"Schiphol is ontstaan uit een Scheepshel"  
 Actueel Laatste update: 16-07-2017
Luchtvaart algemeen
Juni 2017 : Jaarverslag 2016
Het verslagjaar heeft in het teken gestaan van het saboteren van de uitvoering van het Alders-akkoord; niet door de bewoners maar wel door alle andere betrokkenen bij dit akkoord.

Het begon al gelijk in januari 2016 toen de president-directeur van Schiphol, de heer Nijhuis, in zijn nieuwjaarstoespraak kenbaar maakte dat hij genoeg had van het "oeverloos overleg". De WVB heeft hierover op de website haar zorgen geuit.

De luchtverkeersleiding levert ook niet,
De Rinnooy Kan norm is niet ingevoerd,
De gemeentes en provincie willen en krijgen ruimere bouwbevoegdheden binnen de beperkingsgebieden,
De risico-contouren zijn niet adequaat vastgesteld,
Het aantal nachtvluchten wordt overschreden,
De glijvluchtnaderingen zijn niet ingevoerd,
De staatssecretaris wil de discussie weer openen over het maximale aantal vliegtuigbewegingen,
De wetgeving is niet aangepast waardoor handhaving met sancties niet mogelijk is,
De omgevingsraad Schiphol (ORS) wordt gesaboteerd, enz, enz
 
Publiek en overheid
April 2017 : Zienswijze nachtvluchten 2018
Op 22 maart 2017 is in diverse lokale kranten door het ministerie van Infrastructuur en Milieu een kennisgeving geplaatst met betrekking tot TIJDELIJKE regeling teneinde te komen tot een maximum aantal voor nachtvluchten voor het gebruiksjaar 2018 op luchthaven Schiphol.

In het Aldersakkoord van 2008 is overeen gekomen met bewoners dat niet meer dan 32000 nachtvluchten nodig waren voor ???.

De sector heeft voor gebruiksjaar 2017 gemeend dat meer dan 32000 nachtvluchten onvermijdelijk zijn, hetgeen op grond van de wet ook nog kon, en dat vastgelegd in de gebruiksprognose.
De bewoners, in de omgevingsraad Schiphol (ORS) zijn hier niet mee accoord gegaan en hebben niet ingestemd met de prognose.
De staatssecretaris heeft echter de prognose wel geaccordeerd met als resultaat dat het aantal nachtvluchten in 2017 meer zal/mag zijn dan de 32000 van het Aldersakkoord.

Om de mogelijkheid om het aantal nachtvluchten, wettelijk, te kunnen beperken tot het aantal uit het Aldersakkoord ligt er nu een voorstel voor een tijdelijke regeling.

Juist omdat het hier om een tijdelijke regeling lijkt te gaan is er een drukmiddel om vast te houden aan het compensatie-voorstel tot vermindering tot 29000 nachtvluchten om het bereiken van de meer glijvluchtnaderingen uit het Aldersakkoord.
Waarom de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer heeft gemeend hierover twee zienswijzes te moeten indienen kunt U gewaarworden als U doorklikt op de aanhef van dit item.
 
Schiphol en omgeving
Maart 2017 : Stemadvies #Schiphol500
In februari 2017 heeft de WVB uitgebreid de verschillende verkiezingsprogramma's bekeken, geanalyseerd en daarvan verslag gedaan.

Ook de bewonersdelegatie in de Omgevings Raad Schiphol (ORS), de opvolger sinds januari 2015 van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS), heeft zich verdiept in de verkiezingsprogrammas van de diverse politieke partijen.
Deze bewoners vertegenwoordigers, het Cluster Vertegenwoordigers Overleg, (CVO), hebben een eigen website gemaakt, waarin zij hun standpunten binnen de ORS nader toelichten. In verband met de komende Tweede Kamerverkiezingen hebben zij , schematisch, de standpunten van de verschillende politieke partijen in beeld gebracht. 

Publiek en overheid
februari 2017 : Schiphol politiek geland ?
Onveiligheid en bedreiging van de volksgezondheid zijn naast geluidoverlast redenen om paal en perk te stellen aan de groei van Schiphol.
Dit is de belangrijkste boodschap, die bewonersorganisaties hebben voor de politieke partijen bij de komende zittingsperiode van de Tweede Kamer.
Ook vinden de organisaties, dat de luchtvaart wat minder door het Rijk in de watten gelegd moet worden. De uitzonderingspositie, die Schiphol heeft wat betreft het moeten voldoen aan regels en het betalen aan heffingen, is niet van deze tijd. Dat de luchtvaart bij het klimaatakkoord is ontzien, betekent, dat zij niet als volwaardig onderdeel van de samenleving en de economie wordt gezien.
Schiphol wordt vaak gezien als de economische motor voor Nederland. Daarbij wordt vergeten, dat de aanwezigheid van Schiphol voor de ontwikkeling van andere economische sectoren juist een rem betekent. Het vestigingsklimaat rond Schiphol kan best wel eens gediend zijn bij juist een beperking van Schiphol.

De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB) wil dat de komende regeerperiode luchtvaartbeleid ontwikkeld wordt dat een betere balans geeft in de strijdige kanten van de luchtvaart. In 2021 zullen nieuwe afspraken in werking treden over de toekomst van Schiphol. Het Aldersakkoord, dat nu geldig is en waarin de afspraken tussen de luchtvaartsector, de gemeenten en de bewonersorganisaties zijn vastgelegd zal op dat moment vervangen moeten zijn. De komende periode zal cruciaal zijn bij de voorbereiding van de nieuwe afspraken. De nieuwe Tweede Kamer speelt daarbij een beslissende rol omdat veel van de afspraken in wetten worden vastgelegd.

De WVB heeft de programma's van de politieke partijen geanalyseerd op een aantal belangrijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de luchtvaart. Dit zijn: de veiligheid, de gezondheid van de omwonenden, het klimaat en de wijze waarop marktwerking van toepassing is op de ontwikkeling van Schiphol.


Voor de complete uitgebreide analyse klikt U door op de aanhef van dit item.  
Gevaar
januari 2017 : Turks vrachtvliegtuig stort neer op dorp.
Bij een vliegtuigongeluk in Kirgizi zijn maandag 16 januari j.l. minstens 37 mensen om het leven gekomen. Onder de dodelijke slachtoffers zijn zeker 6 kinderen.
Een vrachtvliegtuig van ACT Airlines crashte op een dorpje in de buurt van de Manas-luchthaven van de Kirgizische hoofdstad Bisjkek.

Zoals de WVB in November 2016 nog bepleit heeft, is er nog alle reden om beperkingen voor woningen in de omgeving van luchthavens in stand te houden.
Met woningen toestaan binnen de beperkingengebieden rondom Schiphol wordt het Third-party risk vergroot.

De crash is wellicht veroorzaakt door een fout van de piloot. Dat blijkt uit de eerste conclusies van de specialisten die de crash onderzoeken, meldt de Kirgizische vicepremier Moukhammetkali Aboulgaziev.

