Geen ORS-advies over Schiphol: de minister is aan zet

Er komt geen advies van de Omgevingsraad Schiphol over de ontwikkeling van Schiphol. Het door Hans Alders op persoonlijke titel voorgelegde concept haalde het niet (10.000 vluchten extra t/m 2023, in combinatie met gefaseerde reductie nachtvluchten naar 29.000 en aanscherping 4e baanregel -met wel  weer een nieuwe uitzonderingsgrond). Geen enkele partij ondersteunde dit voorstel.

Alle ogen zijn nu gericht op de politiek: de minister en de partijen in de Tweede Kamer. Zullen zij durven kiezen voor – al dan niet gematigde – groei, tegen de wens van bewoners, bestuurders en milieuorganisaties in?

Klimaatmars

Er staat al een klimaatmars gepland voor 10 maart, georganiseerd door Milieudefensie, Greenpeace Nederland, FNV Vakbond, De Goede Zaak en de Woonbond en bijvoorbeeld van harte ondersteund door het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart, inclusief de WVB.

We willen dat de groei van de luchtvaart stopt en binnen dit streven vormt het klimaat een zeer belangrijk motief. We roepen dan ook iedereen op deel te nemen aan deze mars.

Wij verzamelen op zondag 10 maart om 13.00 uur op de Dam in Amsterdam!

Jaarverslag 2018

De werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB) is op 11 november 1992 opgericht na de vliegramp in Amsterdam-Zuidoost op 4 oktober 1992. De WVB stelt zich ten doel dat het belang van de omwonenden van de luchthaven duidelijk in de besluitvorming over de toekomst van het vliegverkeer wordt betrokken. Gezien de disproportionele invloed van de luchtvaartsector moeten wij ons blijvend inzetten om de komende jaren hinderbeperking te realiseren en het evenwicht te herstellen tussen het maatschappelijk belang van Schiphol en het bedrijfsbelang van de luchtvaartsector, waarbij wij de klimaatverandering als gevolg van CO2-emissies nadrukkelijk betrekken.

Lees verder

‘Door betere samenwerking kan aantal vluchten Schiphol omlaag’

‘Vliegen kan veel efficiënter,’ zegt Gert Nieveld in het Parool van 14 januari. ‘Van de 500.000 kunnen we terug naar minder dan 370.000. Een geweldige verbetering.’

Door onder meer vluchten naar dezelfde bestemming op elkaar af te stemmen en de grootte van de toestellen aan te passen aan de vraag kunnen we volgens Nieveld toe met 27 procent minder vliegbewegingen bij hetzelfde aantal passagiers.

En wat vrijvalt mag dan natuurlijk niet opgevuld worden met nieuwe vluchten…

In gesprek met Benschop (Schiphol): noodzaak groei niet aangetoond

Het roer moet om bij de ontwikkeling van Schiphol. De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB) en Dick Benschop, de algemeen directeur van Schiphol verschillen hierover niet van mening. Wel over de prikkels die gegeven moeten worden om de omslag tot stand te brengen.

Het bestuur van de WVB had op 18 januari een gesprek met Benschop. We vroegen hem of hij verantwoordelijkheid voelde voor de overlast van vliegverkeer en of groei nou echt wel zo nodig was.

Benschop toonde betrokkenheid bij alle negatieve effecten van de luchtvaartgroei, maar vond een ‘gematigde, gecontroleerde groei’ noodzakelijk, met aandacht voor het milieu. Die groei was overigens niet voor de luchthaven zelf echt nodig, maar voor ‘het nationaal belang’, waarbij hij verwees naar de KLM en zijn netwerk. Benschop vreest bij een stop- of krimpscenario voor afkalving van het netwerk en daardoor een afname van de levensvatbaarheid van de KLM en hij vindt het dus niet verstandig om niet te voldoen aan de marktvraag.

