Op 11 november 1992 is de werkgroep opgericht. De vliegramp in Amsterdam-Zuidoost op 4 oktober 1992 en de reeds be­staande hinder door vliegverkeer zijn aanleiding geweest voor de oprichting van de Werk­groep Vlieg­verkeer Bijlmermeer (WVB).

Het bestuur en de leden van de WVB vertegenwoordigen bewoners in Amster­dam-Zuidoost die hinder ondervinden van vliegverkeer.

In 2017 bestaat de WVB 25 jaar, een jubileum. Dat betekende voor de werkgroep ook drukke tijden omdat zij haar 25-jarig jubileum niet ongemerkt voorbij wilde laten aan. De publicatie van een boekje ’25 jaar later’ en onze druk bezochte jubileumbijeenkomst met als thema de vraag of de lessen van de Bijlmerramp geleerd zijn, waren een breed gevoeld succes.

We kunnen constateren dat de WVB, vooral door de opgebouwde expertise, al jaren wordt gezien als serieuze gesprekspartner. De WVB probeert te zorgen dat het belang van de omwonenden en de omgeving van de luchthaven duidelijk in de besluitvorming wordt betrokken, maar het resultaat blijft helaas onvoldoende. We zullen ons moeten blijven inzetten om de komende jaren hinderbeperkingen te kunnen realiseren.

De samenstelling van het bestuur is per 1 januari 2017 als volgt:

T. Schipper, voorzitter
mevr. A.C.M. Wesseling – van der Kleij, secretaris
mevr. H. Spreij, penningmeester

L. Burgers, bestuurslid
H. Kroese, bestuurslid
W. Looman, bestuurslid

In de loop van het jaar traden de volgende personen tot het bestuur toe:

G. Zwam
F. van der Veen
mevr. K. Moor.

 

 1. Inleiding

De WVB zal blijven aandringen op het zoeken naar een evenwichtige balans tussen de economische belangen van de luchthaven voor de samenleving en de leefbaarheid van de omgeving en vooral die voor de bewoners van Amsterdam-Zuidoost.

De o.i. overschatting van het economische belang tegenover de onderschatting van de overlast en het gevaar voor Zuidoost blijft de WVB aan de orde stellen bij alle betrokken autoriteiten.

De ontwikkelingen van de luchtvaart in Nederland en Europa zijn door de WVB in het verslagjaar weer actief gevolgd en zo nodig hebben we gereageerd richting politici, luchtvaartpartijen en de pers.

Wij hebben in dit verslagjaar weer ingezet op onze relatie met onze achterban, de bewoners van Amsterdam-Zuidoost. Ook heeft de WVB dit jaar overleggen gehad met andere bewonersgroepen rondom Schiphol. Het versterken van het netwerk van bewonersgroepen, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Schiphol en onze positie daarin, blijkt een steeds belangrijkere factor voor meer effectiviteit.

Tenslotte is de WVB dankbaar voor de ontvangen subsidies en donaties van Gemeente, Schiphol en El Al zodat, naast lopende activiteiten, goed kon worden stil gestaan bij het herdenken van 25 jaar Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer.

30 januari 2018                   Bestuur Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer

 

 1. Thema’s

Onderwerpen waaraan de WVB in het verslagjaar veel aandacht heeft besteed zijn:

 • 2.1  Gevaar voor omwonenden

Wij willen bij het gevaar voor omwonenden benadrukken dat een toename wordt geconstateerd van kleine vliegtuigen die illegaal (niet zichtbaar op het radarscherm) het voor hen verboden luchtruim binnenvliegen hetgeen gevaarlijke situaties kan opleveren voor het overige vliegverkeer dat wel goed zichtbaar is op het radarscherm van de verkeersleiding.

Bij het gevaar voor de omwonenden is in de huidige Luchtvaartwetten (nog) niet voorzien in adequate regelgeving. Het “groepsrisico” (= kans op een ongeval met meer dan 10 doden) is niet in de risico-analyses meegewogen, hetgeen naar onze opvatting minimaal noodzakelijk is. De normstelling is bovendien niet dezelfde als voor andere economische activiteiten wordt gehanteerd en allerlei risicofactoren worden buiten de berekeningen gehouden. Daarnaast worden aannames doorgevoerd die niet realistisch zijn.

