De WVB heeft zich bij de voorbereiding van de verkiezingen voor Provinciale Staten van 20 maart ingezet om richting te geven aan de standpunten van de politieke partijen ter zake de ontwikkeling van Schiphol voor de komende Statenperiode.

Wij constateren dat in de nieuw verkozen Provinciale Staten een meerderheid is die onze standpunten (goeddeels) ondersteunt. In onze brief van 7 mei gaan wij hierop in, waarbij we verwijzen naar recente publicaties die onze standpunten verder ondersteunen en onderbouwen.

 

“Aan de fracties van de politieke partijen die overleggen over de vorming van een college van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland 2019-2023.

Op 20 maart hebben de bewoners van Noord-Holland zich uitgesproken over de toekomst van hun provincie. Een onderwerp, dat de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB) aan het hart gaat, is de ontwikkeling van Schiphol. In de komende statenperiode zullen besluiten genomen worden over hoe die toekomst er uit zal zien. Het nieuw gekozen provinciaal bestuur heeft een aantal mogelijkheden om deze ontwikkeling in een door de bewoners van Noord-Holland gewenste richting te sturen; als belangrijke deelnemer in de ORS en met name als bestuur, dat waakt voor de gezondheid en het welzijn van de Noord-Hollanders.

In een Manifest van de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer in verband met de verkiezingen 20 maart 2019 heeft de WVB aan de politieke partijen in Noord-Holland gevraagd om bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma rekening te houden met de inhoud van het manifest. Onderwerpen waren: gevaar, gezondheid, klimaat, marktwerking en ontsluitingsrichting. Het Manifest hebben wij als bijlage bijgevoegd.

Op basis van beleidsvoornemens van de politieke partijen is vervolgens door samenwerkende groeperingen in Amsterdam, die de ontwikkeling van Schiphol als onderwerp hebben, een analyse gemaakt van de verkiezingsprogramma’s en zijn vragen aan de politieke partijen voorgelegd. De resultaten zijn vastgelegd in een kieswijzer.

De uitkomt van deze kieswijzer was dat:

 • Alle partijen onderkennen het belang van Schiphol.
 • De partij voor de Dieren gaat het meest ver in de beperking van de capaciteit van Schiphol. Krimp van het aantal vliegbewegingen is een belangrijk punt voor die partij.
 • GroenLinks en SP verzetten zich tegen groei, maar zetten niet expliciet in op krimp.
 • PvdA, D66 en (in mindere mate CDA) willen groei alleen toestaan als aan harde voorwaarden wordt voldaan zoals vermindering van overlast, verbetering van veiligheid en minder gevolgen voor het klimaat
 • PvdA, D66, SP, GroenLinks en CDA willen dat het overvolle Schiphol wordt ontlast door de ontwikkeling van snelle railverbindingen.
 • GroenLinks en SP spreken zich expliciet uit tegen de opening van de luchthaven Lelystad.
 • Partij voor de Dieren spreekt zich expliciet uit tegen een luchthaven in zee. Forum voor Democratie pleit juist voor een dergelijke luchthaven. Terwijl het CDA op voorhand niet voor is, maar wel bereid is zich te laten overtuigen.
 • De VVD staat het meest positief tegenover de groei van Schiphol.

 De verkiezingen van 20 maart hebben als resultaat gehad, dat er binnen de nieuwe Provinciale Staten van Noord-Holland een ruime meerderheid aanwezig is om de ontwikkeling van Schiphol kritisch te beoordelen en bij die meerderheid de politieke wil aanwezig is om de belangen van de bewoners meer prioriteit te geven bij de besluiten, die over de toekomst van Schiphol na 2021 genomen moeten worden. Ook bij de partijen, die nu het voortouw hebben genomen om te komen tot een nieuw collegeakkoord is deze meerderheid aanwezig.

Wij verwachten daarom dat in het bestuursakkoord 2019 – 2023 deze standpunten in heldere beleidsvoornemens zijn uitgewerkt.

Om U hierin te faciliteren informeren wij u nog over een aantal nieuwe inzichten:

 1. verstoring van de nachtrust tast op diverse manieren de gezondheid aan en nachtvluchten dragen in belangrijke mate bij aan die verstoring met als gevolg een negatieve uitwerking ontwikkeling en leerprestaties van kinderen
 2. de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft bij herhaling aangegeven dat vanuit veiligheidsoverwegingen Schiphol in zijn huidige grenzen van zijn capaciteit heeft bereikt.
 3. de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur heeft in “Mainports voorbij” onderbouwd dat de voortgaande groei van Schiphol geen toegevoegde waarde heeft voor de economische ontwikkeling van het land en de regio en dat investeringen in andere sectoren een veel positiever economisch resultaat tot gevolg zullen hebben.
 4. in een onlangs verschenen rapport van de RLI pleit deze Raad voor een normalisering van de luchtvaartsector. De belangen van deze bedrijfstak dienen zorgvuldig afgewogen te worden tegen andere maatschappelijke belangen. De uitzonderingspositie van de luchtvaart is achterhaald.

Tot slot willen wij hier aan toevoegen, dat de provincie zich geconformeerd heeft aan het standpunt dat de BRS heeft ingenomen bij de advisering aan de minister over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol dat tot 2023 geen gesprek gevoerd kan worden over groei zolang als nog niet voldaan is aan de afspraken uit het vigerende Aldersakkoord.”