Duurzame kwaliteit nodig

Maar volgens ons hoeft Benschop dat pleidooi helemaal niet te houden: laat dat aan de directeur van de KLM over. De WVB ziet groei niet zitten omwille van de bekende argumenten op het gebied van gezondheid, gebrek aan economische meerwaarde en de opwarming van de aarde. Schiphol zou moeten gaan voor een kwalitatief duurzame luchthaven en dat betekent een stop op de groei, het nakomen van het afgesproken selectiviteitsbeleid en concurrerend railvervoer. De fouten uit het recente verleden door niet mainport gerelateerd luchtverkeer te werven moeten eerst worden hersteld.

Als Benschop echt zou willen, moet er meer afremming van de luchtvaartgroei mogelijk zijn dan we nu zien. Hij kan een voorbeeld nemen aan zijn collega-directeur Joost Meijs van Eindhoven Airport, die in een artikel in de NRC van 11 januari sprak: ‘De luchtvaart zit in een transitie van een kwantitatief naar een kwalitatief tijdperk. Groei van het aantal vluchten en passagiers is geen doel meer.’

Brief aan de bewonersvertegenwoordigers in de ORS

Amsterdam, 4 januari 2019

betreft: standpuntbepaling toekomst Schiphol.

(Op 9 januari vergaderen de clustervertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol over de onderhandelingen met Alders, de sector en de lokale overheden, red.)

Op grond van overwegingen vanuit het brede publieke belang zijn de grenzen van de groei van Schiphol bereikt en overschreden. Verdere groei wordt alleen gedicteerd door de bedrijfsbelangen van de luchtvaartmaatschappijen. Dat hierdoor het publieke belang steeds verder in de knel raakt, hebben wij in een eerdere brief aan u beschreven en onderbouwd. Deze brief is als bijlage toegevoegd.

Recente ontwikkelingen laten zien dat deze visie breed wordt gedragen. De brede consultatieronde, die de ORS heeft georganiseerd om het voorgenomen beleid ten aanzien van de toekomst van Schiphol te kunnen schragen geeft ondubbelzinnig aan dat de bocht van groei naar krimp in de luchtvaart genomen moet worden. Ook het consultatietraject dat het rijk heeft uitgezet geeft eenzelfde conclusie.

Aan deze trajecten is door duizenden bewoners een bijdrage geleverd. Niet alleen was de overheersende conclusie dat de bocht van een groeiscenario naar een krimpscenario gemaakt moet gaan worden. Ook gaven de deelnemers in grote mate aan, dat zij het vertrouwen in het luchtvaartbeleid kwijt zijn geraakt. Teveel afspraken worden niet nagekomen. Zij voelen zich ‘geschiphold’.

Dat de grenzen zijn bereikt blijkt ook uit de klachten, die bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol binnenkomen. De hoeveelheid klachten neemt jaarlijks toe en is het afgelopen jaar geëxplodeerd.

De berichten over het standpunt dat door de bewonersvertegenwoordigers binnen de overleggen in de ORS worden ingenomen zijn wisselend. Sommige publicaties spreken over een standpunt van een gematigde voortgaande groei. Andere berichten geven aan, dat de bewonersdelegatie zich tegen groei zal verzetten. In het proces dat binnen de bewonersdelegatie tot conclusies moet leiden over de in te nemen standpunten, blijkt niet voorzien te zijn in een achterbanraadpleging, hetgeen wij vanuit het perspectief van een breed draagvlak betreuren. Aan de andere kant waren de uitspraken van de kiesmannen tijdens de bijeenkomsten in Badhoevedorp volstrekt duidelijk. De groei moet stoppen.

De ondertekenaars willen met deze brief aangegeven er vertrouwen in te hebben dat de bewonersdelegatie in de ORS het primaat van het publieke belang voorop zal stellen en zal helpen het vertrouwen van de bevolking terug te winnen door ieder groeiscenario voor de komende 10 jaar af te wijzen.

Ondertekend door:

Lourens Burgers, voorzitter Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer

en ruim 20 kiesmannen (still counting…)

Inspectie: Schiphol overschrijdt gestelde grenzen

Een pikant getimed rapport van de Inspectie Leefmilieu en Transport toont een Schiphol dat zich strikt gezien meestal ‘aan de regels houdt’, maar de gestelde grenzen wel overschrijdt.
.
Dat schrijft Herman Stil in Het Parool van 14 december.