Uit de veiligheidsstatistieken burgerluchtvaart valt te lezen dat 85% van de fatale ongevallen in de luchtvaart gebeurt bij de start of de landing; 29% bij de start en 56% bij de landing. Bij de start-ongevallen gebeurt het ongeluk in 83% van de gevallen tijdens de klim nadat het vliegtuig is losgekomen van de startbaan naar cruise-level. Bij de landingsongevallen gebeurt het ongeluk in 78% van de gevallen tijdens het manoeuvreren voor de nadering naar de landingsbaan toe en in 15% bij de daadwerkelijke landing. Dit nu zijn precies de fases van een vlucht die boven het woongebied in Amsterdam-Zuidoost worden afgewikkeld door de luchtvaartsector, hoewel dit met minder gevaar voor omwonenden ook anders kan worden geregeld.

Volgens de WVB kan het wel een stuk minder gevaarlijk worden als vermijdbare risico’s ook daadwerkelijk worden vermeden. De WVB pleit er al jaren voor om  een aantal ‘eenvoudige’ maatregelen te nemen o.a.:

 • niet manoeuvreren voor de landing boven dichtbevolkt gebied;
 • woongebieden uitsluitend gestabiliseerd overvliegen;
 • een verbod op verkort indraaien;
 • uitvliegpaden zo veel mogelijk weg van woongebieden;
 • adequate handhaving;
 • risky-carriers weren van Schiphol;
 • betere inspectie op technische staat van vliegtuigen die Schiphol aandoen;
 • verbieden van binnenlandse vluchten;
 • speciale procedures voor vliegtuigen in nood bijv. op het IJsselmeer (Nb: in januari 2009 heeft een geslaagde noodlanding plaatsgevonden op de Hudson River in New York).

De voorzitter en secretaris van de WVB hebben in juni 2014 het laatste overleg gehad met een ambtenaar van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu over Externe Veiligheid. De verwachting was dat in 2015 een verbetering van het groepsrisico aan de Tweede Kamer ter besluitvorming zou worden voorgelegd als onderdeel van het nieuwe Luchthaven- en Indelingsbesluit (LIB). In 2016 heeft de WVB een zienswijze ingediend. Deze wordt betrokken bij de besluitvorming over het LIB. De afwezigheid van beleid voor de Oostbaan was een belangrijk kritiekpunt. Het zag er nu naar uit dat deze besluitvorming in 2017 plaats zou gaan vinden. Bij het schrijven van dit jaarverslag was ons echter nog geen genomen besluit bekend. Wij hebben dit de afgelopen jaren ook aangekaart bij de wethouder van Amsterdam.

2.2 Geluidsprojecten

2.2.1    Mobiele geluidsmeters: Ook in 2017 maken we nog steeds gebruik van onze mobiele geluidsmeters. Er zijn de afgelopen jaren 135 geluidsmeters uitgezet in de regio Schiphol. Het gaat hier om momentopnames.

 • Geluidsapp op IPhone: Tegenwoordig hebben veel bewoners een app op hun IPhone waarmee zij heel goed geluidspieken van vliegtuigen kunnen meten.
 • Eigen geluidmeetposten: Door de WVB werd al vele jaren tijd en aandacht gevraagd voor een online geluidmeetsysteem van EANS. In augustus 2012 heeft de WVB zelf in de H-Buurt van Zuidoost een microfoon op een dak geïnstalleerd en operationeel gemaakt. Nu krijgen we online veel live-informatie van passerende vliegtuigen. O.a. geluid- en luchtgegevens van een groot deel van het vliegverkeer van en naar de Buitenveldertbaan is nu goed te volgen. Bovendien blijven alle gegevens middels duidelijke grafieken bewaard. Zie de website van Eans: link bovenaan deze pagina EANS Live Meting. Hier vindt u  geluidmeetpost Amsterdam-Zuidoost 1 (Huntum) of Zuidoost 2 (Geerdinkhof). In 2017 is er nog een derde geluidmeetpost bijgekomen namelijk die van Belangenvereniging Nieuw Kempering. Deze is te vinden op de website  bij Zuidoost 3. Dit systeem volgt nu dus het vliegverkeer in de G-, H- en K-Buurten van Amsterdam-Zuidoost!

Interessant is nog om te melden dat de Stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg (AGG), met wie wij op bepaalde onderdelen samenwerken, ook gebruik heeft gemaakt van onze geluidmeetposten 1 en 3. De geluidsniveaus (t/m april 2017) van het heien en het intrillen van damwanden voor de verbreding van de Gaasperdammerweg waren goed zichtbaar.

2.3       Communicatie

2.3.1    Website: Eén van de middelen om onze doelstellingen te realiseren is het informeren van onze achterban en met deze achterban in dialoog te gaan. Onze website, Facebookpagina en nieuwsbrief zijn daarvoor goed inzetbaar.

