Rli: We willen af van de Schipholmythe

Volkskrant journalist Peter van Ammelrooy interviewde Niels Koeman, lid van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De Rli bracht 18 april een advies uit waarin de belangrijkste boodschap is dat de luchtvaart als een normale bedrijfstak beschouwd moet worden.

De minister moet de uitzonderingspositie loslaten en veel meer rekening houden met onder meer veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Denk aan belasting op kerosine, volle aandacht voor  WHO-richtlijnen voor geluid, uitstoot van schadelijke stoffen en vliegen over stedelijke gebieden en stoppen met nachtvluchten.

‘Het kabinet moet Schiphol de duimschroeven aandraaien,’ zegt Koeman in het artikel van 19 april

Omwonenden Schiphol voelen zich gesteund door Rli-advies

De omwonenden van Schiphol voelen zich gesteund door het advies van de onafhankelijke Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). ‘Nu is het moment om pas op de plaats te maken’, zegt woordvoerder Matt Poelmans van de Bewoners Omgeving Schiphol (BOS). ‘We zijn zeer ingenomen met het rapport. Het sluit aan bij wat we als bewoners willen.’

Poelmans vindt het goed dat de RIi zegt dat eerst moet worden gekeken naar de mogelijkheden en gevolgen van groei.

‘Daarmee wordt de discussie omgedraaid. Eerst de voorwaarden vaststellen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid en dan pas kijken hoeveel daar binnen kan worden gevlogen.’ De afgelopen jaren is volgens hem eerst gekeken naar groei en daarna naar hoe de gevolgen hiervan moeten worden hersteld. ‘De sector heeft volstrekt niet gedaan wat was afgesproken.’

Het advies is volgens hem een belangrijke bijdrage aan de discussie die de komende maanden verder moet worden gevoerd, in aanloop naar de nieuwe luchtvaartnota van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

ANP – 18 april 2019

De luchtvaart in Noord-Holland 2019 – 2023

Op 20 maart gaan de Noord Hollanders weer gezellig naar de stembus. Bij de keuze voor de politieke voorkeur staat ook de toekomst van Schiphol in beeld. Wat zijn de politieke partijen van plan met betrekking tot Schiphol. De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer heeft de verkiezingsprogramma’s naast elkaar gelegd.

Wat om te beginnen opvalt is dat niet alle partijen een verkiezingsprogramma hebben en dat er partijen zijn, die wel een programma hebben maar die geen uitspraken doen over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol.

De belangrijkste resultaten

Van de partijen, die wel een visie aan de kiezers voorleggen, hebben wij ten behoeve van de kiezers de belangrijkste op een rij gezet.
Dit zijn onze belangrijkste bevindingen:

  • Alle partijen onderkennen het belang van Schiphol.
  • De VVD staat het meest positief tegenover de groei van Schiphol.
  • De partij voor de Dieren gaat het meest ver in de beperking van de capaciteit van Schiphol. Krimp van het aantal vliegbewegingen is een belangrijk punt voor die partij.
  • GroenLinks en SP verzetten zich tegen groei, maar zetten niet expliciet in op krimp.
  • PvdA, D66 en (in mindere mate CDA) willen groei alleen toestaan als aan harde voorwaarden wordt voldaan zoals vermindering van overlast, verbetering van veiligheid en minder gevolgen voor het klimaat
  • PvdA, D66, SP, GroenLinks en CDA willen dat het overvolle Schiphol wordt ontlast door de ontwikkeling van snelle railverbindingen.
  • GroenLinks en SP spreken zich expliciet uit tegen de opening van de luchthaven Lelystad.
  • Partij voor de Dieren spreekt zich expliciet uit tegen een luchthaven in zee. Forum voor Democratie pleit juist voor een dergelijke luchthaven. Terwijl het CDA op voorhand niet voor is, maar wel bereid is zich te laten overtuigen.

Lees verder

Stem wijzer tegen luchtvaartgroei

(update 3 maart)

Op 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen 2019

U kunt uw politieke voorkeur testen aan de hand van 30 stellingen over Noord-Holland. De stellingen 2 en 17 gaan expliciet over Schiphol.

Daarnaast is de uitslag natuurlijk ook van belang voor de regeringsbesluiten. Provinciale Staten kiezen immers de Eerste Kamer, die besluiten van de Tweede Kamer moet bekrachtigen.