De cockpit van de gecrashte Boeing heeft het dak van een schuur doorboord.
Twitter: @zanoza.kg.  
Publiek en overheid
December 2016 : De betrouwbaarheid van de luchtvaartsector.
De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB) twijfelt sterk aan de betrouwbaarheid van Schiphol en de Luchtverkeersleiding bij het nakomen van afspraken: VERTROUWEN KOMT TE VOET EN GAAT TE PAARD !!

Zie ook Januari 2016 : "Oeverloos overleg"

Jaarlijks maakt Schiphol een prognose voor het gebruik van de luchthaven in het komende jaar. De staatsecretaris voor Infrastructuur en Milieu vraagt vervolgens advies aan de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en besluit conform dat advies, als het unaniem genomen is.
De gebruiksprognose 2017 wijkt dermate af van de afspraken uit het Aldersakkoord, dat de bewoners delegatie in de ORS niet mee wil gaan in een positief advies aan de staatssecretaris. De staatssecretaris zal nu op eigen gezag een besluit moeten nemen.

De Werkgroep dringt er in een brief bij de staatssecretaris op aan, dat zij de gebruiksprognose 2017 aanpast aan de afspraken uit het Aldersakkoord.

Voor de volledige tekst van de brief klik door op de aanhef van dit item. 
Gevaar
November 2016 : Wijziging LIB verslechtering voor bewoners
In een zienswijze heeft de Werkgroep gereageerd op de voorstellen van het kabinet om het Luchthaven Indelings Besluit (LIB) te wijzigen.
Het rijk wil de mogelijkheid voor gemeenten vergroten om in gebieden te gaan bouwen, waar dat nu niet is toegestaan in verband met gevaar en hinder voor bewoners.
Het rijk verzuimt om voor de Schiphol-Oostbaan een beperkingenbeleid te formuleren, terwijl tegenwoordig wel door grote verkeersvliegtuigen van deze baan gebruik wordt gemaakt.
De werkgroep mist beleid, dat rekening houdt met de gezondheidsrisico's voor bewoners onder de aan- en uitvliegroutes.
Tot slot is de werkgroep van mening, dat - indien er gebouwd mag worden in de nu nog beschermde gebieden - dit alleen toegestaan mag worden voor doelgroepen, die door hun inkomen een vrije keus kunnen maken om te leven in risicogebieden. Dus alleen woningbouw in de vrije sector.

Voor de volledige tekst van de zienswijze klik door op de aanhef van dit item.
 
Schiphol en omgeving
Augustus 2016 : NOMOS20 Vliegen zonder geluid?
Schiphol berekent de geluidsoverlast niet goed volgens de Commissie voor de milieu-effectrapportage (Cie MER).
Schiphol meet de geluidsoverlast ook niet goed volgens de gegevens van het NOMOS systeem.

Vliegverkeer Inzicht (VI) en het European Aircraft Noise Services netwerk (EANS) registreren vliegbewegingen, die NOMOS niet meet.

Bijvoorbeeld op 10 juli 2016

van 7.15u tot 8.15u,

van 10.45u tot 11.15u,

van 12.45u tot 13.40u,

van 14.55u tot 16.15u en

van 17.45u tot 18.35u

neemt NOMOS20 geen vliegbewegingen waar over Geerdinkhof,

terwijl die er wel zijn geweest volgens VI en EANS.


De streeft naar meer EANS meetpunten rondom Schiphol.
 
Schiphol en omgeving
Juni 2016 : EANS Geluidmeetpunt in Geerdinkhof.
De bewoners van Geerdinkhof in Amsterdam-Zuidoost hebben een geluidmeetpost aangeschaft.
Het is de tweede geluidmeetpost in Amsterdam Zuidoost van het netwerk van European Aircraft Noise Services (EANS).
Het EANS netwerk bestaat uit honderden meetpunten verspreid over Europa en Canada en is door bewoners en voor bewoners, die overlast en hinder ondervinden van vliegverkeer. Het verschaft die bewoners harde gegevens over vliegpaden, geluidsbelasting, meteogegevens, statistieken en wordt nog steeds geactualiseerd.
Het meetpunt in Geerdinkhof ligt precies onder de aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan.  
Publiek en overheid
Mei 2016 : VLIEGEN KAN NIET MEER
Manifest van bewoners belangenorganisaties in verband met de verkiezingen 2017

Onveiligheid en bedreiging van de volksgezondheid zijn naast geluidoverlast redenen om paal en perk te stellen aan de groei van het aantal vliegbewegingen naar Schiphol op de huidige lokatie.
Dit is de belangrijkste boodschap, die bewonersorganisaties hebben voor de politieke partijen bij het opstellen van hun plannen met betrekking tot Schiphol in hun verkiezingsprogramma's (2017).
Ook vinden de organisaties, dat de luchtvaart wat minder door het rijk in de watten gelegd moet worden. De uitzonderingspositie die Schiphol heeft wat betreft het moeten voldoen aan regels en het betalen aan heffingen is niet van deze tijd.
Dat de luchtvaart bij het klimaatakkoord is ontzien, betekent, dat zij niet als volwaardig onderdeel van de samenleving en de economie wordt gezien.
 
Schiphol en omgeving
April 2016: Buitenveldertbaan weer beschikbaar
Het groot onderhoud aan de Buitenveldertbaan(09-27) is volgens planning voltooid.
Per 25 april is de Buitenveldertbaan weer beschikbaar voor vliegverkeer.
De baan is ook meteen weer ingezet.
De Buitenveldertbaan is van 5 maart tot en met 24 april buiten gebruik geweest vanwege groot onderhoud.

 
Luchtvaart algemeen
Maart 2016: Jaarverslag 2015
Begin 2015 is een nieuwe situatie ontstaan met de installatie van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Dit is ,zoals misschien bekend, de vervanging van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS).
Het grote verschil tussen CROS en ORS is dat in de ORS de bewonersvertegenwoordigers niet meer zijn benoemd door de gemeenten maar zijn gekozen door de omwonenden.
Na het jarenlange overleg met bewoners, die een flinke dossierkennis hadden opgebouwd, aan de Alderstafel werd een zelfstandige positie van de bewoners in het overleg noodzakelijk gevonden; zelfstandig, onafhankelijk van benoeming door de gemeenten.
Er zijn verkiezingen gekomen voor de bewonersvertegenwoordigers in de ORS. Per landings/startbaan zijn er twee bewonersvertegenwoordigers gekozen, binnen de ORS clustervertegenwoordigers (CV) genoemd; een voor het gebied dicht bij de baan en een voor het gebied dat op afstand overlast ondervindt van een baan.
De toekomst zal leren of de bewoners een sterkere positie kunnen veroveren in het schipholdossier.

Het verslagjaar 2015 heeft in het teken gestaan van het opstarten van de ORS.
 
Gevaar
Januari 2016 : Bewonersrisico bij noodlandingen.
Dat het gevaar voor bewoners geen prioriteit heeft bij de afhandeling van vluchten, die een noodlanding proberen te maken, blijkt uit de beantwoording van vragen, die de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer op 21 november 2015 heeft gesteld aan de Luchtverkeerleiding Nederland.

