KAS presenteert Manifest voor Tweede Kamerverkiezingen 2021

De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen heeft een manifest gepubliceerd in verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart volgend jaar.

Dit geeft politieke partijen handvatten bij het opstellen van hun plannen met betrekking tot Schiphol in hun verkiezingsprogramma’s.

Bewoners rond de luchthavens worden geconfronteerd met aan een aantal specifieke problemen. Er is een risico op dodelijke ongelukken vanwege het gevaar dat het vliegverkeer vormt. Hun gezondheid wordt aangetast door de uitstoot van (ultra)fijnstof en in hun slaap worden zij gestoord door nachtelijk overvliegende vliegtuigen met gevolgen voor hart- en vaatziekten. De 500.000 jaarlijkse vliegbewegingen op en van Schiphol zorgen 24 uur per dag voor geluidoverlast. Daarbij wordt luchtverkeer minder belangrijk voor de economie van Nederland. Hert belang van de kennisinfrastructuur neemt juist in belang toe. Uit hun jaarverslagen blijken de luchtvaartmaatschappijen lijden een kwijnend bestaan te lijden. Hoewel hun propaganda en marketing een ander beeld schetsen.

Redenen genoeg vinden wij, om vanuit het perspectief van fatsoenlijk bestuur dat menselijk welzijn als doel heeft paal en perk te stellen aan de groei van Schiphol en juist in te zetten op krimp om de luchtvaart beter het publieke belang te kunnen laten dienen en het luchtvaartbeleid niet in dienst te stellen van de luchtvaartmaatschappijen

Lees hier het hele manifest (pdf)

Steun MOB in handhaving stikstof vliegvelden

MOB is de stichting die de PAS-wetgeving in Nederland succesvol wist aan te vechten. Nu staan we voor een nieuwe uitdaging: de Nederlandse luchthavens stoten veel te veel stikstof uit en hebben daar geen vergunning voor. Ze verzochten de verantwoordelijk minister Carola Schouten te handhaven op deze overtredingen, maar kregen vooralsnog nul op het rekest. Daarom willen ze de zaak aan de rechter voorleggen. Voor het inhuren van goede juristen is geld nodig. Steun hen met een financiële bijdrage om Schiphol en de andere vliegvelden zich aan de wet te laten houden!

Open brief aan de ministers en Kamerleden van Financiën en I&W

Den Haag, 6 april 2020

Red de mensen, niet de vliegtuigen: strikte voorwaarden voor staatssteun aan de luchtvaart

Wereldwijd vechten mensen op dit moment een strijd op leven en dood tegen het corona-virus. Miljoenen mensen verliezen hun baan wegens de economische gevolgen van het virus. Middenin deze ongekende crisis vraagt de luchtvaartsector enorme bedragen van de belastingbetaler.

De luchtvaartsector die zich al sinds 1944 verzet tegen iedere vorm van belastingheffing, wil nu wel gebruikmaken van het vangnet van de staat. De sector die steeds opnieuw probeerde de oneerlijke en onredelijke belastingvrijstellingen in stand te houden.

De sector ook, die steeds weigerde om een bijdrage te leveren aan de vermindering van de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Die nog steeds niet inziet dat een significante vermindering van het vliegverkeer de enige mogelijkheid is om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Lees verder

OvV: Veiligheidsbeleid onder de maat

Brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Drie jaar geleden heb ik, als Clustervertegenwoordiger van de Buitenveldertbaan en als voorzitter van het Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA), meegewerkt aan uw rapport Veiligheid Vliegverkeer Luchthaven Schiphol.

Ons aandeel bestond eruit u o.a. te informeren over het gebruik van de Schiphol-Oostbaan en de Buitenveldertbaan waarbij vliegtuigen (alle typen) zeer laag (500-300 m) over de Amsterdamse binnenstad (Centraal Station-Grachtengordel-Vondelpark) en de dichtbevolkte stadswijken Amsterdam Zuidoost, Buitenveldert en Amstelveen vliegen.

