Angst voor nieuwe Bijlmerramp

Naar aanleiding van een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over Schiphol besteedde EenVandaag dit voorjaar aandacht aan de kansen op een nieuw vliegtuigongeluk. Daarbij kwam onder anderen Lony Wesseling aan het woord, die de Bijlmerramp met eigen ogen heeft zien gebeuren. In dit jaar van de herdenking van de ramp, op 4 oktober 25 jaar geleden, is er wat die kansen betreft helaas nog niet veel veranderd…

 

Vliegverbod?

In ons archief vonden we een door de WVB ingezonden brief aan Het Parool van 2 maart 1995, die helaas nog steeds actueel is.

Voor de leesbaarheid staat de complete tekst onder de afbeelding.

Vliegverbod

In het verslag van het bezoek van een delegatie van de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer aan minister Jorritsma van verkeer en waterstaat (Het Parool van 23 februari) is een onjuistheid geslopen. Er wordt gemeld dat onze werkgroep sinds de ramp met het El Al-toestel ijvert voor een algeheel vliegverbod boven Amsterdam-Zuidoost en dat dit besproken is met de minister.

Hoewel wij dat natuurlijk van harte zouden toejuichen, zijn we wel zo reëel te beseffen dat dit op korte termijn niet haalbaar is. Een vliegverbod was dan ook geen onderwerp van gesprek.

Bij minister Jorritsma was het belangrijkste gespreksonderwerp: het verbeteren van de veiligheid voor mensen op de grond onder de aan- en uitvliegroutes, in het bijzonder de bewoners van Amsterdam-Zuidoost.

Lees verder

Hinder vliegverkeer beter in beeld

Door het opzetten van een eigen geluidmeetnetwerk zijn de bewoners van de Bijlmermeer in staat een beter inzicht te krijgen in de ‘echte’ geluidhinder. Het systeem van Schiphol meet met gaten, waardoor de ‘gesignaleerde’ hinder lager uitkomt dan in de werkelijkheid het geval is.

De bewoners van de Bijlmermeer hebben als eerste in Nederland drie erkende eigen geluidmeetposten om zowel het geluid van dalende als stijgende vliegtuigen te meten. Meten is weten. Het geluidmeetnetwerk van de Bijlmermeer meet beter dan dat van Schiphol.

Live meting: klik op afbeelding

Lees verder

Manifest voor GV 2018

De gemeenteraadsverkiezingen (GV) komen er aan: op 21 maart 2018 is het weer zover. Bewoners van Amsterdam worden nog steeds bedreigd door vliegverkeer. De 500.000 jaarlijkse vliegbewegingen zorgen voor dusdanige geluidoverlast dat hun gezondheid wordt aangetast. Zelfs in hun slaap worden velen gestoord door overvliegende vliegtuigen. De Bijlmerramp heeft bewezen dat vliegen over dichtbevolkt gebied risico’s inhoudt. De uitstoot van (ultra)fijnstof zou wel eens een sluipmoordenaar kunnen blijken.

Amsterdam moet als grootaandeelhouder paal en perk stellen aan de groei van Schiphol. De WVB vraagt de Amsterdamse politieke partijen hiermee rekening te houden bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s.

De WVB vindt dat de luchtvaart minder door de overheid in de watten gelegd moet worden. De uitzonderingspositie die Schiphol heeft wat betreft het moeten voldoen aan regels en het betalen van heffingen, is niet van deze tijd. Dat de luchtvaart bij het klimaatakkoord is ontzien, betekent dat zij niet als volwaardig onderdeel van de samenleving en de economie wordt gezien.

De WVB gaat geeft voorzetten op het gebied van gevaar, gezondheid, klimaat, marktwerking en oplossingsrichting.

Lees verder

Activiteitenplan 2018

Continuering stimulering burgerparticipatie staat hoog op onze agenda: van belang is dat de burgers van Zuidoost door de informatievoorziening van de WVB goed op de hoogte worden gehouden over de actuele en toekomstige situatie rondom Schiphol. In 2016 zijn wij begonnen met het versterken van ons netwerk met de bewoners van Amsterdam Zuidoost. Bijeenkomsten met bewoners, informatie uitwisseling met bewonersorganisaties maakt daar onderdeel van uit.Verder dragen wij bij aan het intensiveren van de samenwerking tussen bewonersorganisaties buiten Amsterdam Zuidoost, die net als wij zich inzetten om de bewonersbelangen beter bij de beleidsontwikkeling van Schiphol door te laten klinken. Wij hebben met deze bewonersorganisaties een gedeelde smart.

