Enquête over vliegtuiglawaai in de VS toont onderschatting verwachte overlast

Blootstelling aan en hinder door transportgeluid wordt beschreven met de Schulz-curve gebaseerd op wetenschappelijke gegevens uit de jaren zeventig. De laatste diepgravende evaluatie en herijking vond plaats in 1992. Recentere analyses hebben echter aangetoond dat luchtvaartlawaai leidt tot meer hinder dan verwacht. De internationaal geaccepteerde Schulz-curve onderschat de huidige ergernissen.

De FAA heeft in de Verenigde Staten een landelijke enquête gehouden over hoe men aankijkt tegen  van de moderne luchtvloot zoals die vandaag de dag vliegt. Daarbij is gebruik gemaakt maken van de beste praktijken op het gebied van geluidsanalyse en gegevensverzameling. De reacties uit de enquête zijn gebruikt om een ​​nieuwe curve te maken. De resultaten laten zien dat er een substantiële verandering is opgetreden in de publieke perceptie van luchtvaartlawaai ten opzichte van de Schultz-curve.

In vergelijking met de bestaande Schultz Curve laat de nieuwe curve een substantiële stijging zien van het percentage mensen dat sterk gehinderd wordt door vliegtuiglawaai over het gehele beschouwde bereik van vliegtuiggeluidsniveaus, ook bij lagere geluidsniveaus.

Brede enquête

FAA ondervroeg meer dan tienduizend bewoners die in de buurt van twintig representatieve luchthavens woonden via een vragenlijst per post. De vragenlijst werd voorgelegd aan het publiek als een buurtmilieu-enquête en vroeg de ontvanger of, en zo ja welke milieuproblemen hem/haar storen of irriteren. Geluid van vliegtuigen was een van dertien milieuproblemen die in het onderzoek aan de orde kwamen. Aangezien de vraag over vliegtuiglawaai slechts een van de dertien genoemde milieuproblemen was, wist de ontvanger niet dat dit in feite een geluidsonderzoek naar luchtvaartoverlast was.

De gegevens van de enquête, de op één na grootste enquête van dit type die ooit is uitgevoerd, werden gebruikt om de nieuwe nationale curve te berekenen en geven een hedendaags beeld van de respons op blootstelling aan vliegtuiggeluid. Via de mail werd de respondenten gevraagd ook nog mee te doen aan een telefonische follow-up-enquête. Iets meer dan tweeduizend mensen stemden daarmee in. De telefonische enquête was bedoeld om aanvullende inzichten te verkrijgen over hoe men over vliegtuiglawaai denkt.

De webpublicatie van de FAA gaat dieper in op de methodologie: selecties van vliegvelden, geënquêteerden, de vragenlijst en geluidsmodellering. Ook staan er links naar het technische en het onderzoeksrapport en naar het Webinar over het rapport en een aantal illustraties.

Video

Rutte, de burgers en de luchtvaart

De afgelopen tien jaar hebben de kabinetten Rutte stelselmatig de leefbaarheid, gezondheid en het klimaat in de Randstad en ver daarbuiten verkwanseld aan de luchtvaartsector. We hebben een tip voor de Tweede Kamerleden om daar wat aan te doen. De tip is ook na de verkiezingen nog geldig, maar de kiezer kan beter vooraf nadenken.

Dit is de zevende video over de luchtvaart met Fulco van de Veen. De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen gaat verder onder de duidelijkere naam Platform Vliegoverlast Amsterdam en krijgt ook een nieuwe website. Het format van de video’s blijft hetzelfde.

Als je de gebruikte Powerpoint nog eens wat beter wil bestuderen, dan kun je die hier als pdf downloaden.

Jaarverslag 2020

De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer is – onder het motto “Dat nooit meer”- opgericht op 11 november 1992 als reactie op de Bijlmerramp van 4 oktober 1992, toen een vliegtuig van El Al neerstortte op onze woonwijk. De aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan is echter nooit gewijzigd en er wordt nog altijd en steeds frequenter gevlogen over de Bijlmermeer. De doelstelling van de WVB is dan ook betere veiligheidsnormen en een beter leefmilieu voor de bewoners van Amsterdam-Zuidoost te bewerkstelligen.

Het bestuur van de WVB vertegenwoordigt de bewoners in Amster­dam-Zuidoost die hinder ondervinden van vliegverkeer. We kunnen constateren dat de WVB, vooral door de opgebouwde expertise, al jaren wordt gezien als serieuze gesprekspartner. De WVB probeert te zorgen dat het belang van de omwonenden duidelijk in de besluitvorming wordt betrokken, maar het resultaat blijft helaas onvoldoende. We zullen ons dus blijven inzetten om de komende jaren hinderbeperkingen te kunnen realiseren en het evenwicht te herstellen tussen de voor- en de nadelen van het vliegverkeer.

Lees verder

Impressie hoorzitting Tweede Kamer over meedenken over Schiphol

De commissie Infrastructuur en Waterstaat hield op 28 januari een hoorzitting/ronde tafelgesprek over het evaluatierapport dat Pieter van Geel schreef over de toekomst van het maatschappelijk en bestuurlijk meedenken over Schiphol en de luchtvaart. Eerst kwam de sector aan het woord en daarna de bestuurders. Burgers stonden als laatsten op de rol.

Van Geel maakte direct een faux pas door de problemen van de Omgevingsraad Schiphol te vergelijken met een echtscheiding naar aanleiding van het al dan niet doen van het dopje op de tandpasta. Dit doet geen recht aan de ernst van de situatie en werpt de vraag op of burgers wel serieus worden genomen; het is in ieder geval zeker niet grappig.

