Het verslagjaar heeft in het teken gestaan van het saboteren van de uitvoering van het Aldersakkoord. Niet door bewoners, maar door alle andere belanghebbenden.

Het begon al gelijk in januari 2016 toen de president-directeur van Schiphol, de heer Nijhuis, in zijn nieuwjaarstoespraak kenbaar maakte dat hij genoeg had van het ‘oeverloos overleg’. De WVB heeft hierover op de website haar zorgen geuit. Want er is veel mis:


 • de luchtverkeersleiding levert niet wat ze beloofde,
 • de gemeentes en provincie willen en krijgen ruimere bouwbevoegdheden binnen de beperkingsgebieden,
 • de risico-contouren worden niet adequaat vastgesteld,
 • het aantal nachtvluchten wordt overschreden,
 • de glijvluchtnaderingen worden niet ingevoerd,
 • de wetgeving wordt niet aangepast waardoor handhaving met sancties niet mogelijk is,
 • de omgevingsraad Schiphol (ORS) wordt gesaboteerd, enz, enz<.

In het jaarverslag 2016 is onder meer aandacht voor het gevaar voor omwonenden van Schiphol, geluidsprojecten, hoe de landelijke politiek tegen Schiphol aankijkt, de verwachte geluidshinder in 2017, de dreiging van ultrafijnstof en bewonersparticipatie.

1. INLEIDING

Op 11 november 1992 is de werkgroep opgericht. De vliegramp in Amsterdam-Zuidoost op 4 oktober 1992 en de reeds be­staande hinder door vliegverkeer zijn aanleiding geweest voor de oprichting van de Werk­groep Vlieg­verkeer Bijlmermeer (WVB).

Het bestuur en de leden van de WVB vertegenwoordigen bewoners in Amster­dam-Zuidoost die hinder ondervinden van vliegverkeer.

De samenstelling van het bestuur is in 2016 als volgt:

dhr T. Schipper, voorzitter
mevr. A.C.M. Wesseling – van der Kleij, secretaris
mevr. H. Spreij, penningmeester
dhr L. Burgers, bestuurslid
dhr H. Kroese, bestuurslid
dhr W. Looman, bestuurslid

De WVB bestaat in 2016 dus al 24 jaar. We kunnen constateren dat de WVB, vooral door de opgebouwde expertise, al jaren wordt gezien als serieuze gesprekspartner. De WVB probeert te zorgen dat het belang van de omwonenden en de omgeving van de luchthaven duidelijk in de besluitvorming wordt betrokken, maar het resultaat is nog onvoldoende. We zullen ons moeten blijven inzetten om de komende jaren hinderbeperkingen te realiseren.

Wij streven ernaar dat álle lessen, die uit het El-Al-ongeluk van 4 oktober 1992 geleerd kunnen worden, ook daadwerkelijk ter harte worden genomen door de verantwoordelijken.

De WVB zal blijven aandringen op het zoeken naar een evenwichtige balans tussen de economische belangen van de luchthaven voor de samenleving en de leefbaarheid van de omgeving en vooral die voor de bewoners van Amsterdam-Zuidoost.

De o.i. overschatting van het economische belang tegenover de onderschatting van de overlast en het gevaar voor Zuidoost blijft de WVB aan de orde stellen bij alle betrokken autoriteiten.

De ontwikkelingen van de luchtvaart in Nederland en Europa zijn door de WVB in het verslagjaar weer actief gevolgd en zo nodig kritisch becommentarieerd.

Wij hebben dit verslagjaar extra ingezet op onze relatie met onze achterban. Wij hebben daartoe een achterbanbijeenkomst georganiseerd.

Ook heeft de WVB dit jaar een brainstormsessie gehouden om haar beleid voor de komende jaren te bepalen. Het versterken van het netwerk van bewonersgroepen, die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Schiphol en onze positie daarin blijkt een steeds belangrijkere factor voor meer effectiviteit.

16 februari 2017 Bestuur Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer

2. Thema’s

Onderwerpen waaraan de WVB in het verslagjaar veel aandacht heeft besteed zijn:

2.1 Gevaar voor omwonenden

Wij willen bij het gevaar voor omwonenden benadrukken dat een toename wordt geconstateerd van kleine vliegtuigen die illegaal (niet zichtbaar op het radarscherm) het voor hen verboden luchtruim binnenvliegen hetgeen gevaarlijke situaties kan opleveren voor het overige vliegverkeer dat wel goed zichtbaar is op het radarscherm van de verkeersleiding.

