Op 20 maart gaan de Noord Hollanders weer gezellig naar de stembus. Bij de keuze voor de politieke voorkeur staat ook de toekomst van Schiphol in beeld. Wat zijn de politieke partijen van plan met betrekking tot Schiphol. De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer heeft de verkiezingsprogramma’s naast elkaar gelegd.

Wat om te beginnen opvalt is dat niet alle partijen een verkiezingsprogramma hebben en dat er partijen zijn, die wel een programma hebben maar die geen uitspraken doen over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol.

De belangrijkste resultaten

Van de partijen, die wel een visie aan de kiezers voorleggen, hebben wij ten behoeve van de kiezers de belangrijkste op een rij gezet.
Dit zijn onze belangrijkste bevindingen:

  • Alle partijen onderkennen het belang van Schiphol.
  • De VVD staat het meest positief tegenover de groei van Schiphol.
  • De partij voor de Dieren gaat het meest ver in de beperking van de capaciteit van Schiphol. Krimp van het aantal vliegbewegingen is een belangrijk punt voor die partij.
  • GroenLinks en SP verzetten zich tegen groei, maar zetten niet expliciet in op krimp.
  • PvdA, D66 en (in mindere mate CDA) willen groei alleen toestaan als aan harde voorwaarden wordt voldaan zoals vermindering van overlast, verbetering van veiligheid en minder gevolgen voor het klimaat
  • PvdA, D66, SP, GroenLinks en CDA willen dat het overvolle Schiphol wordt ontlast door de ontwikkeling van snelle railverbindingen.
  • GroenLinks en SP spreken zich expliciet uit tegen de opening van de luchthaven Lelystad.
  • Partij voor de Dieren spreekt zich expliciet uit tegen een luchthaven in zee. Forum voor Democratie pleit juist voor een dergelijke luchthaven. Terwijl het CDA op voorhand niet voor is, maar wel bereid is zich te laten overtuigen.

De voornemens per partij

De VVD is op dit moment nog de grootste fractie in Provinciale Staten van Noord Holland en schrijft in haar verkiezingsprogramma dat de afspraken uit het Aldersakkoord gerespecteerd moeten worden. (de WVB heeft bij herhaling erop gewezen dat deze afspraken met regelmaat worden geschonden zonder dat er handhavend wordt opgetreden). Er moet een balans zijn tussen de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de omgeving. De VVD vindt verder dat er gebouwd moet kunnen worden binnen de 20 KE-contour (het zwaarst belast gebied onder de aan- en uitvliegroutes), maar dan wel voor eigen rekening en risico voor de bewoner (dus niet klagen als je uit je slaap wordt gehouden door vliegtuiglawaai).

Het CDA is niet tegen groei van Schiphol, maar stelt aan die groei de voorwaarde dat de hinder voor de omwonenden niet toeneemt. Elektrisch vliegen kan een oplossing worden. Het CDA drukt de sector verder op het hart dat innovatie en passende overlast verminderende maatregelen van groot belang zijn voor acceptatie van uitbreiding. Het CDA pleit verder voor de transitie van luchtverkeer door HSL verbindingen. Om zicht te krijgen in de overlast door het luchtverkeer wil het CDA een dekkend netwerk van geluidmeetpunten om overlast in beeld te brengen. Het CDA wil overtuigd worden van de mogelijkheden van een luchthaven in zee.

De PvdA stelt voorwaarden die verder gaan dan alleen de afname van geluidoverlast. Ook vergroting van de veiligheid en vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen zijn noodzakelijke voorwaarden voor die partij om in te kunnen stemmen met groei. De PvdA pleit voor een HSL-netwerk als alternatief voor de luchtvaart. De PvdA spreekt in dit verband van een openbaar vervoer hub.

Evenals de VVD wil ook D66 de afspraken van het Aldersakkoord nakomen. D66 wil Schiphol vergroenen en omvormen tot een multimodaal vervoersknooppunt, waarbij de trein een serieus alternatief is voor de kortere vluchten. De groei van het aantal vluchten wordt alleen mogelijk wanneer vliegen rond Schiphol schoner en stiller wordt.

GroenLinks zegt in zijn programma dat de ongebreidelde groei van Schiphol moet stoppen. Evenals andere partijen pleit GL voor het vervangen van korte Europese vluchten door de trein. Stille en brandstof zuinige vliegtuigen moeten voorrang krijgen. GL spreekt zich ook uit over de voornemens met betrekking tot vliegveld Lelystad. Wat betreft GL blijft dit vliegveld dicht.

Geen verdere groei van het aantal vluchten op Schiphol en geen ombouw van Lelystad tot luchthaven voor vakantievluchten wil de SP. De provincie moet zich sterker maken voord trein dan voor het vliegtuig, als we het hebben over reisafstanden. Beperking van geluidoverlast door stillere vliegtuigen zijn voor d SP geen ruilmiddel voor meer vluchten.

De Partij voor de Dieren gaat het meest ver in zijn voornemens met betrekking tot Schiphol. De provincie zal zich in moeten zetten voor krimp van de luchtvaart. Schiphol mag niet verder groeien: niet op het land, maar ook niet op zee.

Van de partijen, die voor het eerst deelnemen aan de verkiezingen besteedt alleen Forum voor Democratie aandacht aan de luchtvaart. De partij pleit voor een nieuwe luchthaven in zee.