek onder de Bijlmerbewoners opgezet.
De WVB participeert in de begeleidende klankbordgroep en heeft hierin ook voorstellen gedaan. De WVB zet zich
in voor de beïnvloeding van het Medisch Onderzoek ten behoeve van de bewoner-slachtoffers van de Bijlmerramp
om een volledig en adequaat onderzoek te bewerkstelligen.


5.2 Klankbordgroep Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Ook participeert de WVB in de klankbordgroep van het Rijksinsitituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
bij de onderzoeken in het kader van de "Gezondheidskundige Evaluatie van Schiphol" (GES). Deze onderzoeken
zijn opgestart toen bij de PKB (Planologische Kernbeslissing) Schiphol (1994) bleek dat er nog veel hiaten zijn
in kennis aangaande de gezondheidskundige effecten van vliegverkeer.


5.3 Platform Leefmilieu Regio Schiphol (PLRS)

Een lid van de WVB participeert in de denktank van dit platform waar 60 bewonersorganisaties zijn aangesloten.


5.4 Comité Schiphol Anders (CSA)

In het verslagjaar hebben 2 kernleden van de WVB zitting gehad in het Comité Schiphol Anders. Het CSA-platform
voorziet in een behoefte onder bewoners en organisaties in de regio Schiphol om de krachten te bundelen voor
acties tegen de plannen van Schiphol die het leefklimaat bedreigen.


5.5 Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS)

Een van de bestuursleden van de WVB is in september 1993 benoemd tot lid van de Commissie Geluidhinder Schiphol
-CGS-. Deze vertegenwoordiging houdt in het opkomen voor de gemeentebrede bewonersbelangen in geheel Amsterdam
inzake vliegverkeer. De Commissie heeft in 2001 acht keer in Haarlem vergaderd om gevraagd of ongevraagd
adviezen te geven inzake milieuhygiëne Schiphol (geluid, gevaar, luchtverontreiniging e.d.) aan de Minister
van Verkeer en Waterstaat (eventueel ook VROM). Voorafgaande aan iedere CGS-vergadering vindt een stedelijk
vooroverleg plaats in het stadhuis van Amsterdam, alsmede een vooroverleg van de bewonersvertegenwoordigers
in Haarlem.


5.6 Herdenking Bijlmerramp en het groeiend monument

Het groeiend monument is een stichting die uit verschillende delen bestaat. Een daarvan is de herdenkingsgroep.
Deze groep houdt zich bezig met alle zaken die te maken hebben met de jaarlijkse herdenking van de Bijlmerramp
op vier oktober. Sinds drie jaar bestaat deze groep en zij draagt er zorg voor dat de herdenking voor alle
mensen toegankelijk is. Daarnaast heeft ze geluisterd naar de vraag uit de samenleving om voor de herdenkingstocht
de mogelijkheid te bieden tot een bijeenkomst voor alle gezindten. Gebleken is dat dit voor veel mensen een
ondersteunend gevoel geeft bij het verwerken van het verdriet en dat het ook een gevoel van warmte geeft.
Deze groep functioneert grotendeels dankzij vrijwillige bijdragen van diverse groepen mensen uit Zuidoost.
De samenkomst aan het einde van de herdenking in de kerk 'De nieuwe Stad' is voor veel mensen een goede plek
om nog even na te praten. Een bestuurslid van de WVB is een van de deelnemers aan deze organisatie en zij
vindt het prettig hierbij betrokken te zijn.


5.7 Lotgenoten Bijlmer Vliegramp

Een lid van het bestuur van de WVB participeert in de in 2001 opgerichte groep Lotgenoten Bijlmer Vliegramp,
waarin slachtoffers van de Bijlmerramp, die gezondheidsproblemen hebben, steun bij elkaar kunnen vinden.
Zij kunnen met elkaar in contact komen, wetenswaardigheden uitwisselen en zij kunnen ook hun verhaal aan elkaar
kwijt.


5.8 Ad hoc participatie

Op verzoek heeft de WVB diverse malen gevraagd en ongevraagd adviezen, uitleg en zienswijze gegeven over de
ontwikkeling van nieuwe normen met betrekking tot het gevaar en geluidsoverlast voor de burgerij. De cumulatie
van diverse bronnen en differentiatie naar de omgeving zijn de factoren die onze inbreng bepalen.

Terug naar inhoud6 CONTACTEN6.1 De contacten van de WVB

Onder 6.1.1 t/m 6.1.5 worden contacten genoemd die in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.

