OvV: Veiligheidsbeleid onder de maat

Brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Drie jaar geleden heb ik, als Clustervertegenwoordiger van de Buitenveldertbaan en als voorzitter van het Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA), meegewerkt aan uw rapport Veiligheid Vliegverkeer Luchthaven Schiphol.

Ons aandeel bestond eruit u o.a. te informeren over het gebruik van de Schiphol-Oostbaan en de Buitenveldertbaan waarbij vliegtuigen (alle typen) zeer laag (500-300 m) over de Amsterdamse binnenstad (Centraal Station-Grachtengordel-Vondelpark) en de dichtbevolkte stadswijken Amsterdam Zuidoost, Buitenveldert en Amstelveen vliegen.

In uw eindrapport Veiligheid Vliegverkeer Luchthaven Schiphol staat over de Externe Veiligheid (hoofdstuk 4.6.4) op bladzijde 92 de volgende redelijk ontluisterende conclusie:

Veiligheid van omwonenden speelt in de huidige besluitvorming rond Schiphol een beperkte rol. Voor de norm voor plaatsgebonden risico gaat vrijwel geen sturende werking uit voor de sector. In de wetgeving is geen norm voor het groepsrisico opgenomen. Omdat dit de groei van de luchthaven te zeer zou beperken. Het beleid om groepsrisico via ruimtelijke ordening ruimtelijk te beperken heeft in de praktijk weinig effect. Het externe veiligheidsbeleid heeft te weinig betekenis voor de veiligheid van de omwonenden.

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Lees verder

Jaarverslag 2019

Op 11 november 1992 is de werkgroep opgericht. De vliegramp in Amsterdam-Zuidoost op 4 oktober 1992 en de reeds be­staande hinder door vliegverkeer zijn aanleiding geweest voor de oprichting van de Werk­groep Vlieg­verkeer Bijlmermeer (WVB). De doelstelling van de WVB is dan ook  betere veiligheidsnormen en een beter leefmilieu voor de bewoners van Amsterdam Zuidoost.

Het bestuur van de WVB vertegenwoordigt de bewoners in Amster­dam-Zuidoost die hinder ondervinden van vliegverkeer.

We kunnen constateren dat de WVB, vooral door de opgebouwde expertise, al jaren wordt gezien als serieuze gesprekspartner. De WVB probeert te zorgen dat het belang van de omwonenden duidelijk in de besluitvorming wordt betrokken, maar het resultaat blijft helaas onvoldoende. Afspraken zoals vastgelegd in het zgn. Aldersakkoord van 2008 worden door de sector niet nagekomen en het Rijk verzuimt toe te zien op de nakoming van die afspraken. We zullen ons dus blijven inzetten om de komende jaren hinderbeperkingen te kunnen realiseren en het evenwicht te herstellen tussen de voor- en de nadelen van het vliegverkeer.

Lees verder

Luchtvaart uit Balans: actualisatie

Ten geleide

De conclusies die Walter Manshanden en Leo Bus in Luchtvaart uit Balans trokken, dat verdere groei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol niet verder zal bijdragen aan de economische groei en de groei van het aantal directe en indirecte banen, wordt in twee nieuwe onderzoeken die in opdracht van de minister van I&W zijn uitgevoerd, bevestigd.

 

In november 2019 publiceerde de Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen (KAS) in Luchtvaart uit Balans het resultaat van het onderzoek dat de economen Walter Manshanden en Leo Bus in opdracht van de KAS hebben uitgevoerd. Onlangs zijn in opdracht van de minister van I&W twee nieuwe rapporten uitgebracht over de betekenis van de luchtvaart voor de economie.

Wij hebben Manshanden en Bus gevraagd deze onderzoeken tegen het licht te houden vanuit hun eerdere rapportage. Het resultaat daarvan treft u hier aan. Daaraan voorafgaand presenteren wij de achtergrond die ons tot de economische vraagstelling heeft gebracht en gaan wij in op de belangrijkste beleidsmatige conclusies die nu getrokken kunnen worden. Hier de link naar het rapport in pdf, inclusief onderstaande toelichting.

