Inspectie: Schiphol overschrijdt gestelde grenzen

Een pikant getimed rapport van de Inspectie Leefmilieu en Transport toont een Schiphol dat zich strikt gezien meestal ‘aan de regels houdt’, maar de gestelde grenzen wel overschrijdt.
.
Dat schrijft Herman Stil in Het Parool van 14 december.

Er worden meer 500.000 vluchten uitgevoerd als we zakenvluchten en helikopters meetellen. En de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan zijn in naam ‘secundaire banen’ (net als de Zwanenburgbaan), maar blijken het afgelopen jaar voor heel veel vluchten te zijn ingezet.

Nog een citaat: ‘In gebieden waar in principe geen nieuwe huizen mogen komen vanwege veiligheid en geluidshinder, zijn er sinds 2003 ruim 2700 bijgekomen.’

Open brief aan de leden van de Omgevingsraad Schiphol

De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer komt op grond van overwegingen tot onderstaande conclusies ten aanzien het uit te brengen advies over de toekomst van Schiphol.

Ruimtelijke kwaliteit

Schiphol, gelegen midden in de Randstad, tast de belevingswaarde (woon- en leefmilieu) aan, eist de gebruikswaarde op voor uitsluitend vliegverkeer waardoor functies als wonen en innovatieve bedrijvigheid – toch te verwachten met vijf gerenommeerde kennisinstituten in de directe omgeving – niet geaccommodeerd kunnen worden en geeft het gebied bij ongewijzigd beleid een zeer beperkende toekomstwaarde.

Gevaar

De vliegpaden van met name de Buitenveldertbaan lopen precies over dicht bevolkte gebieden.  Het te tolereren groepsrisico is een factor 10 hoger dan bij andere bedrijfssectoren. Dat een vliegramp niet denkbeeldig is bewijst de Bijlmerramp van 4 oktober 1992. Er is tot op de dag van vandaag niets gedaan aan het voorkomen van een dergelijke ramp.

De Mythe van de groei

Dat Schiphol moet groeien is een hardnekkige mythe. Een mythe die de werkelijke betekenis van Schiphol – de netwerkfunctie – duurzaam ondermijnt. Het toegenomen bulkvervoer staat de ontwikkeling van de netwerkfunctie en een versterking van de kwaliteit van Schiphol in de weg.

Lees verder

Open brief aan de minister van I&W Cora van Nieuwenhuyzen

Dromen vallen in duigen

Op 3 december hadden wij, bewoners die onder de vliegpaden van de Bulderbaan (Buitenveldertbaan) wonen, een gesprek met de voorzitter van de ORS, een vertegenwoordiger van de KLM, de wethouder van Ouder Amstel en een lid van de bewonersdelegatie in de ORS.

Dit gesprek past in de consultatieronde, die de ORS uitvoert in het kader van  de advisering aan u over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol. Ons gesprek was één in de reeks van de zgn. ‘huiskamerbijeenkomsten’.

Het gesprek begon met het voorlezen van een brief die de gastvrouw aan u heeft gestuurd. Een paar jaar geleden heeft zij een prachtig huis laten bouwen langs de Amstel. Een droom leek in vervulling te gaan. Zij realiseerde zich toen dat er ook vliegtuigen overheen konden vliegen. Maar zij wist ook dat er afspraken gemaakt waren waarbij het gebruik van de Bulderbaan niet tot de prioriteiten gerekend werd.

Lees verder

Duurzame luchtvaart of volumegroei op Schiphol?

Deze week onderhandelt de luchtvaartsector met de bewoners, bestuurders en milieuorganisaties over eventuele verdere volumegroei op Schiphol. Groei die strijdig is met de toenemende maatschappelijke weerstand en met de eisen waaraan de luchtvaart in de komende dertig jaar moet voldoen. Namelijk echte duurzaamheid, veel minder impact op het milieu en een selectieve bijdrage aan de economie en het vestigingsklimaat.

De Werkgroep Toekomst Luchtvaart doet in overleg met de bewonersdelegatie van de ORS een oproep aan de onderhandelaars in het College van Advies van de ORS op af te zien van een compromis over verdere groei en in plaats daarvan een gedeelde visie te ontwikkelen op een duurzamere toekomst voor Schiphol.
.

Luchtvaartsector helpt minister aan oneliners

De luchtvaartsector mocht meedenken over redeneerlijnen en oneliners van de minister: het ministerie en de sector zijn zeer nauw met elkaar verbonden bij de beantwoording van Kamervragen over de veiligheid van Schiphol. Dat blijkt uit documenten in het bezit van EenVandaag.

Lees hier het bericht van 10 december op eenvandaag.avrotros.nl

 

Bewoners Omgevingsraad Schiphol willen inmiddels krimp

De bewonersdelegatie in het Schipholoverleg heeft haar standpunt verhard. ‘In plaats van praten over groei na 2020 is een onmiddellijke drastische krimp nodig,’  schrijft Frans van den Berg, journalist van het Haarlems Dagblad in een artikel van 3 december. Hij baseert zich op uitlatingen van Matt Poelmans, collega van Kees van Ojik. Die liet onlangs vallen dat misschien groei tot 525 duizend vliegbewegingen mogelijk is.

‘Hij bedoelde daarmee een maximum op voorwaarde dat er stillere vliegtuigen zijn en andere maatregelen die de hinder serieus verminderen. Maar er is niets dat erop wijst dat dat binnen afzienbare tijd gaat lukken. En deze sjoemel MER klopt van geen kanten’, aldus Poelmans. ‘Om te voldoen aan de afspraken is krimp noodzakelijk.’

Polderoverleg groei Schiphol staat op springen

‘Nieuwe berekeningen over de geluidshinder van een groeiend Schiphol roepen zo veel weerstand op bij bewonersorganisaties, milieuverenigingen en omringende gemeenten dat het polderoverleg over de lasten en de lusten van de luchtvaart op springen staat.’

Dat schrijft de Volkskrant vandaag.

De door Schiphol zelf geschreven milieueffectrapportage gaat er vanuit dat de luchthaven wel kan groeien met 40.000 vliegbewegingen. Tegengeluiden worden onder het vloerkleed geschiphold en bewoners worden rondweg geschoffeerd…

De toekomst van Schiphol: de daad bij het woord

De Amsterdamse raad heeft in het collegeakkoord (CA) vastgelegd een luchthaven te willen die kwaliteit biedt. De kwantiteit moet niet langer leidend zijn. Het Collegeakkoord spreekt uit dat tot 2023 het aantal vliegbewegingen tot 500.000 beperkt moet blijven. Inmiddels is de discussie over de toekomst van Schiphol na 2020 in alle hevigheid losgebarsten. Schiphol heeft immers al laten weten door te willen groeien. De huidige omvang van de aantallen vlieg- en passagiersbewegingen staat de realisering van belangrijke beleidsdoelen uit het collegeakkoord nu al in de weg.

Verdere groei van Schiphol zal de versterking van de kwaliteit van de regio nog meer in de weg staan. De luchtvaart zal in moeten leveren om de brede kwaliteit van de Amsterdamse regio te versterken. Kwaliteit boven kwantiteit.

De raad zal op zeer korte termijn op basis van het collegeakkoord nadere kaders moeten stellen aan het college om te voorkomen dat groei ook de komende decennia leidend is en de ontwikkeling van kwalitatieve luchthaven verder wordt ondermijnd. Op basis van die kaders zal het college namens de raad de onderhandelingen aan kunnen gaan. De daad bij het woord! Het is nu of nooit.

Lees verder