Video

Video: ‘Schiphol quo vadis?’

Oftewel: Waar moet het heen met Schiphol? Het Aldersakkoord, de Luchtvaartnota en het Luchthavenverkeersbesluit worden ingehaald door de tijd. Ook de Luchtruimherziening en het hinderreductieplan van Schiphol staan alleen maar ten dienste van de door vrijwel niemand meer gewenste groei. Prof. Van der Veen stelt het allemaal weer haarscherp aan de kaak.

Tegenmacht nodig om Luchtvaartnota te wijzigen

De nieuwe Luchtvaartnota 2020-2050 schrijft voor dat Nederland goed met belangrijke bestemmingen verbonden moet blijven, voor passagiers van en naar Nederland. Als het daarbij blijft is dit een uitstekende nieuwe koers. Die vraagt minder overstappers en minder massaal toerisme door extreem goedkope stedenvluchten. En meer vervanging van korte vluchten door de trein. Dank zij deze beperking worden de veiligheid en de veelgeplaagde leefomgeving, gezondheid, woningbouw, natuur en het klimaat veel minder sterk belast. Bewoners moeten eindelijk rechtsbescherming krijgen tegen inbreuken van de luchtvaart op hun levenssfeer, nachtrust en gezondheid.

Een nieuwe regering moet door onafhankelijke experts laten onderzoeken hoeveel luchtverkeer hoogstens nodig is voor de gewenste goede verbinding, behoud van het nuttige netwerk en herstel van een verantwoorde wettelijk verankerde leef- en milieukwaliteit. Die uitkomst zou ook het einddoel moeten zijn van het herstel van alle luchthavenactiviteiten na corona. Dus niet terug naar het ‘oude normaal’ uit 2019. Waarschijnlijk zal dat 270.000 (optimaal netwerk) tot 350.000 vluchten (maximaal netwerk) blijken te zijn, zoals de Werkgroep Toekomst Luchtvaart al eerder heeft laten zien.

Zes burgerorganisaties hebben als tegenmacht uit de samenleving informateur Tjeenk Willink en de Tweede Kamer verzocht om de luchtvaart in het coalitieakkoord een nieuwe koers te geven.

Brief_burgerorganisaties_aan_de_informateur_en_de_Tweede_Kamer_20210427

Video

Video: ‘Schiphol en hinderreductie’

Schiphol heeft een hinderreductieplan gemaakt met als uitgangspunt dat Schiphol natuurlijk wel moet kunnen blijven groeien. De voorstellen zetten dan ook geen zoden aan de dijk voor bewoners in de regio. Met de Luchtvaartnota als referentie denkt de luchthaven wel zo’n achthonderdduizend vluchten kwijt te kunnen…

Enquête over vliegtuiglawaai in de VS toont onderschatting verwachte overlast

Blootstelling aan en hinder door transportgeluid wordt beschreven met de Schulz-curve gebaseerd op wetenschappelijke gegevens uit de jaren zeventig. De laatste diepgravende evaluatie en herijking vond plaats in 1992. Recentere analyses hebben echter aangetoond dat luchtvaartlawaai leidt tot meer hinder dan verwacht. De internationaal geaccepteerde Schulz-curve onderschat de huidige ergernissen.

De FAA heeft in de Verenigde Staten een landelijke enquête gehouden over hoe men aankijkt tegen  van de moderne luchtvloot zoals die vandaag de dag vliegt. Daarbij is gebruik gemaakt maken van de beste praktijken op het gebied van geluidsanalyse en gegevensverzameling. De reacties uit de enquête zijn gebruikt om een ​​nieuwe curve te maken. De resultaten laten zien dat er een substantiële verandering is opgetreden in de publieke perceptie van luchtvaartlawaai ten opzichte van de Schultz-curve.

In vergelijking met de bestaande Schultz Curve laat de nieuwe curve een substantiële stijging zien van het percentage mensen dat sterk gehinderd wordt door vliegtuiglawaai over het gehele beschouwde bereik van vliegtuiggeluidsniveaus, ook bij lagere geluidsniveaus.

Brede enquête

FAA ondervroeg meer dan tienduizend bewoners die in de buurt van twintig representatieve luchthavens woonden via een vragenlijst per post. De vragenlijst werd voorgelegd aan het publiek als een buurtmilieu-enquête en vroeg de ontvanger of, en zo ja welke milieuproblemen hem/haar storen of irriteren. Geluid van vliegtuigen was een van dertien milieuproblemen die in het onderzoek aan de orde kwamen. Aangezien de vraag over vliegtuiglawaai slechts een van de dertien genoemde milieuproblemen was, wist de ontvanger niet dat dit in feite een geluidsonderzoek naar luchtvaartoverlast was.

De gegevens van de enquête, de op één na grootste enquête van dit type die ooit is uitgevoerd, werden gebruikt om de nieuwe nationale curve te berekenen en geven een hedendaags beeld van de respons op blootstelling aan vliegtuiggeluid. Via de mail werd de respondenten gevraagd ook nog mee te doen aan een telefonische follow-up-enquête. Iets meer dan tweeduizend mensen stemden daarmee in. De telefonische enquête was bedoeld om aanvullende inzichten te verkrijgen over hoe men over vliegtuiglawaai denkt.

De webpublicatie van de FAA gaat dieper in op de methodologie: selecties van vliegvelden, geënquêteerden, de vragenlijst en geluidsmodellering. Ook staan er links naar het technische en het onderzoeksrapport en naar het Webinar over het rapport en een aantal illustraties.