Ook kwam in het verslagjaar ter sprake dat piloten van prijsvechters slechte arbeidscondities hebben waardoor zij tijdens hun werk vermoeider zijn en dat komt de veiligheid niet ten goede.

In 2016 heeft de WVB weer geconstateerd dat het toenemend gebruik van drones gevaar kan opleveren voor omwonenden.

Bij het gevaar voor de omwonenden is in de huidige Luchtvaartwetten (nog) niet voorzien in adequate regelgeving. Het “groepsrisico” (= kans op een ongeval met meer dan 10 doden) is niet in de risico-analyses meegewogen, hetgeen naar onze opvatting minimaal noodzakelijk is. De normstelling is bovendien niet dezelfde als voor andere economische activiteiten wordt gehanteerd en allerlei risicofactoren worden buiten de berekeningen gehouden. Daarnaast worden aannames doorgevoerd die niet realistisch zijn.

Uit de veiligheidsstatistieken burgerluchtvaart valt te lezen dat 85% van de fatale ongevallen in de luchtvaart gebeurt bij de start of de landing; 29% bij de start en 56% bij de landing. Bij de start-ongevallen gebeurt het ongeluk in 83% van de gevallen tijdens de klim nadat het vliegtuig is losgekomen van de startbaan naar cruise-level. Bij de landingsongevallen gebeurt het ongeluk in 78% van de gevallen tijdens het manoeuvreren voor de nadering naar de landingsbaan toe en in 15% bij de daadwerkelijke landing. Dit nu zijn precies de fases van een vlucht die boven het woongebied in Amsterdam-Zuidoost worden afgewikkeld door de luchtvaartsector, hoewel dit met minder gevaar voor omwonenden ook anders kan worden geregeld.

Volgens de WVB kan het wel een stuk minder gevaarlijk worden als vermijdbare risico’s ook daadwerkelijk worden vermeden. De WVB pleit er al jaren voor om een aantal ‘eenvoudige’ maatregelen te nemen o.a.:

 • niet manoeuvreren voor de landing boven dichtbevolkt gebied;
 • woongebieden uitsluitend gestabiliseerd overvliegen;
 • een verbod op verkort indraaien;
 • uitvliegpaden zo veel mogelijk weg van woongebieden;
 • adequate handhaving;
 • risky-carriers weren van Schiphol;
 • betere inspectie op technische staat van vliegtuigen die Schiphol aandoen;
 • verbieden van binnenlandse vluchten;
 • speciale procedures voor vliegtuigen in nood bijv. op het IJsselmeer (Nb: in januari 2009 heeft een geslaagde noodlanding plaatsgevonden op de Hudson river in New York).

De voorzitter en secretaris van de WVB hebben op 3 juni 2014 het laatste overleg gehad met een ambtenaar van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu over Externe Veiligheid. De verwachting was dat in 2015 een verbetering van het groepsrisico aan de Tweede Kamer ter besluitvorming zou worden voorgelegd als onderdeel van het nieuwe Luchthaven- en Indelings Besluit (LIB). In 2016 heeft de WVB een zienswijze ingediend. Deze wordt betrokken bij de besluitvorming over het LIB. De afwezigheid van beleid voor de Oostbaan was een belangrijk kritiekpunt. Het ziet er nu naar uit dat deze besluitvorming pas in 2017 zal plaatsvinden.

2.2 Geluidsprojecten

2.2.1 Mobiele geluidsmeters

Ook in 2016 maken we nog steeds gebruik van onze mobiele geluidsmeters. Er zijn de afgelopen jaren 135 geluidsmeters uitgezet in de regio Schiphol. Het gaat hier om momentopnames.

 • Geluidsapp op IPhone: Tegenwoordig hebben veel bewoners een app op hun IPhone waarmee zij heel goed geluidspieken van vliegtuigen kunnen meten.
 • Eigen geluidsmeetpost: Door de WVB werd al vele jaren tijd en aandacht gevraagd voor een online geluidsmeetsysteem van EANS. In augustus 2012 heeft de WVB zelf in de H-Buurt van Zuidoost een microfoon op een dak geïnstalleerd en operationeel gemaakt. Nu krijgen we online veel live-informatie van passerende vliegtuigen. O.a. geluid- en luchtgegevens van een groot deel van het vliegverkeer van en naar de Buitenveldertbaan is nu goed te volgen. Bovendien blijven alle gegevens middels duidelijke grafieken bewaard. Zie de website van Eans: http://www.eans.net : klik door op Nederland, vervolgens op Amsterdam, ga dan naar de geluidsmeetpost Amsterdam-Zuidoost 1 (Huntum) of Zuidoost 2 (Geerdinkhof). Bewonersvereniging Geerdinkhof heeft in het voorjaar van 2016 ook een EANS-geluidsmeetpost geïnstalleerd zodat het landend verkeer voor de Buitenveldertbaan nu nog beter gemonitord kan worden. Voor de K-Buurt (Nieuw-Kempering) is eind 2016 een geluidsmeetpost aangeschaft. Deze derde geluidsmeetpost in Zuidoost zal begin 2017 in gebruik worden genomen.