6.1.1 Contacten met instanties, die te maken hebben met luchtvaart

   - Handhavingsdienst Luchtvaart (HDL)
   - Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS)
   - RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) i.v.m. GES (Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol)
   - Projectgroep ONL

Doel van deze contacten is om te komen tot minder gevaar en minder overlast voor de omwonenden. De
voornaamste gesprekspunten waren:

1 Aandacht voor de toename van gevaar, geluidsoverlast en luchtverontreiniging voor de omgeving.
2 Het verhogen van de FAF (Final Approach Fix) in de aanvliegroute voor de Buitenveldertbaan van 2000 ft (600 m)
    naar 3000 ft (900 m). Het stillere glide-path begint dan ca. 18 km i.p.v. 12 km (midden boven de Bijlmer) vanaf
   het punt bij Pampus. Een verandering die de geluids- en angstoverlast sterk kan beperken.
3 Een verzoek om verbod op "verkort indraaien".
4 Kwaliteit technisch onderhoud vliegtuigen


6.1.2 Contacten met de politiek
   - Deelraadsleden Amsterdam-Zuidoost
   - Gemeenteraadsleden en wethouders van Amsterdam
   - Leden van de Provinciale Staten
   - Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

6.1.3 Contacten met andere belangengroeperingen t.w.:
    - Platform Leefmilieu Regio Schiphol, waarbij ca. 60 bewonersbelangengroeperingen zijn aangesloten
    - SWAB (Schiphol Werkgroep Amstelveen / Buitenveldert).
    - PlatformVliegoverlast Amsterdam
    - Buurtoverleggen in de H- en K-buurt Bijlmermeer
    - Bewonersverenigingen in de H- en K-buurt Bijlmermeer
    - Bewonersvereniging Kantershof
    - Bewonersvereniging Huntum
    - Bewonersvereniging Kelbergen
    - Kopersvereniging/Bewonersvereniging Gulden Kruis
    - Kopersvereniging Nieuw-Geinwijk
    - Klankbordgroep Bijlmermeer
    - Bewonersgroep uit Gaasperdam
    - Individuele bewoners Zuidoost en overig Amsterdam (naar ons verwezen via het Stadsdeel Zuidoost,
    - Stadsdeel Noord en de Gemeente Amsterdam)
    - Bewonersgroepen bij Manchester, Frankfurt en Keulen
    - Vereniging Milieudefensie
    - Milieucentrum Amsterdam
    - Milieufederatie Noord-Holland
    - Stichting Natuur en Milieu
    - Meldpunt Gezondheid en Milieu
   
6.1.4 Contacten met de pers
    zie hoofdstuk 8

6.1.5 Overige contacten
    Verder zijn er contacten geweest met:
    - mevrouw dr. E. Desmit, kinderarts
    - de heer H. v.d. Belt, bewoner Kikkenstein
    - de heer L. Bertholet
    - de heer J. Lau, manager a.i. Stadsdeel Zuidoost
    - Aktiegroep Geluidshinder Gaasperdammerweg
    - Universiteit van Amsterdam
    - Vrije Universiteit van Amsterdam
    - scholieren en studenten van HBO-opleidingen en Universiteiten in Nederland
    - studente van de University of Melbourne, Australia (i.v.m. presentatie op congres over
       "Increasing Air Traffic and the negative aspects that come with it")
    - spotters

Terug naar inhoud7 OVERZICHT PRESENTATIES EN DEELNAME AAN DIVERSE BIJEENKOMSTENHieronder volgt een opsomming van activiteiten waaraan de WVB in 2001 heeft deelgenomen.

12 januari Nieuwjaarsreceptie Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost

14 januari Nieuwjaarsrecepties politieke partijen Amsterdam-Zuidoost

17 januari Overleg met afdeling REO van Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost

27 februari Inspreekreactie WVB tijdens commissievergadering op Stadhuis Amsterdam over Schiphol

28 maart Overleg met afdeling REO van Stadsdeel Amsterdam-Zuidoost

02 april Overleg met stadsdeelvoorzitter over te volgen strategie inzake:
    § Nieuwe Luchtvaartwet
    § Verleggen aanvliegroutes Kaagbaan en Schiphol-Oostbaan naar Buitenveldertbaan
    § Verleggen Final Approach Fix Buitenveldertbaan

06 april Overleg met hoofd afdeling Welzijn van Stadsdeel Zuidoost

10 mei Conferentie over de Ontwerpwet Luchtvaart in de Rode Hoed Amsterdam met als thema:
    Schiphol: een gewoon bedrijf? Gediscussieerd werd over normen, risico en geluid van vliegverkeer

