In 1995 werd de Veiligheids Advies Commissie Schiphol (VACS) opgericht. De VACS werd opgericht om advies te geven over de luchtvaartveiligheid op en rondom Schiphol en om voorstellen te doen om het “Third Party Risk” te verminderen en vermijdbare risico’s te vermijden. Bij de oprichting heeft de WVB verzocht om ook ervaringsdeskundigen uit de omgeving in de commissie op te nemen, hetgeen niet is gehonoreerd.

Wat wij toen al voorzagen is inderdaad gebeurd; de commissie heeft allerlei adviezen uitgebracht ter verhoging van de veiligheid van het vliegverkeer en de afhandeling daarvan op Schiphol.


Er is echter geen enkel advies uitgebracht gericht op de verbetering van de externe veiligheid’; vermindering van het gevaar voor de omwonenden moest worden bereikt door verbetering van de interne veiligheid. Aangezien hier de sector zelf voldoende aandacht voor heeft kon de commissie in 2006 worden opgeruimd.

Om toch het onderwerp veiligheid van het vliegverkeer op de agenda te houden is de DEGAS, Dutch Expert Group Aviation Safety in het leven geroepen.

Naar aanleiding van het ongeluk op 25 februari 2009 met het toestel van Turkish Airlines heeft op 23 september 2009 een bijeenkomst Externe Veiligheid plaatsgevonden. Hierbij waren vertegenwoordigers aanwezig van: DEGAS, CROS, Ministerie V&W en VGP (Vereniging Gezamenlijke Platforms waarbij de WVB is aangesloten). De aanwezige bewoners-vertegenwoordigers (waaronder twee bestuursleden van WVB) hebben aangegeven dat zij dit gesprek noodzakelijk vonden omdat naar hun gevoel de DEGAS geen oog lijkt te hebben voor externe veiligheid en dit onderwerp slechts beziet als afgeleide van interne veiligheid, ook wel genoemd third party risk.

Tijdens het overleg gaf de DEGAS toe dat externe veiligheid inderdaad wordt behandeld als een resultaat van de interne veiligheid. De afvaardiging van de DEGAS zegt dan toe een advies te zullen uitbrengen over het onderwerp externe veiligheid.

Op 6 september 2010 vindt in Hoofddorp een overleg plaats met afgevaardigden van de DEGAS, CROS, VGP en het Ministerie van V&W om het concept-advies over externe veiligheid van de DEGAS te bespreken.

In eerste instantie zijn de aanwezige bewoners teleurgesteld over de inhoud van dit concept-advies. De indruk wordt gewekt dat de DEGAS voorstelt om het huidige beleid af te zwakken. Tekenend vinden de bewoners dat groepsrisico wordt afgedaan als een slechte vertaling van societal risk, en dat het model van externe veiligheid wordt weggezet als een zwak model, zonder dat er aanbevelingen worden gedaan om het model te verbeteren. Daarnaast wordt er gesproken over het managen van angsten. De realiteit is dat er ongevallen kunnen gebeuren die een groepsrisico inhouden.

De heer Baksteen, voorzitter van de DEGAS, geeft aan dat alle opmerkingen tegen het licht zullen worden gehouden en dat het concept-advies mogelijk wordt aangepast voordat het aan de Minister van V&W zal worden overhandigd. Bij herhaling heeft deze voozitter van de DEGAS als zijn mening gegeven het gevaar voor de omgeving en de omwonenden een non-issue te vinden en iedere cent, die daaraan wordt besteed, weggegooid geld te vinden.

Het definitieve advies werd pas in juni 2011 aan de staatssecretaris overhandigd.
In dit advies, “Veiligheid als deel van het geheel”,met als ondertitel “een rationele bedding voor emotie” gaat hij nog een stapje verder; de gebieden rondom de luchthaven waar beperkingen gelden wat betreft woonbebouwing kunnen wel worden vrijgegeven, dan wel aanzienlijk worden verkleind. De lokale bestuurders zijn ingenomen met deze bouwmogelijkheden. De DEGAS is per 1 november 2011 wegbezuinigd.

Voor de bewoners is het onaanvaardbaar dat geen enkele suggestie om het gevaar voor de omgeving en de omwonenden te verminderen is overgenomen en dat het advies is dat de weinige bescherming, zo die er al is, wordt opgegeven.

De bewoners uit de werkgroep externe veiligheid van de Alderstafel hebben de staatssecretaris per brief hun ongenoegen kenbaar gemaakt en een aantal verbeter-suggesties gedaan voor de op handen zijnde aanpassingen van het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) en het Luchthaven Verkeersbesluit (LVB).

Verruiming van het beperkingengebied
Verbod bouwobstakels rond vliegpaden
Operationele maatregelen
Handhaving regelgeving Risicocontouren
Handhaving regelgeving Ruimtelijk Ordeningsbeleid
Verantwoordelijkheid goed vastleggen
Normering groepsrisico
Transparant extern risicobeleid

Download de volledige brief

Download het rapport van de DEGAS