Schiphol heeft in gebruiksjaar 2017 het maximum aantal vliegbewegingen van 500 duizend overschreden, maar is van mening dat klein zakelijk verkeer (General Aviation) niet mee hoeft te tellen.

Toch kan een handhavingsverzoek bij de Inspectie Leefomgeving en Transport kansrijk zijn, gezien de – verkeerde – definitie van handelsverkeer die Schiphol hanteert. Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom de minister die definitie maar gauw wil wijzigen. Tijd om daar een zienswijze over in te dienen.

Schiphol heeft de baangebruikcijfers over het gebruiksjaar 2017 verkeerd berekend. In het overzicht van BAS wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘Alderstafel’ en ‘klein zakelijk’ verkeer. Dit onderscheid wijkt af van de wettelijke definitie.

In de gewijzigde bijlage bij de memorie van toelichting op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen (Staatsblad 2016-119) staat namelijk:

Luchthavenverkeerbesluit
Wijzigingen LVB met betrekking tot het nieuwe normen –en handhavingstelsel voor Schiphol (alleen ter informatie bijgevoegd in verband met de wijziging van de Wet luchtvaart).

Artikel 4.1.1
Op de luchthaven Schiphol vinden maximaal 500.000 vliegtuigbewegingen met handelsverkeer per gebruiksjaar plaats.

en in bijlage 5 van datzelfde document staat de volgende definitie van handelsverkeer:

Begripsbepalingen
In deze bijlage wordt verstaan onder:
handelsverkeer: verkeer van luchtvaartmaatschappijen met een AOC als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

En in de Wet luchtvaart staat: Wet luchtvaart
Wet van 18 juni 1992, houdende algemene regeling met betrekking tot het luchtverkeer

artikel 1.1 eerste lid
AOC: door Onze Minister van Infrastructuur en Milieu aan een onderneming of groep van ondernemingen afgegeven document waarin wordt verklaard dat de betrokken luchtvaartexploitant beschikt over beroepsbekwaamheid en organisatie om luchtvaartuigen veilig te exploiteren voor de in dat bewijs gespecificeerde luchtvaartactiviteiten (Air Operator’s Certificate);

Conclusie: het gaat er niet om dat er aan de Alderstafel is afgesproken dat General Aviation niet meetelt als handelsverkeer. Het gaat om wat er in de wet staat:
Op de luchthaven Schiphol vinden maximaal 500.000 vliegtuigbewegingen met verkeer van luchtvaartmaatschappijen met een Air Operator’s Certificate per gebruiksjaar plaats.

Schiphol onderscheidt dus ‘Alderstafel’ verkeer van ‘klein zakelijk’ verkeer.
Het gaat echter niet om het onderscheid tussen lijnvluchten/charters en General Aviation dat is afgesproken aan de Alderstafel (status: advies aan de regering), maar om wat er dien aangaand is vastgelegd de wet Luchtvaart (status: wettelijke bepaling, goedgekeurd door de Staten Generaal).

Aangezien het grootste gedeelte van het klein zakelijk verkeer op Schiphol wordt uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen met een Air Operator’s Certificate, was het aantal vliegtuigbewegingen met handelsverkeer in het gebruiksjaar 2017 groter dan 500.000 (linker kolom plus rechter kolom min het aantal helikoptervluchten): ruim 507.000!

Bronnen:
https://www.omgevingsraadschiphol.nl/?s=gewijzigde+bijlage
http://www.bezoekbas.nl/userfiles/Baangebruikcijfers_2017.pdf
Dit beeld wordt bevestigd door het aantal vluchten dat vermeld is op de website van NOMOS in de maanden november 2016 tot en met oktober 2017 (= het gebruiksjaar 2017) bij elkaar op te tellen.
Bron: http://noiselab.casper.aero/ams/#page=databrowser