Brief aan de bewonersvertegenwoordigers in de ORS

Amsterdam, 4 januari 2019

betreft: standpuntbepaling toekomst Schiphol.

(Op 9 januari vergaderen de clustervertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol over de onderhandelingen met Alders, de sector en de lokale overheden, red.)

Op grond van overwegingen vanuit het brede publieke belang zijn de grenzen van de groei van Schiphol bereikt en overschreden. Verdere groei wordt alleen gedicteerd door de bedrijfsbelangen van de luchtvaartmaatschappijen. Dat hierdoor het publieke belang steeds verder in de knel raakt, hebben wij in een eerdere brief aan u beschreven en onderbouwd. Deze brief is als bijlage toegevoegd.

Recente ontwikkelingen laten zien dat deze visie breed wordt gedragen. De brede consultatieronde, die de ORS heeft georganiseerd om het voorgenomen beleid ten aanzien van de toekomst van Schiphol te kunnen schragen geeft ondubbelzinnig aan dat de bocht van groei naar krimp in de luchtvaart genomen moet worden. Ook het consultatietraject dat het rijk heeft uitgezet geeft eenzelfde conclusie.

Aan deze trajecten is door duizenden bewoners een bijdrage geleverd. Niet alleen was de overheersende conclusie dat de bocht van een groeiscenario naar een krimpscenario gemaakt moet gaan worden. Ook gaven de deelnemers in grote mate aan, dat zij het vertrouwen in het luchtvaartbeleid kwijt zijn geraakt. Teveel afspraken worden niet nagekomen. Zij voelen zich ‘geschiphold’.

Dat de grenzen zijn bereikt blijkt ook uit de klachten, die bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol binnenkomen. De hoeveelheid klachten neemt jaarlijks toe en is het afgelopen jaar geëxplodeerd.

De berichten over het standpunt dat door de bewonersvertegenwoordigers binnen de overleggen in de ORS worden ingenomen zijn wisselend. Sommige publicaties spreken over een standpunt van een gematigde voortgaande groei. Andere berichten geven aan, dat de bewonersdelegatie zich tegen groei zal verzetten. In het proces dat binnen de bewonersdelegatie tot conclusies moet leiden over de in te nemen standpunten, blijkt niet voorzien te zijn in een achterbanraadpleging, hetgeen wij vanuit het perspectief van een breed draagvlak betreuren. Aan de andere kant waren de uitspraken van de kiesmannen tijdens de bijeenkomsten in Badhoevedorp volstrekt duidelijk. De groei moet stoppen.

De ondertekenaars willen met deze brief aangegeven er vertrouwen in te hebben dat de bewonersdelegatie in de ORS het primaat van het publieke belang voorop zal stellen en zal helpen het vertrouwen van de bevolking terug te winnen door ieder groeiscenario voor de komende 10 jaar af te wijzen.

Ondertekend door:

Lourens Burgers, voorzitter Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer

en ruim 20 kiesmannen (still counting…)

Inspectie: Schiphol overschrijdt gestelde grenzen

Een pikant getimed rapport van de Inspectie Leefmilieu en Transport toont een Schiphol dat zich strikt gezien meestal ‘aan de regels houdt’, maar de gestelde grenzen wel overschrijdt.
.
Dat schrijft Herman Stil in Het Parool van 14 december.

Er worden meer 500.000 vluchten uitgevoerd als we zakenvluchten en helikopters meetellen. En de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan zijn in naam ‘secundaire banen’ (net als de Zwanenburgbaan), maar blijken het afgelopen jaar voor heel veel vluchten te zijn ingezet.

Nog een citaat: ‘In gebieden waar in principe geen nieuwe huizen mogen komen vanwege veiligheid en geluidshinder, zijn er sinds 2003 ruim 2700 bijgekomen.’

Open brief aan de leden van de Omgevingsraad Schiphol

De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer komt op grond van overwegingen tot onderstaande conclusies ten aanzien het uit te brengen advies over de toekomst van Schiphol.

Ruimtelijke kwaliteit

Schiphol, gelegen midden in de Randstad, tast de belevingswaarde (woon- en leefmilieu) aan, eist de gebruikswaarde op voor uitsluitend vliegverkeer waardoor functies als wonen en innovatieve bedrijvigheid – toch te verwachten met vijf gerenommeerde kennisinstituten in de directe omgeving – niet geaccommodeerd kunnen worden en geeft het gebied bij ongewijzigd beleid een zeer beperkende toekomstwaarde.

