De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan niet handhavend optreden tegen overschrijdingen van het maximum aantal vliegtuigbewegingen, omdat dat maximum niet wettelijk is vastgelegd.

Volgens sommigen is dat maximum vorig jaar al overschreden; de ILT ontkent of bestrijdt dat overigens niet.

Een bewoner verzocht de ILT om handhavend op te treden tegen de overschrijding van het maximum aantal van 500.000 vliegtuigbewegingen met handelsverkeer op de luchthaven Schiphol in het gebruiksjaar 2017. Een toelichting staat in dit eerdere bericht.

De ILT reageert als volgt:

Ik heb het voornemen om uw verzoek af te wijzen op grond van onderstaande motivering.

Het maximum van 500.000 vliegtuigbewegingen met handelsverkeer is nog niet wettelijk vastgelegd in een wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB). Om die reden heb ik niet de bevoegdheid om tot handhaving over te gaan.
Voorts merk ik op dat de definitie van het begrip ‘handelsverkeer’ nog kan wijzigen in de ontwerpfase van het LVB. Pas wanneer de wijziging van het LVB de volledige inspraak- en adviesprocedure heeft doorlopen en formeel is vastgesteld, zal duidelijk zijn welke definitie voor het begrip ‘handelsverkeer’ moet worden gehanteerd.