De website van de WVB is in 2000 opgezet voor een betere terugkoppeling van informatie naar onze achterban, de bewoners van Amsterdam-Zuidoost. De huidige site bevat, naast enige algemene informatie, artikelen die meer inzicht kunnen geven in het gevaar, geluid, luchtverontreiniging, het Alderakkoord en andere zaken over vliegverkeer in de omgeving van een luchthaven.

We hebben in dit verslagjaar weer meerdere malen onze twijfels geuit over de loyaliteit van de overige partners aan het Aldersakkoord o.a. vanwege onvoldoende handhaving door de luchtvaartsector en de bestuurders.

De twijfels over het NOMOS-geluidssysteem van Schiphol zijn met de ingebruikname van het derde EANS-meetpunt op Nieuw Kempering niet verminderd. Ook het gevaar voor de omwonenden onder aanvliegroutes is weer aan de orde geweest. Na metingen heeft de WVB geconstateerd dat in het afgelopen jaar vaker is aangevlogen boven zuidoost naar de landingsbanen van Schiphol dan men op grond van de heersende winden zou verwachten.

2.3.2    Facebook: In 2015 hebben wij een pagina op Facebook aangemaakt. Via deze pagina hebben wij een aanvullende mogelijkheid om bewoners direct te kunnen informeren over actuele luchtvaartkwesties. In samenhang met de website vergroten wij hiermee ons bereik. In 2017 hebben wij 118 items geplaatst. Een aantal van de items hebben wij ook vanuit ons budget gepromoot. Hierdoor hebben wij tot meer dan 3.500 personen bereikt

2.3.3    Nieuwsbrief: In juni van dit verslagjaar verscheen onze eerste nieuwsbrief. De nieuwsbrief is opnieuw een mogelijkheid om meer bewoners bij de werkzaamheden van de werkgroep te betrekken. Onze eerste nieuwsbrief behandelde de volgende onderwerpen:

In verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer heeft de WVB een Verkiezingsmanifest opgesteld en dit manifest toegestuurd naar de politieke partijen om te verwerken in hun verkiezingsprogramma’s.

De nieuwsbrief bevatte tevens een samenvatting van ons jaarverslag 2016.

In verband met de besluitvorming over het Luchthaven Indelingsbesluit (L.I.B.) heeft de WVB een Zienswijze ingediend. Opmerkelijk is dat de Oostbaan nog steeds niet in het L.I.B. is opgenomen, terwijl deze baan toch voor regulier vliegverkeer wordt ingezet.

De WVB heeft eveneens een Zienswijze ingediend in verband met het voornemen om het aantal nachtvluchten, dat volgens afspraak op 29.000 was vastgesteld, tijdelijk – voor 2017 – te verhogen tot 32.000. De staatssecretaris heeft dit toch toegestaan. In de gebruiksprognose 2018 is wederom sprake van 32.000 nachtvluchten.

Het loslaten van de afspraak over de nachtvluchten is één van de vele afspraken die niet worden nagekomen.

2.4       Verkiezingen

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 heeft de WVB een manifest opgesteld. In dit manifest wordt ingegaan op thema’s als effecten van vliegverkeer voor de veiligheid van bewoners, de risico’s voor de volksgezondheid, de bijdrage van het vliegverkeer aan de klimaatontwikkeling, de betekenis van de afwezigheid van marktwerking voor de luchtvaart en de ontsluitingsrichting van Schiphol. De WVB heeft regelmatig gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de fracties in de Tweede Kamer en de Gemeenteraad. Tijdens deze gesprekken is ook het gevaar van fijnstof en ultra fijnstof besproken; wij hopen dan ook dat de politiek het RIVM-onderzoek inzake ultra fijnstof, dat eind december eindelijk van start is gegaan, goed in de gaten houdt.

2.5       Gebruiksprognose 2017 en 2018

Binnen de ORS was geen overeenstemming ontstaan over het advies aan de staatssecretaris voor Infrastructuur & Milieu met betrekking tot de gebruiksprognose 2017. Bij een unaniem advies besluit de staatssecretaris conform dat advies. Bij afwezigheid van een dergelijke unanimiteit besluit de staatssecretaris zelf. De WVB heeft in december 2016 in een brief aan de staatssecretaris aangedrongen op een spoedige besluitvorming over de gebruiksprognose en deze in lijn te doen zijn van het zgn. Aldersakkoord.

