De WVB heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen een kieswijzer gemaakt. De uitkomst van deze kieswijzer was dat de op dit moment beoogde collegepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP:

  • ook na 2020 een maximum van 500.000 vluchten op Schiphol willen.
  • dat de luchtvaart met zijn kerosineverbruik vanaf Schiphol een evenredige bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen van Nederland.
  • dat de uitstoot van schadelijke stoffen waaronder ultrafijnstof door vliegverkeer op Schiphol niet verder toeneemt.
  • dat voor de veiligheid van omwonenden van Schiphol dezelfde bescherming geboden wordt als voor risico’s door andere bedrijfsactiviteiten zoals chemie.
  • dat er een maximum komt op de inzet van de Buitenveldertbaan.

Wij willen hier nog aan toevoegen, dat op grond van gezondheidsoverwegingen het aantal nachtvluchten op ‘0’ zou moeten worden gesteld. Recent onderzoek wijst uit, dat verstoring van de nachtrust op diverse manieren de gezondheid aantast, dat nachtvluchten belangrijk aan die verstoring bijdragen en dat verstoring van de nachtrust vooral ook voor kinderen een negatieve uitwerking heeft op hun ontwikkeling en hun leerprestaties.

De verkiezingen van 21 maart hebben als resultaat gehad, dat er binnen de nieuwe raad van Amsterdam een ruime meerderheid aanwezig is om de ontwikkeling van Schiphol kritisch te beoordelen en bij die meerderheid de politieke wil aanwezig is om de belangen van de bewoners meer prioriteit te geven bij de besluiten, die over de toekomst van Schiphol na 2021 genomen moeten worden.

Wij verwachten deze lijn terug te vinden in het nu te ontwikkelen collegeakkoord 18/22.