Jaarverslag 2016

Het verslagjaar heeft in het teken gestaan van het saboteren van de uitvoering van het Aldersakkoord. Niet door bewoners, maar door alle andere belanghebbenden.

Het begon al gelijk in januari 2016 toen de president-directeur van Schiphol, de heer Nijhuis, in zijn nieuwjaarstoespraak kenbaar maakte dat hij genoeg had van het ‘oeverloos overleg’. De WVB heeft hierover op de website haar zorgen geuit. Want er is veel mis: • de luchtverkeersleiding levert niet wat ze beloofde,
 • de gemeentes en provincie willen en krijgen ruimere bouwbevoegdheden binnen de beperkingsgebieden,
 • de risico-contouren worden niet adequaat vastgesteld,
 • het aantal nachtvluchten wordt overschreden,
 • de glijvluchtnaderingen worden niet ingevoerd,
 • de wetgeving wordt niet aangepast waardoor handhaving met sancties niet mogelijk is,
 • de omgevingsraad Schiphol (ORS) wordt gesaboteerd, enz, enz<.

In het jaarverslag 2016 is onder meer aandacht voor het gevaar voor omwonenden van Schiphol, geluidsprojecten, hoe de landelijke politiek tegen Schiphol aankijkt, de verwachte geluidshinder in 2017, de dreiging van ultrafijnstof en bewonersparticipatie.

Lees verder

Zienswijze nachtvluchten 2018

Op 22 maart 2017 is in diverse lokale kranten door het ministerie van Infrastructuur en Milieu een kennisgeving geplaatst met betrekking tot TIJDELIJKE regeling teneinde te komen tot een maximum aantal voor nachtvluchten voor het gebruiksjaar 2018 op luchthaven Schiphol. In het Aldersakkoord van 2008 is overeen gekomen met bewoners dat niet meer dan 32.000 nachtvluchten nodig waren.

De sector heeft voor gebruiksjaar 2017 gemeend dat meer dan 32.000 nachtvluchten onvermijdelijk zijn, hetgeen op grond van de wet ook nog kon, en dat vastgelegd in de gebruiksprognose.Lees verder

Stemadvies #Schiphol500

In februari 2017 heeft de WVB uitgebreid de verschillende verkiezingsprogramma’s bekeken, geanalyseerd en daarvan verslag gedaan.

Ook de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS), de opvolger sinds januari 2015 van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS), heeft zich verdiept in de verkiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen.
Deze bewoners vertegenwoordigers, het Cluster Vertegenwoordigers Overleg, (CVO), hebben een eigen website gemaakt, waarin zij hun standpunten binnen de ORS nader toelichten. In verband met de komende Tweede Kamerverkiezingen hebben zij , schematisch, de standpunten van de verschillende politieke partijen in beeld gebracht.

Stemadvies ORSbewoners

Schiphol politiek geland?

Onveiligheid en bedreiging van de volksgezondheid zijn naast geluidoverlast redenen om paal en perk te stellen aan de groei van Schiphol. Dit is de belangrijkste boodschap, die bewonersorganisaties hebben voor de politieke partijen bij de komende zittingsperiode van de Tweede Kamer.

Ook vinden de organisaties, dat de luchtvaart wat minder door het Rijk in de watten gelegd moet worden. De uitzonderingspositie, die Schiphol heeft wat betreft het moeten voldoen aan regels en het betalen aan heffingen, is niet van deze tijd. Dat de luchtvaart bij het klimaatakkoord is ontzien, betekent, dat zij niet als volwaardig onderdeel van de samenleving en de economie wordt gezien.Schiphol wordt vaak gezien als de economische motor voor Nederland. Daarbij wordt vergeten, dat de aanwezigheid van Schiphol voor de ontwikkeling van andere economische sectoren juist een rem betekent. Het vestigingsklimaat rond Schiphol kan best wel eens gediend zijn bij juist een beperking van Schiphol.

Lees verder

Turks vrachtvliegtuig stort neer op dorp

Bij een vliegtuigongeluk in Kirgizië zijn maandag 16 januari j.l. minstens 37 mensen om het leven gekomen. Onder de dodelijke slachtoffers zijn zeker 6 kinderen. Een vrachtvliegtuig van ACT Airlines crashte op een dorpje in de buurt van de Manas-luchthaven van de Kirgizische hoofdstad Bisjkek. De cockpit van de gecrashte Boeing heeft het dak van een schuur doorboord.

Zoals de WVB in november 2016 nog bepleit heeft, is er nog alle reden om beperkingen voor woningen in de omgeving van luchthavens in stand te houden. Met woningen toestaan binnen de beperkingengebieden rondom Schiphol wordt het Third-party risk vergroot.