2.6       Participatie WVB

Het bestuur en leden van de WVB hebben in het verslagjaar geparticipeerd in de volgende platforms/commissies:

 • UECNA

De WVB is lid van UECNA, de Europese koepelorganisatie die strijdt tegen vliegtuigoverlast (geluid, uitstoot, gevaar). Op de bestuursvergadering van 14 januari in Brussel heeft Lony Wesseling Wouter Looman geïntroduceerd als haar mogelijke opvolger. Wouter heeft aangegeven in elk geval met de website van UECNA aan de slag te willen. Verder is die dag gesproken over strategie, ondersteuning van acties, financiële zaken, PR en voorbereiding van diverse bijeenkomsten in de loop van het jaar.

 • In de weken daarna is de website door Wouter gerevitaliseerd en geactualiseerd en is een Twitteraccount geopend. Gevolg is dat de naamsbekendheid op het internet toenam en het makkelijker was om contacten te leggen met actievoerders door heel Europa.
 • De algemene ledenvergadering vond plaats op 1 april, met een bestuursbijeenkomst daaraan voorafgaand op 31 maart. Hier is Wouter gekozen als bestuurslid. Inhoudelijke thema’s waren de strategie voor 2017 – veel lobbyen en relevante conferenties bezoeken – , geluidslimieten en geluidsmetingen met het EANS systeem. Er is een nieuwe UECNA brochure gepresenteerd.
 • Wouter en Lony bezochten op 24 april de Noise in Europe Conference in Brussel op uitnodiging van de Europese Commissie. De voorzitter van UECNA, Dominique Lazarski heeft daar een presentatie gehouden over ultrafijnstof. We kregen bij de uitnodiging de keus om met het vliegtuig of de trein te komen; uiteraard gingen we met de trein. Op de conferentie hebben we tientallen contacten gelegd en zo duidelijk onze bekendheid vergroot. Geluidsoverlast is een belangrijk gezondheidsthema en feitelijk is UECNA de enige Europese organisatie die op deze manier vliegtuighinder naar voren brengt.
 • Een en ander leidde ertoe dat UECNA inmiddels vaak gevraagd wordt om beleidsaanbevelingen te schetsen. Groot probleem is de financiering van alle kosten: de paar honderd euro bijdrage van deelnemende organisaties is bij lange na niet genoeg om alle kosten te dekken. Een subsidieaanvraag voor 2018 is afgewezen, met name op technische gronden. Volgend jaar zou het beter voorbereid wel moeten lukken. Tot dan gaat veel voor eigen rekening van de vrijwilligers en moeten keuzes gemaakt worden waar we ons laten zien.
 • Als aanvulling op de maandelijkse telefonische bestuursvergaderingen is het bestuur op 2 december daadwerkelijk bijeen gekomen in Brussel. Daar zijn onder meer nieuwe afspraken gemaakt over onze inhoudelijke bijdrage aan het European Aviation Environmental report 2019, is een analyse gemaakt van de naleving van de END (European Noise Directive), een nieuwe subsidieaanvraag in de steigers gezet en het vijftig(!)jarig bestaan voorbereid.
 • UECNA is inmiddels lid van diverse Europese organisaties. Voor meer informatie zie uecna.eu.

 

 • Andere bewonersplatforms in de regio Schiphol

Er is informeel veel contact met andere bewonersplatforms die ook streven naar vermindering van overlast door vliegtuigen. 

 • Omgevingsraad Schiphol (ORS): Tarcis Schipper, voorzitter van de WVB, is plaatsvervangend bewonersvertegenwoordiger in de ORS voor de Buitenveldertbaan. Wouter Looman, interim-voorzitter WVB, is plaatsvervangend bewonersvertegenwoordiger voor de Zwanenburgbaan.
 • Werkgroep ‘Het groeiend monument’: Herma Spreij, penningmeester van de WVB, zit in deze werkgroep. In 2017 was het dus 25 jaar geleden dat het EL-Al toestel in de flat Groeneveen/ KleinKruitberg neerstortte. De herdenking was mede hierdoor groter van opzet en waren alle bevolkingsgroepen uit zuidoost vertegenwoordigd in/tijdens de herdenking. Bij de herdenking waren bijna duizend mensen aanwezig. Mevrouw H. Burleson had wederom de bijeenkomst voorgezeten en tijdens haar speech en ook bij die van de staatsecretaris, mevrouw Sharon Dijksma, vlogen de vliegtuigen over de bijeenkomstruimte, waardoor het af en toe onmogelijk was om de speeches te volgen. Volgend jaar wordt er gekeken naar een nieuwe -sobere- vorm van herdenken.
 • Lotgenotengroep: Herma Spreij heeft deelgenomen aan deze groep. Besloten is om deze eind 2017 op te heffen, nadat geconstateerd werd dat er steeds minder mensen contact opnamen met de Lotgenoten Bijlmer Vliegramp groep.
 • Stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg (AGG): met de AGG is een samenwerkingsverband ten aanzien van de geluidmeetposten 1 en 3, de telefoon, computer en printer.

