In augustus 2010 liet de WVB weten, dat het Aldersakkoord van oktober 2008 onder meer bepaalde dat alvorens een Nieuw Normen en Handhavingsstelsel (NNHS) kan worden ingevoerd, dit NNHS in de praktijk gedurende twee jaar door middel van een experiment moet worden uitgeprobeerd en geëvalueerd.

Nu de cijfers van het eerste jaar bekend zijn, is er een tussentijdse evaluatie van het experiment. Waar nodig zal er bijgestuurd kunnen worden.

De WVB stelt vast dat het experiment met het nieuwe normen en handhavingsstelsel nog niet optimaal verloopt. Na ruim een jaar is nog niet alles van de afspraken uit het Aldersakkoord gerealiseerd en zijn nog niet alle afspraken geconcretiseerd.

De aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan over Amsterdam-Zuidoost, Buitenveldert en Amstelveen veroorzaakt de meeste gehinderde bewoners. De verwachting is dat, als gevolg van het strikt geluidspreferent inzetten van de banen, de Buitenveldertbaan relatief minder gebruikt zal worden, afhankelijk van gunstige meteo-omstandigheden.

… is met dit nieuwe stelsel de Buitenveldertbaan nog nooit zo intensief gebruikt als het afgelopen jaar!

 

Het banenstelsel is inclusief de Polderbaan, ook wel ‘de milieubaan’ genoemd, sedert 2003 inzetbaar. Van de afgelopen 5 jaar had Schiphol in 2007 de meeste starts en landingen. Het waren er 452.818. Hiervan zijn er toen 30.653 via de Buitenveldertbaan, ook wel ‘de meteobaan’ genoemd, afgehandeld. Dat is 6,77%.
Het afgelopen gebruiksjaar 2011 waren er in totaal op Schiphol 430.431 starts en landingen waarvan er 43.082 (10,1%) via de Buitenveldertbaan; bij een vermindering van (452.818 – 430.431=) 22.387 vluchten zijn er toch (43.082 – 30.653=) 12.429 vluchten méér via de Buitenveldertbaan gegaan.

Dat is een toename tov van 2007 met 40.54% !

Vergeleken met het voorgaande gebruiksjaar 2010 is er ook niet veel verbetering merkbaar geweest. Weliswaar is het totaal aantal starts/landingen met (430.431 – 397.824=) 32.607 (8,19%) toegenomen, op de Buitenveldertbaan is dit aantal met (43.082 – 33.280=) 9.802 (29,45%) starts/landingen onevenredig veel toegenomen.

In de sinds 22 december 2010 doorgevoerde preferentievolgorde van baancombinaties komt,op de website van de luchtverkeersleiding LVNL, de Buitenveldertbaan (09/27) niet meer voor.

In het kwartaal monitoringsrapport over gebruiksjaar 2011 wordt een andere preferentievolgorde van baancombinaties gehanteerd, waarin de Buitenveldertbaan (09/27) wel is opgenomen.

Opvallend is de toename van het aantal starts vanaf de Buitenveldertbaan, terwijl starten toch minder meteo-gevoelig is dan landen.

Uitgezocht wordt wat hiervan de oorzaak is geweest.

Bovendien wordt ook de aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan gebruikt voor uiteindelijke landingen op de Kaagbaan of de Schiphol-Oostbaan. Deze naderingen veroorzaken net zoveel hinder in Amsterdam-Zuidoost, Buitenveldert en Amstelveen als uiteindelijke landingen op de Buitenveldertbaan.

In het eerste kwartaal van het nu lopende gebruiksjaar 2012 is het al niet veel beter. Van de 92 dagen, die het kwartaal telt, is de Buitenveldertbaan 24 dagen NIET ingezet en de overige 68 dagen wel en hiervan op 29 dagen ook in de nacht.

In het eerste kwartaal van 2011 waren er 9.291 starts en landingen via de Buitenveldertbaan. Volgens de rapportage van BAS over het eerste kwartaal van gebruiksjaar 2012 zijn er op de Buitenveldertbaan(27) in westelijke richting 349 starts en 10.006 landingen geweest. In oostelijke richting (09) zijn er 4.254 starts gemaakt. In totaal al weer 14.609 starts en landingen, een toename met ruim 57% tov 2011!

Om de informatie voor de belangstellenden iets bereikbaarder te maken heeft de WVB op de voorpagina van de site een permanente windroos opgenomen, die de windrichting en windsterkte op Schiphol laten zien. Door hierop door te klikken krijgt de bezoeker nog meer actuele meteo-info over de situatie op Schiphol.