Lees verder

Weinig economische voordelen bij groei Schiphol

De Volkskrant van 12 januari  heeft in een artikel van Peter van Ammelrooy een aantal recente onderzoeken naar de effecten van groei van Schiphol geanalyseerd. Daaronder dat van Walter Manshanden, die al stelde dat Schiphol geen aanjager is voor economische groei. ‘Het is juist andersom’, zei Manshanden twee weken terug, ook in de Volkskrant: ‘Op het moment dat het goed gaat met de economie, groeit Schiphol.’

Het onderzoek van de Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties staat dus niet op zichzelf: de visie van Manshanden en Leo Bus wordt steeds breder gedeeld. Nu hopen dat ook de landelijke politiek gaat inzien dat de eventuele voordelen van groei absoluut niet opwegen tegen de bergen nadelen voor de leefbaarheid, de gezondheid en het klimaat.

Gemeenteraad gaat Luchtvaart uit Balans behandelen

De Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties (KAS) sprak vanmiddag in bij de commissie Economische Zaken over ons rapport Luchtvaart uit Balans.

De raadsleden vonden de inhoud – ‘Krimp Schiphol geen ramp voor economie’ – belangrijk om in de gemeenteraad van 22 januari te behandelen.

Naast Luchtvaart uit Balans stond ook het RIVM-rapport over ultrafijnstof op de agenda en ook dat komt aan de orde op de 22ste. De raad maakt zich terecht zorgen.

Hieronder de tekst die Lourens Burgers als inspreker namens KAS naar voren bracht:

‘De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen heeft als belangrijke focus de lasten die de luchtvaart voor de Amsterdammers tot gevolg heeft. Het is het rijtje waarbij hinder het meest vooraan staat. De lasten, die minder in het oog springen zijn voor de Amsterdammers nog belangrijker: de gezondheidsrisico’s als gevolg van verstoringen van de slaap en van de fijnstof en ultrafijnstof, het gevaar van een neerstortend vliegtuig zoals op 4 oktober 1992 in de Bijlmer. Stel dat de gecrashte Boeings 737 MAX 8 niet in Indonesië of Ethiopië waren opgestegen, maar vanaf Schiphol. Beleidsmakers, die toestaan, dat over dicht bevolkte gebieden als Amsterdam wordt gevlogen, spreken wij daar op aan. Verder hoort de beperking van de mogelijkheid voor volkshuisvesting als gevolg van het ruimtegebruik door de luchtvaart tot de lasten. Evenals de bijdrage aan de klimaataantasting door CO2 uitstoot, de stikstofuitstoot, die de natuur aantast. Allemaal minder waarneembare lasten. Maar wel allemaal lasten met veel impact voor de Amsterdammers.’

Lees verder

Vervuiling: ‘Wonen in Amsterdam niet aan te raden’

‘Tien- tot vijftienduizend Nederlanders overlijden jaarlijks aan de gevolgen van vieze lucht en herrie. Vooral rond Schiphol en Amsterdam zijn de gezondheidsrisico’s hoog, blijkt uit gegevens van het RIVM. Experts roepen op tot radicale maatregelen. ‘Ik zou wonen in Amsterdam zeker niet aanraden.’

Dit schrijft RTL Nieuws op zijn website

Nog een citaat: ‘Je rookt op de meest vervuilde plekken ongemerkt elke dag vijf tot tien sigaretten.’ In het artikel staat een kaart die globaal aangeeft waar het het ergst is. Je kunt je eigen postcode invullen.

Ons rapport ‘Luchtvaart uit balans’

Op 26 november heeft een delegatie van de Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties door middel van een petitie het onderzoeksverslag Luchtvaart uit balans aangeboden aan de Tweede Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat.