2.7       Ultrafijnstof

Op 12 december 2014 is het rapport van TNO gepubliceerd aangaande de mogelijke risico’s van ultrafijnstof. Aan de Alderstafel is gesproken over dit rapport. De partijen hebben de ernst van de conclusies van het rapport benadrukt omdat het mogelijk effect heeft op de gezondheid van de bewoners van de Schipholregio, vooral binnen een afstand van 15 km. van de luchthaven (Zuidoost valt grotendeels binnen dit gebied). De partijen waren het met TNO eens dat dit verder onderzocht moest worden.

In 2015 is een vervolgonderzoek door RIVM uitgevoerd. In de rapportage van september 2015 wordt aangegeven dat het aandeel ultrafijnstof door vliegtuigen duidelijk aanwezig is. Maar er moet verder vervolgonderzoek komen om de betekenis hiervan te kunnen doorgronden. De staatssecretaris heeft toen, op verzoek van de Tweede Kamer, toegezegd dat er verder onderzoek zou volgen. In april 2016 zijn de resultaten hiervan aan de Tweede Kamer en de ORS gepresenteerd. De uitkomsten gaven de staatssecretaris en Tweede Kamer aanleiding om een uitgebreid longitudinaal vervolgonderzoek goed te keuren. Dit onderzoek is pas in december 2017 van start gegaan en zal ca. 4 jaar duren. Wel is afgesproken dat tussenresultaten direct bekend gemaakt zullen worden zodat ze meegenomen kunnen worden bij de besluitvorming over nieuw luchtvaartbeleid vanaf 2021.

2.8       Bewonersparticipatie

Er zijn ook in dit verslagjaar veel contacten geweest met bewonersbelangenorganisaties.

Contacten met belangengroeperingen o.a.:

 • Vereniging Gezamenlijke Platforms -VGP- (een koepelorganisatie van ca. 35 bewonersplatforms rondom Schiphol)
 • Stichting Tuinstad Buitenveldert
 • Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA)
 • Bewonersgroep in West (BAAT)
 • Werkgroep Bewonersbelangen Groeneveen
 • Vereniging van Huiseigenaren Groot Geerdinkho
 • Bewonersvereniging Huntum
 • Buurtoverleg in de K-buurt Bijlmermeer
 • Bewonersvereniging Kikkenstein
 • Bewoners Belangenvereniging Kantershof
 • Bewoners Belangenvereniging Kelbergen
 • Bewonersvereniging Nieuw-Kempering
 • Bewonersvereniging Mondriaan-Kortvoort
 • Bewonersgroepen uit Gaasperdam
 • Individuele bewoners Zuidoost en overig Amsterdam (naar ons verwezen via Stadsdeel Zuidoost en de Gemeente Amsterdam)
 • Stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg (AGG)
 • Bewonersgroepen uit Engeland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Spanje, Griekenland en Noorwegen (verenigd in UECNA, Brussel)
 • Vereniging Milieudefensie
 • Stichting Natuur & Milieu.

2.9       Bewonersbijeenkomst

Op 21 september heeft de WVB in de Nieuwe Stad een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over de strategische posities van de WVB voor de komende periode.

2.10    25 jaar Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer

Op 17 november heeft de WVB aandacht besteed aan haar 25 jarig bestaan. Het thema was: De WVB 25 jaar later, zijn de lessen van de Bijlmerramp geleerd? De druk bezochte bijeenkomst, waarvan het overgrote deel van de mensen belangstellenden uit zuidoost waren, vond plaats in het gebouw van de Openbare Bibliotheek aan het Bijlmerplein (OBA), waar ook de tentoonstelling “Herdenken met gevoel” te bezoeken was.