Wij stelden onze vragen n.a.v. een noodlanding, die een tweemotorige Airbus A319 (vlucht CSA619) op 1 november 2015 om 22.09 uur heeft moeten maken op weg van Amsterdam naar Praag.
Gekozen was weer voor de Buitenveldertbaan. Dezelfde baan die op 4 oktober 1992 door El Al werd gekozen voor de mislukte noodlanding met een vrachtvliegtuig. Het gevolg is wat nu bekend staat als 'De Bijlmerramp'.

De oorzaak van de recente calamiteit bij vlucht CSA619 was, het zo ernstig in ongerede raken van n van de twee motoren, dat de gezagvoerder een voortzetting van de vlucht niet aandurfde.

Klik door op de aanhef van dit item.  
Schiphol en omgeving
Januari 2016: "Oeverloos overleg".
Schiphol wil stoppen met oeverloos overleg.

De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB) is ontsteld over de uitspraken van de heer Nijhuis, directeur Schiphol. In het artikel, in het Parool d.d. 5 januari 2016 op pag. 4, laat hij zich heel denigrerend uit over milieu- en bewonersbelangen. Hij betitelt de Alderstafel als handjeklap en ook de Omgevingsraad Schiphol (opvolger van de CROS) ziet hij niet zitten.

Een delegatie van de WVB was op 6 januari jl. aanwezig op het stadhuis bij de commissievergadering W en E waar een aantal Schipholzaken op de agenda stond. De voorzitter van de WVB heeft ingesproken over de schadelijke gezondheidseffecten van ultra-fijnstof door vliegtuigen. Ook wees de WVB op risicos bij mogelijke verruiming van woningbouw dicht bij Schiphol.

Raadsleden en wethouder spraken naast deze onderwerpen ook over het Paroolartikel inzake de heer Nijhuis. Een raadslid vond dat de heer Nijhuis dergelijke uitspraken niet had mogen doen.


De WVB vindt dat de heer Nijhuis zich diskwalificeert voor herbenoeming omdat hij aantoont geen zicht te hebben op de complexiteit van een luchthaven in een dichtbevolkt gebied, waar tal van belangen afgewogen moeten worden tegen die van de luchtvaart. De weergave van zijn visie in Het Parool is een klap in het gezicht van allen, die specifieke belangen in een open discussie wel hebben willen afwegen tegen die van het vliegverkeer. Het resultaat zoals neergelegd in het Aldersakkoord als gevolg van oeverloze discussies zien we nu weggezet door de man die een prominente rol zou moeten vervullen bij de uitwerking van dat Aldersakkoord.

Is zo een man zijn vele malen de Balkenende-norm overstijgende salaris, betaald van gemeenschapsgeld, waard?

Lony Wesseling van der Kleij,
secretaris WVB en van 1993 2015 bewonersvertegenwoordiger van Amsterdam in de CGS / CROS.

 
Publiek en overheid
November 2015: Petitie naar Tweede Kamer in voorbereiding
De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer is al jaren van mening, dat vliegen over een afstand van minder dan 500 kilometer onzinnig is, onnodig, milieu-belastend en hinder-veroorzakend.
We ondersteunen daarom van harte het initiatief om bij de Tweede Kamer een petitie in te dienen om een alternatief voor korte vluchten te realiseren.

Het eerste argument is dat vliegen niet de snelste manier is om te reizen over deze relatief korte afstand; men moet ruim vantevoren inchecken op een luchthaven die niet in het cenrtrum van de stad van vertrek is gelegen en men komt aan op een luchthaven, die meestal nog ver verwijderd is van de eindbestemming.

Voor omwonenden van luchthavens is de overlast van een korte lokale vlucht niet anders dan van een intercontinentale vlucht; de geluidsoverlast, het gevaar voor de omgeving , de uitstoot en de stank zijn hetzelfde.

Klik door op de aanhef van dit item om de petitie te onderschrijven.

 
Publiek en overheid
oktober 2015: De WVB op Facebook
De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer heeft nu ook een pagina op Facebook.

We kunnen hierdoor een groter publiek bereiken en directer en sneller reageren op ontwikkelingen met betrekking tot het luchtverkeer, zoals incidenten e.d
Onze achterban krijgt de mogelijkheid om ons te informeren waardoor wij weer sneller actie kunnen ondernemen naar de bevoegde organisaties en instellingen.

De WVB hoopt met de pagina op Facebook onze achterban beter van dienst te kunnen zijn en onze effectiviteit verder te kunnen vergroten.
 
Schiphol en omgeving
September 2015: Veel klachten in derde kwartaal 2015
Deze week is de derde kwartaalrapportage van het BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) beschikbaar gekomen. Het betreft de maanden mei, juni en juli 2015 omdat het gebruiksjaar van Schiphol loopt van 1 november tot 31 oktober. Uit deze rapportage blijkt, dat de Buitenveldertbaan met ruim 400 klachten de meeste hinder heeft veroorzaakt. De Zwanenburgbaan volgt als tweede met ruim 300 klachten.
Volgens de rapportage is de belangrijkste oorzaak van deze hoge aantallen klachten, dat de Zwanenburgbaan in verband met werkzaamheden aan de baan een tijd buiten gebruik is geweest, waardoor andere banen het extra druk hebben gehad.
Volgens de WVB zijn er nog wel andere oorzaken ook te noemen voor overmatig gebruik van de Buitenveldertbaan. Zie onze bevindingen in Augustus 2012 op deze site.
 
Schiphol en omgeving
Zwanenburgbaan buiten gebruik
De Zwanenburgbaan, 18C-36C, is vanaf 25 mei in onderhoud.

Het baangebruik op Schiphol is van 25 mei tot en met 22 juni aangepast.
In deze periode wordt de Zwanenburgbaan volledig buiten gebruik gesteld voor groot onderhoud aan de baan en omliggende taxibanen.

Door de buitengebruikstelling van de Zwanenburgbaan zal de Buitenveldertbaan tijdens de pieken vaker worden ingezet voor starts en landingen uit oostelijke richting.
Het onderhoud van de Zwanenburgbaan is van zes weken naar vier weken terrugebracht naar aanleiding van de wensen uit het sectoroverleg.

