Video

De Luchtvaartnota afgebrand…

Niet alleen bewoners hebben de Ontwerp-Luchtvaartnota afgebrand, maar ook gemeenten, provincies, milieuorganisaties en zelfs de Commissie voor de milieueffectrapportage. Ook de KLM had wat opmerkingen, hm. Ze wilden zich nog wat extra profileren, terwijl ze al wekelijks bij de minister en haar ministerie op schoot zitten. En Schiphol loopt ook al aan de leiband van de ‘blauwe trots’. Met deze Luchtvaartnota gaat de groei nog dertig jaar ongebreideld door, zo laat Fulco van der Veen zien.

Video

De Luchtvaartnota: hoe verder?

De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen (KAS) heeft een nieuwe video geproduceerd met als titel Naar een Luchtvaartautoriteit.

De Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 is gefileerd en afgebrand. Hoe kan het vertrouwen bij bewoners hersteld worden? In deze video geeft Fulco van der Veen antwoord op deze belangrijke vraag. Wetenschappers en bewoners moeten hier gezag krijgen dat de gewone autoriteiten al tientallen jaren misbruiken om groei van vliegoverlast te faciliteren. Het Klimaatakkoord van Parijs en de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie worden met voeten getreden.

Net als eerder in het KAS-onderzoek Luchtvaart uit balans wordt ook nu constructief meegedacht over oplossingen.

 

Video

Kritiek op de Ontwerp-Luchtvaartnota

De WVB reageert op drie manieren om de Luchtvaartnota:

  • via een zienswijze samen met de KAS (Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen),
  • via een video die in vier minuten korte metten maakt met de nota,
  • via een uitgebreidere video die de nota genadeloos fileert aan de hand van de presentatie die we als KAS aan de Amsterdamse wethouder Everhardt van Economische en Schipholzaken hebben getoond.
  • Download deze presentatie als pdf.

Fulco van der Veen fileert de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050. Hij laat op aanstekelijke wijze zien dat de hele nota een groot promotiedocument is voor de vlieglobby.

Zoals het roken vroeger werd gepromoot met de wereld van Peter Stuyvesant, zo zet het ministerie van Cora van Nieuwenhuizen Schiphol en de KLM op een onaantastbaar voetstuk. Terwijl alle nadelen worden gebagatelliseerd, wat in elk geval ten koste gaat van de bewoners die overlast ervaren qua geluid, leefbaarheid, gezondheid, milieu en klimaat.

‘Korte metten met de Luchtvaartnota’is de verkorte versie.

KAS: Laat de lucht(vaart) opklaren

Vrijdag 24 april was het dan zover. Tijdens een persconferentie openbaarden de ministers van financiën Wopke Hoekstra en van luchtvaart Cora van Nieuwenhuizen – wat al tijden in de lucht hing – dat het kabinet de Tweede Kamer zal vragen om steun aan Air France/KLM voor een bedrag van 2 tot 4 miljard euro uit de belastingopbrengsten deels als lening en deels als garantstelling: dit naast de middelen die KLM al ontvangt om aan zijn loonverplichtingen te kunnen voldoen. Iedereen weet dat de leningen nooit terugbetaald gaan worden, gegeven de minimale rentabiliteit van de luchtvaart.

Jarenlang was het adagium van ‘een kleine overheid, waar de markt de problemen oplost’ leidend, of zoals Reagan in zijn campagne zei: Government is not the solution to our problems, government is the problem.  Het derde kabinet Rutte lijkt dit principe onder druk van de coronacrisis los te laten. De markt blijkt  niet zo gemakkelijk problemen op te lossen. Dit bleek ook al tijdens en na de financiële crisis die zich in 2008 openbaarde.

Het bedrag is bedoeld voor KLM opdat deze luchtvaartonderneming aan zijn verplichtingen kan voldoen (leasecontracten, verplichting tot betaling van te duur ingekochte kerosine, e.d.). Maar KLM blijft onderdeel van Air France/KLM en zo komt het geld uit de algemene middelen natuurlijk ook binnen het bereik van de Franse holding. KLM krijgt dus een zeer omvangrijke bijdrage uit de algemene middelen, terwijl KLM aan die middelen nauwelijks een bijdrage levert (vrijstelling van heffing op kerosine, geen BTW op tickets).

De luchtvaartmaatschappijen en ook Air France/KLM leiden al jaren financieel een zeer kwetsbaar bestaan. Het aantal faillissementen onder hen is aanzienlijk. Ook voor Air France/KLM schijnt de zon al jaren achter sombere wolken. Zonder overname door Air France had KLM het in 2004 niet gered. De vraag of het door het kabinet in het vooruitzicht gestelde bedrag voor dit kwakkelende bedrijf voldoende zal zijn, wordt niet eens meer gesteld. KLM kan het dit jaar wellicht nog uitzingen. Daarna ontstaat een nieuwe situatie. De vraag doet zich voor in hoeverre het enorme bedrag uit de algemene middelen water naar de zee dragen.

Lees verder

KAS presenteert Manifest voor Tweede Kamerverkiezingen 2021

De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen heeft een manifest gepubliceerd in verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart volgend jaar.

Dit geeft politieke partijen handvatten bij het opstellen van hun plannen met betrekking tot Schiphol in hun verkiezingsprogramma’s.