Schiphol CEO Dirty Dick Benschop heeft de mond vol van verbeteren van de relatie met de omgeving en alles moet transparant worden, maar concreet komt het neer op ‘innovaties’ met zijn stokpaardjes over synthetische brandstoffen en stillere vliegtuigen. Verder hamert hij op een simpele structuur: een Maatschappelijke Raad Schiphol met bewoners en wetenschappers mag vooral geen macht krijgen. Men wil gewoon af van een goed georganiseerd bewonersplatform en liever zaken doen met wat lokale bewoners; de bekende verdeel en heerspolitiek. Verder had Benschop nog de brutaliteit het rijk een lesje te leren wegens het niet spekken van het leefbaarheidsfonds waar Schiphol wel aan meebetaalt. De tabaksindustrie betaalt uw beademingsapparaat, hoera. We moeten als bewoners geen cent accepteren van de sector en dat leefbaarheidsfonds afschaffen. Dat Schiphol een bankje in een park betaalt is onzinnig.

Lees verder

Slecht slapen door vliegverkeer geeft stress

Tot deze conclusie komt GGD Kennemerland na een verdiepende studie in vijf GGD-regio’s rondom Schiphol. Geïnterviewden geven aan dat de slaapverstoring overwegend plaatsvindt in de late avond, tussen 11 en 12 uur en de vroege ochtend, tussen 5 en 7 uur. Ernstige geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer kunnen leiden tot gezondheidsklachten zoals moeheid, stress, luchtwegklachten en hart- en vaatziekten. Voor sommigen hebben de slaapprobleem gevolgen op het gebied van relaties en werk.

Meer lezen op de website van de GGD

Download de studie

Video

Schiphol: verbinding of kortsluiting?

De Omgevingsraad Schiphol voldoet niet meer omdat bewoners en gemeenten geen trek meer hadden in verdere groei van de luchthaven.

Interim-voorzitter Pieter van Geel schreef hier een rapport over getiteld Schiphol Vernieuwd Verbinden.

Wij, de Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen, lichten in onze zesde video dat rapport door.

Als je de gebruikte Powerpoint nog eens wat beter wil bestuderen, dan kun je die hier als pdf downloaden.

Video

Naar een Alternatieve Luchtvaartnota

De Luchtvaartnota is gefileerd en afgebrand. De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen komt met een alternatief. Je krijgt daarmee als burger zelfs geld toe!

Dit is onze vijfde presentatie die erop is gericht de groei van Schiphol en de macht van de luchtvaartsector te beteugelen om de vlieghinder echt te verhinderen.

Op 2 februari wordt de presentatie als petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissie van I&W. De commissie vergadert op 4 februari.

Download de presentatie als pdf

Nederlandse luchtvaartmaatschappijen stootten 12,3 Megaton CO2 uit in 2019

In 2020 hebben Nederlandse luchtvaartmaatschappijen voor het eerst de CO2-uitstoot, van vluchten die vallen onder de reikwijdte van het Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Avation (CORSIA), gerapporteerd aan de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Met CORSIA, dat van start gaat in 2021, moet de groei van de emissies van internationale vluchten ten opzichte van de gemiddelde emissies in het basisjaar 2019 gecompenseerd worden.

Zie het nieuwsbericht met onder meer een verdeling over de luchtvaartmaatschappijen.

Video

De Olifant in de Kamer

De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen presenteert op zijn videokanaal een nieuwe video, ditmaal over de netwerkkwaliteit van Schiphol.

Hoeveel luchtvaart heeft Nederland nodig? Dit is de vraag die niet gesteld is in de Luchtvaartnota 2020-2050. Die is alleen gericht op groei van het vliegverkeer. Terwijl die vraag natuurlijk uitgangspunt moet zijn bij het maken van toekomstplannen voor met name Schiphol.

De niet gestelde vraag is niet de enige olifant in de kamer. Fulco van der Veen toont de nog grotere Olifant in de Kamer, die met hoofdletters! Hij wordt bijgestaan door Hans Buurma van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart die het heeft over Internationaal Openbaar Vervoer.

Eerdere video’s waren ‘De Luchtvaartnota gefileerd’, ‘De Luchtvaartnota afgebrand…’ en ‘Naar een Luchtvaartautoriteit’.

Vergeet niet je te abonneren op het KAS-kanaal!

De eerstvolgende presentatie zal gericht zijn op de economische kant van de luchtvaart.

Video

Herdenking Bijlmerramp 4 oktober 2020

Op 11 november 1992 is de WVB opgericht naar aanleiding van de vliegramp in Amsterdam-Zuidoost op 4 oktober 1992. Jaarlijks nemen we deel aan de herdenking en ook dit jaar waren we vertegenwoordigd en legden we een bloemstuk bij het monument.

In 2017 bestond de WVB 25 jaar, een jubileum. De publicatie van een boekje ’25 jaar later’ en onze druk bezochte jubileumbijeenkomst met als thema de vraag of de lessen van de Bijlmerramp geleerd zijn, waren een breed gevoeld succes.

De WVB wordt door de opgebouwde expertise al jaren gezien als serieuze gesprekspartner. De WVB probeert te zorgen dat het belang van de omwonenden en de omgeving van de luchthaven duidelijk in de besluitvorming wordt betrokken, maar het resultaat blijft helaas onvoldoende. We zullen ons moeten blijven inzetten om de komende jaren hinderbeperkingen te kunnen realiseren.