 
Schiphol en omgeving
Buitenveldertbaan buiten gebruik
Het baangebruik op Schiphol is van 20 april tot en met 1 mei 2015 aangepast.
In deze periode wordt de Buitenveldertbaan volledig buiten gebruik gesteld voor de vernieuwing van het lichtbesturingssysteem en gelijktijdig onderhoud.
Hierdoor is het systeem van strikt geluidpreferent vliegen niet meer toepasselijk. Dit betekent dat andere banen meer ingezet zullen worden en dus meer overlast zullen veroorzaken.
Voor de bewoners onder de aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan betekent dit een rustperiode. 
Luchtvaart algemeen
jaarverslag 2014
2014 is voor de bestuursleden van de WVB een heel druk jaar geweest omdat aan veel activiteiten moest worden deelgenomen en initiatieven moesten worden genomen, o.a. in het kader van:

- De laatste uitvoeringspunten uit het Aldersakkoord o.a. het kritisch volgen van de uitwerking hiervan; die wijkt soms af van het oorspronkelijke akkoord van 2008.
- De oprichting van de Omgevingsraad Schiphol als opvolger van de CROS.
- De bewonersdelegatie (vanuit CROS en WVB) aan de Werktafel Externe Veiligheid van de Alderstafel
- Deelname in de klankbordgroep voor het Verslag van de Dag op de website bezoekbas.nl van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).
- Meerdere malen overleg met de wethouder luchthavenaangelegenheden van Amsterdam en de portefeuillehouder en ambtenaren van het stadsdeel Zuidoost.
- De samenwerking met bewonersgroepen uit vele landen in Europa, verenigd in Union Europenne contre les Nuisances des Avions (UECNA)
 
Publiek en overheid
Deelname van de WVB in UECNA
De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB) is sinds 2003 ook actief in de Union Europeenne Contre les Nuissances des Avions (UECNA).
UECNA is een Europees platform van bewoners dat probeert de overlast van vliegtuiggeluid en de risico's van vliegverkeer voor bewoners te verminderen. UECNA is gevestigd in Brussel.
Op dit moment zijn 9 Europese landen bij UECNA aangesloten, te weten Nederland, Belgi, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Griekenland, Zwitserland en Oostenrijk.

 
Schiphol en omgeving
Oprichting Omgevingsraad Schiphol
Beste Zuidoostbewoner,

Graag wil ik namens het bestuur van de stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB) aandacht vragen voor het volgende:
Per 1 januari a.s. stopt de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS), een overlegorgaan waarin bestuurders, luchtvaartsector, overheid en bewonersvertegenwoordigers participeren.
Het nieuwe overlegorgaan over de ontwikkeling van Schiphol wordt de

Omgevingsraad Schiphol (ORS).


Een verschil met de CROS is o.a. dat de bewonersvertegenwoordigers, waarvan ik de door Amsterdam benoemde was, niet meer benoemd worden door B&W maar gekozen gaan worden door omwonenden. Voor mij een goed moment om na 22 jaar met deze functie te stoppen. Wel blijf ik op lokaal niveau (Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer) en Europees niveau (UECNA, Brussel) actief op dit dossier.

Het verzoek is of je/U de WVB wil ondersteunen om aandacht te blijven vragen voor de beperking van de overlast van vliegverkeer, met name voor Zuidoost.
Dat kan door je/uw steun met naam en adres aan mij per e-mail door te geven (wet op privacy is van toepassing). lwesseling@wvb.nu
Graag zie ik je/uw steun tegemoet.
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,
mede namens het bestuur van de Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer:
Lony Wesseling van der Kleij,
secretaris WVB,
Huntum 60, 1102 JC Amsterdam-Zuidoost
tel: 020-6974730
 
Luchtvaart algemeen
jaarverslag 2013
Dit verslagjaar heeft de WVB de ontwikkelingen in de Nederlandse luchtvaart weer intensief gevolgd, vooral vanuit de positie van de bewoners in Amsterdam-Zuidoost, die onder aan- en uitvliegroutes wonen van de Buitenveldertbaan.
Dit jaar heeft vooral in het teken gestaan van de volgende activiteiten:
De uitwerking van het beleid voor Schiphol voor de Middellange Termijn (2010 t/m 2020) volgens het Aldersadvies van 1 oktober 2008. Aan de Alderstafel zijn zowel de luchtvaartsector en bestuurders als bewoners onder leiding van de heer H. Alders betrokken bij de uitwerking van het overeengekomen advies.
Op 1 november 2012 was het tweede en laatste experimenteerjaar voorbij. Helaas was er voor de Zuidoostbewoners meer hinder dan in voorgaande jaren. Deze hinder werd vooral veroorzaakt omdat de Buitenveldertbaan veel vaker werd ingezet dan vooraf was voorgespiegeld.

De WVB heeft geconstateerd dat in de praktijk de dwarswind-limieten volgens de Rinnooy-Kan-norm, bij 20 knopen dwarswind uitwijken, niet is toegepast.

De bewonersdelegatie (vanuit CROS en WVB viaVGP-) aan de Werktafel Externe Veiligheid van Alders heeft ook in dit verslagjaar de procedure van de actualisatie van het LIB (Luchthaven-indelingsbesluit) en LVB (Luchthavenverkeersbesluit) die in 2013/2014 plaatsvindt, nauwlettend gevolgd. Vanuit de bewoners wordt gepleit voor een groter bouwbeperkingengebied rondom Schiphol om het gevaar voor omwonenden te verminderen.

 
Schiphol en omgeving
Maart 2014 : Mag het een keer een beetje minder zijn?
Van 10 maart tot en met 21 april, zes weken lang, is de Polderbaan, overdag en s nachts, buiten gebruik vanwege de Nuclear Security Summit (NSS) en, aansluitend aan de summit, voor groot onderhoud.
De Summit begint pas op 24 maart en eindigt twee dagen later, maar omdat allerlei veiligheidsvoorzieningen moeten worden getroffen moet de Polderbaan al twee weken eerder dicht.
Voor het gebruik van de Buitenveldertbaan betekent dit, dat de situatie zoals die was voor de ingebruikname in 2003 van de Polderbaan weer ontstaat; veel meer vliegverkeer via de Buitenveldertbaan. Het zal nog wel erger worden dan 10 jaar geleden, omdat er nu veel meer vliegverkeer is dan toen.

De extra overlast wordt weer geheel op de omgeving afgewenteld. Een beetje minder vliegen, bijvoorbeeld niet in de nacht vliegen, om de omwonenden te ontzien is geen optie.
Vliegen moet.

Op de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (bas) vindt U de meest actuele informatie.

Meer links naar informatieve sites over de actuele situatie?? Klik door op de kopregel boven dit item.  
Schiphol en omgeving
Instemming met het Aldersadvies 2013
De Stichting Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer heeft ingestemd met het Aldersadvies 2013.
De maakte hierbij kanttekeningen met betrekking tot het strikt geluidspreferente toewijzen van baancombinaties.

Zeven jaar heeft het geduurd voor het eindadvies aan de staatssecretaris kon worden overhandigd.
Al die jaren heeft de samen met de Vereniging Gezamenlijke Platforms (VGP) en de bewonersvertegenwoordigers van de CROS met een positief resultaat de belangen van de bewoners verdedigd.
Ook zijn we erin geslaagd de veiligheid van de omwonenden van Schiphol op de agenda te houden; Wij hebben, als ervaringsdeskundigen, hiervoor meer aandacht dan anderen.

Meer lezen?? Klik door op de kopregel boven dit item.  
Luchtvaart algemeen
Jaarverslag 2012
In 2012 heeft de aangedrongen op verbetering van de uitwerking van het Alders-akkoord in het tweede experimenteerjaar. Het Alders-akkoord maakt groei van de luchtvaart binnen de geldende milieuruimte mogelijk als er strikt geluidspreferent wordt gevlogen.

In de uitwerking van het Alders-akkoord is ons verzoek om in de vergelijking van de verschillende systemen ook het EANS geluidmeetsysteem te betrekken niet gehonoreerd.