Tijdens de bijeenkomst werd een door de WVB uitgebracht boekje met dezelfde titel overhandigd aan mevr. Muriel Dalgliesh, voorzitter van de bestuurscommissie Amsterdam-Zuidoost. In dit boekje reflecteren betrokkenen en verantwoordelijken van toen en nu op de ramp uit 1992. Door het persoonlijke karakter is het een ontroerend document geworden. Wij zijn het stadsdeel Zuidoost zeer erkentelijk voor de financiële bijdrage om de uitgifte van dit boekje mogelijk te maken

Tot grote verrassing werden de drie oud-bestuursleden (Tarcis Schipper, Herma Spreij en Lony Wesseling), die mede de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer opgericht hadden en nog steeds werkzaam zijn voor de WVB, in het zonnetje gezet. Zij hebben uit handen van mevrouw Helen Burleson een award gekregen voor 25 jaar vrijwilligerswerk met name voor hun inzet voor de  veiligheid voor de bewoners van zuidoost die onder de vliegpaden wonen.

Op deze bijeenkomst werden een aantal inleidingen gehouden. De conclusie moet helaas zijn dat de lessen van de Bijlmerramp grotendeels nog niet zijn geleerd en dat groei van Schiphol een hogere prioriteit lijkt te hebben voor de gemeente Amsterdam en de regering.

De presentaties tijdens deze bijeenkomst zijn te raadplegen via de website.

2.11    Overleg met Schiphol

Op 14 december spraken vier bestuursleden van de WVB met drie medewerkers van de Schiphol Group. Dit naar aanleiding van een uitnodiging van Schiphol, gedaan aan het eind van onze bijeenkomst op 17 november.

Schiphol gaf aan te willen luisteren naar wat er leeft in de omgeving en wilde zelf ook uitleggen hoe zij in de huidige discussie staan. Dit begon met een opmerking dat de 512 duizend vliegbewegingen in 2017 inclusief 17 duizend vliegbewegingen door general aviation zijn en dat ‘die niet meegeteld behoren te worden’… Politie- en traumahelikopters die veel geluid produceren worden over het algemeen wel geaccepteerd door bewoners. Maar ook alle zakenjets worden niet meegeteld.

Vliegtuigen in nood kiezen vaak voor landen op de Buitenveldertbaan, dit is de baan waar de meeste mensen onder wonen. Schiphol zal uitzoeken of dit alleen is omdat die relatief vaak vrij is of dat er beleid in het spel is. In dat geval zien we liever een keus voor een baan met minder bewoners onder de aanvliegroute.

Wij vinden dat er veel te weinig rekening wordt gehouden met de mensen op de grond onder de vliegpaden en dat de groei moet stoppen, zeker ook in verband met het klimaatakkoord. Schiphol geeft aan dat het graag milieubewust wil handelen en net zo lief treinen faciliteert als vliegtuigen. Om het scherp te stellen vroegen wij of Schiphol dus openstaat voor krimp i.p.v. groei van vliegverkeer. Hier werd niet duidelijk op geantwoord. Investeringen boven de twintig miljoen euro behoeven goedkeuring van vele partijen, dus alles op hoge snelheidstreinen zetten gaat niet zo maar. We zeiden benieuwd te zijn naar statements van Schiphol op papier in die richting. Hier is men mee bezig en zijn begin volgend jaar te verwachten.

Airbus en Boeing zijn niet genoeg innoverend bezig om het geluid en de kwalijke uitstoot te verminderen. EasyJet is op dit moment de meest duurzame luchtvaartmaatschappij o.a. vanwege de jonge vloot. Aan het eind vroeg Schiphol of we akkoord gaan met een vervolgafspraak. Die komt er half 2018.

 

 1. Overzicht activiteiten WVB in 2017

Hieronder volgt een opsomming van de activiteiten in 2017 van de WVB:

01 januari        Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amsterdam (Herma Spreij)

11 januari        Bestuursvergadering WVB

12 januari        NOS-Radio I: interview met Lony Wesseling over geluidsoverlast door vliegtuigen en het project verbreding Gaasperdammerweg (uitzending was 18 januari).