De huidige vier regeringspartijen hebben in hun regeerakkoord afgesproken dat Schiphol mag blijven groeien. Zij hebben een kleine meerderheid in de Tweede Kamer én in de Eerste Kamer (in beide 50,6% van de zetels).

Een kleine verschuiving naar partijen die tegen de luchtvaartgroei zijn, maakt dus nogal wat uit! Lees de verkiezingsprogramma’s voordat u op 20 maart uw stem uitbrengt.

Download hier de laatste peiling van Maurice de Hond (3 maart 2019).

Geen ORS-advies over Schiphol: de minister is aan zet

Er komt geen advies van de Omgevingsraad Schiphol over de ontwikkeling van Schiphol. Het door Hans Alders op persoonlijke titel voorgelegde concept haalde het niet (10.000 vluchten extra t/m 2023, in combinatie met gefaseerde reductie nachtvluchten naar 29.000 en aanscherping 4e baanregel -met wel  weer een nieuwe uitzonderingsgrond). Geen enkele partij ondersteunde dit voorstel.

Alle ogen zijn nu gericht op de politiek: de minister en de partijen in de Tweede Kamer. Zullen zij durven kiezen voor – al dan niet gematigde – groei, tegen de wens van bewoners, bestuurders en milieuorganisaties in?

Klimaatmars

Er staat al een klimaatmars gepland voor 10 maart, georganiseerd door Milieudefensie, Greenpeace Nederland, FNV Vakbond, De Goede Zaak en de Woonbond en bijvoorbeeld van harte ondersteund door het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart, inclusief de WVB.

We willen dat de groei van de luchtvaart stopt en binnen dit streven vormt het klimaat een zeer belangrijk motief. We roepen dan ook iedereen op deel te nemen aan deze mars.

Wij verzamelen op zondag 10 maart om 13.00 uur op de Dam in Amsterdam!

Jaarverslag 2018

De werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB) is op 11 november 1992 opgericht na de vliegramp in Amsterdam-Zuidoost op 4 oktober 1992. De WVB stelt zich ten doel dat het belang van de omwonenden van de luchthaven duidelijk in de besluitvorming over de toekomst van het vliegverkeer wordt betrokken. Gezien de disproportionele invloed van de luchtvaartsector moeten wij ons blijvend inzetten om de komende jaren hinderbeperking te realiseren en het evenwicht te herstellen tussen het maatschappelijk belang van Schiphol en het bedrijfsbelang van de luchtvaartsector, waarbij wij de klimaatverandering als gevolg van CO2-emissies nadrukkelijk betrekken.

Lees verder

‘Door betere samenwerking kan aantal vluchten Schiphol omlaag’

‘Vliegen kan veel efficiënter,’ zegt Gert Nieveld in het Parool van 14 januari. ‘Van de 500.000 kunnen we terug naar minder dan 370.000. Een geweldige verbetering.’

Door onder meer vluchten naar dezelfde bestemming op elkaar af te stemmen en de grootte van de toestellen aan te passen aan de vraag kunnen we volgens Nieveld toe met 27 procent minder vliegbewegingen bij hetzelfde aantal passagiers.

En wat vrijvalt mag dan natuurlijk niet opgevuld worden met nieuwe vluchten…

In gesprek met Benschop (Schiphol): noodzaak groei niet aangetoond

Het roer moet om bij de ontwikkeling van Schiphol. De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB) en Dick Benschop, de algemeen directeur van Schiphol verschillen hierover niet van mening. Wel over de prikkels die gegeven moeten worden om de omslag tot stand te brengen.

Het bestuur van de WVB had op 18 januari een gesprek met Benschop. We vroegen hem of hij verantwoordelijkheid voelde voor de overlast van vliegverkeer en of groei nou echt wel zo nodig was.

Benschop toonde betrokkenheid bij alle negatieve effecten van de luchtvaartgroei, maar vond een ‘gematigde, gecontroleerde groei’ noodzakelijk, met aandacht voor het milieu. Die groei was overigens niet voor de luchthaven zelf echt nodig, maar voor ‘het nationaal belang’, waarbij hij verwees naar de KLM en zijn netwerk. Benschop vreest bij een stop- of krimpscenario voor afkalving van het netwerk en daardoor een afname van de levensvatbaarheid van de KLM en hij vindt het dus niet verstandig om niet te voldoen aan de marktvraag.