Gevaar

De vliegpaden van met name de Buitenveldertbaan lopen precies over dicht bevolkte gebieden.  Het te tolereren groepsrisico is een factor 10 hoger dan bij andere bedrijfssectoren. Dat een vliegramp niet denkbeeldig is bewijst de Bijlmerramp van 4 oktober 1992. Er is tot op de dag van vandaag niets gedaan aan het voorkomen van een dergelijke ramp.

De Mythe van de groei

Dat Schiphol moet groeien is een hardnekkige mythe. Een mythe die de werkelijke betekenis van Schiphol – de netwerkfunctie – duurzaam ondermijnt. Het toegenomen bulkvervoer staat de ontwikkeling van de netwerkfunctie en een versterking van de kwaliteit van Schiphol in de weg.

Lees verder

Open brief aan de minister van I&W Cora van Nieuwenhuyzen

Dromen vallen in duigen

Op 3 december hadden wij, bewoners die onder de vliegpaden van de Bulderbaan (Buitenveldertbaan) wonen, een gesprek met de voorzitter van de ORS, een vertegenwoordiger van de KLM, de wethouder van Ouder Amstel en een lid van de bewonersdelegatie in de ORS.

Dit gesprek past in de consultatieronde, die de ORS uitvoert in het kader van  de advisering aan u over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol. Ons gesprek was één in de reeks van de zgn. ‘huiskamerbijeenkomsten’.

Het gesprek begon met het voorlezen van een brief die de gastvrouw aan u heeft gestuurd. Een paar jaar geleden heeft zij een prachtig huis laten bouwen langs de Amstel. Een droom leek in vervulling te gaan. Zij realiseerde zich toen dat er ook vliegtuigen overheen konden vliegen. Maar zij wist ook dat er afspraken gemaakt waren waarbij het gebruik van de Bulderbaan niet tot de prioriteiten gerekend werd.

Lees verder

Duurzame luchtvaart of volumegroei op Schiphol?

Deze week onderhandelt de luchtvaartsector met de bewoners, bestuurders en milieuorganisaties over eventuele verdere volumegroei op Schiphol. Groei die strijdig is met de toenemende maatschappelijke weerstand en met de eisen waaraan de luchtvaart in de komende dertig jaar moet voldoen. Namelijk echte duurzaamheid, veel minder impact op het milieu en een selectieve bijdrage aan de economie en het vestigingsklimaat.

De Werkgroep Toekomst Luchtvaart doet in overleg met de bewonersdelegatie van de ORS een oproep aan de onderhandelaars in het College van Advies van de ORS op af te zien van een compromis over verdere groei en in plaats daarvan een gedeelde visie te ontwikkelen op een duurzamere toekomst voor Schiphol.
.

Luchtvaartsector helpt minister aan oneliners

De luchtvaartsector mocht meedenken over redeneerlijnen en oneliners van de minister: het ministerie en de sector zijn zeer nauw met elkaar verbonden bij de beantwoording van Kamervragen over de veiligheid van Schiphol. Dat blijkt uit documenten in het bezit van EenVandaag.

Lees hier het bericht van 10 december op eenvandaag.avrotros.nl

 

Bewoners Omgevingsraad Schiphol willen inmiddels krimp

De bewonersdelegatie in het Schipholoverleg heeft haar standpunt verhard. ‘In plaats van praten over groei na 2020 is een onmiddellijke drastische krimp nodig,’  schrijft Frans van den Berg, journalist van het Haarlems Dagblad in een artikel van 3 december. Hij baseert zich op uitlatingen van Matt Poelmans, collega van Kees van Ojik. Die liet onlangs vallen dat misschien groei tot 525 duizend vliegbewegingen mogelijk is.

‘Hij bedoelde daarmee een maximum op voorwaarde dat er stillere vliegtuigen zijn en andere maatregelen die de hinder serieus verminderen. Maar er is niets dat erop wijst dat dat binnen afzienbare tijd gaat lukken. En deze sjoemel MER klopt van geen kanten’, aldus Poelmans. ‘Om te voldoen aan de afspraken is krimp noodzakelijk.’

Polderoverleg groei Schiphol staat op springen

‘Nieuwe berekeningen over de geluidshinder van een groeiend Schiphol roepen zo veel weerstand op bij bewonersorganisaties, milieuverenigingen en omringende gemeenten dat het polderoverleg over de lasten en de lusten van de luchtvaart op springen staat.’

Dat schrijft de Volkskrant vandaag.

De door Schiphol zelf geschreven milieueffectrapportage gaat er vanuit dat de luchthaven wel kan groeien met 40.000 vliegbewegingen. Tegengeluiden worden onder het vloerkleed geschiphold en bewoners worden rondweg geschoffeerd…