14 januari        Wouter Looman en Lony Wesseling, leden van de WVB, gaan naar Brussel voor het bijwonen van de bestuursvergadering van UECNA, Europees Bewonersplatform tegen vlieghinder

20 januari      Informatieverstrekking tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Bewonersvereniging Huntum

25 januari        Een aantal WVB-leden zijn aanwezig op de Nieuwjaarsreceptie van Stadsdeel Zuidoost

01 februari       Vergadering Dagelijks Bestuur WVB over de financiële stukken en het inhoudelijk jaarverslag 2016

07 februari       Een delegatie van de WVB (Lourens Burgers en Wouter Looman) is aanwezig bij het aanbieden van een petitie aan de Tweede Kamer in Den Haag. In deze petitie verzoeken de bewoners rondom Schiphol de Nederlandse politiek om spoedig een werkbaar en doeltreffend selectiviteitsinstrumentarium ter beschikking te sellen en – indien niet mogelijk vanwege EU-voorschriften – het plafond van 500.000 vluchten op Schiphol te verlengen tot 2030 zodat de afgesproken selectiviteit via ‘marktwerking’ tot stand kan komen

16 februari       Bestuursvergadering WVB

01 maart          Op verzoek van de secretaris van de ORS geven Jan en Lony Wesseling een presentatie in Hoofddorp over ons EANS-geluidmeetsysteem.

21 maart          Stadsdeel: vergadering bestuurscommissie in het Planetarium.

22 maart          Stadhuis: Commissie Werk en Inkomen over Schiphol.

31 mrt/1 april  Algemene Ledenvergadering UECNA in Brussel. Lony Wesseling treedt af als bestuurder. Wouter Looman volgt haar op.

06 april            Bestuursvergadering WVB.

18 april            T.v.-uitzending EénVandaag naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV): Lony Wesseling geeft namens de WVB commentaar op de kritiekpunten van de OVV ten aanzien van de veiligheid op en rondom Schiphol, met name voor de bewoners in Amsterdam-Zuidoost.

23/24 april       Op uitnodiging van de Europese Commissie gaan Wouter Looman en Lony Wesseling naar Brussel voor de Conferentie “Noise in Europe”.

12 mei             Stadhuis: voorbespreking met betrokken ambtenaar luchtvaartzaken en andere bewonersgroepen in Amsterdam ter voorbereiding op het gesprek met wethouder K. Ollongren. De WVB wordt vertegenwoordigd door Lony Wesseling en Wouter Looman.

08 juni             Stadhuis: overleg met mevr. K. Ollongren, wethouder luchtvaartzaken, tezamen met andere betrokken bewonersgroepen uit Amsterdam. Lony Wesseling vertegenwoordigt de WVB.

13 juni             Bestuursvergadering WVB.

27 juni             Informatiebijeenkomst Stadsdeel Zuidoost over nieuwe wijze van subsidieverstrekking. Herma Spreij, Lourens Burgers  en Lony Wesseling zijn hierbij aanwezig.

17 augustus     Overleg op stadsdeel met beleidsambtenaar ivm 25 jaar WVB. Lourens Burgers en Herma Spreij namen hieraan deel.

24 augustus     Gesprek met ambtenaren op stadsdeel ivm 25 jaar WVB. Tarcis Schipper Lourens Burgers en Herma Spreij waren hierbij present.

22 agustus     Bestuursvergadering WVB.

07 september   Imagine IC/OBA Bijlmerplein: opening herdenkingstentoonstelling 25 jaar Bijlmerramp. Herma Spreij en Lony Wesseling vertegenwoordigen de WVB.

18 september   Imagine IC, Bijlmerplein: de WVB overhandigt een deel van het archief over de Bijlmerramp ten behoeve van de tentoonstelling over de ramp.

2 september   Interview van journalist Noord Hollands Dagblad / Dagblad Kennemerland/ Haarlems Dagblad, Gooi- en Eemlander met Herma Spreij en Lony Wesseling.

21 september   De WVB organiseert een Bewonersbijeenkomst in De Nieuwe Stad Luthuliplein met als thema “Wat doen we met de vliegtuigen?”

01 oktober       Deelname Herma Spreij aan bijeenkomst in OBA over terugblik Bijlmerramp.

 03 oktober       Herma Spreij heeft verschillende interviews gehad voor radio, t.v. en krant in verband met 25-jarige herdenking Bijlmerramp.

 04 oktober       Deelname van het bestuur van de WVB aan de jaarlijkse herdenking bij “Het Groeiend Monument”. De WVB heeft een krans gelegd.

10 oktober       Bestuursvergadering WVB.

17 oktober       Overleg met Imagine IC over organiseren bijeenkomst in de OBA. Lourens Burgers en Herma Spreij waren aanwezig vanuit de WVB.

23 oktober       Interview Herma Spreij voor tentoonstelling/ museum over ervaringen van de Bijlmerramp en de deelname aan 25 jaar WVB / Lotgenoten Bijlmervliegramp en Werkgroep “Het groeiend monument”

09 november   Bestuursvergadering WVB.