Interessant is nog om te melden dat de Stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg (AGG), met wie wij op bepaalde onderdelen samenwerken, nu ook gebruik maakt van onze geluidsmeetpost 1. De geluidsniveaus van het heien en het intrillen van damwanden voor de verbreding van de Gaasperdammerweg zijn ook goed zichtbaar op de grafieken van onze geluidsmeetpost. De AGG betaalt hiervoor een deel van de onderhoudskosten.

2.3 Communicatie

2.3.1 Website

Eén van de middelen om onze doelstellingen te realiseren is het informeren van onze achterban en met deze achterban in dialoog te gaan. Onze website en onze Facebookpagina zijn daarvoor goed inzetbaar.

De website van de WVB is in 2000 opgezet voor een betere terugkoppeling van informatie naar onze achterban, de bewoners van Amsterdam-Zuidoost. De huidige site www.wvb.nu bevat, naast enige algemene informatie, artikelen die meer inzicht kunnen geven in het gevaar, geluid, luchtverontreiniging, uitkomsten Alderstafel en andere zaken over vliegverkeer in de omgeving van een luchthaven.

We hebben in dit verslagjaar meerdere malen onze twijfels geuit over de loyaliteit van de overige partners aan het Aldersakkoord vanwege uitlatingen hieromtrent door de luchtvaartsector en de bestuurders (januari, december).

De twijfels over het NOMOS-systeem zijn met de ingebruikname van het EANS-meetpunt op Geerdinkhof niet verminderd (augustus).

Ook het gevaar voor de omwonenden onder aanvliegroutes is weer aan de orde geweest (januari, november).

2.3.2 Facebook

In 2015 hebben wij een pagina op Facebook aangemaakt. Via deze pagina hebben wij een aanvullende mogelijkheid om bewoners direct te kunnen informeren over actuele luchtvaartkwesties. In samenhang met de website vergroten wij hiermee ons bereik. In 2016 hebben wij 62 items geplaatst. Wij hebben met deze pagina ongeveer 2.000 personen bereikt.

2.4 Verkiezingen

In verband met de verkiezingen in maart 2017 heeft de WVB een manifest opgesteld “Vliegen kan niet meer”. In dit manifest wordt ingegaan op thema’s als effecten van vliegverkeer voor de veiligheid van bewoners, de risico’s voor de volksgezondheid, de bijdrage van het vliegverkeer aan de klimaatontwikkeling, de betekenis van de afwezigheid van marktwerking voor de luchtvaart en de ontsluitingsrichting van Schiphol. In het vervolg van het manifest voert de WVB gesprekken met vertegenwoordigers van de fracties in de Tweede Kamer.

2.5 Gebruiksprognose 2017

Binnen de ORS was geen overeenstemming ontstaan over het advies aan de staatssecretaris voor Infrastructuur & Milieu met betrekking tot de gebruiksprognose 2017. Bij een unaniem advies besluit de staatssecretaris conform dat advies. Bij afwezigheid van een dergelijke unanimiteit besluit de staatssecretaris zelf. De WVB heeft in december in een brief aan de staatssecretaris aangedrongen op een spoedige besluitvorming over de gebruiksprognose en deze in lijn te doen zijn van het zgn. Aldersakkoord. In dit verslagjaar hebben wij nog geen antwoord van de staatssecretaris mogen ontvangen. Dit betekent dat Schiphol redelijk ongebonden verder kan gaan op de weg, die zij in de gebruiksprognose 2017 heeft uitgezet. Op een aantal punten wijkt deze dramatisch af van de afspraken uit het Aldersakkoord.

