Het is bijna net zo druk geweest in de publiciteit rond de ontwikkeling van Schiphol als het voor de bewoners onder de vliegpaden was door het intensieve vliegverkeer. De chaos neemt met de toename van het vliegverkeer alleen maar toe. Schiphol loopt vast, maar heeft dat zelf nog niet door. Optimalisatie van de luchthaven is een thema dat de beleidsontwikkelaars niet kennen.

Voor de leden van de werkgroep waren het daarom drukke tijden. De massaliteit van het verzet neemt toe. Organisaties van bewoners kunnen elkaar steeds beter vinden. Alleen door het bundelen van de krachten is het mogelijk om het sprookje van de groeiadepten door te prikken. Wie goed oplet, ziet dat de keizer geen kleren draagt maar de naakte waarheid. Zijn spiegelbeeld is voor hem een illusie.

In deze nieuwsbrief: 25 jaar WVB, Gemeenteraadsverkiezingen 2018, de werkzaamheid van het Aldersakkoord, geSchiphold worden en een oproep.

Het waren voor de werkgroep ook drukke tijden omdat zij haar 25 jarig jubileum niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan. De publicatie van een boekje en onze jubileumbijeenkomst met als thema de vraag of de lessen van de Bijlmerramp geleerd zijn waren een breed gevoeld succes. In deze nieuwsbrief is de terugblik op ons jubileum één van de onderwerpen.

Wij hopen u met deze nieuwsbrief weer een beetje bij te praten. Het belang van een kritische houding ten opzichte van de ontwikkeling van Schiphol blijft een noodzaak. Zonder Kritiek komt Schiphol niet verder, maar gaat aan zijn eigen groei ten onder.

Iedereen kan zich abonneren op deze gratis nieuwsbrief. Mocht u aan de andere kant helemaal niet gediend zijn van onze informatie in deze vorm, dan kunt u ook dat kenbaar maken aan de secretaris van de werkgroep (zie boven) en wij schrappen uw naam onmiddellijk van onze verzendlijst.

Waar op deze website aan onderwerpen al aandacht is besteed, volstaan we met een link.

25 Jaar Wekrgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (link)

GL Tweede Kamerlid Suzanne Kröger aan het woord.Foto J. Mooren

De vraag op de bijeenkomst luidde: zijn de lessen van de Bijlmerramp geleerd? De conclusie moet helaas zijn, dat de lessen in het geheel niet zijn geleerd. Kort na de ramp werd er alweer volop over de dichtbevolkte Bijlmermeer gevlogen. Het is nog steeds aan de piloot om in geval van een calamiteit aan zijn toestel te kiezen voor de Buitenveldertbaan als landingsdoel. Dat hij daarbij over dichtbevolkt gebied vliegt en daarmee het leven van veel bewoners in gevaar brengt is uitsluitend ter overweging van de piloot. De afspraken, die aan de Alderstafel (het afsprakencomplex over de toekomst van Schiphol, dat tussen de betrokken partijen is overeengekomen) wordt door de luchtvaartsector bijna systematisch niet nagekomen. Het rijk handhaaft de afspraken niet. Als werkgroep spreken wij daarom over ‘de wankele tafel van Alders’.

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart

Op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Om de politieke meningsvorming voor de komende vier jaar te kunnen beïnvloeden heeft de werkgroep een verkiezingsmanifest samengesteld.

De politieke partijen worden opgeroepen om de veiligheidsrisico’s van de Amsterdammers die onder de vliegpaden wonen eindelijk serieus te nemen. Amsterdam moet als aandeelhouder haar bewoners beschermen tegen het gevaar van het vliegverkeer. Als dat moet leiden tot krimp van het vliegverkeer, dan mogen de Amsterdammers van hun volksvertegenwoordigers verwachten dat zij zich daarvoor in gaan zetten.

Gezondheid is een ander punt uit het manifest. Verstoring van nachtrust is ziekmakend. Fijnstof en ultrafijnstof die door het vliegverkeer worden uitgestoten vormen eveneens een bedreiging voor de volksgezondheid. Deze stoffen veroorzaken een verkorting van de levensduur.

Waar in Parijs concrete afspraken zijn gemaakt om een klimaatramp te voorkomen en veel sectoren de broekriem aan moeten trekken om hun consumptie van fossiele brandstoffen te beperken, is de luchtvaart die dans ontsprongen. De luchtvaart zal hierdoor en door haar onstuimige groei tot de grootste klimaatbedreigers gaan behoren.

Vanaf de jaren tachtig is ‘marktwerking’ een geloofsartikel in het neoliberalisme. Voor de luchtvaartsector gelden de marktregels echter niet. Op de brandstof  hoeft geen accijns betaald te worden. Waar de eerste levensbehoeften binnenkort met een verhoging van 3% naar 9% belast zullen worden, is een reiziger voor zijn vliegticket geen enkele BTW verschuldigd. 0% BTW voor een luxe product dat mens en milieu ongekende schade berokkent

Duidelijk is dat de groei van Schiphol tot een complexe chaos aan het leiden is. De veiligheid is volgens de Onderzoeksraad voor de Veiligheid niet meer gegarandeerd. Schiphol zelf loopt vast bij de afhandeling van de 65 miljoen passagiersbewegingen. De aanpassingen van de infrastructuur om Schiphol nog een beetje bereikbaar te houden kost de belastingbetaler miljarden. De omvang van het aantal vliegbewegingen tast het woon- en leefklimaat aan en maakt een groot gebied rond Schiphol als vestigingsgebied onaantrekkelijk. De optimalisatie van Schiphol vraagt om krimp en niet om groei. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) geeft daarbij aan dat Schiphol nauwelijks bijdraagt aan het Bruto Binnenlands Product. Het hele manifest met als naam ‘Opvliegers’ is hier te lezen.