17 november   Jubileumbijeenkomst vanwege het 25-jarig bestaan van de WVB in het gebouw van de Openbare Bibliotheek Bijlmerplein. Deze bijeenkomst wordt druk bezocht door bewoners, bestuurders, ambtenaren en vertegenwoordigers van Schiphol en El Al.

02 december    Brussel: Wouter Looman neemt deel aan de bestuursvergadering van UECNA.

14 december    Schiphol: Op verzoek van een aantal vertegenwoordigers van Schiphol is er een overleg met vier bestuursleden van de WVB (Lourens Burgers, Herma Spreij, Wouter Looman en Lony Wesseling).

18 december    Pakhuis de Zwijger Amsterdam: drie bestuursleden van de WVB (Lourens Burgers, Wouter Looman en Lony Wesseling) zijn aanwezig bij het verkiezingsdebat van gemeenteraadsleden over Schiphol en de Haven.

19 december    Bestuursvergadering WVB.

Diverse data    Geven van informatie/lezingen aan bewoners(groepen) in Zuidoost op vergaderingen/bewonersbijeenkomsten, per telefoon, e-mail of persoonlijk.

Diverse korte bestuursoverleggen ivm 25 jaar WVB.

Verschillende gesprekken gevoerd met El-Al / Schiphol/ Hans Alders etc.

 

 1. Financiën

Ook dit jaar heeft de WVB subsidie ontvangen van Stadsdeel Zuidoost. Wij zijn daardoor in staat geweest onze activiteiten te continueren en nieuwe actuele zaken op te pakken. Wij zijn het Stadsdeel Zuidoost erkentelijk voor deze bijdrage. Ook de donaties van Schiphol, El Al en de Gemeente voor onze jubileumactiviteiten hebben wij zeer op prijs gesteld.

In een door de WVB opgesteld financieel overzicht over het jaar 2017 is een verant­woording gegeven van de ontvangen subsidie en donaties. Dit overzicht wordt, tegelijk met dit inhoudelijk jaarverslag, online toegestuurd aan het subsidiebureau van de Gemeente Amsterdam.

Tijdens de bestuursvergadering van de Stichting WVB op 30 januari 2018 is de penningmeester gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid over 2017.

 

 1. Resultaten

De WVB kan over het verslagjaar de volgende positieve effecten melden:

 • De WVB heeft weer een intensiever contact met de achterban opgebouwd.
 • De WVB heeft de communicatie met de achterban verder verbeterd en verbreed.
 • De WVB heeft haar positie in de luchthaven relevante netwerken versterkt.
 • De WVB gebruikt haar versterkte positie om effectiever de belangen van de bewoners te kunnen dienen en krachtiger in te kunnen zetten op realisatie van haar doelstellingen:
  • minder gevaar
  • minder hinder (geluid en luchtverontreiniging)
  • minder aantasting van de gezondheid als gevolg van luchtverkeer boven dichtbevolkte gebieden.

Het meten van de effecten van de inspanningen van de WVB ter verbetering van het leefklimaat van de bewoners van Amsterdam-Zuidoost vindt o.a. plaats door:

 • Monitoring aantal hits op de website.
 • Monitoring aantal volgers op Facebook.
 • Eigen waarneming (via bewonersverenigingen, persoonlijke contacten met burgers, etc.).

Het bestuur van de WVB is van mening dat alle inspanningen van de afgelopen jaren er mede toe hebben geleid dat in overheids- en luchtvaartkringen het besef is gegroeid dat reke­ning moet worden gehouden met de belangen van bewoners onder aan- en uitvliegrou­tes van de luchtha­ven Schiphol, in het bijzonder met betrekking tot het gevaar, geluidsoverlast en luchtverontreiniging van vliegverkeer. Hoe­wel de WVB onderkent dat het heel moeilijk is om alles te bereiken wat ons voor ogen staat, vinden we dat het van groot belang is om onze activiteiten te continueren. Vooral omdat de WVB een zekere deskundigheid heeft opgebouwd en als volwaardige gesprekspartner moet worden behandeld. Wij hopen ook de komende jaren de belan­gen voor de bewoners van Zuidoost, inzake de overlast door vliegverkeer, te kunnen blijven beharti­gen.

 

6          Vooruitblik  2018

 Het komend jaar leggen wij de focus op:

 • Betere marktwerking in massavervoer door tegengaan fiscale bevordering vliegverkeer.
 • Vliegverkeer brengen binnen de werking van het klimaatbeleid.
 • Tegengaan van te veel vliegbewegingen boven dicht bevolkte gebieden.
 • Minder vluchten.