Brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Drie jaar geleden heb ik, als Clustervertegenwoordiger van de Buitenveldertbaan en als voorzitter van het Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA), meegewerkt aan uw rapport Veiligheid Vliegverkeer Luchthaven Schiphol.

Ons aandeel bestond eruit u o.a. te informeren over het gebruik van de Schiphol-Oostbaan en de Buitenveldertbaan waarbij vliegtuigen (alle typen) zeer laag (500-300 m) over de Amsterdamse binnenstad (Centraal Station-Grachtengordel-Vondelpark) en de dichtbevolkte stadswijken Amsterdam Zuidoost, Buitenveldert en Amstelveen vliegen.

In uw eindrapport Veiligheid Vliegverkeer Luchthaven Schiphol staat over de Externe Veiligheid (hoofdstuk 4.6.4) op bladzijde 92 de volgende redelijk ontluisterende conclusie:

Veiligheid van omwonenden speelt in de huidige besluitvorming rond Schiphol een beperkte rol. Voor de norm voor plaatsgebonden risico gaat vrijwel geen sturende werking uit voor de sector. In de wetgeving is geen norm voor het groepsrisico opgenomen. Omdat dit de groei van de luchthaven te zeer zou beperken. Het beleid om groepsrisico via ruimtelijke ordening ruimtelijk te beperken heeft in de praktijk weinig effect. Het externe veiligheidsbeleid heeft te weinig betekenis voor de veiligheid van de omwonenden.

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

  • De afgelopen drie jaar zijn de Buitenveldertbaan en de Schiphol-Oostbaan periodiek extreem vaak gebruikt. Zo waren er de afgelopen maand dagen dat er meer dan 300 vliegtuigen/dag overvlogen. De redenen die door Schiphol/LVNL worden gegeven zijn meestal ‘harde wind, wind uit de verkeerde richting, laaghangende bewolking, buien in de omgeving van de luchthaven’, kortom verkeerd weer. De regio wordt volgens Schiphol geteisterd door verkeerd weer. Als bewoner is dit niet te controleren. Ondertussen is de overlast, veroorzaakt door deze laag overvliegende vliegtuigen, voor de bewoners bijzonder groot: geluid, angst, uitstoot van uitlaatgassen, (ultra)fijnstof etc.
  • Naast het misbruik van deze secundaire banen (de Schiphol-Oostbaan is zelfs geen secundaire baan), als gevolg van verkeerd weer, speelt het feit dat wanneer de Rinnooy Kan-norm niet wordt toegepast, bepaalde preferente banen niet meer gebruikt worden terwijl dat volgens die norm wel zou kunnen. Verder weigert de LVNL het gebruik van verschillende banen te synchroniseren. Om die reden wordt van preferente banen één baan niet ingezet omdat bij doorstart, een andere in gebruik zijnde baan, dan zou worden gekruist. Dit probleem zou door synchronisatie van banen opgelost kunnen worden.
  • Al deze ‘redenen’ om de secundaire banen intensief te gebruiken hebben één gemeenschappelijke oorzaak: de capaciteit zo hoog mogelijk opvoeren.
  • Eerder gemaakte afspraken tussen bewoners, gemeente Amsterdam en de luchtvaartsector worden niet nagekomen. Zoals: 1. de Schiphol-Oostbaan zou alleen gebruikt mogen worden bij uitzonderlijke omstandigheden, 2. het gebruik van de Buitenveldertbaan zou na de ingebruikname van de Polderbaan niet meer groeien en 3. de Externe Veiligheid, van met name de dichtbevolkte stedelijke gebieden, zou niet toenemen. Hierbij speelt ook een belangrijke rol dat Schiphol/LVNL niet of nauwelijks de conclusies en aangegeven verbeteringen van uw rapport Veiligheid Vliegverkeer Luchthaven Schiphol heeft uitgevoerd.
  • Schiphol telt General Aviation vliegtuigen, die meestal landen op de Schiphol-Oostbaan of Buitenveldertbaan, niet mee. Op jaarbasis zijn dit er ongeveer 10.000. Reden voor het niet meetellen is onbekend. De geluidsproductie is niet minder dan van andere vliegtuigen. Dit gebruik betekent dat Schiphol de vastgestelde limiet van 500.000 vlucht per jaar overschrijdt.
  • De conclusie van bovenstaande feiten is dat 500.000 vliegbewegingen voor Schiphol te hoog gegrepen is. De ultieme vraag is nu: Wie gaat over de veiligheid, leefbaarheid en de publieke ruimte, de bewoners of Schiphol/KLM?

De Koepel van Amsterdamse Schipholgroeperingen (KAS) – waar het PVA inmiddels onderdeel van uitmaakt – zou het op prijs stellen wanneer op kort termijn een afspraak met de Onderzoeksraad kan worden gemaakt waarin wij bovenstaande zaken kunnen bespreken.

Namens de KAS, hoogachtend,

Kees Weijer