De werkzaamheid van het Aldersakkoord

De afspraken tussen de luchtvaartsector, de gemeenten, het rijk en bewoners over de ontwikkeling van Schiphol tot 2021 zijn vastgelegd in wat genoemd wordt ‘Het Aldersakkoord’.  In de Omgevingsraad Schiphol (ORS) zijn de belanghebbende partijen (luchtvaartsector, overheid, milieuorganisaties en bewoners) vertegenwoordigd. Samen zien de partijen toe op het nakomen van de afspraken.

Het is pijnlijk om te zien hoe de afspraken systematisch worden geschonden. Wij noemen een paar voorbeelden.

De afspraak was: Het aantal vliegbewegingen tot 2021 wordt beperkt tot 500.000.

Eind oktober bleek de stand van zaken te zijn, dat binnen het jaar 512.252 vliegbewegingen zijn geregistreerd. Navraag bij Schiphol leverde op dat van die 512.000, er 17.000 toegeschreven konden worden aan kleinschalige vliegbewegingen. Hiermee bleef Schiphol naar eigen zeggen beneden de 500.000. Wat ons betreft is een vliegbeweging een vliegbeweging. Wijzigingen van definities ondermijnen de afspraken.  Meer hierover.

Afgesproken was verder dat er niet meer dan 28.000 nachtvluchten per jaar plaats mochten vinden.  Aanvankelijk waren dit er 32.000. Als compensatie voor het niet nakomen van CDA landingen (Continuous Descent Approach, landingen via glijvluchten waardoor de geluidhinder beperkt kon worden) werd afgesproken het aantal toegestane nachtvluchten te beperken tot 29.000 nachtvluchten. In 2017 heeft het rijk echter tijdelijk toestemming gegeven om toch de 32.000 nachtvluchten uit te voeren, ook al wordt nog steeds geen uitvoering gegeven aan de CDA. In de gebruiksprognose 2018 is dat volume ook voor dat jaar bevestigd.

De afspraak was, dat een preferent baangebruik  gehanteerd zou worden, waardoor overlast voor bewoners beperkt wordt – de zgn. Rinnooy Kan norm. Meer dan 20 Knopen zijwind (windkracht 5) of 7 Knopen staartwind geven de luchtverkeersleiding het recht om tot een andere inzet van banen te komen. De praktijk is dat het eigenlijk niets uitmaakt wat de windkracht is en uit welke hoek de wind waait bij het inzetten van banen.

Woningbouw in overlastzones wordt niet toegestaan staat in het Aldersakkoord. Inmiddels hebben gemeenten en Schiphol buiten de ORS om afspraken gemaakt, dat deze woningbouw wel wordt toegestaan. Bewoners, die gebruik gaan maken van zo een geluidbelaste woning moeten een verklaring ondertekenen, waarin zij verklaren niet over de door de luchtvaart veroorzaakte geluidhinder te klagen met een dwangsom van € 100.000 als zij dit wel doen. De bewonersdelegatie in de ORS verzet zich hier met hand en tand tegen. Woningzoekenden worden gechanteerd met wurgcontracten. Hun recht om te klagen wordt afgepakt. Zoiets past niet in een rechtsstaat. Meer

GeSchiphold worden

Dit begrip werd onlangs gemunt door Pieter Winsemius, de oud minister voor Milieu. Hij bedoelt daarmee de creatieve wijze waarop Schiphol steeds in staat is om feiten zo te interpreteren, dat het lijkt of dat bewoners er bij verdere groei van Schiphol steeds op vooruitgaan. Geluidoverlast wordt niet berekend over de daadwerkelijk ervaren geluidbelasting, maar wordt op een zeer ingewikkelde manier berekend, waarbij de gewogen geluidbelasting per etmaal als maat genomen wordt. Hierdoor valt de geluidbelasting op papier mee, terwijl voor het gehoor iedere minuut toch een vliegtuig overkomt met een geluidbelasting tot boven de 80 Db(A). De MERs waarmee groei van Schiphol goedgepraat moet worden, liggen daarom steeds meer onder vuur.

Doe mee

Het werk van de werkgroep is behoorlijk intensief en wordt uitgevoerd door een weliswaar groeiende groep bewoners, maar er blijft altijd werk liggen. Hoe meer zielen, hoe sterker wij ons kunnen maken om de besluitvorming zo te beïnvloeden, dat Schiphol tot een optimale schaal verder wordt ontwikkeld. Wij verstaan daaronder een schaal die recht doet aan de belangen van de mensen die gevaar en hinder ondervinden en die recht doet aan het economische belang van de luchthaven voor de Nederlandse economie. Voel je uitgedaagd. Meld je aan bij onze secretaris. Hij is te bereiken via telefoonnummer 020-6903416. Of meldt u aan via de pagina Contact.

Redactie: Lourens Burgers (020 -6964260)

Link naar Nieuwsbrief 1