De crash is wellicht veroorzaakt door een fout van de piloot. Dat blijkt uit de eerste conclusies van de specialisten die de crash onderzoeken, meldt de Kirgizische vicepremier Moukhammetkali Aboulgaziev.© Twitter: @zanoza.kg

Betrouwbaarheid luchtvaartsector?

De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB) twijfelt sterk aan de betrouwbaarheid van Schiphol en de Luchtverkeersleiding bij het nakomen van afspraken:

VERTROUWEN KOMT TE VOET EN GAAT TE PAARD!

Zie ook Januari 2016: Oeverloos overleg


Jaarlijks maakt Schiphol een prognose voor het gebruik van de luchthaven in het komende jaar. De staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu vraagt vervolgens advies aan de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en besluit conform dat advies, als het unaniem genomen is.

De gebruiksprognose 2017 wijkt dermate af van de afspraken uit het Aldersakkoord, dat de bewoners delegatie in de ORS niet mee wil gaan in een positief advies aan de staatssecretaris. De staatssecretaris zal nu op eigen gezag een besluit moeten nemen.

De Werkgroep dringt er in een brief bij de staatssecretaris op aan, dat zij de gebruiksprognose 2017 aanpast aan de afspraken uit het Aldersakkoord.

De volledige tekst van de brief

Brief aan de staatssecretaris

Amsterdam, 7 december 2016

Aan de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu mw. S Dijksma.

U heeft aan de ORS gevraagd om u uiterlijk op 1 december 2016 te adviseren over de gebruiksprognose 2017. Een eensluidend advies heeft de ORS niet aan u toegestuurd. Partijen, die binnen de ORS overleggen over de ontwikkeling van Schiphol zijn het niet eens over het handhaven van de afspraken, die zijn vastgelegd in het Aldersakkoord. U heeft aangegeven dat, indien er geen eensluidend advies van de ORS op 1 december beschikbaar is, u zelf een beslissing zult moeten nemen.

Lees verder

Wijziging LIB is verslechtering

In een zienswijze heeft de Werkgroep gereageerd op de voorstellen van het kabinet om het Luchthaven Indelings Besluit (LIB) te wijzigen.

 • Het rijk wil de mogelijkheid voor gemeenten vergroten om in gebieden te gaan bouwen, waar dat nu niet is toegestaan in verband met gevaar en hinder voor bewoners.
 • Het rijk verzuimt om voor de Schiphol-Oostbaan een beperkingenbeleid te formuleren, terwijl tegenwoordig wel door grote verkeersvliegtuigen van deze baan gebruik wordt gemaakt.

 • De werkgroep mist beleid, dat rekening houdt met de gezondheidsrisico’s voor bewoners onder de aan- en uitvliegroutes.
 • Tot slot is de werkgroep van mening, dat – indien er gebouwd mag worden in de nu nog beschermde gebieden – dit alleen toegestaan mag worden voor doelgroepen, die door hun inkomen een vrije keus kunnen maken om te leven in risicogebieden. Dus alleen woningbouw in de vrije sector.

De volledige tekst

NOMOS20 Vliegen zonder geluid?

Schiphol berekent de geluidsoverlast niet goed volgens de Commissie voor de milieu-effectrapportage (Cie MER).

Schiphol meet de geluidsoverlast ook niet goed volgens de gegevens van het NOMOS systeem.

Vliegverkeer InZicht (VIZ) en het European Aircraft Noise Services netwerk (EANS) registreren vliegbewegingen, die NOMOS niet meet.

Bijvoorbeeld op 10 juli 2016

van 7.15u tot 8.15u,
van 10.45u tot 11.15u,
van 12.45u tot 13.40u,
van 14.55u tot 16.15u en
van 17.45u tot 18.35u


neemt NOMOS20 geen vliegbewegingen waar over Geerdinkhof, terwijl die er wel zijn geweest volgens VIZ en EANS.

De WVB streeft naar meer EANS meetpunten rondom Schiphol.

Lees verder

Meer vliegen kan niet meer

Onveiligheid en bedreiging van de volksgezondheid zijn naast geluidoverlast redenen om paal en perk te stellen aan de groei van het aantal vliegbewegingen naar Schiphol op de huidige locatie.

Dit is de belangrijkste boodschap die bewonersorganisaties hebben voor de politieke partijen bij het opstellen van hun plannen met betrekking tot Schiphol in hun verkiezingsprogramma’s (2017). Ook vinden de organisaties, dat de luchtvaart wat minder door het rijk in de watten gelegd moet worden. De uitzonderingspositie die Schiphol heeft wat betreft het moeten voldoen aan regels en het betalen aan heffingen is niet van deze tijd.

Dat de luchtvaart bij het klimaatakkoord is ontzien, betekent, dat zij niet als volwaardig onderdeel van de samenleving en de economie wordt gezien.

Lees verder