De conclusie uit het onderzoek is dat Schiphol het publieke belang dient met onthubben. De kwaliteit van het netwerk verbetert daardoor en de lasten voor de omgeving verminderen. In beleidstermen wordt dit een win-win situatie genoemd.

In gesprekken met Schiphol, waar directeur Dick Benschop zelf bij was, vroegen we hen waarom de luchtvaart zo belangrijk is voor de economie. Wat is een hoogwaardige netwerk? Hoe zit het met die banenmotor? Hoezo is stilstand achteruitgang? Wat is eigenlijk het publieke belang van Schiphol?

We kregen geen bevredigende antwoorden en vroegen daarop twee bekende vervoerseconomen, Walter Manshanden en Leo Bus, om deze mantra’s van de luchtvaartsector tegen het licht te houden. Het resulteerde in het rapport Luchtvaart uit balans.

Lees verder

Economen: Amsterdam kan krimp Schiphol prima aan

Krimp van Schiphol heeft een beperkt effect op de Nederlandse economie en de welvaart in groot-Amsterdam. Volgens onderzoek in opdracht van Schipholactiegroepen worden de economische lusten van de luchtvaart overschat en de lasten niet goed verrekend.

Vooruitlopend op onze presentatie op 26 november reageert het Parool op 21 november al op het persbericht met de aankondiging ervan.

Het past in de grote belangstelling van de pers voor de vele pleidooien tegen groei van de luchtvaart.

Bijlmerramp: herdenking op 4 oktober

Vrijdagavond staan wij weer stil bij de Bijlmerramp, die ons op 4 oktober 1992 om vijf over half zeven overkwam. Een Boeing 747 van El Al boorde zich in de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg. Volgens de officiële tellingen kwamen 43 mensen bij die ramp om het leven. Omdat er in 1992 veel ongedocumenteerden in de Bijlmer woonden, zal het exacte aantal ongewis blijven.

De slachtoffers die het wel overleefden, de nabestaanden, de bewoners die zich met moed en wanhoop meteen ingezet hebben om hulp te bieden, de mensen die vanuit de hulpverleningsorganisaties – politie, brandweer en ambulance –  in het rampgebied hun zware werk hebben moeten doen, zij zijn het waar onze gedachten naar uitgaan als wij samen zijn bij ‘De boom die alles zag‘.

De Werkgroep Vliegverkeer is opgericht als reactie van bewoners op de ramp. Alles dient er aan gedaan te worden om de herhaling van een dergelijke ramp te voorkomen. Ondanks al onze inspanningen is vooralsnog niets gebeurd, dat hieraan tegemoet komt. Het aantal vluchten boven ons hoofd is alleen maar verveelvoudigd tegen alle beloften in. Ook dit speelt door onze gedachten als wij de Bijlmerramp herdenken. Dit was een goed thema geweest voor de herdenking.

Combinatie?

De organisatie heeft dit jaar echter gekozen voor een ander thema: “Omzien naar elkaar; vredig samenleven”. Zij wil daarmee niet alleen de slachtoffers van de Bijlmerramp herdenken, maar ook de slachtoffers die door geweldsdelicten de laatste tijd zijn omgekomen.

De WVB vindt deze verbinding ongewenst. De werkgroep heeft begrip voor rouwverwerking ook als de oorzaak daarvan te vinden is in een criminele omgeving, wat bij een aantal van deze gewelddelicten het geval lijkt te zijn. Zij voelt zich niet verwant met het milieu dat nu bij de herdenking wordt betrokken.

Ieder jaar is de werkgroep ruim vertegenwoordigd bij de herdenking en wordt er door het bestuur een bloemstuk gelegd. Dit jaar zullen wij niet aanwezig zijn. Wij hopen dat de organisatie van de herdenking zich zal bezinnen op de gevoelens die de combinatieherdenking voor velen heeft en volgend jaar een andere invulling zal kiezen.