De is akkoord gegaan met een alternatief pakket van maatregelen nu in de uitwerking van het Alders-akkoord de stillere CDA-naderingen niet kunnen worden gerealiseerd. In dit pakket maatregelen worden ondermeer de nachtvluchten beperkt tot maximaal 29.000 in plaats van 32000 per jaar.

In september heeft de deelgenomen aan een expertmeeting in Brussel over de Airpackage en daar ook een bijdrage geleverd.

In december zijn door de verschillende groeperingen rond Schiphol er met succes op attent gemaakt alle Nederlandse europarlementariers te benaderen met het verzoek niet in te stemmen met het Airpackage zoals dat ter stemming was voorgelegd.

 
Schiphol en omgeving
Oktober 2012 : Presentatie EANS geluidmeetsysteem
De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer heeft op 16 oktober 2012 het EANS geluidmeetsysteem van vliegtuiglawaai in Nederland geintroduceerd en gepresenteerd.
Horst Weise, de ontwerper van de achterliggende software, heeft een indrukwekkende demonstratie gegeven van de informatieve mogelijkheden van dit systeem. Het is een systeem door bewoners voor bewoners, opgezet met het motto "Wij maken geluid zichtbaar" door bewonersgroepen rondom de luchthaven van Frankfurt.  
Schiphol en omgeving
Oktober 2012 : Dan maar zelf beginnen ....
Sinds november 2006 heeft de gepleit bij diverse overheden om aansluiting te zoeken bij het Europese geluidmeetnetwerk European Aircraft Noise Services (EANS). Dit is een door Duitse bewoners opgezet geluidmeetnetwerk. Het begin lag rondom de luchthaven van Frankfurt. Inmiddels is het Europees geworden met mondiale ambities met meer dan 550 meetpunten. Door de Alderstafel is een vergelijkend onderzoek uitgezet naar de kwaliteit van de diverse Nederlandse geluidmeetnetwerken. Nu het EANS-netwerk in dit onderzoek niet is meegenomen heeft de zelf een EANS-meetpunt ingericht.


Zie de EANS meetresultaten in de Bijlmermeer
Op 16 oktober 2012 heeft de een presentatie georganiseerd.

 
Schiphol en omgeving
Augustus 2012: Uitleg over het gebruik van de meteobaan in 2011
De verwachtingen bij het aangaan van het experiment met het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel van een afname van het gebruik van de Buitenveldertbaan zijn niet gerealiseerd. Integendeel.
Waarom het gebruik van de Buitenveldertbaan zo tegen is gevallen in het eerste experimenteerjaar is onderzocht en werd aan bewoners uitgelegd op 24 april 2012, in Buitenveldert.

De strekking van de uitleg was : Nee, er was niets afwijkends gebeurd. Voor 80 procent was het gebruik terug te herleiden op meteo-omstandigheden, die het gebruik van de Buitenveldertbaan, bijgenaamd de meteo-baan, noodzakelijk maakten. Voor 17 procent waren andere oorzaken aanwijsbaar als baanonderhoud van andere banen e.d. De overige 3 procent kunnen nog niet achterhaald worden, maar dit ligt binnen de marges.
En toch zijn wij niet tevreden en teleurgesteld in het resultaat. We hebben gevraagd om bij te sturen op het gebruik. De antwoorden laten lang op zich wachten.
De verwachting dat het gebruik van de "Bulderbaan", relatief gezien, zou afnemen ten opzichte van het gebruik van andere banen is niet uitgekomen omdat andere dan in de praktijk gebruikte gegevens zijn ingevoerd in de rekenmodellen waarop deze verwachting was gebaseerd.
Het wordt een beetje technisch, maar laten we proberen uit te leggen wat er klopt en toch niet deugt.

Meer weten?? Klik door op de kopregel boven dit item.  
Schiphol en omgeving
Februari 2012: Na het eerste experimenteerjaar..
In augustus 2010 liet de weten, dat het Alders-akkoord van oktober 2008 ondermeer bepaalde dat alvorens een Nieuw Normen en Handhavings Stelsel (NNHS) kan worden ingevoerd, dit NNHS in de praktijk gedurende twee jaar door middel van een experiment moet worden uitgeprobeerd en gevalueerd.
Nu de cijfers van het eerste jaar bekend zijn, is er een tussentijdse evaluatie van het experiment. Waar nodig zal er bijgestuurd kunnen worden.
De stelt vast dat het experiment met het nieuwe normen en handhavingsstelsel nog niet optimaal verloopt. Na ruim een jaar is nog niet alles van de afspraken uit het Alders-akkoord gerealiseerd en zijn nog niet alle afspraken geconcretiseerd.
De aanvliegroute naar de Buitenveldertbaan over Amsterdam-Zuidoost, Buitenveldert en Amstelveen veroorzaakt de meeste gehinderde bewoners. De verwachting is dat, als gevolg van het strikt geluidspreferente inzetten van de banen, de Buitenveldertbaan relatief minder gebruikt zal worden, afhankelijk van gunstige meteo-omstandigheden.

Maar met dit banenstelsel is.....

de Buitenveldertbaan nog nooit zo intensief gebruikt als het afgelopen gebruiksjaar!!verder lezen?? klik door op de kop boven dit item.  
Luchtvaart algemeen
jaarverslag 2011
 
Gevaar
uit TROUW : Vliegen onveiliger door bezuinigingen luchtvaart
Redactie − 23/01/12, 07:37

Vliegpassagiers lopen grotere veiligheidsrisico's omdat de luchtvaart door de crisis bezuinigt.
De besparingen kunnen leiden tot een toename van onveilige situaties, zo stelt de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV).  
Gevaar
November 2011: Het DEGAS-orakel
Bij gelijkblijvende ongevalsratio zal het risico van een vliegtuigongeval voor de omwonenden tenminste rechtevenredig toenemen met de toename van het aantal vliegbewegingen.

De zou het op prijs stellen als dit eens zou worden erkend, zodat adequate maatregelen kunnen worden genomen.
Sinds 4 oktober 1992, de dag van de Bijlmerramp, weten wij dat als de kans op zon ongeluk eens in de miljoen jaar is, dit ook morgen kan zijn of volgende week. We pleiten er dan ook voor om vermijdbare risicos te vermijden en het gevaar voor de omwonenden en de omgeving van Schiphol te minimaliseren.

De DEGAS, een adviescommissie, die de overheid hierover zou moeten adviseren bepleit juist vermindering van de regelgeving en vindt bescherming van de omwonenden en omgeving onzin; als vliegtuigen niet verongelukken is er voor de omgeving ook geen gevaar. Als de sector nu maar zorgt dat er geen vliegtuigen neerstorten is de plek waar ze zouden kunnen neerstorten niet meer van belang is de gedachte. De heeft het vermoeden dat de sector niet kan garanderen dat vliegtuigen niet neerstorten.

 
Gevaar
Herdenking 4 oktober 2011
En weer stonden we, voor de negentiende keer, met de nabestaanden van de slachtoffers rondom het Groeiend Monument.
Tijdens de jaarvergadering in Amsterdam van de Union Europenne Contre les Nuisances des Avions (uecna) waren we er nog met de buitenlandse gasten geweest, die allen zeer onder de indruk waren bij het zien van de omvang en de plaats van de Bijlmerramp.

