Video

De Luchtvaartnota: hoe verder

De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen (KAS) heeft een nieuwe video geproduceerd met als titel Hoe verder met de Luchtvaartnota. In deze video wordt overtuigend getoond dat de forse kritiek van bewoners breed gedeeld wordt door lokale besturen en milieugroepen. Dat leidt tot krachtige uitspraken van presentator prof. Dr. Fulco van der Veen richting regering en luchtvaartsector, die uit blijven gaan van eeuwigdurende groei van het vliegverkeer.

Net als eerder in het KAS-onderzoek Luchtvaart uit balans wordt ook nu constructief meegedacht over oplossingen. Van der Veen stelt de juiste vragen en toont een nieuw model om de luchtvaart in bedwang te houden.

 

KAS: Laat de lucht(vaart) opklaren

Vrijdag 24 april was het dan zover. Tijdens een persconferentie openbaarden de ministers van financiën Wopke Hoekstra en van luchtvaart Cora van Nieuwenhuizen – wat al tijden in de lucht hing – dat het kabinet de Tweede Kamer zal vragen om steun aan Air France/KLM voor een bedrag van 2 tot 4 miljard euro uit de belastingopbrengsten deels als lening en deels als garantstelling: dit naast de middelen die KLM al ontvangt om aan zijn loonverplichtingen te kunnen voldoen. Iedereen weet dat de leningen nooit terugbetaald gaan worden, gegeven de minimale rentabiliteit van de luchtvaart.

Jarenlang was het adagium van ‘een kleine overheid, waar de markt de problemen oplost’ leidend, of zoals Reagan in zijn campagne zei: Government is not the solution to our problems, government is the problem.  Het derde kabinet Rutte lijkt dit principe onder druk van de coronacrisis los te laten. De markt blijkt  niet zo gemakkelijk problemen op te lossen. Dit bleek ook al tijdens en na de financiële crisis die zich in 2008 openbaarde.

Het bedrag is bedoeld voor KLM opdat deze luchtvaartonderneming aan zijn verplichtingen kan voldoen (leasecontracten, verplichting tot betaling van te duur ingekochte kerosine, e.d.). Maar KLM blijft onderdeel van Air France/KLM en zo komt het geld uit de algemene middelen natuurlijk ook binnen het bereik van de Franse holding. KLM krijgt dus een zeer omvangrijke bijdrage uit de algemene middelen, terwijl KLM aan die middelen nauwelijks een bijdrage levert (vrijstelling van heffing op kerosine, geen BTW op tickets).

De luchtvaartmaatschappijen en ook Air France/KLM leiden al jaren financieel een zeer kwetsbaar bestaan. Het aantal faillissementen onder hen is aanzienlijk. Ook voor Air France/KLM schijnt de zon al jaren achter sombere wolken. Zonder overname door Air France had KLM het in 2004 niet gered. De vraag of het door het kabinet in het vooruitzicht gestelde bedrag voor dit kwakkelende bedrijf voldoende zal zijn, wordt niet eens meer gesteld. KLM kan het dit jaar wellicht nog uitzingen. Daarna ontstaat een nieuwe situatie. De vraag doet zich voor in hoeverre het enorme bedrag uit de algemene middelen water naar de zee dragen.

Lees verder

KAS presenteert Manifest voor Tweede Kamerverkiezingen 2021

De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen heeft een manifest gepubliceerd in verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart volgend jaar.

Dit geeft politieke partijen handvatten bij het opstellen van hun plannen met betrekking tot Schiphol in hun verkiezingsprogramma’s.

Bewoners rond de luchthavens worden geconfronteerd met aan een aantal specifieke problemen. Er is een risico op dodelijke ongelukken vanwege het gevaar dat het vliegverkeer vormt. Hun gezondheid wordt aangetast door de uitstoot van (ultra)fijnstof en in hun slaap worden zij gestoord door nachtelijk overvliegende vliegtuigen met gevolgen voor hart- en vaatziekten. De 500.000 jaarlijkse vliegbewegingen op en van Schiphol zorgen 24 uur per dag voor geluidoverlast. Daarbij wordt luchtverkeer minder belangrijk voor de economie van Nederland. Hert belang van de kennisinfrastructuur neemt juist in belang toe. Uit hun jaarverslagen blijken de luchtvaartmaatschappijen lijden een kwijnend bestaan te lijden. Hoewel hun propaganda en marketing een ander beeld schetsen.

