Nederlandse luchtvaartmaatschappijen stootten 12,3 Megaton CO2 uit in 2019

In 2020 hebben Nederlandse luchtvaartmaatschappijen voor het eerst de CO2-uitstoot, van vluchten die vallen onder de reikwijdte van het Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Avation (CORSIA), gerapporteerd aan de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Met CORSIA, dat van start gaat in 2021, moet de groei van de emissies van internationale vluchten ten opzichte van de gemiddelde emissies in het basisjaar 2019 gecompenseerd worden.

Zie het nieuwsbericht met onder meer een verdeling over de luchtvaartmaatschappijen.

Video

De Olifant in de Kamer

De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen presenteert op zijn videokanaal een nieuwe video, ditmaal over de netwerkkwaliteit van Schiphol.

Hoeveel luchtvaart heeft Nederland nodig? Dit is de vraag die niet gesteld is in de Luchtvaartnota 2020-2050. Die is alleen gericht op groei van het vliegverkeer. Terwijl die vraag natuurlijk uitgangspunt moet zijn bij het maken van toekomstplannen voor met name Schiphol.

De niet gestelde vraag is niet de enige olifant in de kamer. Fulco van der Veen toont de nog grotere Olifant in de Kamer, die met hoofdletters! Hij wordt bijgestaan door Hans Buurma van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart die het heeft over Internationaal Openbaar Vervoer.

Eerdere video’s waren ‘De Luchtvaartnota gefileerd’, ‘De Luchtvaartnota afgebrand…’ en ‘Naar een Luchtvaartautoriteit’.

Vergeet niet je te abonneren op het KAS-kanaal!

De eerstvolgende presentatie zal gericht zijn op de economische kant van de luchtvaart.

Video

Herdenking Bijlmerramp 4 oktober 2020

Op 11 november 1992 is de WVB opgericht naar aanleiding van de vliegramp in Amsterdam-Zuidoost op 4 oktober 1992. Jaarlijks nemen we deel aan de herdenking en ook dit jaar waren we vertegenwoordigd en legden we een bloemstuk bij het monument.

In 2017 bestond de WVB 25 jaar, een jubileum. De publicatie van een boekje ’25 jaar later’ en onze druk bezochte jubileumbijeenkomst met als thema de vraag of de lessen van de Bijlmerramp geleerd zijn, waren een breed gevoeld succes.

De WVB wordt door de opgebouwde expertise al jaren gezien als serieuze gesprekspartner. De WVB probeert te zorgen dat het belang van de omwonenden en de omgeving van de luchthaven duidelijk in de besluitvorming wordt betrokken, maar het resultaat blijft helaas onvoldoende. We zullen ons moeten blijven inzetten om de komende jaren hinderbeperkingen te kunnen realiseren.

Video

De Luchtvaartnota afgebrand…

Niet alleen bewoners hebben de Ontwerp-Luchtvaartnota afgebrand, maar ook gemeenten, provincies, milieuorganisaties en zelfs de Commissie voor de milieueffectrapportage. Ook de KLM had wat opmerkingen, hm. Ze wilden zich nog wat extra profileren, terwijl ze al wekelijks bij de minister en haar ministerie op schoot zitten. En Schiphol loopt ook al aan de leiband van de ‘blauwe trots’. Met deze Luchtvaartnota gaat de groei nog dertig jaar ongebreideld door, zo laat Fulco van der Veen zien.

Video

De Luchtvaartnota: hoe verder?

De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen (KAS) heeft een nieuwe video geproduceerd met als titel Naar een Luchtvaartautoriteit.

De Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 is gefileerd en afgebrand. Hoe kan het vertrouwen bij bewoners hersteld worden? In deze video geeft Fulco van der Veen antwoord op deze belangrijke vraag. Wetenschappers en bewoners moeten hier gezag krijgen dat de gewone autoriteiten al tientallen jaren misbruiken om groei van vliegoverlast te faciliteren. Het Klimaatakkoord van Parijs en de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie worden met voeten getreden.

Net als eerder in het KAS-onderzoek Luchtvaart uit balans wordt ook nu constructief meegedacht over oplossingen.

 

Video

Kritiek op de Ontwerp-Luchtvaartnota

De WVB reageert op drie manieren om de Luchtvaartnota:

  • via een zienswijze samen met de KAS (Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen),
  • via een video die in vier minuten korte metten maakt met de nota,
  • via een uitgebreidere video die de nota genadeloos fileert aan de hand van de presentatie die we als KAS aan de Amsterdamse wethouder Everhardt van Economische en Schipholzaken hebben getoond.
  • Download deze presentatie als pdf.

Fulco van der Veen fileert de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050. Hij laat op aanstekelijke wijze zien dat de hele nota een groot promotiedocument is voor de vlieglobby.

Zoals het roken vroeger werd gepromoot met de wereld van Peter Stuyvesant, zo zet het ministerie van Cora van Nieuwenhuizen Schiphol en de KLM op een onaantastbaar voetstuk. Terwijl alle nadelen worden gebagatelliseerd, wat in elk geval ten koste gaat van de bewoners die overlast ervaren qua geluid, leefbaarheid, gezondheid, milieu en klimaat.