In de nasleep van dit vliegongeluk bleek toch dat het gevaar voor de omwonenden van een luchthaven anders is dan gedacht. Nee, de kans op een ongeluk met een vliegtuig waarbij meer dan 10 slachtoffers op de grond zouden vallen zou verwaarloosbaar klein zijn. Sinds 4 oktober 1992, de dag van de Bijlmerramp, weten we dat als de kans op zon ongeluk eens in de miljoen jaar is, dit ook morgen kan zijn of volgende week.  
Luchtvaart algemeen
Jaarverslag 2010
Het verslagjaar 2010 heeft voor de , net als vorig jaar, grotendeels in het teken gestaan van de uitwerking van het op 1 oktober 2008 bereikte akkoord aan de "Tafel van Alders".
In 2010 moest gestart worden met een experiment over twee gebruiksjaren met het nieuwe handhavingsstelsel om de gelijkwaardigheid van het nieuwe met het oude stelsel te kunnen vaststellen. Een gebruiksjaar voor Schiphol begint op 1 november en duurt tot 31 oktober.
Ondanks dat een aantal afspraken nog niet zijn geraliseerd heeft de werkgroep toch aangedrongen en ingestemd met de start van het experiment per 1 november 2010 omdat de vergelijking met andere gebruiksjaren anders minder goed mogelijk zou zijn.

 
Publiek en overheid
oktober 2010: De WVB heeft ondersteuning nodig
Per 1 november 2010 zal gestart worden met het experiment NNHS. Gedurende twee jaar zal in de praktijk getest worden of het nieuwe handhavingssysteem van het Aldersakkoord gelijkwaardig is aan het huidige systeem.
De delegatie van de WVB wil nauw betrokken blijven bij de uitvoering van het experiment en de evaluatie ervan. Dit is van groot belang om te zorgen dat de verwachte verbetering voor Amsterdam-Zuidoost ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.
Om onze taken goed te kunnen blijven vervullen maken wij kosten (website, reis-, telefoon-, printkosten e.d.) die in de afgelopen jaren werden gedekt door een subsidie van het stadsdeel Amsterdam-zuidoost. De WVB heeft onlangs vernomen dat het stadsdeel zeer sterk moet bezuinigen. Daarom zal het stadsdeel ons vanaf 1 januari 2011 nog maar gedeeltelijk financieel ondersteunen.

Wij zijn nu genoodzaakt om een beroep te doen op bewonersverenigingen en andere sponsors om ons voor de rest financieel te ondersteunen.

Ons gironummer is

689 33 97

 
Schiphol en omgeving
Augustus 2010: Experiment NNHS kan per 1 november starten
Het Alders akkoord van oktober 2008 bepaalde ondermeer dat alvorens een Nieuw Normen en Handhavings Stelsel (NNHS) kan worden ingevoerd, dit NNHS in de praktijk gedurende twee jaar door middel van een experiment moet worden uitgeprobeerd en gevalueerd.
De uitwerking van het akkoord is nu zover dat kan worden gestart met dit experiment.

De Vaste Kamercommissie voor Verkeer & Waterstaat heeft op woensdag 6 oktober j.l. in ruime meerderheid ingestemd met de start op
1 november 2010.  
Schiphol en omgeving
Dialogforum bij Wenen
De jaarvergadering van de Union Europenne Contre les Nuisances des Avions (UECNA), waarbij de aangesloten is, werd in 2010 in Wenen gehouden op 23 en 24 april. Aanwezig waren vertegenwoordigers van bewonersgroeperingen van diverse Europese luchthavens, waaronder Madrid, Barcelona, Parijs, Frankfurt, Brussel, Luxemburg, Schiphol,
Er was een presentatie georganiseerd over het Dialogforum; een organisatie van allerlei betrokkenen bij de luchthaven van Wenen. Opmerkelijk was het aantal overeenkomsten met de Nederlandse Tafel van Alders. Het grote verschil was echter dat in Oostenrijk de trekker van dit overleg de luchthaven zelf is.
 
Luchtvaart algemeen
jaarverslag 2009
Het verslagjaar 2009 heeft voor de grotendeels in het teken gestaan van de uitwerking van het op 1 oktober 2008 bereikte akkoord aan de "Tafel van Alders".

Daarnaast veroorzaakte de crash voor de Polderbaan van een toestel van Turkish Airlines in februari 2009 weer veel opschudding, ook in de Bijlmermeer. Deze gebeurtenis bracht bij velen de herinnering aan de Bijlmerramp weer levendig naar voren terwijl anderen zich weer de risico's van vliegverkeer realiseerden.
Het gevaar voor omwonenden van vliegverkeer was weer even actueel.  
Gevaar
Crash bij Tripoli op 12 mei 2010
Ruim een jaar na de crash van Turkish airlines op 25 februari 2009 bij de Polderbaan is er weer een ongeluk met een vliegtuig, waarbij nadrukkelijk Nederlandse belangen in het geding zijn.
Weer zijn de televisieprogrammas gevuld met berichtgeving over het ongeluk, hoe tragisch ook.
Weer is de black box een van de eerste vondsten die getoond wordt.
Weer verschijnen achter elkaar de deskundigen op de buis om, met de ramp groot in beeld op de achtergrond, ongenuanceerd en zonder verdere uitleg te komen debiteren dat vliegen veilig is.
Weer is er geen journalist die hier vraagtekens bij zet en om uitleg vraagt.

Het papegaaien houdt nog steeds stand.  
Gevaar
Herdenking 4 oktober 2009
Ook bij de zeventiende herdenking van de Bijlmerramp blijft het geboden aandacht te vragen voor het gevaar van vliegverkeer voor thuisblijvers. Met het leggen van een bloemstuk bij het monument om de "boom die alles zag" heeft de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer de slachtoffers onder de bewoners herdacht.
Nog altijd blijft het mogelijk dat een wrakkig vliegtuig toestemming krijgt om over dichte woonbebouwing te vliegen in een poging terug te keren naar Schiphol, met alle gevolgen die dat kan hebben voor de bewoners. 
Luchtvaart algemeen
Jaarverslag 2008
Dat vliegen voor mensen gevaarlijk is weten we al sinds Icarus dit ging proberen. Op 25 februari 2009 zijn we er weer eens aan herinnerd.
Toch blijft iedereen maar papegaaien dat vliegen veilig is; de straat oversteken is gevaarlijk, autorijden is gevaarlijk, motorrijden is gevaarlijk, maar..... vliegen is veilig???
Het verslagjaar 2008 heeft voor de grotendeels in het teken gestaan van het bereiken van een breed gedragen akkoord over de groeimogelijkheden en beter benutten van de milieuruimte voor de luchtvaart tot het jaar 2020 aan de Tafel van Alders.
De WVB is in het bijzonder betrokken geweest bij de werkgroep die zich heeft beziggehouden met het gevaar voor de omgeving van de luchthaven en de omwonenden, in het jargon externe veiligheid of Third-party-risk genoemd.
 