Duurzame kwaliteit nodig

Maar volgens ons hoeft Benschop dat pleidooi helemaal niet te houden: laat dat aan de directeur van de KLM over. De WVB ziet groei niet zitten omwille van de bekende argumenten op het gebied van gezondheid, gebrek aan economische meerwaarde en de opwarming van de aarde. Schiphol zou moeten gaan voor een kwalitatief duurzame luchthaven en dat betekent een stop op de groei, het nakomen van het afgesproken selectiviteitsbeleid en concurrerend railvervoer. De fouten uit het recente verleden door niet mainport gerelateerd luchtverkeer te werven moeten eerst worden hersteld.

Als Benschop echt zou willen, moet er meer afremming van de luchtvaartgroei mogelijk zijn dan we nu zien. Hij kan een voorbeeld nemen aan zijn collega-directeur Joost Meijs van Eindhoven Airport, die in een artikel in de NRC van 11 januari sprak: ‘De luchtvaart zit in een transitie van een kwantitatief naar een kwalitatief tijdperk. Groei van het aantal vluchten en passagiers is geen doel meer.’

Brief aan de bewonersvertegenwoordigers in de ORS

Amsterdam, 4 januari 2019

betreft: standpuntbepaling toekomst Schiphol.

(Op 9 januari vergaderen de clustervertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol over de onderhandelingen met Alders, de sector en de lokale overheden, red.)

Op grond van overwegingen vanuit het brede publieke belang zijn de grenzen van de groei van Schiphol bereikt en overschreden. Verdere groei wordt alleen gedicteerd door de bedrijfsbelangen van de luchtvaartmaatschappijen. Dat hierdoor het publieke belang steeds verder in de knel raakt, hebben wij in een eerdere brief aan u beschreven en onderbouwd. Deze brief is als bijlage toegevoegd.

Recente ontwikkelingen laten zien dat deze visie breed wordt gedragen. De brede consultatieronde, die de ORS heeft georganiseerd om het voorgenomen beleid ten aanzien van de toekomst van Schiphol te kunnen schragen geeft ondubbelzinnig aan dat de bocht van groei naar krimp in de luchtvaart genomen moet worden. Ook het consultatietraject dat het rijk heeft uitgezet geeft eenzelfde conclusie.

Aan deze trajecten is door duizenden bewoners een bijdrage geleverd. Niet alleen was de overheersende conclusie dat de bocht van een groeiscenario naar een krimpscenario gemaakt moet gaan worden. Ook gaven de deelnemers in grote mate aan, dat zij het vertrouwen in het luchtvaartbeleid kwijt zijn geraakt. Teveel afspraken worden niet nagekomen. Zij voelen zich ‘geschiphold’.

Dat de grenzen zijn bereikt blijkt ook uit de klachten, die bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol binnenkomen. De hoeveelheid klachten neemt jaarlijks toe en is het afgelopen jaar geëxplodeerd.

De berichten over het standpunt dat door de bewonersvertegenwoordigers binnen de overleggen in de ORS worden ingenomen zijn wisselend. Sommige publicaties spreken over een standpunt van een gematigde voortgaande groei. Andere berichten geven aan, dat de bewonersdelegatie zich tegen groei zal verzetten. In het proces dat binnen de bewonersdelegatie tot conclusies moet leiden over de in te nemen standpunten, blijkt niet voorzien te zijn in een achterbanraadpleging, hetgeen wij vanuit het perspectief van een breed draagvlak betreuren. Aan de andere kant waren de uitspraken van de kiesmannen tijdens de bijeenkomsten in Badhoevedorp volstrekt duidelijk. De groei moet stoppen.

De ondertekenaars willen met deze brief aangegeven er vertrouwen in te hebben dat de bewonersdelegatie in de ORS het primaat van het publieke belang voorop zal stellen en zal helpen het vertrouwen van de bevolking terug te winnen door ieder groeiscenario voor de komende 10 jaar af te wijzen.

Ondertekend door:

Lourens Burgers, voorzitter Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer

en ruim 20 kiesmannen (still counting…)