2.6 Participatie WVB

Het bestuur en leden van de WVB hebben in het verslagjaar geparticipeerd in de volgende platforms/commissies:

 • Twee leden van de WVB zitten in het bestuur van UECNA (waarin vele Europese bewonersgroepen samenwerken).
 • Vereniging Gezamenlijke Platforms (VGP): de voorzitter WVB zit in het bestuur
 • Omgevingsraad Schiphol (ORS): De voorzitter van de WVB is plaatsvervangend lid voor de Buitenveldertbaan.
 • Werkgroep ‘Het groeiend monument’: een bestuurslid van de WVB zit in deze werkgroep.

2.7 Ultra fijnstof

Op 12 december 2014 is het rapport van TNO gepubliceerd aangaande de mogelijke risico’s van ultrafijnstof. Aan de Alderstafel is gesproken over dit rapport. De partijen hebben de ernst van de conclusies van het rapport benadrukt omdat het mogelijk effect heeft op de gezondheid van de bewoners van de Schipholregio, vooral binnen een afstand van 15 km. van de luchthaven (Zuidoost valt grotendeels binnen dit gebied). De partijen waren het met TNO eens dat dit verder onderzocht moest worden.

In 2015 is een vervolgonderzoek door RIVM uitgevoerd. In de rapportage van 25 september 2015 wordt aangegeven dat het aandeel ultrafijnstof door vliegtuigen duidelijk aanwezig is. Maar er moet verder vervolgonderzoek komen om de betekenis hiervan te kunnen doorgronden. De staatssecretaris heeft toen, op verzoek van de Tweede Kamer, toegezegd dat er verder onderzoek zou volgen. In april 2016 zijn de resultaten hiervan aan de Tweede Kamer en de ORS gepresenteerd. De uitkomsten gaven de staatssecretaris en Tweede Kamer aanleiding om een uitgebreid longitudinaal vervolgonderzoek goed te keuren. Helaas is dit onderzoek aan het einde van het verslagjaar nog steeds niet van start gegaan.

2.8 Bewonersparticipatie

Op 3 oktober heeft de WVB een achterbanbijeenkomst georganiseerd in het South-East-gebouw. Hieraan heeft de heer U. Vyent ook een bijdrage geleverd. Op deze bijeenkomst waren aanwezig: leden van het stadsdeel, bewoners, vertegenwoordigers van buurtorganisaties en het bestuur van de WVB. Er komt in 2017 een vervolg hierop in samenwerking met de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

Contacten met belangengroeperingen o.a.:

 • Vereniging Gezamenlijke Platforms -VGP- (een koepelorganisatie van ca. 35 bewonersplatforms rondom Schiphol)
 • Stichting Tuinstad Buitenveldert
 • Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA)
 • Bewonersgroep in West (BAAT)
 • Werkgroep Bewonersbelangen Groeneveen
 • Vereniging van Huiseigenaren Groot Geerdinkhof
 • Bewonersvereniging Huntum
 • Buurtoverleg in de K-buurt Bijlmermeer
 • Bewonersvereniging Kikkenstein
 • Bewoners Belangenvereniging Kantershof
 • Bewoners Belangenvereniging Kelbergen
 • Bewonersvereniging Nieuw-Kempering
 • Bewonersvereniging Mondriaan-Kortvoort
 • Bewonersgroepen uit Gaasperdam
 • Individuele bewoners Zuidoost en overig Amsterdam (naar ons verwezen via Stadsdeel Zuidoost en de Gemeente Amsterdam)
 • Stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg (AGG)
 • Bewonersgroepen uit Engeland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Spanje, Griekenland en Noorwegen (verenigd in UECNA, Brussel)
 • Vereniging Milieudefensie
 • Stichting Natuur & Milieu.

3 oktober> informatiebijeenkomst voor bewoners:

1 november> brainstormsessie bestuur WVB:

3. OVERZICHT ACTIVITEITEN IN 2016

01 januari Nieuwjaarsreceptie van de stad Amsterdam

05 januari Deelname aan telefonische vergadering bestuur UECNA

06 januari De voorzitter en secretaris van de WVB zijn aanwezig op de vergadering in het stadhuis van de Commissie Economische Zaken die luchtvaartzaken behandelt. De stand van zaken Schiphol stond op de agenda. De voorzitter heeft namens de WVB voor de Commissie ingesproken.

07 januari Publicatie in Het Parool van een ingezonden brief van de secretaris van de WVB. De WVB heeft pittige kritiek geleverd op de Nieuwjaarstoespraak van de heer J. Nijhuis, directeur van Schiphol.

11 januari Deelname aan telefonische vergadering bestuur UECNA.

12 januari Informatieverstrekking aan het bestuur van de Bewonersvereniging Huntum.

15 januari Informatieverstrekking tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Bewonersvereniging Huntum.

