‘Zet klimaatonvriendelijke producten op rantsoen’

We belonen onze eigen stukjes goed milieugedrag met extraatjes die die winst weer grotendeels tenietdoen. Bovendien moeten vooral anderen ook eens wat meer aan het milieu doen. Op deze manier gaan we de klimaatdoelen van Parijs nooit halen, valt te lezen in een artikel in de Volkskrant van 17 februari (Plus-artikel, vooralsnog alleen voor abonnees).

Henriëtte Prast, hoogleraar gedragseconomie van de Tilburg Universiteit, komt met een rigoureuze oplossing: zet producten die echt slecht zijn voor het milieu maar op de bon. Dat zou beter werken dan belastingen, omdat anders rijke mensen bevoordeeld worden ten opzichte van mensen met minder geld.

Prast noemt een teveel aan CO2 en een tekort water als de grote problemen. Vanzelfsprekend zou vliegen dus gerantsoeneerd moeten worden voor de CO2-uitstoot, maar ook bijvoorbeeld het gebruik van vlees en katoen vanwege de enorme hoeveelheden water die hiermee gemoeid zijn.

 

Luchtvaart: 2 tot 3 keer schadelijker voor het klimaat dan claims uit de sector

De lobbygroep van luchtvaartmaatschappijen, IATA, beweert dat de luchtvaart slechts 2% van de door de mens veroorzaakte CO2-uitstoot produceert. Hoewel dit waar is, vertellen ze amper de helft van het verhaal. Volgens prof.dr. Volker Grewe, onderzoeker bij DLR en voorzitter van de klimaateffecten van luchtvaart aan de Technische Universiteit Delft, is de bijdrage van het luchtvervoer aan de klimaatverandering ongeveer 5%.

Dit is het begin van een artikel van Transport & Environment, automatisch vertaald uit het Engels met Google Translate.

Maximum aantal vliegtuigbewegingen kan niet gehandhaafd worden

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan niet handhavend optreden tegen overschrijdingen van het maximum aantal vliegtuigbewegingen, omdat dat maximum niet wettelijk is vastgelegd.

Volgens sommigen is dat maximum vorig jaar al overschreden; de ILT ontkent of bestrijdt dat overigens niet.

Een bewoner verzocht de ILT om handhavend op te treden tegen de overschrijding van het maximum aantal van 500.000 vliegtuigbewegingen met handelsverkeer op de luchthaven Schiphol in het gebruiksjaar 2017. Een toelichting staat in dit eerdere bericht.

De ILT reageert als volgt:

Ik heb het voornemen om uw verzoek af te wijzen op grond van onderstaande motivering.

Het maximum van 500.000 vliegtuigbewegingen met handelsverkeer is nog niet wettelijk vastgelegd in een wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB). Om die reden heb ik niet de bevoegdheid om tot handhaving over te gaan.
Voorts merk ik op dat de definitie van het begrip ‘handelsverkeer’ nog kan wijzigen in de ontwerpfase van het LVB. Pas wanneer de wijziging van het LVB de volledige inspraak- en adviesprocedure heeft doorlopen en formeel is vastgesteld, zal duidelijk zijn welke definitie voor het begrip ‘handelsverkeer’ moet worden gehanteerd.

Jaarverslag 2017

Op 11 november 1992 is de werkgroep opgericht. De vliegramp in Amsterdam-Zuidoost op 4 oktober 1992 en de reeds be­staande hinder door vliegverkeer zijn aanleiding geweest voor de oprichting van de Werk­groep Vlieg­verkeer Bijlmermeer (WVB).

Het bestuur en de leden van de WVB vertegenwoordigen bewoners in Amster­dam-Zuidoost die hinder ondervinden van vliegverkeer.

In 2017 bestaat de WVB 25 jaar, een jubileum. Dat betekende voor de werkgroep ook drukke tijden omdat zij haar 25-jarig jubileum niet ongemerkt voorbij wilde laten aan. De publicatie van een boekje ’25 jaar later’ en onze druk bezochte jubileumbijeenkomst met als thema de vraag of de lessen van de Bijlmerramp geleerd zijn, waren een breed gevoeld succes.

We kunnen constateren dat de WVB, vooral door de opgebouwde expertise, al jaren wordt gezien als serieuze gesprekspartner. De WVB probeert te zorgen dat het belang van de omwonenden en de omgeving van de luchthaven duidelijk in de besluitvorming wordt betrokken, maar het resultaat blijft helaas onvoldoende. We zullen ons moeten blijven inzetten om de komende jaren hinderbeperkingen te kunnen realiseren.

Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

In verband met de verkiezingen heeft de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer aan aantal vragen gesteld aan de politieke partijen.

De antwoorden op deze vragen maken het mogelijk om de ontwikkeling van Schiphol een plaats te geven bij de keuze voor een nieuwe raad.

De komende tijd zullen wij u informeren over de beantwoording van deze vragen door de politieke partijen.

De vijf vragen gaan over gevaar, gezondheid, klimaat, marktwerking en groei.

Lees verder

Meer gebruik Bulderbaan leidt tot meer klachten

Het aantal klagers over vlieglawaai van de Buitenveldertbaan en de Oostbaan, waarvan de vliegroutes over Amsterdam Zuidoost, Zuid, Buitenveldert en Amstelveen voeren, nam vorig jaar 44 procent toe tot bijna 2000. Vooral in september steeg het aantal melders en klachten sterk. Vorig jaar klaagden 1422 Amsterdammers ruim 15.000 keer over vlieglawaai.

Dit schrijft Het Parool in een artikel van 29 januari.

‘Schiphol alleen uitbreiden met banen in zee’

Zestig bewonersgroeperingen in de Schipholregio – waaronder de WVB – roepen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op om een onderzoeksproject op te starten naar alternatieven voor het doorgroeien van de luchthaven Schiphol op de huidige locatie: ‘Nieuwe banen in zee’. De bewoners constateren dat Schiphol vastloopt en de luchthaven Lelystad niet kan voorzien in de behoefte aan luchthavencapaciteit op lange termijn.

Als niet snel begonnen wordt aan het onderzoek naar alternatieven voor het doorgroeien van Schiphol vrezen zij een onomkeerbare verslechtering van het leefmilieu voor bewoners in de wijde omgeving van Schiphol. Uitbreiding van het aantal banen vinden zij onacceptabel. Daarnaast stellen zij dat onbeheerste groei van de luchtvaart het halen van de klimaatdoelstellingen in gevaar kan brengen.

Lees verder

Luchtvervoer moet in de klimaatwet meegenomen worden

Het nationale klimaatproject van minister Wiebes vraagt van iedereen de uitstoot van broeikasgassen de komende twaalf jaar te halveren ten opzichte van de uitstoot in 1990. ‘Aangezien internationale scheep- en luchtvaart nog niet onder die verplichting vallen, is er een groot risico dat ze spelbrekers worden,’ schrijft Hans Buurma, voorzitter Werkgroep Toekomst Luchtvaart, in een petitie die vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer.

‘Ondanks internationale en aanvullende reductiemaatregelen, want die schieten te kort. Het bunkeren van kerosine moet in de klimaatwet opgenomen worden om het luchtvervoer te laten aansluiten bij de nationale broeikasgasreductie.’

Hans Buurma

Luchtvaart is volgens voorstanders van luchtvaartgroei sterk verbonden met onze economie. Reisorganisaties leven van de verkoop van goedkope, meestal verre vliegreizen, de toeristenindustrie van bezoekende buitenlanders. Voor ondernemingen is luchtvaart onmisbaar om hun internationale contacten op peil te houden. Het vestigingsklimaat is volgens de luchtvaartsector direct afhankelijk van internationale bereikbaarheid. Het economische mainportbeleid van de regering was decennia lang met groot succes op het accommoderen van volumegroei gericht. Dat maakt haar mede verantwoordelijk voor de sterke toename in schadelijke emissies.

Lees verder

Klopt die 500.000 wel?

Schiphol heeft in gebruiksjaar 2017 het maximum aantal vliegbewegingen van 500 duizend overschreden, maar is van mening dat klein zakelijk verkeer (General Aviation) niet mee hoeft te tellen.

Toch kan een handhavingsverzoek bij de Inspectie Leefomgeving en Transport kansrijk zijn, gezien de – verkeerde – definitie van handelsverkeer die Schiphol hanteert. Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom de minister die definitie maar gauw wil wijzigen. Tijd om daar een zienswijze over in te dienen.

Schiphol heeft de baangebruikcijfers over het gebruiksjaar 2017 verkeerd berekend. In het overzicht van BAS wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘Alderstafel’ en ‘klein zakelijk’ verkeer. Dit onderscheid wijkt af van de wettelijke definitie.

Lees verder