Nieuwe video: De kwaliteit van de Luchtvaartnota

Platform Vliegoverlast Amsterdam brengt al weer zijn elfde video uit over het luchtvaartdossier onder de titel ‘De kwaliteit van de Luchtvaartnota’.

We gaan deze keer in op de totstandkoming van de Luchtvaartnota, het proces.
Dus: wat is de Luchtvaartnota eigenlijk voor een stuk? Op welke problemen geeft deze nota antwoord? Zit hij logisch in elkaar?
Fulco van der Veen geeft zoals altijd in zo’n tien minuten de antwoorden. Spoiler alert: er deugt weinig van.

In feite is het ongelooflijk dat het kabinet dit stuk heeft goedgekeurd, tenzij ze bewust de Tweede Kamer in verwarring willen brengen.
En dan ligt de nadruk nu eens niet op de inhoud, maar op hoe een fatsoenlijke nota er uit zou moeten zien om politieke afwegingen te kunnen maken.

Op 24 juni is er een Algemeen Overleg in de Vaste Kamercommissie van I&W met meer dan veertig agendapunten over luchtvaart.
Zo laat je nieuwe Kamerleden verdrinken. Zo leren ze nooit op de hoofdlijnen in te gaan. Wat wellicht ook de bedoeling is.
Kijk onze video’s, zou ik zeggen, die vormen een uitstekende basis van wat er speelt in luchtvaartlobbyland.

De nieuwe video is hier te vinden: https://youtu.be/IGpJAr-M410

Als je de video kunt waarderen: geef hem een like en stuur de link door aan vrienden, bekenden en collega’s.
Abonneer je aan het eind op ons PVA-videokanaal https://www.youtube.com/channel/UCY9VY3PjPyZQIgpy6OyYDCQ
We hebben er al weer twee in voorbereiding.

Waar moet de volgende video over gaan?

Onze video’s worden goed bekeken en vaak via Twitter gedeeld. Dank daarvoor!

Op ons YouTubekanaal vind je ze overzichtelijk bij elkaar.

Onze vraag: hebben jullie suggesties voor nieuwe onderwerpen?

Vul je e-mailadres in als je open staat voor contact over je inzending.

Tiende video is voor Tweede Kamerleden

Het dossier Schiphol is ‘best wel een ingewikkeld onderwerp’, zeker ook voor de vers gekozen leden van het parlement die zich in het onderwerp moeten gaan verdiepen.

Overheden, bedrijven en adviesbureaus hebben de afgelopen jaren dikke pakken papier geproduceerd waar zelfs direct betrokkenen als een berg tegenop zien.
Terwijl er dit jaar op basis van al die rapporten belangrijke beslissingen moeten worden genomen door de Tweede Kamer.

Daarom presenteert prof. dr. Fulco van der Veen in deze jubileumeditie ‘een aantal simpele dia’s’ om de diverse belangen en belangenconflicten in een paar minuten inzichtelijk te maken.

Hopelijk bevrijden de beelden de Kamer van dwanggedachten over de Schipholhub en economische afhankelijkheid van een Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij.

Wellicht dat wat mensen van het ministerie van I&W ook mee kunnen kijken, opdat ze het nieuwe kabinet straks met frisse blik kunnen informeren over het feit dat het roer in de samenleving al om is.

Veel kijkplezier!
Als je de video kunt waarderen: geef een like en stuur hem gerust door.
En abonneer je aan het eind op ons videokanaal!

Video

Video: ‘Schiphol quo vadis?’

Oftewel: Waar moet het heen met Schiphol? Het Aldersakkoord, de Luchtvaartnota en het Luchthavenverkeersbesluit worden ingehaald door de tijd. Ook de Luchtruimherziening en het hinderreductieplan van Schiphol staan alleen maar ten dienste van de door vrijwel niemand meer gewenste groei. Prof. Van der Veen stelt het allemaal weer haarscherp aan de kaak.

Tegenmacht nodig om Luchtvaartnota te wijzigen

De nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050 schrijft voor dat Nederland goed met belangrijke bestemmingen verbonden moet blijven, voor passagiers van en naar Nederland. Als het daarbij blijft is dit een uitstekende nieuwe koers. Die vraagt minder overstappers en minder massaal toerisme door extreem goedkope stedenvluchten. En meer vervanging van korte vluchten door de trein. Dank zij deze beperking worden de veiligheid en de veelgeplaagde leefomgeving, gezondheid, woningbouw, natuur en het klimaat veel minder sterk belast. Bewoners moeten eindelijk rechtsbescherming krijgen tegen inbreuken van de luchtvaart op hun levenssfeer, nachtrust en gezondheid.

Een nieuwe regering moet door onafhankelijke experts laten onderzoeken hoeveel luchtverkeer hoogstens nodig is voor de gewenste goede verbinding, behoud van het nuttige netwerk en herstel van een verantwoorde wettelijk verankerde leef- en milieukwaliteit. Die uitkomst zou ook het einddoel moeten zijn van het herstel van alle luchthavenactiviteiten na corona. Dus niet terug naar het ‘oude normaal’ uit 2019. Waarschijnlijk zal dat 270.000 (optimaal netwerk) tot 350.000 vluchten (maximaal netwerk) blijken te zijn, zoals de Werkgroep Toekomst Luchtvaart al eerder heeft laten zien.

Zes burgerorganisaties hebben als tegenmacht uit de samenleving informateur Tjeenk Willink en de Tweede Kamer verzocht om de luchtvaart in het coalitieakkoord een nieuwe koers te geven.