Video

Rutte, de burgers en de luchtvaart

De afgelopen tien jaar hebben de kabinetten Rutte stelselmatig de leefbaarheid, gezondheid en het klimaat in de Randstad en ver daarbuiten verkwanseld aan de luchtvaartsector. We hebben een tip voor de Tweede Kamerleden om daar wat aan te doen. De tip is ook na de verkiezingen nog geldig, maar de kiezer kan beter vooraf nadenken.

Dit is de zevende video over de luchtvaart met Fulco van de Veen. De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen gaat verder onder de duidelijkere naam Platform Vliegoverlast Amsterdam en krijgt ook een nieuwe website. Het format van de video’s blijft hetzelfde.

Als je de gebruikte Powerpoint nog eens wat beter wil bestuderen, dan kun je die hier als pdf downloaden.

Jaarverslag 2020

De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer is – onder het motto “Dat nooit meer”- opgericht op 11 november 1992 als reactie op de Bijlmerramp van 4 oktober 1992, toen een vliegtuig van El Al neerstortte op onze woonwijk. De aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan is echter nooit gewijzigd en er wordt nog altijd en steeds frequenter gevlogen over de Bijlmermeer. De doelstelling van de WVB is dan ook betere veiligheidsnormen en een beter leefmilieu voor de bewoners van Amsterdam-Zuidoost te bewerkstelligen.

Het bestuur van de WVB vertegenwoordigt de bewoners in Amster­dam-Zuidoost die hinder ondervinden van vliegverkeer. We kunnen constateren dat de WVB, vooral door de opgebouwde expertise, al jaren wordt gezien als serieuze gesprekspartner. De WVB probeert te zorgen dat het belang van de omwonenden duidelijk in de besluitvorming wordt betrokken, maar het resultaat blijft helaas onvoldoende. We zullen ons dus blijven inzetten om de komende jaren hinderbeperkingen te kunnen realiseren en het evenwicht te herstellen tussen de voor- en de nadelen van het vliegverkeer.

Lees verder

Impressie hoorzitting Tweede Kamer over meedenken over Schiphol

De commissie Infrastructuur en Waterstaat hield op 28 januari een hoorzitting/ronde tafelgesprek over het evaluatierapport dat Pieter van Geel schreef over de toekomst van het maatschappelijk en bestuurlijk meedenken over Schiphol en de luchtvaart. Eerst kwam de sector aan het woord en daarna de bestuurders. Burgers stonden als laatsten op de rol.

Van Geel maakte direct een faux pas door de problemen van de Omgevingsraad Schiphol te vergelijken met een echtscheiding naar aanleiding van het al dan niet doen van het dopje op de tandpasta. Dit doet geen recht aan de ernst van de situatie en werpt de vraag op of burgers wel serieus worden genomen; het is in ieder geval zeker niet grappig.

Schiphol CEO Dirty Dick Benschop heeft de mond vol van verbeteren van de relatie met de omgeving en alles moet transparant worden, maar concreet komt het neer op ‘innovaties’ met zijn stokpaardjes over synthetische brandstoffen en stillere vliegtuigen. Verder hamert hij op een simpele structuur: een Maatschappelijke Raad Schiphol met bewoners en wetenschappers mag vooral geen macht krijgen. Men wil gewoon af van een goed georganiseerd bewonersplatform en liever zaken doen met wat lokale bewoners; de bekende verdeel en heerspolitiek. Verder had Benschop nog de brutaliteit het rijk een lesje te leren wegens het niet spekken van het leefbaarheidsfonds waar Schiphol wel aan meebetaalt. De tabaksindustrie betaalt uw beademingsapparaat, hoera. We moeten als bewoners geen cent accepteren van de sector en dat leefbaarheidsfonds afschaffen. Dat Schiphol een bankje in een park betaalt is onzinnig.

Lees verder

Slecht slapen door vliegverkeer geeft stress

Tot deze conclusie komt GGD Kennemerland na een verdiepende studie in vijf GGD-regio’s rondom Schiphol. Geïnterviewden geven aan dat de slaapverstoring overwegend plaatsvindt in de late avond, tussen 11 en 12 uur en de vroege ochtend, tussen 5 en 7 uur. Ernstige geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer kunnen leiden tot gezondheidsklachten zoals moeheid, stress, luchtwegklachten en hart- en vaatziekten. Voor sommigen hebben de slaapprobleem gevolgen op het gebied van relaties en werk.

Meer lezen op de website van de GGD

Download de studie

Video

Schiphol: verbinding of kortsluiting?

De Omgevingsraad Schiphol voldoet niet meer omdat bewoners en gemeenten geen trek meer hadden in verdere groei van de luchthaven.

Interim-voorzitter Pieter van Geel schreef hier een rapport over getiteld Schiphol Vernieuwd Verbinden.

Wij, de Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen, lichten in onze zesde video dat rapport door.

Als je de gebruikte Powerpoint nog eens wat beter wil bestuderen, dan kun je die hier als pdf downloaden.

Video

Naar een Alternatieve Luchtvaartnota

De Luchtvaartnota is gefileerd en afgebrand. De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen komt met een alternatief. Je krijgt daarmee als burger zelfs geld toe!

Dit is onze vijfde presentatie die erop is gericht de groei van Schiphol en de macht van de luchtvaartsector te beteugelen om de vlieghinder echt te verhinderen.

Op 2 februari wordt de presentatie als petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissie van I&W. De commissie vergadert op 4 februari.

Download de presentatie als pdf