Jaarverslag 2015

Begin 2015 is een nieuwe situatie ontstaan met de installatie van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Dit is ,zoals misschien bekend, de vervanging van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
Het grote verschil tussen CROS en ORS is dat in de ORS de bewonersvertegenwoordigers niet meer zijn benoemd door de gemeenten maar zijn gekozen door de omwonenden.


Na het jarenlange overleg met bewoners, die een flinke dossierkennis hadden opgebouwd, aan de Alderstafel werd een zelfstandige positie van de bewoners in het overleg noodzakelijk gevonden; zelfstandig, onafhankelijk van benoeming door de gemeenten.

Er zijn verkiezingen gekomen voor de bewonersvertegenwoordigers in de ORS. Per landings/startbaan zijn er twee bewonersvertegenwoordigers gekozen, binnen de ORS clustervertegenwoordigers (CV) genoemd; een voor het gebied dicht bij de baan en een voor het gebied dat op afstand overlast ondervindt van een baan.

De toekomst zal leren of de bewoners een sterkere positie kunnen veroveren in het Schipholdossier. Het verslagjaar 2015 heeft in het teken gestaan van het opstarten van de ORS.

 

Jaarverslag 2014

2014 is voor de bestuursleden van de WVB een heel druk jaar geweest omdat aan veel activiteiten moest worden deelgenomen en initiatieven moesten worden genomen, o.a. in het kader van:

 • De laatste uitvoeringspunten uit het Aldersakkoord o.a. het kritisch volgen van de uitwerking hiervan; die wijkt soms af van het oorspronkelijke akkoord van 2008.
 • De oprichting van de Omgevingsraad Schiphol als opvolger van de CROS.
jv2014vp-thumb
 • De bewonersdelegatie (vanuit CROS en WVB) aan de Werktafel Externe Veiligheid van de Alderstafel
 • Deelname in de klankbordgroep voor het Verslag van de Dag op de website bezoekbas.nl van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).
 • Meerdere malen overleg met de wethouder luchthavenaangelegenheden van Amsterdam en de portefeuillehouder en ambtenaren van het stadsdeel Zuidoost.
 • De samenwerking met bewonersgroepen uit vele landen in Europa, verenigd in Union Européenne contre les Nuisances des Avions (UECNA)

 

Jaarverslag 2013

Dit verslagjaar heeft de WVB de ontwikkelingen in de Nederlandse luchtvaart weer intensief gevolgd, vooral vanuit de positie van de bewoners in Amsterdam-Zuidoost, die onder aan- en uitvliegroutes wonen van de Buitenveldertbaan. Het jaar heeft vooral in het teken gestaan van de volgende activiteiten:


 • De uitwerking van het beleid voor Schiphol voor de Middellange Termijn (2010 t/m 2020) volgens het Aldersadvies van 1 oktober 2008. Aan de Alderstafel zijn zowel de luchtvaartsector en bestuurders als bewoners onder leiding van de heer H. Alders betrokken bij de uitwerking van het overeengekomen advies.
  Op 1 november 2012 was het tweede en laatste experimenteerjaar voorbij. Helaas was er voor de Zuidoostbewoners meer hinder dan in voorgaande jaren. Deze hinder werd vooral veroorzaakt omdat de Buitenveldertbaan veel vaker werd ingezet dan vooraf was voorgespiegeld.De WVB heeft geconstateerd dat in de praktijk de dwarswind-limieten volgens de Rinnooy-Kan-norm, bij 20 knopen dwarswind uitwijken, niet is toegepast.
 • De bewonersdelegatie (vanuit CROS en WVB –via VGP-) aan de Werktafel Externe Veiligheid van Alders heeft ook in dit verslagjaar de procedure van de actualisatie van het LIB (Luchthaven-indelingsbesluit) en LVB (Luchthavenverkeersbesluit) die in 2013/2014 plaatsvindt, nauwlettend gevolgd. Vanuit de bewoners wordt gepleit voor een groter bouwbeperkingengebied rondom Schiphol om het gevaar voor omwonenden te verminderen.

 

Jaarverslag 2012

In 2012 heeft de WVB aangedrongen op verbetering van de uitwerking van het Alders-akkoord in het tweede experimenteerjaar. Het Alders-akkoord maakt groei van de luchtvaart binnen de geldende milieuruimte mogelijk als er strikt geluidspreferent wordt gevlogen.

In de uitwerking van het Alders-akkoord is ons verzoek om in de vergelijking van de verschillende systemen ook het EANS geluidmeetsysteem te betrekken niet gehonoreerd.


De WVB is akkoord gegaan met een alternatief pakket van maatregelen nu in de uitwerking van het Alders-akkoord de stillere CDA-naderingen niet kunnen worden gerealiseerd. In dit pakket maatregelen worden ondermeer de nachtvluchten beperkt tot maximaal 29.000 in plaats van 32000 per jaar.

In september heeft de WVB deelgenomen aan een expertmeeting in Brussel over de Airpackage en daar ook een bijdrage geleverd.