In uw eindrapport Veiligheid Vliegverkeer Luchthaven Schiphol staat over de Externe Veiligheid (hoofdstuk 4.6.4) op bladzijde 92 de volgende redelijk ontluisterende conclusie:

Veiligheid van omwonenden speelt in de huidige besluitvorming rond Schiphol een beperkte rol. Voor de norm voor plaatsgebonden risico gaat vrijwel geen sturende werking uit voor de sector. In de wetgeving is geen norm voor het groepsrisico opgenomen. Omdat dit de groei van de luchthaven te zeer zou beperken. Het beleid om groepsrisico via ruimtelijke ordening ruimtelijk te beperken heeft in de praktijk weinig effect. Het externe veiligheidsbeleid heeft te weinig betekenis voor de veiligheid van de omwonenden.

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Lees verder

Jaarverslag 2019

Op 11 november 1992 is de werkgroep opgericht. De vliegramp in Amsterdam-Zuidoost op 4 oktober 1992 en de reeds be­staande hinder door vliegverkeer zijn aanleiding geweest voor de oprichting van de Werk­groep Vlieg­verkeer Bijlmermeer (WVB). De doelstelling van de WVB is dan ook  betere veiligheidsnormen en een beter leefmilieu voor de bewoners van Amsterdam Zuidoost.

Het bestuur van de WVB vertegenwoordigt de bewoners in Amster­dam-Zuidoost die hinder ondervinden van vliegverkeer.

We kunnen constateren dat de WVB, vooral door de opgebouwde expertise, al jaren wordt gezien als serieuze gesprekspartner. De WVB probeert te zorgen dat het belang van de omwonenden duidelijk in de besluitvorming wordt betrokken, maar het resultaat blijft helaas onvoldoende. Afspraken zoals vastgelegd in het zgn. Aldersakkoord van 2008 worden door de sector niet nagekomen en het Rijk verzuimt toe te zien op de nakoming van die afspraken. We zullen ons dus blijven inzetten om de komende jaren hinderbeperkingen te kunnen realiseren en het evenwicht te herstellen tussen de voor- en de nadelen van het vliegverkeer.

Lees verder

Luchtvaart uit Balans: actualisatie

Ten geleide

De conclusies die Walter Manshanden en Leo Bus in Luchtvaart uit Balans trokken, dat verdere groei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol niet verder zal bijdragen aan de economische groei en de groei van het aantal directe en indirecte banen, wordt in twee nieuwe onderzoeken die in opdracht van de minister van I&W zijn uitgevoerd, bevestigd.

 

In november 2019 publiceerde de Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen (KAS) in Luchtvaart uit Balans het resultaat van het onderzoek dat de economen Walter Manshanden en Leo Bus in opdracht van de KAS hebben uitgevoerd. Onlangs zijn in opdracht van de minister van I&W twee nieuwe rapporten uitgebracht over de betekenis van de luchtvaart voor de economie.

Wij hebben Manshanden en Bus gevraagd deze onderzoeken tegen het licht te houden vanuit hun eerdere rapportage. Het resultaat daarvan treft u hier aan. Daaraan voorafgaand presenteren wij de achtergrond die ons tot de economische vraagstelling heeft gebracht en gaan wij in op de belangrijkste beleidsmatige conclusies die nu getrokken kunnen worden. Hier de link naar het rapport in pdf, inclusief onderstaande toelichting.

Lees verder

Weinig economische voordelen bij groei Schiphol

De Volkskrant van 12 januari  heeft in een artikel van Peter van Ammelrooy een aantal recente onderzoeken naar de effecten van groei van Schiphol geanalyseerd. Daaronder dat van Walter Manshanden, die al stelde dat Schiphol geen aanjager is voor economische groei. ‘Het is juist andersom’, zei Manshanden twee weken terug, ook in de Volkskrant: ‘Op het moment dat het goed gaat met de economie, groeit Schiphol.’