Er worden meer 500.000 vluchten uitgevoerd als we zakenvluchten en helikopters meetellen. En de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan zijn in naam ‘secundaire banen’ (net als de Zwanenburgbaan), maar blijken het afgelopen jaar voor heel veel vluchten te zijn ingezet.

Nog een citaat: ‘In gebieden waar in principe geen nieuwe huizen mogen komen vanwege veiligheid en geluidshinder, zijn er sinds 2003 ruim 2700 bijgekomen.’

Open brief aan de leden van de Omgevingsraad Schiphol

De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer komt op grond van overwegingen tot onderstaande conclusies ten aanzien het uit te brengen advies over de toekomst van Schiphol.

Ruimtelijke kwaliteit

Schiphol, gelegen midden in de Randstad, tast de belevingswaarde (woon- en leefmilieu) aan, eist de gebruikswaarde op voor uitsluitend vliegverkeer waardoor functies als wonen en innovatieve bedrijvigheid – toch te verwachten met vijf gerenommeerde kennisinstituten in de directe omgeving – niet geaccommodeerd kunnen worden en geeft het gebied bij ongewijzigd beleid een zeer beperkende toekomstwaarde.

Gevaar

De vliegpaden van met name de Buitenveldertbaan lopen precies over dicht bevolkte gebieden.  Het te tolereren groepsrisico is een factor 10 hoger dan bij andere bedrijfssectoren. Dat een vliegramp niet denkbeeldig is bewijst de Bijlmerramp van 4 oktober 1992. Er is tot op de dag van vandaag niets gedaan aan het voorkomen van een dergelijke ramp.

De Mythe van de groei

Dat Schiphol moet groeien is een hardnekkige mythe. Een mythe die de werkelijke betekenis van Schiphol – de netwerkfunctie – duurzaam ondermijnt. Het toegenomen bulkvervoer staat de ontwikkeling van de netwerkfunctie en een versterking van de kwaliteit van Schiphol in de weg.

Lees verder

Open brief aan de minister van I&W Cora van Nieuwenhuyzen

Dromen vallen in duigen

Op 3 december hadden wij, bewoners die onder de vliegpaden van de Bulderbaan (Buitenveldertbaan) wonen, een gesprek met de voorzitter van de ORS, een vertegenwoordiger van de KLM, de wethouder van Ouder Amstel en een lid van de bewonersdelegatie in de ORS.

Dit gesprek past in de consultatieronde, die de ORS uitvoert in het kader van  de advisering aan u over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol. Ons gesprek was één in de reeks van de zgn. ‘huiskamerbijeenkomsten’.

Het gesprek begon met het voorlezen van een brief die de gastvrouw aan u heeft gestuurd. Een paar jaar geleden heeft zij een prachtig huis laten bouwen langs de Amstel. Een droom leek in vervulling te gaan. Zij realiseerde zich toen dat er ook vliegtuigen overheen konden vliegen. Maar zij wist ook dat er afspraken gemaakt waren waarbij het gebruik van de Bulderbaan niet tot de prioriteiten gerekend werd.

Lees verder

Duurzame luchtvaart of volumegroei op Schiphol?

Deze week onderhandelt de luchtvaartsector met de bewoners, bestuurders en milieuorganisaties over eventuele verdere volumegroei op Schiphol. Groei die strijdig is met de toenemende maatschappelijke weerstand en met de eisen waaraan de luchtvaart in de komende dertig jaar moet voldoen. Namelijk echte duurzaamheid, veel minder impact op het milieu en een selectieve bijdrage aan de economie en het vestigingsklimaat.

De Werkgroep Toekomst Luchtvaart doet in overleg met de bewonersdelegatie van de ORS een oproep aan de onderhandelaars in het College van Advies van de ORS op af te zien van een compromis over verdere groei en in plaats daarvan een gedeelde visie te ontwikkelen op een duurzamere toekomst voor Schiphol.
.