In december zijn door de WVB verschillende groeperingen rond Schiphol er met succes op attent gemaakt alle Nederlandse europarlementariers te benaderen met het verzoek niet in te stemmen met het Airpackage zoals dat ter stemming was voorgelegd.

 

Jaarverslag 2011

Belangrijke activiteiten en aandachtspunten in 2011:
 • De lessen van de Bijlmerramp op 4 oktober 1992
 • Toekomst Nederlandse Luchtvaart en gevolgen voor milieu en gezondheid
 • De huidige Luchtvaartwet en het groepsrisico
 • Evaluatie van de huidige Luchtvaartwet
 • DEGAS, Veiligheids-adviescommissie van het Ministerie van I&M
 • Project geluidsmetingen en on-line vliegbewegingen volgen
 • Relatie met deelraad Amsterdam-Zuidoost en Centrale Stad
 • Beleid WVB 2008 – 2013

Jaarverslag 2010

Het verslagjaar 2010 heeft voor de WVB, net als vorig jaar, grotendeels in het teken gestaan van de uitwerking van het op 1 oktober 2008 bereikte akkoord aan de “Tafel van Alders”.

In 2010 moest gestart worden met een experiment over twee gebruiksjaren met het nieuwe handhavingsstelsel om de gelijkwaardigheid van het nieuwe met het oude stelsel te kunnen vaststellen. Een gebruiksjaar voor Schiphol begint op 1 november en duurt tot 31 oktober.
Ondanks dat een aantal afspraken nog niet zijn gerealiseerd heeft de werkgroep toch aangedrongen en ingestemd met de start van het experiment per 1 november 2010 omdat de vergelijking met andere gebruiksjaren anders minder goed mogelijk zou zijn.


Jaarverslag 2009

Het verslagjaar 2009 heeft voor de WVB grotendeels in het teken gestaan van de uitwerking van het op 1 oktober 2008 bereikte akkoord aan de “Tafel van Alders”.

Daarnaast veroorzaakte de crash voor de Polderbaan van een toestel van Turkish Airlines in februari 2009 weer veel opschudding, ook in de Bijlmermeer. Deze gebeurtenis bracht bij velen de herinnering aan de Bijlmerramp weer levendig naar voren terwijl anderen zich weer de risico’s van vliegverkeer realiseerden.
Het gevaar voor omwonenden van vliegverkeer was weer even actueel.


Jaarverslag 2008

Dat vliegen voor mensen gevaarlijk is weten we al sinds Icarus dit ging proberen. Op 25 februari 2009 zijn we er weer eens aan herinnerd.
Toch blijft iedereen maar papegaaien dat vliegen veilig is; de straat oversteken is gevaarlijk, autorijden is gevaarlijk, motorrijden is gevaarlijk, maar….. vliegen is veilig???
Het verslagjaar 2008 heeft voor de WVB grotendeels in het teken gestaan van het bereiken van een breed gedragen akkoord over de groeimogelijkheden en beter benutten van de milieuruimte voor de luchtvaart tot het jaar 2020 aan de “Tafel van Alders”.
De WVB is in het bijzonder betrokken geweest bij de werkgroep die zich heeft beziggehouden met het gevaar voor de omgeving van de luchthaven en de omwonenden, in het jargon “externe veiligheid” of “Third-party-risk” genoemd.

papegaai

Jaarverslag 2007

December 2007
Ophoging handhavingspunten rondom de Buitenveldertbaan.
Door verwijtbaar mismanagement dreigde in het gebruiksjaar 2006/2007 overschrijding van de grenswaarden in een drietal handhavingspunten bij de Buitenveldertbaan. De inspectie liet weten geen overschrijding van de grenswaarden te zullen tolereren en tot handhavingsacties te zullen overgaan.
Het is er niet van gekomen.
Lees in dit item hoe Rupsje Nooitgenoeg weer heeft toegeslagen.

emmertjes_thumb

Jaarverslag 2006

In 2006 is de evaluatie van de nieuwe luchtvaartwet afgerond. De meeste verbetervoorstellen zijn niet overgenomen omdat ze effect zouden kunnen hebben op de capaciteit van de luchthaven. Van de vereiste gelijkwaardigheid aan de PKB en de dubbeldoelstelling is niet gebleken dat die gerealiseerd zullen worden. Ondertussen is wel weer duidelijk geworden dat op sommige van de weinige handhavingspunten overschrijdingen van de grenswaarden hebben plaatsgehad in het gebruiksjaar nov2005-okt2006. Via convenanten zal moeten worden uitgezocht of de beschikbare milieu-ruimte beter benut kan worden.

luchtscheuren_thumb

Jaarverslag 2005

In 2005 is de evaluatie van de nieuwe luchtvaartwet uitgevoerd. Ook de WVB heeft zich uitgesloofd en verbetervoorstellen ingediend in de veronderstelling dat het hele circus meer zou betekenen dan window-dressing. Helaas moeten we nu constateren dat het kabinet weinig verbetervoorstellen heeft overgenomen. Een verantwoording van de activiteiten die de WVB in 2005, heeft ondernomen kunt U in het complete jaarverslag lezen.

voorpjv2005-thumb

Jaarverslagen 2001 – 2004: zie WVB