‘Korte metten met de Luchtvaartnota’is de verkorte versie.

KAS: Laat de lucht(vaart) opklaren

Vrijdag 24 april was het dan zover. Tijdens een persconferentie openbaarden de ministers van financiën Wopke Hoekstra en van luchtvaart Cora van Nieuwenhuizen – wat al tijden in de lucht hing – dat het kabinet de Tweede Kamer zal vragen om steun aan Air France/KLM voor een bedrag van 2 tot 4 miljard euro uit de belastingopbrengsten deels als lening en deels als garantstelling: dit naast de middelen die KLM al ontvangt om aan zijn loonverplichtingen te kunnen voldoen. Iedereen weet dat de leningen nooit terugbetaald gaan worden, gegeven de minimale rentabiliteit van de luchtvaart.

Jarenlang was het adagium van ‘een kleine overheid, waar de markt de problemen oplost’ leidend, of zoals Reagan in zijn campagne zei: Government is not the solution to our problems, government is the problem.  Het derde kabinet Rutte lijkt dit principe onder druk van de coronacrisis los te laten. De markt blijkt  niet zo gemakkelijk problemen op te lossen. Dit bleek ook al tijdens en na de financiële crisis die zich in 2008 openbaarde.

Het bedrag is bedoeld voor KLM opdat deze luchtvaartonderneming aan zijn verplichtingen kan voldoen (leasecontracten, verplichting tot betaling van te duur ingekochte kerosine, e.d.). Maar KLM blijft onderdeel van Air France/KLM en zo komt het geld uit de algemene middelen natuurlijk ook binnen het bereik van de Franse holding. KLM krijgt dus een zeer omvangrijke bijdrage uit de algemene middelen, terwijl KLM aan die middelen nauwelijks een bijdrage levert (vrijstelling van heffing op kerosine, geen BTW op tickets).

De luchtvaartmaatschappijen en ook Air France/KLM leiden al jaren financieel een zeer kwetsbaar bestaan. Het aantal faillissementen onder hen is aanzienlijk. Ook voor Air France/KLM schijnt de zon al jaren achter sombere wolken. Zonder overname door Air France had KLM het in 2004 niet gered. De vraag of het door het kabinet in het vooruitzicht gestelde bedrag voor dit kwakkelende bedrijf voldoende zal zijn, wordt niet eens meer gesteld. KLM kan het dit jaar wellicht nog uitzingen. Daarna ontstaat een nieuwe situatie. De vraag doet zich voor in hoeverre het enorme bedrag uit de algemene middelen water naar de zee dragen.

Lees verder

KAS presenteert Manifest voor Tweede Kamerverkiezingen 2021

De Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen heeft een manifest gepubliceerd in verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart volgend jaar.

Dit geeft politieke partijen handvatten bij het opstellen van hun plannen met betrekking tot Schiphol in hun verkiezingsprogramma’s.

Bewoners rond de luchthavens worden geconfronteerd met aan een aantal specifieke problemen. Er is een risico op dodelijke ongelukken vanwege het gevaar dat het vliegverkeer vormt. Hun gezondheid wordt aangetast door de uitstoot van (ultra)fijnstof en in hun slaap worden zij gestoord door nachtelijk overvliegende vliegtuigen met gevolgen voor hart- en vaatziekten. De 500.000 jaarlijkse vliegbewegingen op en van Schiphol zorgen 24 uur per dag voor geluidoverlast. Daarbij wordt luchtverkeer minder belangrijk voor de economie van Nederland. Hert belang van de kennisinfrastructuur neemt juist in belang toe. Uit hun jaarverslagen blijken de luchtvaartmaatschappijen lijden een kwijnend bestaan te lijden. Hoewel hun propaganda en marketing een ander beeld schetsen.

Redenen genoeg vinden wij, om vanuit het perspectief van fatsoenlijk bestuur dat menselijk welzijn als doel heeft paal en perk te stellen aan de groei van Schiphol en juist in te zetten op krimp om de luchtvaart beter het publieke belang te kunnen laten dienen en het luchtvaartbeleid niet in dienst te stellen van de luchtvaartmaatschappijen

Lees hier het hele manifest (pdf)

Steun MOB in handhaving stikstof vliegvelden

MOB is de stichting die de PAS-wetgeving in Nederland succesvol wist aan te vechten. Nu staan we voor een nieuwe uitdaging: de Nederlandse luchthavens stoten veel te veel stikstof uit en hebben daar geen vergunning voor. Ze verzochten de verantwoordelijk minister Carola Schouten te handhaven op deze overtredingen, maar kregen vooralsnog nul op het rekest. Daarom willen ze de zaak aan de rechter voorleggen. Voor het inhuren van goede juristen is geld nodig. Steun hen met een financiële bijdrage om Schiphol en de andere vliegvelden zich aan de wet te laten houden!