Amsterdam, 7 december 2016

Aan de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu mw. S Dijksma.

U heeft aan de ORS gevraagd om u uiterlijk op 1 december 2016 te adviseren over de gebruiksprognose 2017. Een eensluidend advies heeft de ORS niet aan u toegestuurd. Partijen, die binnen de ORS overleggen over de ontwikkeling van Schiphol zijn het niet eens over het handhaven van de afspraken, die zijn vastgelegd in het Aldersakkoord. U heeft aangegeven dat, indien er geen eensluidend advies van de ORS op 1 december beschikbaar is, u zelf een beslissing zult moeten nemen.

Gedurende 7 jaren is er intensief overleg geweest tussen de sector, de gemeenten en de bewoners over de ontwikkeling van Schiphol tot en met 2020. Die zeven jaar zijn nodig geweest. De belangen lopen sterk uiteen. Schiphol wenst een ongebreidelde groei van het aantal vliegbewegingen, gemeenten willen ruimte om woningbouw te realiseren en de bewoners willen zoveel mogelijk beperking van gevaar, beperking van de geluidoverlast en een gezond leefmilieu. Het resultaat van het Aldersoverleg was ons inziens een goede balans tussen de verschillende belangen. De bewonersgroeperingen hebben daarbij behoorlijk wat ingeleverd.

Nu het Aldersakkoord nog geen 2 jaar in werking is, zien wij een indrukwekkende lijst met voorbeelden van ontwikkelingen die in strijd zijn met de afspraken. Met name de sector lapt de afspraken aan zijn laars. De sector legt de afgesproken Rinnooy Kan normen (de normen voor dwarswind, waarboven afgeweken mag worden van het preferent baangebruik) naast zich neer, wijkt af van het afgesproken maximum aan nachtvluchten, landt en start op de Schiphol-Oostbaan met reguliere verkeersvliegtuigen terwijl de gemeenten het voor elkaar hebben gekregen, dat in beschermingsgebieden gebouwd kan gaan worden; met als gevolg uitbreiding van het aantal gehinderden.

Het zal u niet ontgaan zijn, dat het vertrouwen in de overheid aan kracht inboet. Ook wij als bewoners kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat al onze inspanningen om een solide akkoord tot stand te brengen met de partners over de ontwikkeling van Schiphol direct daarna door de partners uit de sector en door de gemeenten als slechts een opstapje wordt gebruikt voor verder uitbreiding van gevaar, hinder en aantasting van de luchtkwaliteit door de verontreiniging met (ultra)fijnstof.

Wij verwachten daarom, dat u als staatssecretaris de afspraken uit het Aldersakkoord tegenover de sector en gemeenten overeind zult houden en de gebruiksprognose 2017 van Schiphol in overeenstemming met die afspraken zult brengen. Wij gaan er verder vanuit, dat u snel uw beslissing zult nemen, omdat er anders een beleidsvacuüm ontstaat. Graag worden wij op de hoogte gesteld van uw besluit.

Vriendelijke groet, namens de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer,

Lourens Burgers, lid bestuur