20 januari Bestuursvergadering WVB.

22 januari Hoofddorp: Nieuwjaarsbijeenkomst ORS.

01 februari Uitleg baanpreferentie door Luchtverkeersleiding Nederland.

05 februari Vergadering van het Dagelijks Bestuur van de WVB voor het vaststellen van het inhoudelijk en financieel jaarverslag 2015.

08 februari Nieuwjaarsreceptie Stadsdeel Zuidoost in de Arena.

16 februari Werkgroep Dwarswind.

07 maart Manifest opgesteld en verstuurd naar de politieke partijen in verband met de verkiezingen van maart 2017 voor de Tweede Kamer der Staten Generaal.

09 maart Bestuursvergadering WVB.

21 maart Stadsdeel: voorbespreking achterbanbijeenkomst.

21 maart Hoofddorp: herstart Vereniging Gezamenlijke Platforms (VGP) in verband met ontwikkelingen na 2020.

24 maart Afscheidsreceptie in het South East centrum vanwege vertrek van de heer E.Jaensch, DB-lid Bestuurscommissie Zuidoost.

30 maart Gesprek met de heer U. Vyent, DB-lid Bestuurscommissie Zuidoost, over het organiseren van een achterbanbijeenkomst. In het vervolg daarvan hebben nog diverse overleggen plaatsgevonden met de portefeuillehouder en met zijn ambtenaren (zie ook 3 oktober).

08 april Telefonisch contact met voorzitter UECNA in Brussel.

28 april Bestuursvergadering WVB.

31 mei Hoofddorp: bijeenkomst Vereniging Gezamenlijke Platforms.

17 juni Informatieverstrekking op de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Huntum.

23 juni De WVB meldt vliegincident boven Geerdinkhof van twee vliegtuigen die te dicht op elkaar vliegen.

14 juli Bestuursvergadering WVB

27 juli Brief van WVB naar mevrouw S. Dijksma, staatssecretaris Ministerie Infrastructuur & Milieu.

05 augustus Opstellen activiteitenplan WVB 2017.

11 augustus Bestuursvergadering WVB.

05 september Pakhuis de Zwijger: bijeenkomst over vliegverkeer o.a. over innovatief bouwen (geluidsarm) zodat gemeenten (waaronder Amsterdam) nieuwe woningen dichter bij de luchthaven kunnen realiseren.

06 september Informatieverstrekking over luchtvaart aan het bestuur van de Bewonersvereniging Huntum.

15 september Bestuursvergadering WVB.

22 september Eén bestuurslid heeft deelgenomen aan vooroverleg herdenking 4 oktober.

03 oktober Achterbanbijeenkomst met hapje en drankje. De WVB heeft een bijeenkomst georganiseerd voor haar achterban, de bewoners die hinder ondervinden van vliegverkeer. Er waren ca. 20 bewoners gekomen. Ook de heer U. Vyent, DB-lid Bestuurscommissie Zuidoost, was present om de aanwezigen toe te spreken.

04 oktober Deelname van vier bestuursleden aan de jaarlijkse herdenking bij “Het Groeiend Monument”

19 oktober Bijeenkomst in Hoofddorp i.v.m. prognose baangebruik 2017.

19 oktober Werkgroep Dwarswind.

19 oktober Vereniging Gezamenlijke Platforms: oprichting Platform Toekomst.

01 november Brainstormsessie door de bestuursleden van de WVB.

01 november Informatieverstrekking aan het bestuur van de Bewonersvereniging Huntum.

02 november Twee bestuursleden van de WVB hebben een onderhoud met een lid van de PvdA in de Tweede Kamer in Den Haag.

08 november Vooroverleg ter voorbereiding op het overleg met wethouder K. Ollongren op 10 november.

10 november Overleg op stadhuis met wethouder K. Ollongren.

11 november De WVB verstuurt inspraakreactie op LIB.

14 november Informatie baanonderhoud Schiphol door ORS in Hoofddorp.

26 november ORS kiesmannenoverleg in Hoofddorp.

29 november Bestuursvergadering WVB. Wouter Looman (plaatsvervangend ORS-lid) is als gast aanwezig en zegt toe namens de WVB UECNA-bestuursvergaderingen te zullen bijwonen in Brussel.

05 december De WVB stuurt brief aan mevrouw S. Dijksma, staatssecretaris voor Infrastructuur & Milieu, in verband met de gebruiksprognose Schiphol 2017.

09 december Deelname aan telefonische vergadering UECNA.