Gevaar
De crash van vlucht TK1951 op een weiland bij de Polderbaan.
Het neerstorten vlak voor de landing van het Turkse vliegtuig in een weiland voor de Polderbaan op woensdag 25 februari 2009, heeft bij veel bewoners in de Bijlmermeer een herbeleving veroorzaakt van 4 oktober 1992.
Toen stortte een vrachtvliegtuig van El Al neer op een flat in de Bijlmermeer en maakte veel slachtoffers op de grond.
De WVB betreurt de slachtoffers die bij de ramp van woensdag j.l. zijn gevallen en wil haar medeleven betuigen met de nabestaanden en de gewonden.

We hebben begrip voor het feit dat als gevolg van dit ongeluk de Polderbaan enige tijd buiten gebruik is gesteld maar.....  
Schiphol en omgeving
Oktober 2008. Meerderheid bewonersplatforms gaat accoord met het advies van de tafel van Alders
De WVB, aangesloten bij de Vereniging Gezamenlijke Platforms (VGP), heeft, net als een grote meerderheid van de aangesloten platforms, zich uiteindelijk niet verzet tegen een akkoord aan de tafel van Alders.
Het maximum aantal vliegbewegingen en nachtvluchten zullen wettelijk worden vastgelegd. De noodzakelijk geachte groei van het mainportgebonden vliegverkeer zal moeten worden gerealiseerd binnen de huidige milieugrenzen. Niet mainportgebonden vliegverkeer zal moeten uitwijken. Een nieuw handhavingsstelsel zal worden ontwikkeld en beproefd op gelijkwaardigheid aan het bestaande stelsel. 
Luchtvaart algemeen
Jaarverslag 2007
December 2007
Ophoging handhavingspunten rondom de Buitenveldertbaan.
Door verwijtbaar mismanagement dreigde in het gebruiksjaar 2006/2007 overschrijding van de grenswaarden in een drietal handhavingspunten bij de Buitenveldertbaan. De inspectie liet weten geen overschrijding van de grenswaarden te zullen tolereren en tot handhavingsacties te zullen overgaan.
Het is er niet van gekomen.
Lees in dit item hoe Rupsje Nooitgenoeg weer heeft toegeslagen.
 
Luchtvaart algemeen
Jaarverslag 2006
In 2006 is de evaluatie van de nieuwe luchtvaartwet afgerond. De meeste verbetervoorstellen zijn niet overgenomen omdat ze effect zouden kunnen hebben op de capaciteit van de luchthaven. Van de vereiste gelijkwaardigheid aan de PKB en de dubbeldoelstelling is niet gebleken dat die gerealiseerd zullen worden. Ondertussen is wel weer duidelijk geworden dat op sommige van de weinige handhavingspunten overschrijdingen van de grenswaarden hebben plaatsgehad in het gebruiksjaar nov2005-okt2006. Via convenanten zal moeten worden uitgezocht of de beschikbare milieu-ruimte beter benut kan worden.  
Schiphol en omgeving
November 2006 :Deutscher Fluglrmdienst e.v. heeft online Europees geluidmeetnet opgezet
Op de jaarvergadering van de Union Europenne contre les Nuisances des Avions (UECNA) in Brussel op 3 en 4 november 2006 heeft de Deutscher Fluglrmdienst e.v. een presentatie verzorgd van het door hen ontwikkelde geluidmeetnet voor Europa.
De aanwezige leden uit Belgi, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Engeland, Zwitserland, Griekenland en Nederland waren onder de indruk van de getoonde online beelden.

Binnenkort zullen nog door UECNA gefaciliteerde presentaties worden verzorgd nabij Parijs en Londen. De WVB zal zich ervoor inzetten ook in Nederland het systeem van de grond te krijgen. 
Schiphol en omgeving
Augustus 2006 : North-West begeleid door F16's terug naar Schiphol
En natuurlijk was er weer geen moment aandacht voor het gevaar voor de omwonenden 
Gevaar
Mei 2005: Moet er eerst weer een keer een vliegtuig op een woonwijk storten??
Een Turkse budgetmaatschappij, die met een aftands vliegtuig, ergens in Afrika gehuurd, met een kapotte motor naar Schiphol moest terugkeren,mag nog een keer een ernstige fout maken voordat de landingsrechten worden ingetrokken.
Dat hoeft dan misschien niet meer want dan is het toestel al in een woonwijk geland (zoals al eerder is voorgekomen).
Ook een prijsvechter uit het verre Oosten had een week hiervoor dermate ernstige problemen, dat de landingsrechten zijn ingetrokken.
 
Luchtvaart algemeen
Jaarverslag 2005
In 2005 is de evaluatie van de nieuwe luchtvaartwet uitgevoerd. Ook de WVB heeft zich uitgesloofd en verbetervoorstellen ingediend in de veronderstelling dat het hele circus meer zou betekenen dan window-dressing. Helaas moeten we nu constateren dat het kabinet weinig verbetervoorstellen heeft overgenomen. Een verantwoording van de activiteiten die de WVB in 2005, heeft ondernomen kunt U in het complete jaarverslag lezen, dat is opgenomen in de rubriek WVB.  
Schiphol en omgeving
Maart 2005: Hoezo verbetervoorstellen?
In het kader van de evaluatie van de nieuwe luchtvaartwet heeft het ministerie van verkeer en waterstaat een ieder opgeroepen "verbetervoorstellen" in te dienen. Indien echter de gedane suggesties leiden tot capaciteitsbeperking zullen ze niet geeffectueerd kunnen worden. Ten behoeve van wie zoekt het ministerie verbetering??
De WVB heeft ook een aantal suggesties.

A. Stop de misleiding door het ministerie van verkeer en waterstaat.
B. Zorg voor loyale en integrale uitvoering van de motie Baarda naar letter en geest.
C. Bevorder de naleving van de regelgeving door de sector door een sterkere onafhankelijke handhaving.
D. Bevorder uitbreiding van het onafhankelijke geluidmeetnet met meer meetpunten.
E. Bevorder onderzoek naar alternatieven.
F. Bepleit bij naderingen/landingen over bewoond gebied nog alleen gestabiliseerd aan te vliegen. Bevorder een verbod op verkort indraaien boven woonbebouwing.
G. Nachtvluchten dienen te worden vermeden en de nacht dient ook voor de luchtvaart te duren van 23.00 tot 07.00.
 
Gevaar
april 2003: Platform Nederlandse Luchtvaart volhardt in den boze !!
Volgens de Volkskrant (17 maart 2003 / forum) schijnt Lincoln ooit eens beweerd te hebben: "Je kunt wel het hele volk een tijdje bedotten en enigen van het volk de hele tijd, maar je kunt niet het hele volk de hele tijd bedotten".
Kennelijk heeft de luchtvaart-lobbyclub van Benno Baksteen (BB) nog geen kennis genomen van deze wijsheid.
Lees de reactie van de WVB op de verkondigde onjuistheden bij Radio Noord-Holland op 9 april 2003.
 