Het beleid voor Schiphol vanaf 2021 vraagt ook veel aandacht.

Lees verder

Nieuwsbrief 1, juni 2017

Eerste nieuwsbrief

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer. Deze nieuwsbrief is een vervolg van de bijeenkomst die de werkgroep op 3 november 2016 heeft georganiseerd voor de bewoners van Amsterdam Zuidoost. De aanwezige bewoners gaven toen aan beter geïnformeerd te willen worden over de onderwerpen waar de werkgroep zich mee bezig hield en die van belang zijn voor de ontwikkeling van Schiphol. Om technische redenen heeft het even geduurd voordat deze eerste nieuwsbrief verschijnt. Maar nu ligt hij dan voor u.

Lees verder

Jaarverslag 2016

Het verslagjaar heeft in het teken gestaan van het saboteren van de uitvoering van het Aldersakkoord. Niet door bewoners, maar door alle andere belanghebbenden.

Het begon al gelijk in januari 2016 toen de president-directeur van Schiphol, de heer Nijhuis, in zijn nieuwjaarstoespraak kenbaar maakte dat hij genoeg had van het ‘oeverloos overleg’. De WVB heeft hierover op de website haar zorgen geuit. Want er is veel mis:  • de luchtverkeersleiding levert niet wat ze beloofde,
  • de gemeentes en provincie willen en krijgen ruimere bouwbevoegdheden binnen de beperkingsgebieden,
  • de risico-contouren worden niet adequaat vastgesteld,
  • het aantal nachtvluchten wordt overschreden,
  • de glijvluchtnaderingen worden niet ingevoerd,
  • de wetgeving wordt niet aangepast waardoor handhaving met sancties niet mogelijk is,
  • de omgevingsraad Schiphol (ORS) wordt gesaboteerd, enz, enz<.

In het jaarverslag 2016 is onder meer aandacht voor het gevaar voor omwonenden van Schiphol, geluidsprojecten, hoe de landelijke politiek tegen Schiphol aankijkt, de verwachte geluidshinder in 2017, de dreiging van ultrafijnstof en bewonersparticipatie.

Lees verder

Zienswijze nachtvluchten 2018

Op 22 maart 2017 is in diverse lokale kranten door het ministerie van Infrastructuur en Milieu een kennisgeving geplaatst met betrekking tot TIJDELIJKE regeling teneinde te komen tot een maximum aantal voor nachtvluchten voor het gebruiksjaar 2018 op luchthaven Schiphol. In het Aldersakkoord van 2008 is overeen gekomen met bewoners dat niet meer dan 32.000 nachtvluchten nodig waren.

De sector heeft voor gebruiksjaar 2017 gemeend dat meer dan 32.000 nachtvluchten onvermijdelijk zijn, hetgeen op grond van de wet ook nog kon, en dat vastgelegd in de gebruiksprognose.Lees verder

Stemadvies #Schiphol500

In februari 2017 heeft de WVB uitgebreid de verschillende verkiezingsprogramma’s bekeken, geanalyseerd en daarvan verslag gedaan.

Ook de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS), de opvolger sinds januari 2015 van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS), heeft zich verdiept in de verkiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen.
Deze bewoners vertegenwoordigers, het Cluster Vertegenwoordigers Overleg, (CVO), hebben een eigen website gemaakt, waarin zij hun standpunten binnen de ORS nader toelichten. In verband met de komende Tweede Kamerverkiezingen hebben zij , schematisch, de standpunten van de verschillende politieke partijen in beeld gebracht.

Stemadvies ORSbewoners

Schiphol politiek geland?

Onveiligheid en bedreiging van de volksgezondheid zijn naast geluidoverlast redenen om paal en perk te stellen aan de groei van Schiphol. Dit is de belangrijkste boodschap, die bewonersorganisaties hebben voor de politieke partijen bij de komende zittingsperiode van de Tweede Kamer.

Ook vinden de organisaties, dat de luchtvaart wat minder door het Rijk in de watten gelegd moet worden. De uitzonderingspositie, die Schiphol heeft wat betreft het moeten voldoen aan regels en het betalen aan heffingen, is niet van deze tijd. Dat de luchtvaart bij het klimaatakkoord is ontzien, betekent, dat zij niet als volwaardig onderdeel van de samenleving en de economie wordt gezien.Schiphol wordt vaak gezien als de economische motor voor Nederland. Daarbij wordt vergeten, dat de aanwezigheid van Schiphol voor de ontwikkeling van andere economische sectoren juist een rem betekent. Het vestigingsklimaat rond Schiphol kan best wel eens gediend zijn bij juist een beperking van Schiphol.

Lees verder