Redenen genoeg vinden wij, om vanuit het perspectief van fatsoenlijk bestuur dat menselijk welzijn als doel heeft paal en perk te stellen aan de groei van Schiphol en juist in te zetten op krimp om de luchtvaart beter het publieke belang te kunnen laten dienen en het luchtvaartbeleid niet in dienst te stellen van de luchtvaartmaatschappijen

Lees hier het hele manifest (pdf)

Steun MOB in handhaving stikstof vliegvelden

MOB is de stichting die de PAS-wetgeving in Nederland succesvol wist aan te vechten. Nu staan we voor een nieuwe uitdaging: de Nederlandse luchthavens stoten veel te veel stikstof uit en hebben daar geen vergunning voor. Ze verzochten de verantwoordelijk minister Carola Schouten te handhaven op deze overtredingen, maar kregen vooralsnog nul op het rekest. Daarom willen ze de zaak aan de rechter voorleggen. Voor het inhuren van goede juristen is geld nodig. Steun hen met een financiële bijdrage om Schiphol en de andere vliegvelden zich aan de wet te laten houden!

Open brief aan de ministers en Kamerleden van Financiën en I&W

Den Haag, 6 april 2020

Red de mensen, niet de vliegtuigen: strikte voorwaarden voor staatssteun aan de luchtvaart

Wereldwijd vechten mensen op dit moment een strijd op leven en dood tegen het corona-virus. Miljoenen mensen verliezen hun baan wegens de economische gevolgen van het virus. Middenin deze ongekende crisis vraagt de luchtvaartsector enorme bedragen van de belastingbetaler.

De luchtvaartsector die zich al sinds 1944 verzet tegen iedere vorm van belastingheffing, wil nu wel gebruikmaken van het vangnet van de staat. De sector die steeds opnieuw probeerde de oneerlijke en onredelijke belastingvrijstellingen in stand te houden.

De sector ook, die steeds weigerde om een bijdrage te leveren aan de vermindering van de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Die nog steeds niet inziet dat een significante vermindering van het vliegverkeer de enige mogelijkheid is om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Lees verder

OvV: Veiligheidsbeleid onder de maat

Brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Drie jaar geleden heb ik, als Clustervertegenwoordiger van de Buitenveldertbaan en als voorzitter van het Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA), meegewerkt aan uw rapport Veiligheid Vliegverkeer Luchthaven Schiphol.

Ons aandeel bestond eruit u o.a. te informeren over het gebruik van de Schiphol-Oostbaan en de Buitenveldertbaan waarbij vliegtuigen (alle typen) zeer laag (500-300 m) over de Amsterdamse binnenstad (Centraal Station-Grachtengordel-Vondelpark) en de dichtbevolkte stadswijken Amsterdam Zuidoost, Buitenveldert en Amstelveen vliegen.

In uw eindrapport Veiligheid Vliegverkeer Luchthaven Schiphol staat over de Externe Veiligheid (hoofdstuk 4.6.4) op bladzijde 92 de volgende redelijk ontluisterende conclusie:

Veiligheid van omwonenden speelt in de huidige besluitvorming rond Schiphol een beperkte rol. Voor de norm voor plaatsgebonden risico gaat vrijwel geen sturende werking uit voor de sector. In de wetgeving is geen norm voor het groepsrisico opgenomen. Omdat dit de groei van de luchthaven te zeer zou beperken. Het beleid om groepsrisico via ruimtelijke ordening ruimtelijk te beperken heeft in de praktijk weinig effect. Het externe veiligheidsbeleid heeft te weinig betekenis voor de veiligheid van de omwonenden.

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Lees verder