Luchtvaart algemeen
januari 2003: Prof. Dr. Ir. A.J. Berkhout presenteert zijn Dossier Schiphol
In de aanbiedingsbrief stelt professor Berkhout: "In dit essay heb ik getracht het besluitvormingstraject rond de "vijfde" baan van Schiphol samen te vatten. Ik heb daarbij vooral gekeken naar de verwachtingen die zijn gewekt met de "beleidsdoelstellingen" in het PASO, de beloften die zijn gemaakt in de "PKB-Schiphol" en het vertrouwen dat aanvankelijk werd geschapen door het benoemen van een "onafhankelijke commissie".
Bezien we het uiteindelijke resultaat, het nieuwe normenstelsel, dan kom ik tot de conclusie dat verwachtingen niet zijn waargemaakt, beloften niet zijn nagekomen en het vertrouwen in de politiek is geschaad.
Het nieuwe normenstelsel is verre van transparant, geeft geen helder signaal aan Schiphol hoe verder te groeien en biedt onvoldoende bescherming aan de omgeving.

In de afgelopen tien jaar zijn we niets opgeschoten."
 
Publiek en overheid
december 2002: Ministerie geeft uitleg over de nieuwe regelingen voor de luchtvaart
Daar zijn de omwonenden mooi klaar mee.
Op 12 december 2002 had het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) een voorlichtingsmiddag belegd in het WTC-Schiphol over de nieuwe luchtvaart regelgeving.
Het ministerie mocht als eerste melden dat de grenzen, normen en waarden nog niet goed waren vastgesteld.
Vervolgens kwam de luchthaven, de Schiphol Group (SG), vertellen dat ze zich toch nog niet aan begrenzingen zou houden het komende jaar.
De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vertelde dat ze zich sowieso niets aan de beperkingen gelegen laat liggen en
Als laatste doet de Handhavingsdienst Luchtvaart (HDL) hier niets mee.
Lees in het verslag zelf maar hoe de omgeving er op "vooruit" gaat!!  
Schiphol en omgeving
Schultz gaat geluid rond Schiphol toch direct meten
De WVB ondersteunt het initiatief van de stichting geluids.net (www.geluids.net) en heeft ook meetpunten aangevraagd.
In Trouw van 12 augustus 2004 verkondigt Staatssecretaris Schultz ineens ook interesse in het systeem te hebben om het wantrouwen onder de bevolking weg te nemen.
Wij zijn ervan overtuigd dat de betrouwbaarheid van het meetsysteem het best gediend is als de overheid zich er vooral niet tegenaan bemoeit.
Het wantrouwen onder de bevolking jegens Schultz en haar ministerie rondom het dossier Schiphol is gebaseerd op een jarenlange misleiding door datzelfde ministerie.

De totale onafhankelijkheid van de stichting Geluids.net is de beste garantie voor de betrouwbaarheid van het systeem. Iedere bemoeienis van de Cie Eversdijk zal hieraan afbreuk doen.  
Luchtvaart algemeen
Fanomos-plot 6 : cowboy-vliegen boven Amsterdam
Dit is een Fanomos-plaatje dat wij aantroffen in Het Parool van 26 september 2000. Het stond als illustratie bij een interview met gezagvoerder Benno Baksteen, voorzitter van het Platform voor de Nederlandse Luchtvaart. Er stond niet bij van welke dag dit plotje is. Het onderschrift luidde "De Buitenveldertbaan in vol bedrijf" en de bron was het NLR.  
Publiek en overheid
Brief van de WVB van 9 oktober 2002 aan Minister De Boer van Verkeer en Waterstaat.
Naar aanleiding van de toespraak op 4 oktober heeft de WVB op 9 oktober 2002 een brief verstuurd met daarin nogmaals de in onze ogen minimaal noodzakelijke voorwaarden om aan het verminderen van het gevaar voor de omwonenden van de luchthaven iets te doen.
Van enige reaktie op onze brief zullen we bij de eerste daaropvolgende update van de website op deze plek melding maken. Tot nu toe hebben we zelfs nog geen bevestiging van ontvangst gezien.
De volledige tekst van de brief is opgenomen.
 
Publiek en overheid
4 oktober 2002: Bij de herdenking van de Bijlmerramp houdt minister De Boer een korte toespraak
Tijdens de herdenking hield de minister de toehoorders voor dat de veiligheid van de burgers de hoogste prioriteit heeft bij dit CDA / VVD / LPF-kabinet. Op ouderwetse wijze werden er mooie zaken toegezegd en heuse beloftes gedaan.
De betrokkenen mochten de regering hierop aanspreken. Het was werkelijk ontroerend. De WVB is ter plekke in actie gekomen en heeft de tekst van de toespraak opgevraagd en gekregen.
We hebben de minister aangesproken om uit te vinden in hoeverre hier sprake was van "praatjes voor de vaak" met "krokodillentranen".
Hij verzekerde ons dat hij serieus meende wat in de toespraak was gezegd. Lees de volledige tekst van de toespraak en oordeel zelf.
 
Publiek en overheid
Februari 2001 : Milieubeweging wil geen verbetering zien volgens de minister
Het is onzin dat de voorgestelde wijziging van de luchtvaartwet de omwonenden van Schiphol aan meer overlast zou blootstellen. Het wordt volgens Tineke Netelenbos tijd dat de milieuorganisaties vliegen als een normale vorm van vervoer gaan beschouwen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat schrijft op 19 februari 2001 een artikel in de Volkskrant waaruit blijkt dat zij nog altijd niet heeft begrepen dat bescherming van de omwonenden tegen neerstortende vliegtuigen een hogere prioriteit hoort te hebben dan het mogelijk maken van nog meer vliegverkeer. De Commissie Oosting, die de ramp in Enschede heeft onderzocht heeft dit nog een keer expliciet gesteld in haar conclusies.
De WVB heeft door middel van een open brief gereageerd en nodigt de minister uit het vliegverkeer als een normale economische activiteit te gaan behandelen.  
Schiphol en omgeving
Oktober 2000: Fanomos-plots
Om inzicht te geven in waar de bietenveldjes van Cerfontaine worden gevonden heeft de WVB enige Fanomos-plots on-line gezet en van commentaar voorzien. Fanomos staat voor Flight-track-and-aircraft-noise-monitoring-system en toont vliegtuigbewegingen rondom Schiphol. 
Gevaar
Het gevaar voor de omwonenden van Schiphol
Uitbreiding van Schiphol in de dichtbevolkte randstad is nog gevaarlijker dan een vuurwerkfabriek in een woonwijk in Enschede.
Voor zover nu bekend is, was het risico van de vuurwerkfabriek volgens de berekeningen binnen de normen. Toch is er een ongeluk gebeurd waarbij de gevolgen en de schade enorm zijn. Lees hier hoe gevaarlijk de luchthaven voor de omgeving is.

 
Luchtvaart algemeen
De arrogantie is nog altijd niet voorbij
De WVB streeft er naar dat de luchtvaart als een normale economische activiteit in de Nederlandse samenleving wordt behandeld.
In dit artikel heeft de WVB enige wapenfeiten opgenomen waaruit blijkt dat dit nog lang niet het geval is.
Het imago van de glamour is nog levendig aanwezig en de daaruit voortvloeiende arrogantie eveneens.