11 december Interview met De Telegraaf die een artikel publiceert over 50 jaar Bijlmermeer met daarin ook aandacht voor de Bijlmerramp op 4 oktober 1992.

30 december In de K-zone, in Nieuw Kempering, komt een derde geluidsmeetpost in Zuidoost voor vlieg- en wegverkeer. Deze zal begin 2017 operationeel gemaakt worden.

Diverse data Geven van informatie/lezingen aan bewoners(groepen) in Zuidoost op vergaderingen/bewonersbijeenkomsten, per telefoon, e-mail of persoonlijk.

4. FINANCIËN

Voor het jaar 2016 heeft de WVB subsidie ontvangen van het Stadsdeel Zuidoost. Wij zijn daardoor in staat geweest onze lopende activiteiten te continueren en nieuwe actuele zaken op te pakken. Wij zijn het Stadsdeel Zuidoost zeer erkentelijk voor de geleverde financiële bijdrage in het afgelopen jaar.

In een door de WVB opgesteld financieel overzicht over het jaar 2016 is een verant­woording gegeven van de ontvangen subsidie. Dit overzicht wordt, tegelijk met dit inhoudelijk jaarverslag, toegestuurd aan het subsidiebureau van de Gemeente Amsterdam. Tijdens de bestuursvergadering van de Stichting WVB op 16 februari 2017 is de penningmeester gedéchargeerd voor het gevoerde financiële beleid over 2016.

5. RESULTATEN

De WVB kan over het verslagjaar de volgende positieve effecten melden:

 • De WVB heeft intensiever contact met de achterban opgebouwd.
 • De WVB heeft de communicatie met de achterban verbeterd.
 • De WVB heeft haar positie in de luchthaven relevante netwerken versterkt.
 • De WVB gebruikt haar versterkte positie om effectiever de belangen van de bewoners te kunnen dienen en krachtiger in te kunnen zetten op het realiseren van haar doelstellingen:
  • minder gevaar
  • minder hinder
  • minder aantasting van de gezondheid als gevolg van luchtverkeer boven dichtbevolkte gebieden.

Het meten van de effecten van de inspanningen van de WVB ter verbetering van het leefklimaat van de bewoners van Amsterdam-Zuidoost vindt o.a. plaats door:

 • Monitoring aantal hits op de website.
 • Monitoring aantal volgers op Facebook
 • Eigen waarneming (via bewonersverenigingen, persoonlijke contacten met burgers, etc.).

Het bestuur van de WVB is van mening dat alle inspanningen van de afgelopen jaren er mede toe hebben geleid dat in overheids- en luchtvaartkringen het besef is gegroeid dat reke­ning moet worden gehouden met de belangen van bewoners onder aan- en uitvliegrou­tes van de luchtha­ven Schiphol, in het bijzonder met betrekking tot het gevaar, geluidsoverlast en luchtverontreiniging van vliegverkeer. Hoe­wel de WVB onderkent dat het heel moeilijk is om alles te bereiken wat ons voor ogen staat, vinden we dat het van groot belang is om onze activiteiten te continueren. Vooral omdat de WVB een zekere deskundigheid heeft opgebouwd en als volwaardige gesprekspartner moet worden behandeld. Wij hopen ook de komende jaren de belan­gen voor de bewoners van Zuidoost, inzake de overlast door vliegverkeer, te kunnen blijven beharti­gen.

6. VOORUITBLIK 2017

Het komend jaar leggen wij de focus op:

 • Betere marktwerking in het massavervoer, door het tegengaan van fiscale bevordering van vliegverkeer.
 • Vliegverkeer brengen binnen de werking van het klimaatbeleid.
 • Tegengaan van te veel vliegbewegingen boven dicht bevolkte gebieden.
 • Minder vluchten.

Zoals al eerder is aangegeven bestaat de werkgroep op 11 november 2017 reeds 25 jaar. Daar willen wij komend najaar dan ook even bij stilstaan. Er zijn plannen in ontwikkeling en er zal een bijeenkomst worden georganiseerd met verschillende mensen uit diverse disciplines.

Daarnaast zal er voor bewoners die op 3 oktober 2016 aanwezig waren op de achterbandag een dagdeel op de luchthaven Schiphol worden georganiseerd waar men ook vragen kan stellen. Dit omdat is gebleken dat bewoners toch vaak met vragen blijven zitten t.a.v. de vliegpaden die boven Amsterdam-Zuidoost liggen en de geluidoverlast die hiermee gepaard gaat.