Brief_burgerorganisaties_aan_de_informateur_en_de_Tweede_Kamer_20210427

Video

Video: ‘Schiphol en hinderreductie’

Schiphol heeft een hinderreductieplan gemaakt met als uitgangspunt dat Schiphol natuurlijk wel moet kunnen blijven groeien. De voorstellen zetten dan ook geen zoden aan de dijk voor bewoners in de regio. Met de Luchtvaartnota als referentie denkt de luchthaven wel zo’n achthonderdduizend vluchten kwijt te kunnen…

Enquête over vliegtuiglawaai in de VS toont onderschatting verwachte overlast

Blootstelling aan en hinder door transportgeluid wordt beschreven met de Schulz-curve gebaseerd op wetenschappelijke gegevens uit de jaren zeventig. De laatste diepgravende evaluatie en herijking vond plaats in 1992. Recentere analyses hebben echter aangetoond dat luchtvaartlawaai leidt tot meer hinder dan verwacht. De internationaal geaccepteerde Schulz-curve onderschat de huidige ergernissen.

De FAA heeft in de Verenigde Staten een landelijke enquête gehouden over hoe men aankijkt tegen  van de moderne luchtvloot zoals die vandaag de dag vliegt. Daarbij is gebruik gemaakt maken van de beste praktijken op het gebied van geluidsanalyse en gegevensverzameling. De reacties uit de enquête zijn gebruikt om een ​​nieuwe curve te maken. De resultaten laten zien dat er een substantiële verandering is opgetreden in de publieke perceptie van luchtvaartlawaai ten opzichte van de Schultz-curve.

In vergelijking met de bestaande Schultz Curve laat de nieuwe curve een substantiële stijging zien van het percentage mensen dat sterk gehinderd wordt door vliegtuiglawaai over het gehele beschouwde bereik van vliegtuiggeluidsniveaus, ook bij lagere geluidsniveaus.

Brede enquête

FAA ondervroeg meer dan tienduizend bewoners die in de buurt van twintig representatieve luchthavens woonden via een vragenlijst per post. De vragenlijst werd voorgelegd aan het publiek als een buurtmilieu-enquête en vroeg de ontvanger of, en zo ja welke milieuproblemen hem/haar storen of irriteren. Geluid van vliegtuigen was een van dertien milieuproblemen die in het onderzoek aan de orde kwamen. Aangezien de vraag over vliegtuiglawaai slechts een van de dertien genoemde milieuproblemen was, wist de ontvanger niet dat dit in feite een geluidsonderzoek naar luchtvaartoverlast was.

De gegevens van de enquête, de op één na grootste enquête van dit type die ooit is uitgevoerd, werden gebruikt om de nieuwe nationale curve te berekenen en geven een hedendaags beeld van de respons op blootstelling aan vliegtuiggeluid. Via de mail werd de respondenten gevraagd ook nog mee te doen aan een telefonische follow-up-enquête. Iets meer dan tweeduizend mensen stemden daarmee in. De telefonische enquête was bedoeld om aanvullende inzichten te verkrijgen over hoe men over vliegtuiglawaai denkt.

De webpublicatie van de FAA gaat dieper in op de methodologie: selecties van vliegvelden, geënquêteerden, de vragenlijst en geluidsmodellering. Ook staan er links naar het technische en het onderzoeksrapport en naar het Webinar over het rapport en een aantal illustraties.

Video

Rutte, de burgers en de luchtvaart

De afgelopen tien jaar hebben de kabinetten Rutte stelselmatig de leefbaarheid, gezondheid en het klimaat in de Randstad en ver daarbuiten verkwanseld aan de luchtvaartsector. We hebben een tip voor de Tweede Kamerleden om daar wat aan te doen. De tip is ook na de verkiezingen nog geldig, maar de kiezer kan beter vooraf nadenken.

Dit is de zevende video over de luchtvaart met Fulco van de Veen. De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen gaat verder onder de duidelijkere naam Platform Vliegoverlast Amsterdam en krijgt ook een nieuwe website. Het format van de video’s blijft hetzelfde.

Als je de gebruikte Powerpoint nog eens wat beter wil bestuderen, dan kun je die hier als pdf downloaden.

Jaarverslag 2020

De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer is – onder het motto “Dat nooit meer”- opgericht op 11 november 1992 als reactie op de Bijlmerramp van 4 oktober 1992, toen een vliegtuig van El Al neerstortte op onze woonwijk. De aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan is echter nooit gewijzigd en er wordt nog altijd en steeds frequenter gevlogen over de Bijlmermeer. De doelstelling van de WVB is dan ook betere veiligheidsnormen en een beter leefmilieu voor de bewoners van Amsterdam-Zuidoost te bewerkstelligen.

Het bestuur van de WVB vertegenwoordigt de bewoners in Amster­dam-Zuidoost die hinder ondervinden van vliegverkeer. We kunnen constateren dat de WVB, vooral door de opgebouwde expertise, al jaren wordt gezien als serieuze gesprekspartner. De WVB probeert te zorgen dat het belang van de omwonenden duidelijk in de besluitvorming wordt betrokken, maar het resultaat blijft helaas onvoldoende. We zullen ons dus blijven inzetten om de komende jaren hinderbeperkingen te kunnen realiseren en het evenwicht te herstellen tussen de voor- en de nadelen van het vliegverkeer.

Lees verder