Bewoners rond de luchthavens worden geconfronteerd met aan een aantal specifieke problemen. Er is een risico op dodelijke ongelukken vanwege het gevaar dat het vliegverkeer vormt. Hun gezondheid wordt aangetast door de uitstoot van (ultra)fijnstof en in hun slaap worden zij gestoord door nachtelijk overvliegende vliegtuigen met gevolgen voor hart- en vaatziekten. De 500.000 jaarlijkse vliegbewegingen op en van Schiphol zorgen 24 uur per dag voor geluidoverlast. Daarbij wordt luchtverkeer minder belangrijk voor de economie van Nederland. Hert belang van de kennisinfrastructuur neemt juist in belang toe. Uit hun jaarverslagen blijken de luchtvaartmaatschappijen lijden een kwijnend bestaan te lijden. Hoewel hun propaganda en marketing een ander beeld schetsen.

Redenen genoeg vinden wij, om vanuit het perspectief van fatsoenlijk bestuur dat menselijk welzijn als doel heeft paal en perk te stellen aan de groei van Schiphol en juist in te zetten op krimp om de luchtvaart beter het publieke belang te kunnen laten dienen en het luchtvaartbeleid niet in dienst te stellen van de luchtvaartmaatschappijen

Lees hier het hele manifest (pdf)

Steun MOB in handhaving stikstof vliegvelden

MOB is de stichting die de PAS-wetgeving in Nederland succesvol wist aan te vechten. Nu staan we voor een nieuwe uitdaging: de Nederlandse luchthavens stoten veel te veel stikstof uit en hebben daar geen vergunning voor. Ze verzochten de verantwoordelijk minister Carola Schouten te handhaven op deze overtredingen, maar kregen vooralsnog nul op het rekest. Daarom willen ze de zaak aan de rechter voorleggen. Voor het inhuren van goede juristen is geld nodig. Steun hen met een financiële bijdrage om Schiphol en de andere vliegvelden zich aan de wet te laten houden!

Open brief aan de ministers en Kamerleden van Financiën en I&W

Den Haag, 6 april 2020

Red de mensen, niet de vliegtuigen: strikte voorwaarden voor staatssteun aan de luchtvaart

Wereldwijd vechten mensen op dit moment een strijd op leven en dood tegen het corona-virus. Miljoenen mensen verliezen hun baan wegens de economische gevolgen van het virus. Middenin deze ongekende crisis vraagt de luchtvaartsector enorme bedragen van de belastingbetaler.

De luchtvaartsector die zich al sinds 1944 verzet tegen iedere vorm van belastingheffing, wil nu wel gebruikmaken van het vangnet van de staat. De sector die steeds opnieuw probeerde de oneerlijke en onredelijke belastingvrijstellingen in stand te houden.

De sector ook, die steeds weigerde om een bijdrage te leveren aan de vermindering van de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Die nog steeds niet inziet dat een significante vermindering van het vliegverkeer de enige mogelijkheid is om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Lees verder

OvV: Veiligheidsbeleid onder de maat

Brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Drie jaar geleden heb ik, als Clustervertegenwoordiger van de Buitenveldertbaan en als voorzitter van het Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA), meegewerkt aan uw rapport Veiligheid Vliegverkeer Luchthaven Schiphol.

Ons aandeel bestond eruit u o.a. te informeren over het gebruik van de Schiphol-Oostbaan en de Buitenveldertbaan waarbij vliegtuigen (alle typen) zeer laag (500-300 m) over de Amsterdamse binnenstad (Centraal Station-Grachtengordel-Vondelpark) en de dichtbevolkte stadswijken Amsterdam Zuidoost, Buitenveldert en Amstelveen vliegen.

In uw eindrapport Veiligheid Vliegverkeer Luchthaven Schiphol staat over de Externe Veiligheid (hoofdstuk 4.6.4) op bladzijde 92 de volgende redelijk ontluisterende conclusie:

Veiligheid van omwonenden speelt in de huidige besluitvorming rond Schiphol een beperkte rol. Voor de norm voor plaatsgebonden risico gaat vrijwel geen sturende werking uit voor de sector. In de wetgeving is geen norm voor het groepsrisico opgenomen. Omdat dit de groei van de luchthaven te zeer zou beperken. Het beleid om groepsrisico via ruimtelijke ordening ruimtelijk te beperken heeft in de praktijk weinig effect. Het externe veiligheidsbeleid heeft te weinig betekenis voor de veiligheid van de omwonenden.

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Lees verder

Jaarverslag 2019

Op 11 november 1992 is de werkgroep opgericht. De vliegramp in Amsterdam-Zuidoost op 4 oktober 1992 en de reeds be­staande hinder door vliegverkeer zijn aanleiding geweest voor de oprichting van de Werk­groep Vlieg­verkeer Bijlmermeer (WVB). De doelstelling van de WVB is dan ook  betere veiligheidsnormen en een beter leefmilieu voor de bewoners van Amsterdam Zuidoost.

Het bestuur van de WVB vertegenwoordigt de bewoners in Amster­dam-Zuidoost die hinder ondervinden van vliegverkeer.

We kunnen constateren dat de WVB, vooral door de opgebouwde expertise, al jaren wordt gezien als serieuze gesprekspartner. De WVB probeert te zorgen dat het belang van de omwonenden duidelijk in de besluitvorming wordt betrokken, maar het resultaat blijft helaas onvoldoende. Afspraken zoals vastgelegd in het zgn. Aldersakkoord van 2008 worden door de sector niet nagekomen en het Rijk verzuimt toe te zien op de nakoming van die afspraken. We zullen ons dus blijven inzetten om de komende jaren hinderbeperkingen te kunnen realiseren en het evenwicht te herstellen tussen de voor- en de nadelen van het vliegverkeer.

Lees verder