Het onderzoek van de Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties staat dus niet op zichzelf: de visie van Manshanden en Leo Bus wordt steeds breder gedeeld. Nu hopen dat ook de landelijke politiek gaat inzien dat de eventuele voordelen van groei absoluut niet opwegen tegen de bergen nadelen voor de leefbaarheid, de gezondheid en het klimaat.

Gemeenteraad gaat Luchtvaart uit Balans behandelen

De Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties (KAS) sprak vanmiddag in bij de commissie Economische Zaken over ons rapport Luchtvaart uit Balans.

De raadsleden vonden de inhoud – ‘Krimp Schiphol geen ramp voor economie’ – belangrijk om in de gemeenteraad van 22 januari te behandelen.

Naast Luchtvaart uit Balans stond ook het RIVM-rapport over ultrafijnstof op de agenda en ook dat komt aan de orde op de 22ste. De raad maakt zich terecht zorgen.

Hieronder de tekst die Lourens Burgers als inspreker namens KAS naar voren bracht:

‘De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen heeft als belangrijke focus de lasten die de luchtvaart voor de Amsterdammers tot gevolg heeft. Het is het rijtje waarbij hinder het meest vooraan staat. De lasten, die minder in het oog springen zijn voor de Amsterdammers nog belangrijker: de gezondheidsrisico’s als gevolg van verstoringen van de slaap en van de fijnstof en ultrafijnstof, het gevaar van een neerstortend vliegtuig zoals op 4 oktober 1992 in de Bijlmer. Stel dat de gecrashte Boeings 737 MAX 8 niet in Indonesië of Ethiopië waren opgestegen, maar vanaf Schiphol. Beleidsmakers, die toestaan, dat over dicht bevolkte gebieden als Amsterdam wordt gevlogen, spreken wij daar op aan. Verder hoort de beperking van de mogelijkheid voor volkshuisvesting als gevolg van het ruimtegebruik door de luchtvaart tot de lasten. Evenals de bijdrage aan de klimaataantasting door CO2 uitstoot, de stikstofuitstoot, die de natuur aantast. Allemaal minder waarneembare lasten. Maar wel allemaal lasten met veel impact voor de Amsterdammers.’

Lees verder

Vervuiling: ‘Wonen in Amsterdam niet aan te raden’

‘Tien- tot vijftienduizend Nederlanders overlijden jaarlijks aan de gevolgen van vieze lucht en herrie. Vooral rond Schiphol en Amsterdam zijn de gezondheidsrisico’s hoog, blijkt uit gegevens van het RIVM. Experts roepen op tot radicale maatregelen. ‘Ik zou wonen in Amsterdam zeker niet aanraden.’

Dit schrijft RTL Nieuws op zijn website

Nog een citaat: ‘Je rookt op de meest vervuilde plekken ongemerkt elke dag vijf tot tien sigaretten.’ In het artikel staat een kaart die globaal aangeeft waar het het ergst is. Je kunt je eigen postcode invullen.

Ons rapport ‘Luchtvaart uit balans’

Op 26 november heeft een delegatie van de Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties door middel van een petitie het onderzoeksverslag Luchtvaart uit balans aangeboden aan de Tweede Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat.

De conclusie uit het onderzoek is dat Schiphol het publieke belang dient met onthubben. De kwaliteit van het netwerk verbetert daardoor en de lasten voor de omgeving verminderen. In beleidstermen wordt dit een win-win situatie genoemd.

In gesprekken met Schiphol, waar directeur Dick Benschop zelf bij was, vroegen we hen waarom de luchtvaart zo belangrijk is voor de economie. Wat is een hoogwaardige netwerk? Hoe zit het met die banenmotor? Hoezo is stilstand achteruitgang? Wat is eigenlijk het publieke belang van Schiphol?

We kregen geen bevredigende antwoorden en vroegen daarop twee bekende vervoerseconomen, Walter Manshanden en Leo Bus, om deze mantra’s van de luchtvaartsector tegen het licht te houden. Het resulteerde in het rapport Luchtvaart uit balans.

Lees verder