15 mei Onderhoud bij G. Dales, wethouder luchtvaartzaken Gemeente Amsterdam, met alle
    actieve bewonersgroepen in Amsterdam

04 oktober Herdenking Bijlmerramp

08 oktober Tweede Kamer Den Haag: besluitvorming over de Nieuwe Luchtvaartwet

16 november Bij Handhavingsdienst Luchtvaart Schiphol: op uitnodiging medewerking verleend aan enquête van
    onderzoeksbureau, in opdracht van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, naar aanleiding van de start van het
    project Tweede Nota Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart.

diverse data: diverse bijeenkomsten ter voorbereiding op de herdenkingsbijeenkomst Bijlmerramp (tocht en
    monument)

diverse data: Informatievoorziening aan middelbare scholieren en studenten die werkstukken/scripties maken
    over Schiphol

Terug naar inhoud8 PERSDe WVB heeft ook in deze verslagperiode weer goede contacten gehad met de pers. De WVB heeft meegewerkt
aan t.v.- en radio-programma's. Ook zijn er interviews met de schrijvende pers geweest.

8.1 Persberichten
   In 2001 is door de WVB één persbericht opgesteld:

      datum:         onderwerp:

    27 november    vertrek Rob van Gijzel als lid van de Tweede Kamer


8.2 Onderwerpen waarmee de WVB in 2001 in de publiciteit is gekomen:

    wanneer:   waarover:

    januari       nachtverstoring door vliegverkeer
    februari     mening WVB over bestemming van boete die door de Minister aan Schiphol was opgelegd wegens
                      overschrijding van normen (het geld is naar Aviodome gegaan)
    juni            afblazen epidemiologisch onderzoek
    augustus   reactie op verzoek van wethouder G. Dales aan Minister Netelenbos om vluchten boven de stad te
                       stoppen. De WVB heeft in haar reactie de nadruk gelegd op toenemend gevaar en overlast voor
                       bewoners in Amsterdam-Zuidoost.
    september  aanslagen op het World Trade Centre New York

8.3 Contacten met de pers
    In 2001 zijn er perscontacten geweest met:
    Schrijvende pers
    Regionale weekbladen:
    - Weekmedia: de Nieuwe Bijlmer en Nieuwsblad Gaasperdam
    - De Echo

    Radio:
    - Kinderradio Zuidoost
    - Radio Noord-Holland
    - Radio Venray

    Televisie (regionaal):
    - AT5
    -
    Televisie (landelijk):
    - KRO-Ontbijt T.V.
    - AVROTerug naar inhoud

9. FINANCIËN

Voor het jaar 2001 heeft de WVB waarderingssubsidie ontvangen van het Stadsdeel Zuidoost. Wij zijn daardoor in
staat geweest diverse activiteiten te continueren en een aantal nieuwe te ontplooien.
Wij zijn het Stadsdeel Zuidoost erkentelijk voor hun geleverde financiële bijdrage in het afgelopen jaar.
In een door de WVB opgesteld financieel overzicht over het jaar 2001 wordt een verantwoording gegeven van de
ontvangen waarderingssubsidie. Dit overzicht is in februari 2002 toegestuurd aan het Stadsdeelkantoor
Amsterdam-Zuidoost, afdeling Welzijn.


10. RESULTATENHet bestuur van de WVB is van mening dat alle inspanningen van de afgelopen jaren er mede toe hebben geleid dat
in overheids- en luchtvaartkringen het besef is gegroeid dat rekening moet worden gehouden met de belangen van
bewoners onder aan- en uitvliegroutes van de luchthaven Schiphol, in het bijzonder met betrekking tot het
gevaar en de overlast van vliegverkeer. Hoewel de WVB onderkent dat het heel moeilijk is om alles te bereiken
wat ons voor ogen staat, vinden we dat het van groot belang is om met onze activiteiten door te gaan. Vooral
omdat de WVB een zekere deskundigheid heeft opgebouwd en als volwaardige gesprekspartner moet worden
behandeld. Wij hopen ook in de komende jaren de belangen voor de bewoners van Amsterdam-Zuidoost, inzake de
overlast door vliegverkeer, te kunnen blijven behartigen.


Terug naar inhoud


Colofon


Oplage 125 ex.

Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer:
Postbus 22624,
1100 DC Amsterdam-Zuidoost
tel/fax: 020 - 6974 730
e-mail: postbus@wvb.nu
postbank nr.: 689 33 97Terug naar inhoud